Ekoinfonet - serwis aktualności prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

ogłoszenie: 2017-07-21 WDU20170001411

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

ogłoszenie: 2017-07-21 WDU20170001410

Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

ogłoszenie: 2017-07-21 WDU20170001409

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

ogłoszenie: 0000-00-00 WDU20170001408

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania

ogłoszenie: 2017-07-21 WDU20170001407

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Krakowskiej

ogłoszenie: 2017-07-21 WDU20170001406

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

ogłoszenie: 2017-07-21 WDU20170001405

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

ogłoszenie: 2017-07-21 WDU20170001404

o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

ogłoszenie: 2017-07-21 WDU20170001403

o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016)

ogłoszenie: 2017-07-21 WDU20170001402

o systemie oświaty

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

ogłoszenie: 0000-00-00 WDU20170001401

Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

ogłoszenie: 2017-07-21 WDU20170001400

o systemie informacji oświatowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

ogłoszenie: 2017-07-20 WDU20170001399

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

ogłoszenie: 2017-07-20 WDU20170001398

o udostępnianiu informacji o środowisku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

ogłoszenie: 2017-07-20 WDU20170001397

o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej

ogłoszenie: 2017-07-20 WDU20170001396

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

ogłoszenie: 2017-07-20 WDU20170001395

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. o sprostowaniu błędów

ogłoszenie: 2017-07-20 WDU20170001394

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

ogłoszenie: 2017-07-20 WDU20170001393

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

ogłoszenie: 2017-07-20 WDU20170001392

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin

0000-00-00 WMP20170000715

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. nr 110.42.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-20 WMP20170000714

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.41.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-20 WMP20170000713

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.40.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-20 WMP20170000712

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.39.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-20 WMP20170000711

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.38.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-20 WMP20170000710

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.37.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-20 WMP20170000709

-o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r

2017-07-20 WMP20170000708

-o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 r.

2017-07-20 WMP20170000707

-o gospodarce nieruchomościami

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

2017-07-20 WMP20170000706

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-07-20 WMP20170000705

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej

0000-00-00 WMP20170000704

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2017 r.

2017-07-19 WMP20170000703

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014

0000-00-00 WMP20170000702

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014

0000-00-00 WMP20170000701

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki

2017-07-18 WMP20170000700

-

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

2017-07-18 WMP20170000699

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014

0000-00-00 WMP20170000698

-o podatkach i opłatach lokalnych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r.

2017-07-17 WMP20170000697

-

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r.

2017-07-17 WMP20170000696

-o zasadach finansowania nauki

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą

0000-00-00 WMP20170000695

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2017-07-14 WMP20170000694

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014

0000-00-00 WMP20170000693

-

Zarządzenie nr 17/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej rzeź Woli i Ochoty

2017-07-13 WMP20170000692

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

2017-07-12 WMP20170000691

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

2017-07-12 WMP20170000690

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-07-12 WMP20170000689

-o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

2017-07-12 WMP20170000688

-

Komunikat Nr 07/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych

0000-00-00 WMP20170000687

-o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

2017-07-11 WMP20170000686

-o rybołówstwie morskim

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22

0000-00-00 WMP20170000685

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2017 r. nr 1131.10.2017 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

2017-07-10 WMP20170000684

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego

0000-00-00 WMP20170000683

Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL-u

2017-07-07 WMP20170000682

-

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

2017-07-07 WMP20170000681

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.36.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-07 WMP20170000680

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.35.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-07 WMP20170000679

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 110.34.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-07 WMP20170000678

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 110.33.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-07 WMP20170000677

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.32.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-07 WMP20170000676

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. nr 110.31.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-07 WMP20170000675

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.10.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-06 WMP20170000674

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.9.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-06 WMP20170000673

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.8.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-07-06 WMP20170000672

-o finansach publicznych

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

2017-07-06 WMP20170000671

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-07-06 WMP20170000670

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą

0000-00-00 WMP20170000669

-o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. nr 112.31.2017 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

2017-07-06 WMP20170000668

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.18.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

2017-07-06 WMP20170000667

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.17.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

2017-07-06 WMP20170000666

2017-07-22
Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433

Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

2017-07-22
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Ustawa Prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

2017-07-22
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371

Ustawa o transporcie drogowym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

2017-07-22
Dz.U. 2017 poz. 819

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

2017-07-24
Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814

Ustawa o systemie informacji oświatowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

2017-07-25
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krynica (PLH120039)

2017-07-25
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044)

2017-07-25
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogoźnica (PLH140036)

2017-07-25
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

2017-07-26
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027)

2017-07-28
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368

Ustawa o bezpieczeństwie morskim

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ramowych programów dodatkowych szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej

2017-07-29
Dz.U. 2015 poz. 1223

Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji

2017-07-29
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591

Ustawa o rachunkowości

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

2017-08-01
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535

Ustawa o podatku od towarów i usług VAT

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

2017-08-02
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji

2017-08-03
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

2017-08-04
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

2017-08-05
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

2017-08-05
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016)

2017-08-05
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

2017-08-05
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 623

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

2017-09-01
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593

Ustawa o służbie medycyny pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich

2017-09-01
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439

Ustawa o statystyce publicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.” (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
„Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu.” (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnością Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o źródle pochodzenia materiałów. Źródłem tym jest System Informacyjny Sejmu