zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


Dz.U. 2018 poz. 2154

Ogloszony: 2018-11-16

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

podstawa: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Dz.U. 2018 poz. 2153

Ogloszony: 2018-11-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji


Dz.U. 2018 poz. 2152

Ogloszony: 2018-11-16

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2018 poz. 2151

Ogloszony: 2018-11-16

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów

podstawa: Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich.


Dz.U. 2018 poz. 2150

Ogloszony: 2018-11-15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera.


Dz.U. 2018 poz. 2149

Ogloszony: 2018-11-15

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

podstawa: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych


Dz.U. 2018 poz. 2148

Ogloszony: 2018-11-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

podstawa: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Dz.U. 2018 poz. 2147

Ogloszony: 2018-11-15

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Dz.U. 2018 poz. 2146

Ogloszony: 2018-11-15

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie medalu "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej"

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.


Dz.U. 2018 poz. 2145

Ogloszony: 2018-11-15

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk


Dz.U. 2018 poz. 2144

Ogloszony: 2018-11-14

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2018 poz. 2143

Ogloszony: 2018-11-14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji automatów do gier

podstawa: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ewidencji automatów do gier


Dz.U. 2018 poz. 2142

Ogloszony: 2018-11-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.


Dz.U. 2018 poz. 2141

Ogloszony: 2018-11-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne


Dz.U. 2018 poz. 2140

Ogloszony: 2018-11-14

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach


Dz.U. 2018 poz. 2139

Ogloszony: 2018-11-14

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego


Dz.U. 2018 poz. 2138

Ogloszony: 2018-11-14

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego

podstawa: Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego


Dz.U. 2018 poz. 2137

Ogloszony: 2018-11-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Dz.U. 2018 poz. 2136

Ogloszony: 2018-11-13

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia


Dz.U. 2018 poz. 2135

Ogloszony: 2018-11-13

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów


Dz.U. 2018 poz. 2134

Ogloszony: 2018-11-13

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci


Dz.U. 2018 poz. 2133

Ogloszony: 2018-11-13

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"


Dz.U. 2018 poz. 2132

Ogloszony: 2018-11-13

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich


Dz.U. 2018 poz. 2131

Ogloszony: 2018-11-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

podstawa: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek


Dz.U. 2018 poz. 2130

Ogloszony: 2018-11-13

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2018 poz. 2129

Ogloszony: 2018-11-13

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.


Dz.U. 2018 poz. 2128

Ogloszony: 2018-11-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

podstawa: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty


Dz.U. 2018 poz. 2127

Ogloszony: 2018-11-09

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej


Dz.U. 2018 poz. 2126

Ogloszony: 2018-11-09

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Dz.U. 2018 poz. 2125

Ogloszony: 2018-11-09

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie

podstawa: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U. 2018 poz. 2124

Ogloszony: 2018-11-09

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich


Dz.U. 2018 poz. 2123

Ogloszony: 2018-11-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

podstawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa


Dz.U. 2018 poz. 2122

Ogloszony: 2018-11-08

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 października 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego


Dz.U. 2018 poz. 2121

Ogloszony: 2018-11-08

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty


Dz.U. 2018 poz. 2120

Ogloszony: 2018-11-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.


Dz.U. 2018 poz. 2119

Ogloszony: 2018-11-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2018 poz. 2118

Ogloszony: 2018-11-08

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej


Dz.U. 2018 poz. 2117

Ogloszony: 2018-11-07

Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej PolskiejDz.U. 2018 poz. 2116

Ogloszony: 2018-11-07

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2018 poz. 2115

Ogloszony: 2018-11-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.


Dz.U. 2018 poz. 2114

Ogloszony: 2018-11-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+"

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.


Dz.U. 2018 poz. 2113

Ogloszony: 2018-11-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

podstawa: Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych


Dz.U. 2018 poz. 2112

Ogloszony: 2018-11-07

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej


Dz.U. 2018 poz. 2111

Ogloszony: 2018-11-07

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

podstawa: Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych


Dz.U. 2018 poz. 2110

Ogloszony: 2018-11-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.


Dz.U. 2018 poz. 2109

Ogloszony: 2018-11-07

Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r.

podstawa: Porozumienie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczące uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzone w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r.


Dz.U. 2018 poz. 2108

Ogloszony: 2018-11-07

Porozumienie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczące uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzone w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r.Dz.U. 2018 poz. 2107

Ogloszony: 2018-11-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.


Dz.U. 2018 poz. 2106

Ogloszony: 2018-11-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.


Dz.U. 2018 poz. 2105

Ogloszony: 2018-11-06

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli


Dz.U. 2018 poz. 2104

Ogloszony: 2018-11-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym


Dz.U. 2018 poz. 2103

Ogloszony: 2018-11-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019

podstawa: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.


Dz.U. 2018 poz. 2102

Ogloszony: 2018-11-06

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.


Dz.U. 2018 poz. 2101

Ogloszony: 2018-11-06

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej 2018-11-06

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej


Dz.U. 2018 poz. 2100

Ogloszony: 2018-11-06

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Dz.U. 2018 poz. 2099

Ogloszony: 2018-11-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.


Dz.U. 2018 poz. 2098

Ogloszony: 2018-11-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej


Dz.U. 2018 poz. 2097

Ogloszony: 2018-11-05

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

podstawa: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów


Dz.U. 2018 poz. 2096

Ogloszony: 2018-11-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Dz.U. 2018 poz. 2095

Ogloszony: 2018-11-05

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Komaszyce (PLH060063)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Dz.U. 2018 poz. 2094

Ogloszony: 2018-11-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach


Dz.U. 2018 poz. 2093

Ogloszony: 2018-11-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

podstawa: Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, k4tórymi mogą być obejmowane towary


Dz.U. 2018 poz. 2092

Ogloszony: 2018-11-02

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2018 poz. 2091

Ogloszony: 2018-11-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane


Dz.U. 2018 poz. 2090

Ogloszony: 2018-11-02

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2018 poz. 2089

Ogloszony: 2018-11-02

Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjętych w Londynie dnia 11 czerwca 2015 r.

podstawa: Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.


Dz.U. 2018 poz. 2088

Ogloszony: 2018-11-02

Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjęte w Londynie dnia 11 czerwca 2015 r.

Akty zmienioneKategoria
Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.


Dz.U. 2018 poz. 2087

Ogloszony: 2018-11-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


Dz.U. 2018 poz. 2086

Ogloszony: 2018-10-31

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych


Dz.U. 2018 poz. 2085

Ogloszony: 2018-10-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

podstawa: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.


Dz.U. 2018 poz. 2084

Ogloszony: 2018-10-31

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

podstawa: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych


Dz.U. 2018 poz. 2083

Ogloszony: 2018-10-31

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)

podstawa: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)


Dz.U. 2018 poz. 2082

Ogloszony: 2018-10-31

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych


Dz.U. 2018 poz. 2081

Ogloszony: 2018-10-31

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Dz.U. 2018 poz. 2080

Ogloszony: 2018-10-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej

podstawa: Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa


Dz.U. 2018 poz. 2079

Ogloszony: 2018-10-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej


Dz.U. 2018 poz. 2078

Ogloszony: 2018-10-31

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu

podstawa: Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych


Dz.U. 2018 poz. 2077

Ogloszony: 2018-10-31

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Dz.U. 2018 poz. 2076

Ogloszony: 2018-10-31

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

podstawa: Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.


Dz.U. 2018 poz. 2075

Ogloszony: 2018-10-31

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny

podstawa: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny


Dz.U. 2018 poz. 2074

Ogloszony: 2018-10-31

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2018 poz. 2073

Ogloszony: 2018-10-31

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Dz.U. 2018 poz. 2072

Ogloszony: 2018-10-31

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

podstawa: Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych


Dz.U. 2018 poz. 2071

Ogloszony: 2018-10-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej


Dz.U. 2018 poz. 2070

Ogloszony: 2018-10-30

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2018 poz. 2069

Ogloszony: 2018-10-30

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2018 poz. 2068

Ogloszony: 2018-10-30

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.


Dz.U. 2018 poz. 2067

Ogloszony: 2018-10-30

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


Dz.U. 2018 poz. 2066

Ogloszony: 2018-10-30

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji


Dz.U. 2018 poz. 2065

Ogloszony: 2018-10-30

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Ochrony Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa


Dz.U. 2018 poz. 2064

Ogloszony: 2018-10-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi


Dz.U. 2018 poz. 2063

Ogloszony: 2018-10-30

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

podstawa: Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym


Dz.U. 2018 poz. 2062

Ogloszony: 2018-10-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2018 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek

podstawa: Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów


Dz.U. 2018 poz. 2061

Ogloszony: 2018-10-29

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

podstawa: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Dz.U. 2018 poz. 2060

Ogloszony: 2018-10-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

podstawa: Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów


Dz.U. 2018 poz. 2059

Ogloszony: 2018-10-29

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

podstawa: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Dz.U. 2018 poz. 2058

Ogloszony: 2018-10-29

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.


Dz.U. 2018 poz. 2057

Ogloszony: 2018-10-29

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

podstawa: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Dz.U. 2018 poz. 2056

Ogloszony: 2018-10-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania


Dz.U. 2018 poz. 2055

Ogloszony: 2018-10-26

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

podstawa: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20180001104

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2018 r. sygn. akt Kp 1/18

0000-00-00 WMP20180001103

-

Komunikat Nr 11/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20180001102

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180001101

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018 r.

0000-00-00 WMP20180001100

-

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019

0000-00-00 WMP20180001099

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

0000-00-00 WMP20180001098

-Prawo o prokuraturze

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 31 października 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

0000-00-00 WMP20180001097

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Tadeusza Huskowskiego

0000-00-00 WMP20180001096

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Michała Wojciechowskiego

0000-00-00 WMP20180001095

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

0000-00-00 WMP20180001094

-

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2019

0000-00-00 WMP20180001093

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180001092

-

Zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

0000-00-00 WMP20180001091

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20180001090

-

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019

0000-00-00 WMP20180001089

-

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019

0000-00-00 WMP20180001088

-

Zarządzenie nr 192 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu

0000-00-00 WMP20180001087

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180001086

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20180001085

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 177 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20180001084

-

Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r., podpisanym w Dar es Salaam dnia 12 września 2017 r.

0000-00-00 WMP20180001083

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r., podpisane w Dar es Salaam dnia 12 września 2017 r.

0000-00-00 WMP20180001082

-

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

0000-00-00 WMP20180001081

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2018 r. w 10. rocznicę agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję

0000-00-00 WMP20180001080

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20180001079

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20180001078

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180001077

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20180001076

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20180001075

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180001074

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180001073

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180001072

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180001071

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180001070

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej, podpisanym w Warszawie dnia 21 marca 2012 r.

0000-00-00 WMP20180001069

Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej, podpisane w Warszawie dnia 21 marca 2012 r.

0000-00-00 WMP20180001068

-

Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej, podpisaną w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r.

0000-00-00 WMP20180001067

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej, podpisana w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r.

0000-00-00 WMP20180001066

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180001065

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180001064

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180001063

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180001062

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180001061

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180001060

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180001059

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180001058

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180001057

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180001056

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180001055

2018-11-20
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622

Ustawa Prawo celne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

2018-11-20
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Komaszyce (PLH060063)

2018-11-20
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

Ustawa Prawo ochrony środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

2018-11-21
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439

Ustawa o statystyce publicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019

2018-11-22
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

2018-11-23
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa

2018-11-24
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177

Ustawa Prawo zamówień publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

2018-11-25
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207

Ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa

2018-11-28
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

2018-11-28
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich

2018-11-29
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

2018-11-30
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24

Ustawa o muzeach

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie medalu "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej"

2018-12-01
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

2018-12-01
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320

Ustawa o izbach morskich.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów

2018-12-12
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu

2019-01-01
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

2019-01-01
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 709

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

2019-01-01
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95

Ustawa o samorządzie terytorialnym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

2019-01-01
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11

Ustawa o podatku akcyzowym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

2019-01-01
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

2019-01-01
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 710

Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

2019-01-01
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa o publicznej służbie krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

2019-01-01
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

2019-01-01
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 710

Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

2019-01-01
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654

Ustawa o działalności leczniczej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

2019-01-01
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

2019-01-01
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Ustawa o drogach publicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

2019-01-01
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

2019-01-01
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

2019-01-01
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+"
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego
Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu