Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnychRozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie

podstawa: Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Dz.U. 2018 poz. 1585

Ogloszony: 2018-08-17

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Dz.U. 2018 poz. 1584

Ogloszony: 2018-08-17

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

podstawa: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Dz.U. 2018 poz. 1583

Ogloszony: 2018-08-17

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U. 2018 poz. 1582

Ogloszony: 2018-08-17

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U. 2018 poz. 1581

Ogloszony: 2018-08-17

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Dz.U. 2018 poz. 1580

Ogloszony: 2018-08-17

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Dz.U. 2018 poz. 1579

Ogloszony: 2018-08-17

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Dz.U. 2018 poz. 1578

Ogloszony: 2018-08-17

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2018 poz. 1577

Ogloszony: 2018-08-17

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców

Dz.U. 2018 poz. 1576

Ogloszony: 2018-08-16

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Dz.U. 2018 poz. 1575

Ogloszony: 2018-08-16

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 2018 poz. 1574

Ogloszony: 2018-08-16

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej

Dz.U. 2018 poz. 1573

Ogloszony: 2018-08-16

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dz.U. 2018 poz. 1572

Ogloszony: 2018-08-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

Dz.U. 2018 poz. 1571

Ogloszony: 2018-08-16

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Dz.U. 2018 poz. 1570

Ogloszony: 2018-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Dz.U. 2018 poz. 1569

Ogloszony: 2018-08-16

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Dz.U. 2018 poz. 1568

Ogloszony: 2018-08-14

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego

Dz.U. 2018 poz. 1567

Ogloszony: 2018-08-14

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

podstawa: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dz.U. 2018 poz. 1566

Ogloszony: 2018-08-14

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

podstawa: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

Dz.U. 2018 poz. 1565

Ogloszony: 2018-08-14

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U. 2018 poz. 1564

Ogloszony: 2018-08-14

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 1563

Ogloszony: 2018-08-14

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

Dz.U. 2018 poz. 1562

Ogloszony: 2018-08-14

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Dz.U. 2018 poz. 1561

Ogloszony: 2018-08-14

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Dz.U. 2018 poz. 1560

Ogloszony: 2018-08-13

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Dz.U. 2018 poz. 1559

Ogloszony: 2018-08-13

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Dz.U. 2018 poz. 1558

Ogloszony: 2018-08-13

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Dz.U. 2018 poz. 1557

Ogloszony: 2018-08-13

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 1556

Ogloszony: 2018-08-13

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Dz.U. 2018 poz. 1555

Ogloszony: 2018-08-13

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych.

Dz.U. 2018 poz. 1554

Ogloszony: 2018-08-13

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH280051)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 1553

Ogloszony: 2018-08-13

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1552

Ogloszony: 2018-08-13

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej (PLH260015)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 1551

Ogloszony: 2018-08-13

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

Dz.U. 2018 poz. 1550

Ogloszony: 2018-08-10

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

Dz.U. 2018 poz. 1549

Ogloszony: 2018-08-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 2018 poz. 1548

Ogloszony: 2018-08-10

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dz.U. 2018 poz. 1547

Ogloszony: 2018-08-10

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Dz.U. 2018 poz. 1546

Ogloszony: 2018-08-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 1545

Ogloszony: 2018-08-10

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Dz.U. 2018 poz. 1544

Ogloszony: 2018-08-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego

Dz.U. 2018 poz. 1543

Ogloszony: 2018-08-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Dz.U. 2018 poz. 1542

Ogloszony: 2018-08-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dz.U. 2018 poz. 1541

Ogloszony: 2018-08-10

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Dz.U. 2018 poz. 1540

Ogloszony: 2018-08-10

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Dz.U. 2018 poz. 1539

Ogloszony: 2018-08-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

podstawa: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

Dz.U. 2018 poz. 1538

Ogloszony: 2018-08-09

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Dz.U. 2018 poz. 1537

Ogloszony: 2018-08-09

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

podstawa: Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U. 2018 poz. 1536

Ogloszony: 2018-08-09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Iławska (PLH280053)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 1535

Ogloszony: 2018-08-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

podstawa: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Dz.U. 2018 poz. 1534

Ogloszony: 2018-08-09

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dz.U. 2018 poz. 1533

Ogloszony: 2018-08-09

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Dz.U. 2018 poz. 1532

Ogloszony: 2018-08-09

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Dz.U. 2018 poz. 1531

Ogloszony: 2018-08-09

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2018 poz. 1530

Ogloszony: 2018-08-09

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Dz.U. 2018 poz. 1529

Ogloszony: 2018-08-09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza (PLH320004)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 1528

Ogloszony: 2018-08-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec

podstawa: Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim

Dz.U. 2018 poz. 1527

Ogloszony: 2018-08-08

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

podstawa: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Dz.U. 2018 poz. 1526

Ogloszony: 2018-08-08

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

podstawa: Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Dz.U. 2018 poz. 1525

Ogloszony: 2018-08-08

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1524

Ogloszony: 2018-08-08

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Akty zmienione:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2018 poz. 1523

Ogloszony: 2018-08-08

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy OT

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2018 poz. 1522

Ogloszony: 2018-08-08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 1521

Ogloszony: 2018-08-08

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

podstawa: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek

Dz.U. 2018 poz. 1520

Ogloszony: 2018-08-08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 1519

Ogloszony: 2018-08-08

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

podstawa: Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

Dz.U. 2018 poz. 1518

Ogloszony: 2018-08-08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 1517

Ogloszony: 2018-08-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Dz.U. 2018 poz. 1516

Ogloszony: 2018-08-08

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 1515

Ogloszony: 2018-08-08

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

podstawa: Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.

Dz.U. 2018 poz. 1514

Ogloszony: 2018-08-08

Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisane w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r

Dz.U. 2018 poz. 1513

Ogloszony: 2018-08-08

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

podstawa: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Dz.U. 2018 poz. 1512

Ogloszony: 2018-08-08

Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisane w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Dz.U. 2018 poz. 1511

Ogloszony: 2018-08-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1510

Ogloszony: 2018-08-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U. 2018 poz. 1509

Ogloszony: 2018-08-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dz.U. 2018 poz. 1508

Ogloszony: 2018-08-08

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego

Dz.U. 2018 poz. 1507

Ogloszony: 2018-08-08

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Dz.U. 2018 poz. 1506

Ogloszony: 2018-08-08

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie trybu postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji

podstawa: Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Dz.U. 2018 poz. 1505

Ogloszony: 2018-08-07

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka (PLH140035)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 1504

Ogloszony: 2018-08-07

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

podstawa: Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Dz.U. 2018 poz. 1503

Ogloszony: 2018-08-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Dz.U. 2018 poz. 1502

Ogloszony: 2018-08-07

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Dz.U. 2018 poz. 1501

Ogloszony: 2018-08-07

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej.

Dz.U. 2018 poz. 1500

Ogloszony: 2018-08-07

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dz.U. 2018 poz. 1499

Ogloszony: 2018-08-07

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Dz.U. 2018 poz. 1498

Ogloszony: 2018-08-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

podstawa: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dz.U. 2018 poz. 1497

Ogloszony: 2018-08-07

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Dz.U. 2018 poz. 1496

Ogloszony: 2018-08-07

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Dz.U. 2018 poz. 1495

Ogloszony: 2018-08-07

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Dz.U. 2018 poz. 1494

Ogloszony: 2018-08-06

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

podstawa: Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Dz.U. 2018 poz. 1493

Ogloszony: 2018-08-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Dz.U. 2018 poz. 1492

Ogloszony: 2018-08-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Dz.U. 2018 poz. 1491

Ogloszony: 2018-08-06

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Dz.U. 2018 poz. 1490

Ogloszony: 2018-08-06

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Dz.U. 2018 poz. 1489

Ogloszony: 2018-08-06

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

Dz.U. 2018 poz. 1488

Ogloszony: 2018-08-06

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

podstawa: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Dz.U. 2018 poz. 1487

Ogloszony: 2018-08-06

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Dz.U. 2018 poz. 1486

Ogloszony: 2018-08-06

-o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uzupełniającej listy państw uczestniczących objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017

0000-00-00 WMP20180000799

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. nr 112.41.2018 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

0000-00-00 WMP20180000798

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20180000797

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20180000796

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego

0000-00-00 WMP20180000795

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000794

-o Narodowym Banku Polskim

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 1131.8.2018 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

0000-00-00 WMP20180000793

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000792

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000791

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000790

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000789

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000788

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000787

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000786

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000785

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000784

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000783

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000782

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000781

-Ordynacja podatkowa TJ

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019

0000-00-00 WMP20180000780

-Ordynacja podatkowa TJ

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019

0000-00-00 WMP20180000779

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000778

Postanowienie Nr rej. 222/2018 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000777

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000776

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000775

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000774

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000773

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000772

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000771

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000770

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000769

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000768

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000767

Postanowienie nr rej. 195/2018 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000766

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000765

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000764

-

Komunikat nr 08/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20180000763

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20180000762

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw Programów Współpracy Organów Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi

0000-00-00 WMP20180000761

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2018 r. w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia jego dzieła - Instytutu Głuchoniemych w Warszawie

0000-00-00 WMP20180000760

-o Narodowym Banku Polskim

Zarządzenie nr 23/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie

0000-00-00 WMP20180000759

-

Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

0000-00-00 WMP20180000758

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000757

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000756

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000755

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych

0000-00-00 WMP20180000754

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000753

-

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego

0000-00-00 WMP20180000752

-o finansach publicznych

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe

0000-00-00 WMP20180000751

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

0000-00-00 WMP20180000750

2018-08-21
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

2018-08-21
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

2018-08-22
Dz.U. 2015 poz. 1358

Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

2018-08-22
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka (PLH140035)

2018-08-23
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029)

2018-08-23
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

2018-08-23
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045)

2018-08-23
Dz.U. 2016 poz. 542

Ustawa o systemach oceny zgodności

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

2018-08-23
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004)

2018-08-23
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy OT

2018-08-23
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

2018-08-24
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza (PLH320004)

2018-08-24
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Iławska (PLH280053)

2018-08-24
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557

Ustawa Kodeks karny wykonawczy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

2018-08-25
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034)

2018-08-28
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej (PLH260015)

2018-08-28
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH280051)

2018-08-28
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148

Ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

2018-08-28
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039)

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

2018-09-01
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Ustawa Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

2018-09-01
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2018-09-01
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Ustawa Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

2018-09-01
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131

Ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie

2018-09-17
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371

Ustawa o transporcie drogowym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Mon, 28 May 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych
Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 29.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu