Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnychRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"

podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"

Dz.U. 2018 poz. 752

Ogloszony: 2018-04-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi przez Żandarmerię Wojskową

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Dz.U. 2018 poz. 751

Ogloszony: 2018-04-19

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

Dz.U. 2018 poz. 750

Ogloszony: 2018-04-18

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.U. 2018 poz. 749

Ogloszony: 2018-04-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele

podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2018 poz. 748

Ogloszony: 2018-04-18

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

podstawa: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Dz.U. 2018 poz. 747

Ogloszony: 2018-04-18

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Dz.U. 2018 poz. 746

Ogloszony: 2018-04-18

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Dz.U. 2018 poz. 745

Ogloszony: 2018-04-17

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Dz.U. 2018 poz. 744

Ogloszony: 2018-04-17

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

podstawa: Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

Dz.U. 2018 poz. 743

Ogloszony: 2018-04-17

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Dz.U. 2018 poz. 742

Ogloszony: 2018-04-17

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

Dz.U. 2018 poz. 741

Ogloszony: 2018-04-17

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Dz.U. 2018 poz. 740

Ogloszony: 2018-04-17

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

podstawa: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Dz.U. 2018 poz. 739

Ogloszony: 2018-04-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej

Dz.U. 2018 poz. 738

Ogloszony: 2018-04-16

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 737

Ogloszony: 2018-04-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

Dz.U. 2018 poz. 736

Ogloszony: 2018-04-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

podstawa: Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich

Dz.U. 2018 poz. 735

Ogloszony: 2018-04-16

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Dz.U. 2018 poz. 734

Ogloszony: 2018-04-13

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Dz.U. 2018 poz. 733

Ogloszony: 2018-04-13

Oświadczenie Rządowe z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, sporządzonej w Phnom Penh dnia 11 lipca 2012 r.

Dz.U. 2018 poz. 732

Ogloszony: 2018-04-13

Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, sporządzona w Phnom Penh dnia 11 lipca 2012 r.

Dz.U. 2018 poz. 731

Ogloszony: 2018-04-13

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Dz.U. 2018 poz. 730

Ogloszony: 2018-04-13

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

Dz.U. 2018 poz. 729

Ogloszony: 2018-04-13

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Dz.U. 2018 poz. 728

Ogloszony: 2018-04-13

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Dz.U. 2018 poz. 727

Ogloszony: 2018-04-13

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu

Dz.U. 2018 poz. 726

Ogloszony: 2018-04-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

Dz.U. 2018 poz. 725

Ogloszony: 2018-04-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Dz.U. 2018 poz. 724

Ogloszony: 2018-04-12

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Dz.U. 2018 poz. 723

Ogloszony: 2018-04-12

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

podstawa: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Akty zmienione:
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

Dz.U. 2018 poz. 722

Ogloszony: 2018-04-12

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

podstawa: Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dz.U. 2018 poz. 721

Ogloszony: 2018-04-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Dz.U. 2018 poz. 720

Ogloszony: 2018-04-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Dz.U. 2018 poz. 719

Ogloszony: 2018-04-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

podstawa: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Dz.U. 2018 poz. 718

Ogloszony: 2018-04-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

podstawa: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U. 2018 poz. 717

Ogloszony: 2018-04-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Dz.U. 2018 poz. 716

Ogloszony: 2018-04-11

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie badań funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na zawartość środka odurzającego lub innych podobnie działających substancji lub środka

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

Dz.U. 2018 poz. 715

Ogloszony: 2018-04-11

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

Dz.U. 2018 poz. 714

Ogloszony: 2018-04-11

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

podstawa: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

Dz.U. 2018 poz. 713

Ogloszony: 2018-04-11

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Dz.U. 2018 poz. 712

Ogloszony: 2018-04-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego

Dz.U. 2018 poz. 711

Ogloszony: 2018-04-11

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Dz.U. 2018 poz. 710

Ogloszony: 2018-04-11

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

Dz.U. 2018 poz. 709

Ogloszony: 2018-04-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Dz.U. 2018 poz. 708

Ogloszony: 2018-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

podstawa: Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dz.U. 2018 poz. 707

Ogloszony: 2018-04-10

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Euro-Śródziemnomorskiej Umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r.

Dz.U. 2018 poz. 706

Ogloszony: 2018-04-10

Euro-Śródziemnomorska Umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, podpisana w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r.

Dz.U. 2018 poz. 705

Ogloszony: 2018-04-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Dz.U. 2018 poz. 704

Ogloszony: 2018-04-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dz.U. 2018 poz. 703

Ogloszony: 2018-04-10

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dz.U. 2018 poz. 702

Ogloszony: 2018-04-10

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Dz.U. 2018 poz. 701

Ogloszony: 2018-04-10

Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dz.U. 2018 poz. 700

Ogloszony: 2018-04-10

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

podstawa: Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

Dz.U. 2018 poz. 699

Ogloszony: 2018-04-10

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2018 r. o sprostowaniu błędu

podstawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Akty zmienione:
Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 10 października 1996 r.

Dz.U. 2018 poz. 698

Ogloszony: 2018-04-10

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 697

Ogloszony: 2018-04-10

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Dz.U. 2018 poz. 696

Ogloszony: 2018-04-10

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Dz.U. 2018 poz. 695

Ogloszony: 2018-04-09

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Dz.U. 2018 poz. 694

Ogloszony: 2018-04-09

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Dz.U. 2018 poz. 693

Ogloszony: 2018-04-09

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

Dz.U. 2018 poz. 692

Ogloszony: 2018-04-09

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Dz.U. 2018 poz. 691

Ogloszony: 2018-04-09

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Dz.U. 2018 poz. 690

Ogloszony: 2018-04-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Dz.U. 2018 poz. 689

Ogloszony: 2018-04-09

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dz.U. 2018 poz. 688

Ogloszony: 2018-04-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

podstawa: Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz.U. 2018 poz. 687

Ogloszony: 2018-04-06

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

podstawa: Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

Dz.U. 2018 poz. 686

Ogloszony: 2018-04-06

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dz.U. 2018 poz. 685

Ogloszony: 2018-04-06

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatora zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

podstawa: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Dz.U. 2018 poz. 684

Ogloszony: 2018-04-06

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Dz.U. 2018 poz. 683

Ogloszony: 2018-04-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dz.U. 2018 poz. 682

Ogloszony: 2018-04-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Dz.U. 2018 poz. 681

Ogloszony: 2018-04-06

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

podstawa: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dz.U. 2018 poz. 680

Ogloszony: 2018-04-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Dz.U. 2018 poz. 679

Ogloszony: 2018-04-06

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

Dz.U. 2018 poz. 678

Ogloszony: 2018-04-05

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2018 poz. 677

Ogloszony: 2018-04-05

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

podstawa: Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Dz.U. 2018 poz. 676

Ogloszony: 2018-04-05

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Dz.U. 2018 poz. 675

Ogloszony: 2018-04-05

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Dz.U. 2018 poz. 674

Ogloszony: 2018-04-05

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U. 2018 poz. 673

Ogloszony: 2018-04-05

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 2018 poz. 672

Ogloszony: 2018-04-05

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu oficerskiego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

Dz.U. 2018 poz. 671

Ogloszony: 2018-04-04

Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

Dz.U. 2018 poz. 670

Ogloszony: 2018-04-04

Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Dz.U. 2018 poz. 669

Ogloszony: 2018-04-04

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dz.U. 2018 poz. 668

Ogloszony: 2018-04-04

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

Dz.U. 2018 poz. 667

Ogloszony: 2018-04-04

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U. 2018 poz. 666

Ogloszony: 2018-04-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Dz.U. 2018 poz. 665

Ogloszony: 2018-04-04

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U. 2018 poz. 664

Ogloszony: 2018-04-04

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Dz.U. 2018 poz. 663

Ogloszony: 2018-04-04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

Dz.U. 2018 poz. 662

Ogloszony: 2018-04-04

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Dz.U. 2018 poz. 661

Ogloszony: 2018-04-03

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

Dz.U. 2018 poz. 660

Ogloszony: 2018-03-30

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

Dz.U. 2018 poz. 659

Ogloszony: 2018-03-30

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

Dz.U. 2018 poz. 658

Ogloszony: 2018-03-30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Dz.U. 2018 poz. 657

Ogloszony: 2018-03-30

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Dz.U. 2018 poz. 656

Ogloszony: 2018-03-30

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.

podstawa: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dz.U. 2018 poz. 655

Ogloszony: 2018-03-30

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Dz.U. 2018 poz. 654

Ogloszony: 2018-03-30

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sposobu wyboru, składu, struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

Dz.U. 2018 poz. 653

Ogloszony: 2018-03-30

-o gospodarce nieruchomościami

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

0000-00-00 WMP20180000415

-

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2012 r.

0000-00-00 WMP20180000414

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000413

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w 75. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim

0000-00-00 WMP20180000412

-

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie posła Stanisława Gawłowskiego oraz zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania

0000-00-00 WMP20180000411

-

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru

0000-00-00 WMP20180000410

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"

0000-00-00 WMP20180000409

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

0000-00-00 WMP20180000408

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

0000-00-00 WMP20180000407

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 115.5.2018 w sprawie nadania tytułu profesora

0000-00-00 WMP20180000406

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

0000-00-00 WMP20180000405

Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzonego w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r.

0000-00-00 WMP20180000404

-o finansach publicznych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017

0000-00-00 WMP20180000403

-o finansach publicznych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017

0000-00-00 WMP20180000402

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

0000-00-00 WMP20180000401

-

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

0000-00-00 WMP20180000400

-Prawo własności przemysłowej.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2018 r. o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

0000-00-00 WMP20180000399

-Prawo dewizowe.

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

0000-00-00 WMP20180000398

-

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

0000-00-00 WMP20180000397

-

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

0000-00-00 WMP20180000396

-Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego

0000-00-00 WMP20180000395

-

Komunikat Nr 04/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20180000394

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii

0000-00-00 WMP20180000393

Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii

0000-00-00 WMP20180000392

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000391

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000390

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie postanowienia nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000389

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000388

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000387

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000386

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000385

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2018 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000384

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000383

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000382

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

0000-00-00 WMP20180000381

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

0000-00-00 WMP20180000380

Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii

0000-00-00 WMP20180000379

Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii

0000-00-00 WMP20180000378

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20180000377

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000376

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000375

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2018 r. o nadaniu orderów i ordznaczeń

0000-00-00 WMP20180000374

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2018 r. o nadaniu ordznaczeń

0000-00-00 WMP20180000373

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000372

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000371

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000370

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000369

Postanowienie nr rej. 31/2018 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000368

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000367

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000366

2018-04-20
Dz.U. 2015 poz. 222

Ustawa o rybołówstwie morskim

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

2018-04-20
Dz.U. 2015 poz. 222

Ustawa o rybołówstwie morskim

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

2018-04-20
Dz.U. 2015 poz. 1322

Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

2018-04-21
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

2018-04-21
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia

2018-04-21
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

2018-04-21
Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433

Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

2018-04-30
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową

2018-05-01
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

2018-05-01
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

2018-05-01
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 689

Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

2018-05-02
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622

Ustawa Prawo celne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

2018-05-04
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi przez Żandarmerię Wojskową

2018-06-01
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724

Ustawa o ochronie zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

2018-06-01
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250

Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności

2018-06-04
Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Ustawa o kierujących pojazdami

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego
Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

Książki

bezdroza

Cena: 59.00

Cena: 18.99

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 20.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 54.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu