Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnychObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Dz.U. 2018 poz. 954

Ogloszony: 2018-05-21

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Dz.U. 2018 poz. 953

Ogloszony: 2018-05-21

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

Dz.U. 2018 poz. 952

Ogloszony: 2018-05-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Dz.U. 2018 poz. 951

Ogloszony: 2018-05-19

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. sygn. akt SK 18/17

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U. 2018 poz. 950

Ogloszony: 2018-05-19

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2018 r. sygn. akt U 1/16

Dz.U. 2018 poz. 949

Ogloszony: 2018-05-19

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

Dz.U. 2018 poz. 948

Ogloszony: 2018-05-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

Dz.U. 2018 poz. 947

Ogloszony: 2018-05-19

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

Dz.U. 2018 poz. 946

Ogloszony: 2018-05-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

Dz.U. 2018 poz. 945

Ogloszony: 2018-05-18

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lidzbark Warmiński ? zamek biskupów warmińskich"

podstawa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz.U. 2018 poz. 944

Ogloszony: 2018-05-18

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ujazd ? ruiny zamku Krzyżtopór"

podstawa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz.U. 2018 poz. 943

Ogloszony: 2018-05-18

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. sygn. akt K 12/15

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U. 2018 poz. 942

Ogloszony: 2018-05-18

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

podstawa: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Dz.U. 2018 poz. 941

Ogloszony: 2018-05-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Dz.U. 2018 poz. 940

Ogloszony: 2018-05-18

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dz.U. 2018 poz. 939

Ogloszony: 2018-05-18

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

Dz.U. 2018 poz. 938

Ogloszony: 2018-05-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Dz.U. 2018 poz. 937

Ogloszony: 2018-05-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Dz.U. 2018 poz. 936

Ogloszony: 2018-05-17

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego

podstawa: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Dz.U. 2018 poz. 935

Ogloszony: 2018-05-17

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U. 2018 poz. 934

Ogloszony: 2018-05-17

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej

Dz.U. 2018 poz. 933

Ogloszony: 2018-05-17

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz.U. 2018 poz. 932

Ogloszony: 2018-05-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Dz.U. 2018 poz. 931

Ogloszony: 2018-05-17

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy"

podstawa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz.U. 2018 poz. 930

Ogloszony: 2018-05-17

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem"

podstawa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz.U. 2018 poz. 929

Ogloszony: 2018-05-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Dz.U. 2018 poz. 928

Ogloszony: 2018-05-17

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Dz.U. 2018 poz. 927

Ogloszony: 2018-05-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

Dz.U. 2018 poz. 926

Ogloszony: 2018-05-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Dz.U. 2018 poz. 925

Ogloszony: 2018-05-17

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

podstawa: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Dz.U. 2018 poz. 924

Ogloszony: 2018-05-17

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przedborska (PLH260004)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 923

Ogloszony: 2018-05-17

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Dz.U. 2018 poz. 922

Ogloszony: 2018-05-17

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

Dz.U. 2018 poz. 921

Ogloszony: 2018-05-17

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Dz.U. 2018 poz. 920

Ogloszony: 2018-05-17

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 919

Ogloszony: 2018-05-16

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

Dz.U. 2018 poz. 918

Ogloszony: 2018-05-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dz.U. 2018 poz. 917

Ogloszony: 2018-05-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Dz.U. 2018 poz. 916

Ogloszony: 2018-05-16

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Dz.U. 2018 poz. 915

Ogloszony: 2018-05-16

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dz.U. 2018 poz. 914

Ogloszony: 2018-05-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Dz.U. 2018 poz. 913

Ogloszony: 2018-05-16

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"

Dz.U. 2018 poz. 912

Ogloszony: 2018-05-16

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Dz.U. 2018 poz. 911

Ogloszony: 2018-05-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa"

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dz.U. 2018 poz. 910

Ogloszony: 2018-05-15

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Dz.U. 2018 poz. 909

Ogloszony: 2018-05-15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów.

Dz.U. 2018 poz. 908

Ogloszony: 2018-05-15

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Dz.U. 2018 poz. 907

Ogloszony: 2018-05-15

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 906

Ogloszony: 2018-05-15

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 905

Ogloszony: 2018-05-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

podstawa: Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

Dz.U. 2018 poz. 904

Ogloszony: 2018-05-15

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Dz.U. 2018 poz. 903

Ogloszony: 2018-05-15

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 902

Ogloszony: 2018-05-15

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 901

Ogloszony: 2018-05-15

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Dz.U. 2018 poz. 900

Ogloszony: 2018-05-15

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 899

Ogloszony: 2018-05-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

podstawa: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2018 poz. 898

Ogloszony: 2018-05-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Dz.U. 2018 poz. 897

Ogloszony: 2018-05-15

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dz.U. 2018 poz. 896

Ogloszony: 2018-05-14

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 895

Ogloszony: 2018-05-14

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Dz.U. 2018 poz. 894

Ogloszony: 2018-05-14

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Dz.U. 2018 poz. 893

Ogloszony: 2018-05-14

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

Dz.U. 2018 poz. 892

Ogloszony: 2018-05-14

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie

podstawa: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie.

Dz.U. 2018 poz. 891

Ogloszony: 2018-05-14

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Dz.U. 2018 poz. 890

Ogloszony: 2018-05-14

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biedrusko (PLH300001)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 889

Ogloszony: 2018-05-14

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych

podstawa: Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Dz.U. 2018 poz. 888

Ogloszony: 2018-05-14

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

podstawa: Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

Dz.U. 2018 poz. 887

Ogloszony: 2018-05-14

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego

podstawa: Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U. 2018 poz. 886

Ogloszony: 2018-05-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej

Dz.U. 2018 poz. 885

Ogloszony: 2018-05-14

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 884

Ogloszony: 2018-05-14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Dz.U. 2018 poz. 883

Ogloszony: 2018-05-11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 882

Ogloszony: 2018-05-11

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

Dz.U. 2018 poz. 881

Ogloszony: 0000-00-00

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne

podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2018 poz. 880

Ogloszony: 2018-05-11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (PLH140013)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 879

Ogloszony: 2018-05-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w domach maklerskich

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dz.U. 2018 poz. 878

Ogloszony: 2018-05-11

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U. 2018 poz. 877

Ogloszony: 2018-05-11

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.

Dz.U. 2018 poz. 876

Ogloszony: 2018-05-11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Dz.U. 2018 poz. 875

Ogloszony: 2018-05-11

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

Dz.U. 2018 poz. 874

Ogloszony: 2018-05-11

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Dz.U. 2018 poz. 873

Ogloszony: 2018-05-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

Dz.U. 2018 poz. 872

Ogloszony: 2018-05-11

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 871

Ogloszony: 2018-05-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Dz.U. 2018 poz. 870

Ogloszony: 2018-05-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 869

Ogloszony: 2018-05-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 868

Ogloszony: 2018-05-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

Dz.U. 2018 poz. 867

Ogloszony: 2018-05-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytnica (PLH080034)

podstawa: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 866

Ogloszony: 2018-05-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy wojskowych sądach okręgowych

podstawa: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Dz.U. 2018 poz. 865

Ogloszony: 2018-05-10

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Dz.U. 2018 poz. 864

Ogloszony: 2018-05-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiszewo (PLH300037)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 863

Ogloszony: 2018-05-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Bytomca (PLH080048)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 862

Ogloszony: 2018-05-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 861

Ogloszony: 2018-05-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 860

Ogloszony: 2018-05-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018)

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 859

Ogloszony: 2018-05-10

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz.U. 2018 poz. 858

Ogloszony: 2018-05-10

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U. 2018 poz. 857

Ogloszony: 2018-05-09

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Dz.U. 2018 poz. 856

Ogloszony: 2018-05-09

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Dz.U. 2018 poz. 855

Ogloszony: 2018-05-09

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000480

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000479

-o zasadach finansowania nauki

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2018 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

0000-00-00 WMP20180000478

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

0000-00-00 WMP20180000477

-o systemie ubezpieczeń społecznych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

0000-00-00 WMP20180000476

-o promocji zatrudnienia

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

0000-00-00 WMP20180000475

-

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000474

Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie odznaki okolicznościowej - "Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości"

0000-00-00 WMP20180000473

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000472

-o promocji zatrudnienia

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu

0000-00-00 WMP20180000471

-

Komunikat Nr 05/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20180000470

-Prawo o prokuraturze

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

0000-00-00 WMP20180000469

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000468

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20180000467

Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Pekinie dnia 12 maja 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000466

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Pekinie dnia 12 maja 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000465

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000464

-

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000463

-o zasadach finansowania nauki

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

0000-00-00 WMP20180000462

-o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

0000-00-00 WMP20180000461

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w sprawie "Las2017" - Wspólnej Konferencji 39. Sesji Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa (EFC) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz 75. Sesji Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego (COFFI) Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), która odbędzie się w Warszawie w dniach 9-13 października 2017 roku, podpisaną w Warszawie dnia 5 października 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000460

Umowa z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w sprawie "Las2017" - Wspólnej Konferencji 39. Sesji Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa (EFC) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz 75. Sesji Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego (COFFI) Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), która odbędzie się w Warszawie w dniach 9-13 października 2017 roku, podpisana w Warszawie dnia 5 października 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000459

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu (MOU) między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska, podpisanym w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000458

Memorandum o Porozumieniu (MOU) między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska, podpisane w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000457

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii

0000-00-00 WMP20180000456

-o finansach publicznych

Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021

0000-00-00 WMP20180000455

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20180000454

-

Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000453

-

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000452

-o ubezpieczeniu społecznym rolników

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej

0000-00-00 WMP20180000451

-Prawo energetyczne

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

0000-00-00 WMP20180000450

-o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000449

-

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000448

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000447

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000446

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

0000-00-00 WMP20180000445

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20180000444

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20180000443

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych

0000-00-00 WMP20180000442

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr 110.25.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000441

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr 110.24.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000440

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr 110.23.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000439

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.22.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000438

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.21.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000437

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.20.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000436

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.19.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000435

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.18.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000434

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.17.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000433

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.16.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000432

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.15.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000431

2018-05-22
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warnie Bagno (PLH320047)

2018-05-22
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy w Haćkach (PLH200015)

2018-05-23
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

2018-05-23
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe (PLH140052)

2018-05-23
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044)

2018-05-24
Dz.U. 2015 poz. 1569

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku

2018-05-25
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018)

2018-05-25
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Bytomca (PLH080048)

2018-05-25
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiszewo (PLH300037)

2018-05-26
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

2018-05-26
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (PLH140013)

2018-05-26
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086)

2018-05-29
Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2018-05-29
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 306

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego

2018-05-29
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 306

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

2018-05-29
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131

Ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskie

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych

2018-05-29
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biedrusko (PLH300001)

2018-05-29
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036)

2018-05-29
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni

2018-05-30
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

2018-05-30
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037)

2018-05-30
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107)

2018-05-30
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025)

2018-05-30
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622

Ustawa Prawo celne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

2018-05-30
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)

2018-05-30
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048)

2018-05-30
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Ustawa Prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

2018-05-31
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047)

2018-06-01
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724

Ustawa o ochronie zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

2018-06-01
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250

Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 29.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 19.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu