zaloguj facebukiem
Szukaj


Dz.U. 2019 poz. 2176

Ogloszony: 2019-11-08

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanymDz.U. 2019 poz. 2175

Ogloszony: 2019-11-08

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

podstawa: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021


Dz.U. 2019 poz. 2174

Ogloszony: 2019-11-08

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług


Dz.U. 2019 poz. 2173

Ogloszony: 2019-11-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych


Dz.U. 2019 poz. 2172

Ogloszony: 2019-11-08

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą


Dz.U. 2019 poz. 2171

Ogloszony: 2019-11-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych


Dz.U. 2019 poz. 2170

Ogloszony: 2019-11-08

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 2169

Ogloszony: 2019-11-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.


Dz.U. 2019 poz. 2168

Ogloszony: 2019-11-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.


Dz.U. 2019 poz. 2167

Ogloszony: 2019-11-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.


Dz.U. 2019 poz. 2166

Ogloszony: 2019-11-08

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Dz.U. 2019 poz. 2165

Ogloszony: 2019-11-08

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje


Dz.U. 2019 poz. 2164

Ogloszony: 2019-11-08

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym


Dz.U. 2019 poz. 2163

Ogloszony: 2019-11-08

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ

podstawa: Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.


Dz.U. 2019 poz. 2162

Ogloszony: 2019-11-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych


Dz.U. 2019 poz. 2161

Ogloszony: 2019-11-07

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt


Dz.U. 2019 poz. 2160

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gliwice w województwie śląskim

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2019 poz. 2159

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Nowa Sól w województwie lubuskim

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2019 poz. 2158

Ogloszony: 2019-11-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych


Dz.U. 2019 poz. 2157

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz informowania o zaciąganych zobowiązaniach finansowych

podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym


Dz.U. 2019 poz. 2156

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.


Dz.U. 2019 poz. 2155

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.


Dz.U. 2019 poz. 2154

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.


Dz.U. 2019 poz. 2153

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego

podstawa: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych


Dz.U. 2019 poz. 2152

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej


Dz.U. 2019 poz. 2151

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

podstawa: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu


Dz.U. 2019 poz. 2150

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 2149

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 2148

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 2147

Ogloszony: 2019-11-07

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 2146

Ogloszony: 2019-11-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego


Dz.U. 2019 poz. 2145

Ogloszony: 2019-11-06

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 2144

Ogloszony: 2019-11-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego


Dz.U. 2019 poz. 2143

Ogloszony: 2019-11-06

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 2142

Ogloszony: 2019-11-06

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 2141

Ogloszony: 2019-11-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 2140

Ogloszony: 2019-11-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 2139

Ogloszony: 2019-11-06

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

podstawa: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości


Dz.U. 2019 poz. 2138

Ogloszony: 2019-11-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy


Dz.U. 2019 poz. 2137

Ogloszony: 2019-11-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.


Dz.U. 2019 poz. 2136

Ogloszony: 2019-11-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.


Dz.U. 2019 poz. 2135

Ogloszony: 2019-11-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

podstawa: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego


Dz.U. 2019 poz. 2134

Ogloszony: 2019-11-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie baz danych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.


Dz.U. 2019 poz. 2133

Ogloszony: 2019-11-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.


Dz.U. 2019 poz. 2132

Ogloszony: 2019-11-05

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

podstawa: Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów


Dz.U. 2019 poz. 2131

Ogloszony: 2019-11-05

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia

podstawa: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia


Dz.U. 2019 poz. 2130

Ogloszony: 2019-11-05

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach


Dz.U. 2019 poz. 2129

Ogloszony: 2019-11-05

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

podstawa: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów


Dz.U. 2019 poz. 2128

Ogloszony: 2019-11-05

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.


Dz.U. 2019 poz. 2127

Ogloszony: 2019-11-05

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

podstawa: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów


Dz.U. 2019 poz. 2126

Ogloszony: 2019-11-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.


Dz.U. 2019 poz. 2125

Ogloszony: 2019-11-04

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

podstawa: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne


Dz.U. 2019 poz. 2124

Ogloszony: 2019-11-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

podstawa: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek


Dz.U. 2019 poz. 2123

Ogloszony: 2019-11-04

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 2122

Ogloszony: 2019-11-04

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.


Dz.U. 2019 poz. 2121

Ogloszony: 2019-11-04

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych

podstawa: Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.


Dz.U. 2019 poz. 2120

Ogloszony: 2019-11-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej


Dz.U. 2019 poz. 2119

Ogloszony: 2019-11-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

podstawa: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego


Dz.U. 2019 poz. 2118

Ogloszony: 2019-11-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

podstawa: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych


Dz.U. 2019 poz. 2117

Ogloszony: 2019-11-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia


Dz.U. 2019 poz. 2116

Ogloszony: 2019-11-04

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym


Dz.U. 2019 poz. 2115

Ogloszony: 2019-10-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, przetwarzania w nim informacji oraz sposobów i trybu udzielania informacji o osobach z tego rejestru

podstawa: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.


Dz.U. 2019 poz. 2114

Ogloszony: 2019-10-31

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

podstawa: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych


Dz.U. 2019 poz. 2113

Ogloszony: 2019-10-31

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

podstawa: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi


Dz.U. 2019 poz. 2112

Ogloszony: 2019-10-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 października 2019 r. w sprawie egzaminu konsularnego

podstawa: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne


Dz.U. 2019 poz. 2111

Ogloszony: 2019-10-31

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu


Dz.U. 2019 poz. 2110

Ogloszony: 2019-10-31

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

podstawa: Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi


Dz.U. 2019 poz. 2109

Ogloszony: 2019-10-31

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Dz.U. 2019 poz. 2108

Ogloszony: 2019-10-31

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych


Dz.U. 2019 poz. 2107

Ogloszony: 2019-10-31

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin


Dz.U. 2019 poz. 2106

Ogloszony: 2019-10-31

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej


Dz.U. 2019 poz. 2105

Ogloszony: 2019-10-31

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Dz.U. 2019 poz. 2104

Ogloszony: 2019-10-31

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Dz.U. 2019 poz. 2103

Ogloszony: 2019-10-31

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury


Dz.U. 2019 poz. 2102

Ogloszony: 2019-10-30

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej"

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej"


Dz.U. 2019 poz. 2101

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie


Dz.U. 2019 poz. 2100

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych


Dz.U. 2019 poz. 2099

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

podstawa: Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, k4tórymi mogą być obejmowane towary


Dz.U. 2019 poz. 2098

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Ablacji Podłoża Arytmii

podstawa: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia


Dz.U. 2019 poz. 2097

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

podstawa: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Dz.U. 2019 poz. 2096

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.


Dz.U. 2019 poz. 2095

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych


Dz.U. 2019 poz. 2094

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych


Dz.U. 2019 poz. 2093

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy


Dz.U. 2019 poz. 2092

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.


Dz.U. 2019 poz. 2091

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

podstawa: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy


Dz.U. 2019 poz. 2090

Ogloszony: 2019-10-30

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.


Dz.U. 2019 poz. 2089

Ogloszony: 2019-10-30

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2019 poz. 2088

Ogloszony: 2019-10-30

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Dz.U. 2019 poz. 2087

Ogloszony: 2019-10-30

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.


Dz.U. 2019 poz. 2086

Ogloszony: 2019-10-30

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Dz.U. 2019 poz. 2085

Ogloszony: 2019-10-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego


Dz.U. 2019 poz. 2084

Ogloszony: 2019-10-29

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

podstawa: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych


Dz.U. 2019 poz. 2083

Ogloszony: 2019-10-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej


Dz.U. 2019 poz. 2082

Ogloszony: 2019-10-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej


Dz.U. 2019 poz. 2081

Ogloszony: 2019-10-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

podstawa: Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego


Dz.U. 2019 poz. 2080

Ogloszony: 2019-10-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie


Dz.U. 2019 poz. 2079

Ogloszony: 2019-10-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

podstawa: Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia


Dz.U. 2019 poz. 2078

Ogloszony: 2019-10-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje


Dz.U. 2019 poz. 2077

Ogloszony: 2019-10-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

podstawa: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uczczenia polskiej awangardy w 100. rocznicę jej inauguracji

0000-00-00 WMP20170001201

-o Narodowym Banku Polskim

Zarządzenie nr 36/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

0000-00-00 WMP20170001200

-

Zarządzenie nr 35/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018"

0000-00-00 WMP20170001199

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. nr 1131.21.2017 o zmianie w składzie Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20170001198

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20170001197

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20170001196

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20170001195

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20170001194

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20170001193

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20170001192

-

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

0000-00-00 WMP20170001191

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20170001190

-Państwowej Inspekcji Pracy

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

0000-00-00 WMP20170001189

-

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

0000-00-00 WMP20170001188

-

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

0000-00-00 WMP20170001187

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

0000-00-00 WMP20170001186

-Kodeks karny wykonawczy.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej

0000-00-00 WMP20170001185

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki"

0000-00-00 WMP20170001184

-Prawo wodne

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

0000-00-00 WMP20170001183

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła

0000-00-00 WMP20170001182

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20140000106

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

0000-00-00 WMP20140000105

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wzmocnienia sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

0000-00-00 WMP20140000104

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

0000-00-00 WMP20140000103

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wydarzeń na Ukrainie

0000-00-00 WMP20140000102

-

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego

0000-00-00 WMP20140000101

-o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2013 r.

0000-00-00 WMP20140000100

-o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2013 r.

0000-00-00 WMP20140000099

-

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 r.

0000-00-00 WMP20140000098

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r.

0000-00-00 WMP20140000097

-

Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2013 r

0000-00-00 WMP20140000096

-o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.

0000-00-00 WMP20140000095

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r.

0000-00-00 WMP20140000094

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010-2013"

0000-00-00 WMP20140000093

-o zawodach pielęgniarki i położnej

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2013 r.

0000-00-00 WMP20140000092

-o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2012 r.

0000-00-00 WMP20140000091

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-73-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000090

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-72-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000089

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-71-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000088

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-70-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000087

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-69-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000086

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-68-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000085

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-67-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000084

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-66-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000083

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-65-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000082

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-64-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000081

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-63-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000080

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-62-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000079

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-61-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000078

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-60-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20140000077

2019-11-13
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców

2019-11-13
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

2019-11-13
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie

2019-11-13
Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

2019-11-13
Dz.U. 2015 poz. 1994

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

2019-11-13
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

2019-11-13
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152

Ustawa o zawodzie lekarza

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

2019-11-13
Dz.U. 2016 poz. 65

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

2019-11-13
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

2019-11-13
Dz.U. 2017 poz. 599

Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

2019-11-13
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

2019-11-13
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

2019-11-13
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Ustawa Prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

2019-11-14
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

2019-11-14
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich

2019-11-14
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Ustawa Prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

2019-11-14
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

2019-11-14
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Ustawa Prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

2019-11-14
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2019-11-14
Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Ablacji Podłoża Arytmii

2019-11-15
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Ustawa Prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

2019-11-15
Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

2019-11-15
Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Ustawa o kierujących pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

2019-11-16
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

Ustawa o wyrobach budowlanych

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

2019-11-19
Dz.U. 2018 poz. 1668

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

2019-11-19
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

2019-11-19
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

2019-11-19
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

2019-11-20
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593

Ustawa o służbie medycyny pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

2019-11-20
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152

Ustawa o zawodzie lekarza

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
Fri, 04 Oct 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu