zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


Dz.U. 2018 poz. 1814

Ogloszony: 2018-09-24

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

podstawa: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego


Dz.U. 2018 poz. 1813

Ogloszony: 2018-09-24

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego


Dz.U. 2018 poz. 1812

Ogloszony: 2018-09-24

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej


Dz.U. 2018 poz. 1811

Ogloszony: 2018-09-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

podstawa: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek


Dz.U. 2018 poz. 1810

Ogloszony: 2018-09-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Dz.U. 2018 poz. 1809

Ogloszony: 2018-09-24

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

podstawa: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


Dz.U. 2018 poz. 1808

Ogloszony: 2018-09-24

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.


Dz.U. 2018 poz. 1807

Ogloszony: 2018-09-24

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Dz.U. 2018 poz. 1806

Ogloszony: 2018-09-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych

podstawa: Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa


Dz.U. 2018 poz. 1805

Ogloszony: 2018-09-21

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń


Dz.U. 2018 poz. 1804

Ogloszony: 2018-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

podstawa: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Dz.U. 2018 poz. 1803

Ogloszony: 2018-09-20

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR

podstawa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR


Dz.U. 2018 poz. 1802

Ogloszony: 2018-09-20

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U. 2018 poz. 1801

Ogloszony: 2018-09-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego


Dz.U. 2018 poz. 1800

Ogloszony: 2018-09-20

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

podstawa: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności


Dz.U. 2018 poz. 1799

Ogloszony: 2018-09-20

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.


Dz.U. 2018 poz. 1798

Ogloszony: 2018-09-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej


Dz.U. 2018 poz. 1797

Ogloszony: 2018-09-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

podstawa: Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin


Dz.U. 2018 poz. 1796

Ogloszony: 2018-09-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Dz.U. 2018 poz. 1795

Ogloszony: 2018-09-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.


Dz.U. 2018 poz. 1794

Ogloszony: 2018-09-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


Dz.U. 2018 poz. 1793

Ogloszony: 2018-09-19

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym


Dz.U. 2018 poz. 1792

Ogloszony: 2018-09-19

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa równoważnika pieniężnego za przedmioty umundurowania niewydane w naturze, czyszczenie umundurowania i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa


Dz.U. 2018 poz. 1791

Ogloszony: 2018-09-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2018 poz. 1790

Ogloszony: 2018-09-19

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Dz.U. 2018 poz. 1789

Ogloszony: 2018-09-18

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków


Dz.U. 2018 poz. 1788

Ogloszony: 2018-09-18

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej


Dz.U. 2018 poz. 1787

Ogloszony: 2018-09-18

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2018 poz. 1786

Ogloszony: 2018-09-18

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego


Dz.U. 2018 poz. 1785

Ogloszony: 2018-09-18

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.


Dz.U. 2018 poz. 1784

Ogloszony: 2018-09-17

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2018 poz. 1783

Ogloszony: 2018-09-17

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym


Dz.U. 2018 poz. 1782

Ogloszony: 2018-09-17

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2018 poz. 1781

Ogloszony: 2018-09-17

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.


Dz.U. 2018 poz. 1780

Ogloszony: 2018-09-17

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

podstawa: Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa


Dz.U. 2018 poz. 1779

Ogloszony: 2018-09-14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

podstawa: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów


Dz.U. 2018 poz. 1778

Ogloszony: 2018-09-14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.


Dz.U. 2018 poz. 1777

Ogloszony: 2018-09-14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych


Dz.U. 2018 poz. 1776

Ogloszony: 2018-09-14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego


Dz.U. 2018 poz. 1775

Ogloszony: 2018-09-14

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką


Dz.U. 2018 poz. 1774

Ogloszony: 2018-09-14

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2018 poz. 1773

Ogloszony: 2018-09-13

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept


Dz.U. 2018 poz. 1772

Ogloszony: 2018-09-13

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

podstawa: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Dz.U. 2018 poz. 1771

Ogloszony: 2018-09-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

podstawa: Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy


Dz.U. 2018 poz. 1770

Ogloszony: 2018-09-13

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

podstawa: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka


Dz.U. 2018 poz. 1769

Ogloszony: 2018-09-13

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa


Dz.U. 2018 poz. 1768

Ogloszony: 2018-09-13

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej


Dz.U. 2018 poz. 1767

Ogloszony: 2018-09-13

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

podstawa: Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości


Dz.U. 2018 poz. 1766

Ogloszony: 2018-09-13

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej z tytułu podróży służbowej

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej


Dz.U. 2018 poz. 1765

Ogloszony: 2018-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

podstawa: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.


Dz.U. 2018 poz. 1764

Ogloszony: 2018-09-12

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny


Dz.U. 2018 poz. 1763

Ogloszony: 2018-09-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przekazywania informacji Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej


Dz.U. 2018 poz. 1762

Ogloszony: 2018-09-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym


Dz.U. 2018 poz. 1761

Ogloszony: 2018-09-12

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką


Dz.U. 2018 poz. 1760

Ogloszony: 2018-09-11

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

podstawa: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Dz.U. 2018 poz. 1759

Ogloszony: 2018-09-11

Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Curacao Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r.

podstawa: Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r.


Dz.U. 2018 poz. 1758

Ogloszony: 2018-09-11

Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Bonaire, Saby oraz Sint Eustatius Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r.

podstawa: Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r.


Dz.U. 2018 poz. 1757

Ogloszony: 2018-09-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

podstawa: Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń


Dz.U. 2018 poz. 1756

Ogloszony: 2018-09-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

podstawa: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej


Dz.U. 2018 poz. 1755

Ogloszony: 2018-09-11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


Dz.U. 2018 poz. 1754

Ogloszony: 2018-09-11

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.

podstawa: Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.


Dz.U. 2018 poz. 1753

Ogloszony: 2018-09-11

Poprawki do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjęte podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.

Akty zmienioneKategoria
Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.


Dz.U. 2018 poz. 1752

Ogloszony: 2018-09-11

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

podstawa: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy


Dz.U. 2018 poz. 1751

Ogloszony: 2018-09-11

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych


Dz.U. 2018 poz. 1750

Ogloszony: 2018-09-10

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

podstawa: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej


Dz.U. 2018 poz. 1749

Ogloszony: 2018-09-10

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

podstawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca


Dz.U. 2018 poz. 1748

Ogloszony: 2018-09-10

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego


Dz.U. 2018 poz. 1747

Ogloszony: 2018-09-10

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Dz.U. 2018 poz. 1746

Ogloszony: 2018-09-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji

podstawa: Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń


Dz.U. 2018 poz. 1745

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.


Dz.U. 2018 poz. 1744

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa


Dz.U. 2018 poz. 1743

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie

podstawa: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów


Dz.U. 2018 poz. 1742

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu

podstawa: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu


Dz.U. 2018 poz. 1741

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

podstawa: Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości


Dz.U. 2018 poz. 1740

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych


Dz.U. 2018 poz. 1739

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.


Dz.U. 2018 poz. 1738

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

podstawa: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty


Dz.U. 2018 poz. 1737

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

podstawa: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty


Dz.U. 2018 poz. 1736

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu


Dz.U. 2018 poz. 1735

Ogloszony: 2018-09-07

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym


Dz.U. 2018 poz. 1734

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

podstawa: Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym


Dz.U. 2018 poz. 1733

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa


Dz.U. 2018 poz. 1732

Ogloszony: 2018-09-07

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych


Dz.U. 2018 poz. 1731

Ogloszony: 2018-09-06

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej


Dz.U. 2018 poz. 1730

Ogloszony: 2018-09-06

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy


Dz.U. 2018 poz. 1729

Ogloszony: 2018-09-06

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nowego brzmienia art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.Dz.U. 2018 poz. 1728

Ogloszony: 2018-09-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2018 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.


Dz.U. 2018 poz. 1727

Ogloszony: 2018-09-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego


Dz.U. 2018 poz. 1726

Ogloszony: 2018-09-06

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe


Dz.U. 2018 poz. 1725

Ogloszony: 2018-09-06

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej


Dz.U. 2018 poz. 1724

Ogloszony: 2018-09-05

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa


Dz.U. 2018 poz. 1723

Ogloszony: 2018-09-05

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe.


Dz.U. 2018 poz. 1722

Ogloszony: 2018-09-05

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2018 poz. 1721

Ogloszony: 2018-09-05

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej

podstawa: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


Dz.U. 2018 poz. 1720

Ogloszony: 2018-09-05

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r.Dz.U. 2018 poz. 1719

Ogloszony: 2018-09-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego


Dz.U. 2018 poz. 1718

Ogloszony: 2018-09-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego


Dz.U. 2018 poz. 1717

Ogloszony: 2018-09-05

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych


Dz.U. 2018 poz. 1716

Ogloszony: 2018-09-04

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości


Dz.U. 2018 poz. 1715

Ogloszony: 2018-09-04

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 28 października 2016 r.

podstawa: Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uczczenia pamięci Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin

0000-00-00 WMP20180000914

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000913

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

0000-00-00 WMP20180000912

-o podatku rolnym

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000911

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000910

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

0000-00-00 WMP20180000909

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

0000-00-00 WMP20180000908

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000907

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000906

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000905

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000904

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000903

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000902

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000901

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000900

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000899

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000898

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000897

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000896

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000895

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000894

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000893

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000892

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

0000-00-00 WMP20180000891

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000890

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000889

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000888

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000887

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000886

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000885

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000884

-

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

0000-00-00 WMP20180000883

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

0000-00-00 WMP20180000882

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2018 r. o prawomocnym przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe

0000-00-00 WMP20180000881

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

0000-00-00 WMP20180000880

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

0000-00-00 WMP20180000879

-o rybołówstwie morskim

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 Morza Bałtyckiego na 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000878

-o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

0000-00-00 WMP20180000877

-o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

0000-00-00 WMP20180000876

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000875

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180000874

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, w sytuacji gdy postępowanie w sprawie skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej nie zostało zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem sądowoadministracyjnym

0000-00-00 WMP20180000873

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

0000-00-00 WMP20180000872

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000871

-o systemie oceny zgodności.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

0000-00-00 WMP20180000870

-

Komunikat Nr 09/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20180000869

-Kodeks wyborczy

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000868

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2018 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu

0000-00-00 WMP20180000867

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.56.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000866

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.55.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180000865

2018-09-26
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

2018-09-27
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej

2018-09-27
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591

Ustawa o rachunkowości

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

2018-09-28
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

2018-09-28
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

Ustawa Kodeks postępowania karnego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

2018-09-29
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

2018-09-29
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych

2018-09-30
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

2018-10-01
Dz.U. 2018 poz. 1668

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej

2018-10-01
Dz.U. 2017 poz. 2217

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

2018-10-01
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037

Ustawa Kodeks spółek handlowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

2018-10-01
Dz.U. 2016 poz. 1947

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

2018-10-01
Dz.U. 2016 poz. 177

Ustawa Prawo o prokuraturze

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

2018-10-01
Dz.U. 2018 poz. 1668

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

2018-10-01
Dz.U. 2013 poz. 888

Ustawa o gospodarce opakowaniami

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

2018-10-02
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego

2018-10-02
Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2018-10-03
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2018-10-04
Dz.U. 2015 poz. 1130

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2018-10-06
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

2018-10-09
Dz.U. 2013 poz. 21

Ustawa o odpadach

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO

2018-10-09
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

2018-10-30
Dz.U. 2017 poz. 708

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

2018-11-07
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

2018-11-09
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

2019-01-01
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

2019-01-01
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 709

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

2019-01-01
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95

Ustawa o samorządzie terytorialnym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

2019-01-01
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11

Ustawa o podatku akcyzowym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

2019-01-01
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego
Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu