Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnychRozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

podstawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1357

Ogloszony: 2018-07-13

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Dz.U. 2018 poz. 1356

Ogloszony: 2018-07-13

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dz.U. 2018 poz. 1355

Ogloszony: 2018-07-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Dz.U. 2018 poz. 1354

Ogloszony: 2018-07-13

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Dz.U. 2018 poz. 1353

Ogloszony: 2018-07-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów"

podstawa: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Dz.U. 2018 poz. 1352

Ogloszony: 2018-07-13

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Dz.U. 2018 poz. 1351

Ogloszony: 2018-07-13

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2018 poz. 1350

Ogloszony: 2018-07-13

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1349

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1348

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1347

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Dz.U. 2018 poz. 1346

Ogloszony: 2018-07-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Dz.U. 2018 poz. 1345

Ogloszony: 2018-07-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Dz.U. 2018 poz. 1344

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

Dz.U. 2018 poz. 1343

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

Dz.U. 2018 poz. 1342

Ogloszony: 2018-07-12

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Dz.U. 2018 poz. 1341

Ogloszony: 2018-07-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej

Dz.U. 2018 poz. 1340

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Dz.U. 2018 poz. 1339

Ogloszony: 2018-07-12

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim

Dz.U. 2018 poz. 1338

Ogloszony: 2018-07-11

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Dz.U. 2018 poz. 1337

Ogloszony: 2018-07-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

podstawa: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2018 poz. 1336

Ogloszony: 2018-07-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego

podstawa: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2018 poz. 1335

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Dz.U. 2018 poz. 1334

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego

podstawa: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2018 poz. 1333

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

Dz.U. 2018 poz. 1332

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

podstawa: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dz.U. 2018 poz. 1331

Ogloszony: 2018-07-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dz.U. 2018 poz. 1330

Ogloszony: 2018-07-10

Oświadczenie Rządowe z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., przyjętej w Strasburgu dnia 22 października 2014 r.

Dz.U. 2018 poz. 1329

Ogloszony: 2018-07-10

Poprawka do Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., przyjęta w Strasburgu dnia 22 października 2014 r.

Dz.U. 2018 poz. 1328

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

Dz.U. 2018 poz. 1327

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Dz.U. 2018 poz. 1326

Ogloszony: 2018-07-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

Dz.U. 2018 poz. 1325

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

podstawa: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Dz.U. 2018 poz. 1324

Ogloszony: 2018-07-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Dz.U. 2018 poz. 1323

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

podstawa: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2018 poz. 1322

Ogloszony: 2018-07-09

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Dz.U. 2018 poz. 1321

Ogloszony: 2018-07-09

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa

podstawa: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Dz.U. 2018 poz. 1320

Ogloszony: 2018-07-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty

podstawa: Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

Dz.U. 2018 poz. 1319

Ogloszony: 2018-07-09

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U. 2018 poz. 1318

Ogloszony: 2018-07-09

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

podstawa: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

Dz.U. 2018 poz. 1317

Ogloszony: 2018-07-09

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dz.U. 2018 poz. 1316

Ogloszony: 2018-07-09

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. sygn. akt K 16/16

Dz.U. 2018 poz. 1315

Ogloszony: 2018-07-09

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 2018 poz. 1314

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 2018 poz. 1313

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Dz.U. 2018 poz. 1312

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Dz.U. 2018 poz. 1311

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Dz.U. 2018 poz. 1310

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Dz.U. 2018 poz. 1309

Ogloszony: 2018-07-06

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 4/17

Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Dz.U. 2018 poz. 1308

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Dz.U. 2018 poz. 1307

Ogloszony: 2018-07-06

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dz.U. 2018 poz. 1306

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

Dz.U. 2018 poz. 1305

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

Dz.U. 2018 poz. 1304

Ogloszony: 2018-07-05

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

Dz.U. 2018 poz. 1303

Ogloszony: 2018-07-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dz.U. 2018 poz. 1302

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

podstawa: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U. 2018 poz. 1301

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

podstawa: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Dz.U. 2018 poz. 1300

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej

podstawa: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2018 poz. 1299

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

Dz.U. 2018 poz. 1298

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 1297

Ogloszony: 2018-07-04

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 32/17

Dz.U. 2018 poz. 1296

Ogloszony: 2018-07-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

Dz.U. 2018 poz. 1295

Ogloszony: 2018-07-04

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania

Dz.U. 2018 poz. 1294

Ogloszony: 2018-07-04

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2018 poz. 1293

Ogloszony: 2018-07-04

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Dz.U. 2018 poz. 1292

Ogloszony: 2018-07-04

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dz.U. 2018 poz. 1291

Ogloszony: 2018-07-04

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Dz.U. 2018 poz. 1290

Ogloszony: 2018-07-04

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

Dz.U. 2018 poz. 1289

Ogloszony: 2018-07-03

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie warunków przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

Dz.U. 2018 poz. 1288

Ogloszony: 2018-07-03

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

Dz.U. 2018 poz. 1287

Ogloszony: 2018-07-03

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dz.U. 2018 poz. 1286

Ogloszony: 2018-07-03

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Dz.U. 2018 poz. 1285

Ogloszony: 2018-07-03

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Dz.U. 2018 poz. 1284

Ogloszony: 2018-07-03

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym

podstawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Dz.U. 2018 poz. 1283

Ogloszony: 2018-07-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Dz.U. 2018 poz. 1282

Ogloszony: 2018-07-02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

podstawa: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

Dz.U. 2018 poz. 1281

Ogloszony: 2018-07-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Dz.U. 2018 poz. 1280

Ogloszony: 2018-07-02

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 2018 poz. 1279

Ogloszony: 2018-07-02

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 1278

Ogloszony: 2018-07-02

Ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dz.U. 2018 poz. 1277

Ogloszony: 2018-07-02

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Dz.U. 2018 poz. 1276

Ogloszony: 2018-06-29

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar

podstawa: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

Dz.U. 2018 poz. 1275

Ogloszony: 2018-06-29

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

podstawa: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dz.U. 2018 poz. 1274

Ogloszony: 2018-06-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U. 2018 poz. 1273

Ogloszony: 2018-06-29

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

Dz.U. 2018 poz. 1272

Ogloszony: 2018-06-29

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dz.U. 2018 poz. 1271

Ogloszony: 2018-06-29

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U. 2018 poz. 1270

Ogloszony: 2018-06-29

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Dz.U. 2018 poz. 1269

Ogloszony: 2018-06-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

podstawa: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Dz.U. 2018 poz. 1268

Ogloszony: 2018-06-29

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Dz.U. 2018 poz. 1267

Ogloszony: 2018-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Dz.U. 2018 poz. 1266

Ogloszony: 2018-06-29

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U. 2018 poz. 1265

Ogloszony: 2018-06-29

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

podstawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Dz.U. 2018 poz. 1264

Ogloszony: 2018-06-29

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Dz.U. 2018 poz. 1263

Ogloszony: 2018-06-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Dz.U. 2018 poz. 1262

Ogloszony: 2018-06-28

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

podstawa: Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dz.U. 2018 poz. 1261

Ogloszony: 2018-06-28

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Dz.U. 2018 poz. 1260

Ogloszony: 2018-06-28

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

Dz.U. 2018 poz. 1259

Ogloszony: 2018-06-28

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych członków rodzin sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 2018 poz. 1258

Ogloszony: 2018-06-28

-o rybołówstwie morskim

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego na 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000693

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000692

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000691

-

Komunikat nr 07/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20180000690

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20180000689

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000688

-

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

0000-00-00 WMP20180000687

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000686

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000685

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000684

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000683

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000682

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000681

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000680

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000679

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000678

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000677

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000676

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000675

-o Sądzie Najwyższym

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego

0000-00-00 WMP20180000674

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

0000-00-00 WMP20180000673

-Prawo o prokuraturze

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 29 czerwca 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

0000-00-00 WMP20180000672

-o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

0000-00-00 WMP20180000671

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20180000670

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000669

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000668

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Konrada Zygmunta Głębockiego

0000-00-00 WMP20180000667

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000666

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej

0000-00-00 WMP20180000665

-o Sądzie Najwyższym

Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania

0000-00-00 WMP20180000664

-

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

0000-00-00 WMP20180000663

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20180000662

-o Narodowym Banku Polskim

Uchwała nr 30/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

0000-00-00 WMP20180000661

-

Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

0000-00-00 WMP20180000660

-

Zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

0000-00-00 WMP20180000659

-o Narodowym Banku Polskim

Zarządzenie nr 20/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 zł, 100 zł i 2018 zł, upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

0000-00-00 WMP20180000658

-

Zarządzenie nr 19/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości "Niepodległość"

0000-00-00 WMP20180000657

-o Narodowym Banku Polskim

Zarządzenie nr 18/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 50 zł

0000-00-00 WMP20180000656

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000655

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000654

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

0000-00-00 WMP20180000653

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20180000652

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

0000-00-00 WMP20180000651

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. nr 110.40.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000650

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. nr 110.39.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000649

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.38.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000648

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.37.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000647

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.36.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000646

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.35.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000645

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.34.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000644

2018-07-17
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

2018-07-17
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

2018-07-17
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2018-07-20
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

2018-07-20
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

2018-07-20
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

2018-07-21
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

2018-07-24
Dz.U. 2015 poz. 1994

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty

2018-07-24
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa

2018-07-24
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

2018-07-24
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

Ustawa Prawo ochrony środowiska

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

2018-07-25
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94

Ustawa o ochronie roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

2018-07-25
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

Ustawa Prawo telekomunikacyjne

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

2018-07-25
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia

2018-07-27
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"

2018-08-03
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

2018-08-10
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym 2018-01-09

2018-08-21
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

2018-09-01
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Ustawa Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

2018-10-01
Dz.U. 2017 poz. 2217

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

2019-01-01
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Mon, 28 May 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych
Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu