zaloguj facebukiem
Szukaj


Dz.U. 2019 poz. 1364

Ogloszony: 2019-07-22

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2019 poz. 1363

Ogloszony: 2019-07-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


Dz.U. 2019 poz. 1362

Ogloszony: 2019-07-22

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego


Dz.U. 2019 poz. 1361

Ogloszony: 2019-07-22

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej


Dz.U. 2019 poz. 1360

Ogloszony: 2019-07-22

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

podstawa: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa


Dz.U. 2019 poz. 1359

Ogloszony: 2019-07-22

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2019 poz. 1358

Ogloszony: 2019-07-22

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy


Dz.U. 2019 poz. 1357

Ogloszony: 2019-07-22

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego


Dz.U. 2019 poz. 1356

Ogloszony: 2019-07-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców


Dz.U. 2019 poz. 1355

Ogloszony: 2019-07-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska


Dz.U. 2019 poz. 1354

Ogloszony: 2019-07-19

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

podstawa: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne


Dz.U. 2019 poz. 1353

Ogloszony: 2019-07-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym


Dz.U. 2019 poz. 1352

Ogloszony: 2019-07-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.


Dz.U. 2019 poz. 1351

Ogloszony: 2019-07-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Dz.U. 2019 poz. 1350

Ogloszony: 2019-07-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych


Dz.U. 2019 poz. 1349

Ogloszony: 2019-07-19

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2019 r. sygn. akt SK 14/18

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki


Dz.U. 2019 poz. 1348

Ogloszony: 2019-07-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia


Dz.U. 2019 poz. 1347

Ogloszony: 2019-07-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


Dz.U. 2019 poz. 1346

Ogloszony: 2019-07-18

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2019 r. sygn. akt SK 16/17

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym


Dz.U. 2019 poz. 1345

Ogloszony: 2019-07-18

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.


Dz.U. 2019 poz. 1344

Ogloszony: 2019-07-18

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2019 poz. 1343

Ogloszony: 2019-07-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"


Dz.U. 2019 poz. 1342

Ogloszony: 2019-07-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

podstawa: Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach


Dz.U. 2019 poz. 1341

Ogloszony: 2019-07-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

podstawa: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb


Dz.U. 2019 poz. 1340

Ogloszony: 2019-07-18

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek"

podstawa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek"


Dz.U. 2019 poz. 1339

Ogloszony: 2019-07-18

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania


Dz.U. 2019 poz. 1338

Ogloszony: 2019-07-17

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich

podstawa: Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich.


Dz.U. 2019 poz. 1337

Ogloszony: 2019-07-17

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym


Dz.U. 2019 poz. 1336

Ogloszony: 2019-07-17

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie kontroli granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.


Dz.U. 2019 poz. 1335

Ogloszony: 2019-07-17

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Dz.U. 2019 poz. 1334

Ogloszony: 2019-07-17

Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.Dz.U. 2019 poz. 1333

Ogloszony: 2019-07-17

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Kolombo dnia 6 października 2015 r.Dz.U. 2019 poz. 1332

Ogloszony: 2019-07-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U. 2019 poz. 1331

Ogloszony: 2019-07-17

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty


Dz.U. 2019 poz. 1330

Ogloszony: 2019-07-17

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej


Dz.U. 2019 poz. 1329

Ogloszony: 2019-07-17

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


Dz.U. 2019 poz. 1328

Ogloszony: 2019-07-17

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego


Dz.U. 2019 poz. 1327

Ogloszony: 2019-07-17

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy


Dz.U. 2019 poz. 1326

Ogloszony: 2019-07-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego


Dz.U. 2019 poz. 1325

Ogloszony: 2019-07-17

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

podstawa: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej


Dz.U. 2019 poz. 1324

Ogloszony: 2019-07-16

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

podstawa: Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego


Dz.U. 2019 poz. 1323

Ogloszony: 2019-07-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

podstawa: Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Dz.U. 2019 poz. 1322

Ogloszony: 2019-07-16

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych


Dz.U. 2019 poz. 1321

Ogloszony: 2019-07-16

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych

podstawa: Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych


Dz.U. 2019 poz. 1320

Ogloszony: 2019-07-16

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

podstawa: Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin


Dz.U. 2019 poz. 1319

Ogloszony: 2019-07-16

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa


Dz.U. 2019 poz. 1318

Ogloszony: 2019-07-16

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych


Dz.U. 2019 poz. 1317

Ogloszony: 2019-07-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi


Dz.U. 2019 poz. 1316

Ogloszony: 2019-07-15

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

podstawa: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych


Dz.U. 2019 poz. 1315

Ogloszony: 2019-07-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

podstawa: Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania


Dz.U. 2019 poz. 1314

Ogloszony: 2019-07-15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości


Dz.U. 2019 poz. 1313

Ogloszony: 2019-07-15

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych

podstawa: Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych


Dz.U. 2019 poz. 1312

Ogloszony: 2019-07-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi


Dz.U. 2019 poz. 1311

Ogloszony: 2019-07-15

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 1310

Ogloszony: 2019-07-15

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

podstawa: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Dz.U. 2019 poz. 1309

Ogloszony: 2019-07-15

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


Dz.U. 2019 poz. 1308

Ogloszony: 2019-07-15

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwowej służby hydrogeologicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 1307

Ogloszony: 2019-07-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 1306

Ogloszony: 2019-07-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

podstawa: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru


Dz.U. 2019 poz. 1305

Ogloszony: 2019-07-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw


Dz.U. 2019 poz. 1304

Ogloszony: 2019-07-12

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora delegowanego w dziale sprawy wewnętrzne oraz zakresu zadań przekazanych koordynatorowi delegowanemu do realizacji

podstawa: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Dz.U. 2019 poz. 1303

Ogloszony: 2019-07-12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

podstawa: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację


Dz.U. 2019 poz. 1302

Ogloszony: 2019-07-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym


Dz.U. 2019 poz. 1301

Ogloszony: 2019-07-12

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego


Dz.U. 2019 poz. 1300

Ogloszony: 2019-07-12

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 1299

Ogloszony: 2019-07-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji


Dz.U. 2019 poz. 1298

Ogloszony: 2019-07-12

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych


Dz.U. 2019 poz. 1297

Ogloszony: 2019-07-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych


Dz.U. 2019 poz. 1296

Ogloszony: 2019-07-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

podstawa: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek


Dz.U. 2019 poz. 1295

Ogloszony: 2019-07-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


Dz.U. 2019 poz. 1294

Ogloszony: 2019-07-12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy


Dz.U. 2019 poz. 1293

Ogloszony: 2019-07-12

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw


Dz.U. 2019 poz. 1292

Ogloszony: 2019-07-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przedsiębiorców

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców


Dz.U. 2019 poz. 1291

Ogloszony: 2019-07-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy


Dz.U. 2019 poz. 1290

Ogloszony: 2019-07-12

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT)

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.


Dz.U. 2019 poz. 1289

Ogloszony: 2019-07-11

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych

podstawa: Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych


Dz.U. 2019 poz. 1288

Ogloszony: 2019-07-11

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 1287

Ogloszony: 2019-07-11

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2019 poz. 1286

Ogloszony: 2019-07-11

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


Dz.U. 2019 poz. 1285

Ogloszony: 2019-07-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Dz.U. 2019 poz. 1284

Ogloszony: 2019-07-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Dz.U. 2019 poz. 1283

Ogloszony: 2019-07-11

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

podstawa: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej


Dz.U. 2019 poz. 1282

Ogloszony: 2019-07-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych


Dz.U. 2019 poz. 1281

Ogloszony: 2019-07-11

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem

podstawa: Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych


Dz.U. 2019 poz. 1280

Ogloszony: 2019-07-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej


Dz.U. 2019 poz. 1279

Ogloszony: 2019-07-10

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich


Dz.U. 2019 poz. 1278

Ogloszony: 2019-07-10

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


Dz.U. 2019 poz. 1277

Ogloszony: 2019-07-10

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

podstawa: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Dz.U. 2019 poz. 1276

Ogloszony: 2019-07-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej.


Dz.U. 2019 poz. 1275

Ogloszony: 2019-07-10

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2019 r. o sprostowaniu błędu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Dz.U. 2019 poz. 1274

Ogloszony: 2019-07-10

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 1273

Ogloszony: 2019-07-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego


Dz.U. 2019 poz. 1272

Ogloszony: 2019-07-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych


Dz.U. 2019 poz. 1271

Ogloszony: 2019-07-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych


Dz.U. 2019 poz. 1270

Ogloszony: 2019-07-09

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 1269

Ogloszony: 2019-07-09

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.


Dz.U. 2019 poz. 1268

Ogloszony: 2019-07-09

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 1267

Ogloszony: 2019-07-09

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie


Dz.U. 2019 poz. 1266

Ogloszony: 2019-07-09

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych

podstawa: Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych


Dz.U. 2019 poz. 1265

Ogloszony: 2019-07-09

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych

0000-00-00 WMP20190000704

-o systemie oświaty

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

0000-00-00 WMP20190000703

-

Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2019 roku

0000-00-00 WMP20190000702

-o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000701

-o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000700

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20190000699

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20190000698

-o ubezpieczeniu społecznym rolników

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej

0000-00-00 WMP20190000697

-o gospodarce nieruchomościami

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa

0000-00-00 WMP20190000696

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20190000695

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1130.24.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

0000-00-00 WMP20190000694

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 112.7.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady oraz wiceadmirała

0000-00-00 WMP20190000693

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000692

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy sukcesu polskiej delegacji podczas konferencji pokojowej zakończonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego

0000-00-00 WMP20190000691

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000690

-o podatkach i opłatach lokalnych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000689

-o podatku od spadków i darowizn.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000688

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20190000687

-

Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. o gotowości do przekazywania zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego do dysponentów zespołów ratownictwa medycznego przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych

0000-00-00 WMP20190000686

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

0000-00-00 WMP20190000685

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie pracą restauracji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20190000684

-o rybołówstwie morskim

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej tobiasza określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000683

-

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

0000-00-00 WMP20190000682

-o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

0000-00-00 WMP20190000681

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000680

Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisaną w Rydze dnia 13 czerwca 2014 r.

0000-00-00 WMP20190000679

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Rydze dnia 13 czerwca 2014 r.

0000-00-00 WMP20190000678

-

Komunikat nr 07/2019/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20190000677

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku

0000-00-00 WMP20190000676

-o Sądzie Najwyższym

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 127.1.2019 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

0000-00-00 WMP20190000675

-

Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 czerwca 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

0000-00-00 WMP20190000674

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20190000673

-Prawo własności przemysłowej.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

0000-00-00 WMP20190000672

-o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

0000-00-00 WMP20190000671

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20190000670

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022"

0000-00-00 WMP20190000669

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20190000668

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20190000667

-

Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

0000-00-00 WMP20190000666

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000665

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000664

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000663

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000662

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000661

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000660

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000659

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000658

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

0000-00-00 WMP20190000657

-

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

0000-00-00 WMP20190000656

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000655

2019-07-24
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2019-07-25
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360

Ustawa o systemie oceny zgodności.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

2019-07-25
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

2019-07-26
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

2019-07-26
Dz.U. 2015 poz. 478

Ustawa o odnawialnych �r�d�ach energii

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

2019-07-27
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT)

2019-07-27
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386

Ustawa o Agencji Rynku Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

2019-07-27
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

Ustawa Prawo telekomunikacyjne

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

2019-07-30
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

2019-07-30
Dz.U. 2018 poz. 317

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

2019-07-31
Dz.U. 2013 poz. 455

Ustawa o środkach ochrony roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

2019-07-31
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1125

Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

2019-08-01
Dz.U. 2016 poz. 68

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

2019-08-01
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

2019-08-01
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654

Ustawa o działalności leczniczej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

2019-08-01
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Ustawa Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

2019-08-01
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884

Ustawa o usługach turystycznych

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego

2019-08-01
Dz.U. 2016 poz. 996

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2019-08-01
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

2019-08-01
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2019-08-01
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

Ustawa o wyrobach budowlanych

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

2019-08-06
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250

Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

2019-08-15
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwowej służby hydrogeologicznej

2019-08-17
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

2019-09-01
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu
Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu