Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016

wydanie: 2017-11-22 WDU20170002156

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

wydanie: 2017-11-09 WDU20170002155

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

wydanie: 2017-11-07 WDU20170002154

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

wydanie: 2017-11-09 WDU20170002153

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002152

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

wydanie: 2017-11-09 WDU20170002151

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

wydanie: 2017-11-09 WDU20170002150

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej

wydanie: 2017-11-09 WDU20170002149

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002148

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wydanie: 2017-11-14 WDU20170002147

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002146

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

wydanie: 2017-11-14 WDU20170002145

Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002144

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

wydanie: 2017-11-06 WDU20170002143

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych

wydanie: 2017-11-09 WDU20170002142

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

wydanie: 2017-10-27 WDU20170002141

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

wydanie: 2017-11-02 WDU20170002140

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wydanie: 2017-10-26 WDU20170002139

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002138

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002137

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002136

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

wydanie: 2017-11-14 WDU20170002135

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002134

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców

wydanie: 2017-11-06 WDU20170002133

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002132

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

wydanie: 2017-11-06 WDU20170002131

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

wydanie: 2017-11-07 WDU20170002130

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

wydanie: 2017-11-14 WDU20170002129

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002128

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002127

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

wydanie: 2017-10-16 WDU20170002126

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

wydanie: 2017-11-14 WDU20170002125

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej

wydanie: 2017-11-07 WDU20170002124

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

wydanie: 2017-11-07 WDU20170002123

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu

wydanie: 2017-10-31 WDU20170002122

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

wydanie: 2017-10-25 WDU20170002121

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

wydanie: 2017-09-29 WDU20170002120

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002119

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. na rzecz obrony państwa

wydanie: 2017-11-06 WDU20170002118

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

wydanie: 2017-10-13 WDU20170002117

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach

wydanie: 2017-10-31 WDU20170002116

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wydanie: 2017-11-09 WDU20170002115

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

wydanie: 2017-11-03 WDU20170002114

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców

wydanie: 2017-11-03 WDU20170002113

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002112

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

wydanie: 2017-09-15 WDU20170002111

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

wydanie: 2017-09-29 WDU20170002110

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002109

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

wydanie: 2017-10-31 WDU20170002108

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wydanie: 2017-11-03 WDU20170002107

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

wydanie: 2017-10-31 WDU20170002106

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.

wydanie: 2017-09-29 WDU20170002105

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

wydanie: 2017-09-29 WDU20170002104

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

wydanie: 2017-10-26 WDU20170002103

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

wydanie: 2017-09-29 WDU20170002102

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

wydanie: 2017-10-13 WDU20170002101

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 października 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.

wydanie: 2017-10-13 WDU20170002100

Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzona w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.

wydanie: 2016-05-04 WDU20170002099

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002098

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002097

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002096

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002095

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur statusu państwowego instytutu badawczego

wydanie: 2017-10-31 WDU20170002094

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002093

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002092

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

wydanie: 2017-10-26 WDU20170002091

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002090

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002089

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002088

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wydanie: 2017-11-09 WDU20170002087

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002086

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002085

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

wydanie: 2017-11-09 WDU20170002084

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002083

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

wydanie: 2017-10-27 WDU20170002082

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002081

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

wydanie: 2017-10-26 WDU20170002080

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

wydanie: 2017-11-07 WDU20170002079

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002078

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

wydanie: 2017-10-13 WDU20170002077

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

wydanie: 2017-11-08 WDU20170002076

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002075

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej

wydanie: 2017-11-07 WDU20170002074

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

wydanie: 2017-10-23 WDU20170002073

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 października 2016 r.

wydanie: 2017-10-09 WDU20170002072

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 6 października 2016 r.

wydanie: 2016-10-06 WDU20170002071

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002070

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002069

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

wydanie: 2017-10-31 WDU20170002068

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

wydanie: 2017-10-13 WDU20170002067

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

wydanie: 2017-10-27 WDU20170002066

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

wydanie: 2017-10-13 WDU20170002065

tekst do ujednolicenia

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 września 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., sporządzonej w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r.

wydanie: 2017-09-09 WDU20170002064

Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., sporządzona w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r.

wydanie: 2010-06-22 WDU20170002063

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

wydanie: 2017-10-13 WDU20170002062

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości za udział w pracach Rady

wydanie: 2017-11-03 WDU20170002061

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

wydanie: 2017-10-31 WDU20170002060

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

wydanie: 2017-10-24 WDU20170002059

tekst do ujednolicenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne

wydanie: 2017-10-30 WDU20170002058

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

wydanie: 2017-10-16 WDU20170002057

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2017 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

2017-11-22 WMP20170001042

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

2017-11-22 WMP20170001041

-

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej

2017-11-22 WMP20170001040

-o swobodzie dziaalnoci gospodarczej

Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 listopada 2017 r. o konieczności przeprowadzenia przetargu

2017-11-22 WMP20170001039

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrw

Zarządzenie nr 175 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

2017-11-22 WMP20170001038

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrw

Zarządzenie nr 166 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

2017-11-22 WMP20170001037

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

2017-11-21 WMP20170001036

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

2017-11-21 WMP20170001035

-

Zarządzenie nr 32/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt August

2017-11-20 WMP20170001034

-

Zarządzenie nr 31/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Henryk Glapiński "Klinga"

2017-11-20 WMP20170001033

-Prawo o prokuraturze

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 9 listopada 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

2017-11-20 WMP20170001032

-

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

2017-11-17 WMP20170001031

-

Zarządzenie nr 33/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - talar Władysława IV

2017-11-17 WMP20170001030

-o finansach publicznych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe

2017-11-16 WMP20170001029

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. nr 110.68.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-11-15 WMP20170001028

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. nr 110.67.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-11-15 WMP20170001027

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.66.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-11-15 WMP20170001026

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.65.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-11-15 WMP20170001025

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.64.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-11-15 WMP20170001024

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.63.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-11-15 WMP20170001023

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.62.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-11-15 WMP20170001022

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.60.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-11-15 WMP20170001021

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.59.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-11-15 WMP20170001020

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrw

Zarządzenie nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektu "Baltic Pipe"

2017-11-14 WMP20170001019

-o transporcie kolejowym

Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego

2017-11-14 WMP20170001018

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrw

Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

2017-11-14 WMP20170001017

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-11-14 WMP20170001016

-

Komunikat Nr 11/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

2017-11-14 WMP20170001015

-

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018

2017-11-14 WMP20170001014

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrw

Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

2017-11-13 WMP20170001013

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r.

2017-11-13 WMP20170001012

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrw

Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

2017-11-13 WMP20170001011

-

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 października 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

2017-11-13 WMP20170001010

-Prawo wasnoci przemysowej.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

2017-11-13 WMP20170001009

-

Zarządzenie nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

2017-11-09 WMP20170001008

-Prawo geologiczne i grnicze

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2018

2017-11-09 WMP20170001007

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

2017-11-08 WMP20170001006

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-11-08 WMP20170001005

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta

2017-11-08 WMP20170001004

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uczczenia 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech

2017-11-08 WMP20170001003

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

2017-11-08 WMP20170001002

-

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

2017-11-08 WMP20170001001

-

Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącą zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku, podpisaną w Poznaniu dnia 25 września 2017 r.

2017-11-08 WMP20170001000

Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku, podpisana w Poznaniu dnia 25 września 2017 r.

2017-11-08 WMP20170000999

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego

2017-11-08 WMP20170000998

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-11-07 WMP20170000997

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-11-07 WMP20170000996

-

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2018

2017-11-06 WMP20170000995

-

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2018

2017-11-06 WMP20170000994

-

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2018

2017-11-07 WMP20170000993

2017-11-24
Dz.U. 2013 poz. 21

Ustawa o odpadach

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

2017-11-25
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94

Ustawa o ochronie rolin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany

2017-11-29
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857

Ustawa o sporcie

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

2017-11-29
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857

Ustawa o sporcie

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

2017-11-30
Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433

Ustawa o zakwaterowaniu Si Zbrojnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

2017-12-02
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa Prawo bankowe

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

2017-12-02
Dz.U. 2015 poz. 881

Ustawa Warstwa ozonowa

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

2017-12-02
Dz.U. 2016 poz. 1947

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej

2017-12-06
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 710

Ustawa o subie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

2017-12-07
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44

Ustawa o jakoci handlowej artykuw rolno-spoywczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

2017-12-07
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94

Ustawa o ochronie rolin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

2017-12-07
Dz.U. 2015 poz. 1994

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

2017-12-22
Dz.U. 2017 poz. 1089

Ustawa o biegych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej

2018-01-01
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95

Ustawa o samorzdzie terytorialnym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

2018-01-01
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

Ustawa Prawo ochrony rodowiska

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

2018-01-01
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439

Ustawa o statystyce publicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

2018-01-01
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

2018-01-01
Dz.U. 2015 poz. 1688

Ustawa o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

2018-01-01
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa o publicznej subie krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.

2018-01-01
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627

Ustawa o autostradach patnych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

2018-01-01
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za prac.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

2018-01-01
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Ustawa o drogach publicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

2018-01-01
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Ustawa o drogach publicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

2018-01-01
Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2018-01-01
Dz.U. 2015 poz. 1513

Ustawa o nadzorze makroostronociowym nad systemem finansowym

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego

2018-01-01
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

2018-01-01
Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887

Ustawa o systemie ubezpiecze spoecznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2018-01-01
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2018 r.

2018-01-01
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

2018-01-01
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o patnociach w ramach systemw wsparcia bezporedniego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu