Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.


obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 115 Akty zmienione:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o ochronie wód przed zanieczyszczeniem.
Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne.
uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:25) Dz.U. 1980 nr 3 poz. 634

_

WDU20010971056

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:40)
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01
WDU20010971057

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:39)
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01
WDU20010971058

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:42:39)
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01
WDU20010870957

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:50:14)
2001-09-08
2001-09-08
---- -- --
2003-06-30
WDU20001201288

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:22)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-06-30
WDU20000150199

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie biegłych z listy wojewody.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:10:31)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2001-10-01
WDU19991101261

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:11)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2003-06-30
WDU19990860962

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 października 1999 r. w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:55)
1999-11-06
1999-11-06
---- -- --
2002-07-27
WDU19990030017

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:46)
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2003-01-01
WDU19990030018

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:46)
1999-01-15
1999-01-15
---- -- --
2002-07-16
WDU19981621129

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:13)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2003-06-30
WDU19981621138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:11)
1999-01-14
1999-01-14
---- -- --
2003-06-30
WDU19981641186

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:04)
1999-01-15
1999-01-15
---- -- --
2001-09-08
WDU19981240819

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczajacych oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:19)
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2003-07-01
WDU19981220806

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1998 r. w sprawie biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:21)
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
2000-03-22
WDU19981220801

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:21)
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
2003-07-01
WDU19981210793

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:22)
1998-10-07
1998-10-07
---- -- --
2001-09-08
WDU19981220805

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 września 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:21)
1998-09-28
1998-09-28
---- -- --
2003-02-01
WDU19981200777

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 września 1998 r. w sprawie sposobu, zakresu i warunków stosowania środków ochrony roślin w leśnym użytkowaniu gruntów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:24)
1998-10-01
1998-10-01
---- -- --
2001-10-01
WDU19981070676

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:33)
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
2003-06-30
WDU19981020647

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji i rejestru wykazów zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:36)
1998-08-22
1998-08-22
---- -- --
2003-07-01
WDU19980930590

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:42)
1998-08-01
1998-08-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19980660436

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:57)
1998-06-16
1998-06-16
---- -- --
2004-06-30
WDU19980550355

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:04)
1998-05-21
1998-05-21
---- -- --
2002-07-12
WDU19971621117

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:04)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2003-06-30
WDU19971020646

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:51)
1997-09-16
1997-09-16
---- -- --
1998-01-01
WDU19970850542

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:01:01)
1997-07-28
1997-07-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19961550766

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:10:20)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19961540747

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:10:22)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19951530775

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:38)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19950790399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:37)
1995-07-25
1995-07-25
---- -- --
1999-01-14
WDU19941400772

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:21)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19941330690

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:21:29)
1995-01-04
1995-01-04
---- -- --
2003-07-01
WDU19940510203

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:30:38)
1994-04-19
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19931330638

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:00)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19930760362

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia listy odpadów niebezpiecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:28)
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19930090044

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:24)
1993-04-01
1993-04-01
---- -- --
1994-01-01
WDU19920790400

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:41)
1992-11-11
1992-11-11
---- -- --
1994-01-01
WDU19920550271

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ograniczenia żeglugi na rzece Biebrzy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:40:57)
1992-08-02
1992-08-02
---- -- --
2003-07-01
WDU19911250558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:26)
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
1994-01-01
WDU19900880511

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:39)
1991-01-01
1991-01-01
---- -- --
1992-01-01
WDU19900880512

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:39)
1991-01-01
1991-01-01
---- -- --
1995-07-25
WDU19900420245

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:51:06)
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
1992-01-01
WDU19900420246

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:51:06)
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
1995-07-25
WDU19900150092

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:51:22)
1990-03-28
1990-03-28
---- -- --
2003-07-01
WDU19880250174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:00:53)
1988-08-01
1988-08-01
---- -- --
1990-07-01
WDU19870410240

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:01:13)
1988-01-01
1988-01-01
---- -- --
1995-07-25
WDU19870140087

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:01:29)
1987-07-01
1987-07-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19870040023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:01:36)
1987-03-01
1987-03-01
---- -- --
2001-10-01
WDU19860070040

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:10:16)
1986-03-04
1986-03-04
---- -- --
1990-07-01
WDU19840150068

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:25)
1984-03-17
1984-03-17
---- -- --
1990-04-08
WDU19830550242

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona (spr: 2018-06-22 08:11:43)
1983-09-27
1983-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU19820210154

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:35)
1982-07-26
1982-07-26
---- -- --
1986-03-04
WDU19820210155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:35)
1982-07-26
1982-07-26
---- -- --
1988-01-01
WDU19800250101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1980-11-17
1980-11-17
---- -- --
1998-09-04
WDU19800240100

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1981-01-01
1981-01-01
---- -- --
1992-01-01
WDU19800240089

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1990-03-28
WDU19800240090

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1998-06-16
WDU19800240091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1998-01-01
WDU19800240092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1989-07-01
WDU19800240093

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1986-03-04
WDU19800240094

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU19800240095

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynacji działalności w dziedzinie ochrony środowiska.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU19800240096

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wykonywania kontroli w zakresie ochrony środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1991-10-29
WDU19800240097

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1990-04-08
WDU19800240098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
2001-10-01
WDU19800240099

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1988-01-01
WDU19800200074

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:21:16)
1980-09-17
1980-09-17
---- -- --
2001-10-01
WDU19800200075

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:16)
1980-09-17
1980-09-17
---- -- --
1999-01-01
WDU19800210080

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:16)
1980-09-29
1980-09-29
---- -- --
1998-01-01
WDU20010971056

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:40)
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01
WDU20010971057

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:39)
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01
WDU20010971058

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:42:39)
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01
WDU20010870957

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:50:14)
2001-09-08
2001-09-08
---- -- --
2003-06-30
WDU20001201288

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:22)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-06-30
WDU20000150199

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie biegłych z listy wojewody.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:10:31)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2001-10-01
WDU19991101261

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:11)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2003-06-30
WDU19990860962

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 października 1999 r. w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:55)
1999-11-06
1999-11-06
---- -- --
2002-07-27
WDU19990030017

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:46)
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2003-01-01
WDU19990030018

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:46)
1999-01-15
1999-01-15
---- -- --
2002-07-16
WDU19981621129

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:13)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2003-06-30
WDU19981621138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:11)
1999-01-14
1999-01-14
---- -- --
2003-06-30
WDU19981641186

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:04)
1999-01-15
1999-01-15
---- -- --
2001-09-08
WDU19981240819

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczajacych oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:19)
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2003-07-01
WDU19981220806

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1998 r. w sprawie biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:21)
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
2000-03-22
WDU19981220801

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:21)
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
2003-07-01
WDU19981210793

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:22)
1998-10-07
1998-10-07
---- -- --
2001-09-08
WDU19981220805

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 września 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:21)
1998-09-28
1998-09-28
---- -- --
2003-02-01
WDU19981200777

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 września 1998 r. w sprawie sposobu, zakresu i warunków stosowania środków ochrony roślin w leśnym użytkowaniu gruntów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:24)
1998-10-01
1998-10-01
---- -- --
2001-10-01
WDU19981070676

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:33)
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
2003-06-30
WDU19981020647

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji i rejestru wykazów zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:36)
1998-08-22
1998-08-22
---- -- --
2003-07-01
WDU19980930590

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:42)
1998-08-01
1998-08-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19980660436

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:57)
1998-06-16
1998-06-16
---- -- --
2004-06-30
WDU19980550355

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:04)
1998-05-21
1998-05-21
---- -- --
2002-07-12
WDU19971621117

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:04)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2003-06-30
WDU19971020646

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:51)
1997-09-16
1997-09-16
---- -- --
1998-01-01
WDU19970850542

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:01:01)
1997-07-28
1997-07-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19961550766

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:10:20)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19961540747

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:10:22)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19951530775

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:38)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19950790399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:37)
1995-07-25
1995-07-25
---- -- --
1999-01-14
WDU19941400772

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:21)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19941330690

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:21:29)
1995-01-04
1995-01-04
---- -- --
2003-07-01
WDU19940510203

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:30:38)
1994-04-19
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19931330638

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:00)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19930760362

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia listy odpadów niebezpiecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:28)
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19930090044

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:24)
1993-04-01
1993-04-01
---- -- --
1994-01-01
WDU19920790400

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:41)
1992-11-11
1992-11-11
---- -- --
1994-01-01
WDU19920550271

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ograniczenia żeglugi na rzece Biebrzy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:40:57)
1992-08-02
1992-08-02
---- -- --
2003-07-01
WDU19911250558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:26)
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
1994-01-01
WDU19900880511

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:39)
1991-01-01
1991-01-01
---- -- --
1992-01-01
WDU19900880512

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:39)
1991-01-01
1991-01-01
---- -- --
1995-07-25
WDU19900420245

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:51:06)
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
1992-01-01
WDU19900420246

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:51:06)
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
1995-07-25
WDU19900150092

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:51:22)
1990-03-28
1990-03-28
---- -- --
2003-07-01
WDU19880250174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:00:53)
1988-08-01
1988-08-01
---- -- --
1990-07-01
WDU19870410240

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:01:13)
1988-01-01
1988-01-01
---- -- --
1995-07-25
WDU19870140087

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:01:29)
1987-07-01
1987-07-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19870040023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:01:36)
1987-03-01
1987-03-01
---- -- --
2001-10-01
WDU19860070040

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:10:16)
1986-03-04
1986-03-04
---- -- --
1990-07-01
WDU19840150068

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:25)
1984-03-17
1984-03-17
---- -- --
1990-04-08
WDU19830550242

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona (spr: 2018-06-22 08:11:43)
1983-09-27
1983-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU19820210154

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:35)
1982-07-26
1982-07-26
---- -- --
1986-03-04
WDU19820210155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:35)
1982-07-26
1982-07-26
---- -- --
1988-01-01
WDU19800250101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1980-11-17
1980-11-17
---- -- --
1998-09-04
WDU19800240100

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1981-01-01
1981-01-01
---- -- --
1992-01-01
WDU19800240089

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1990-03-28
WDU19800240090

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1998-06-16
WDU19800240091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1998-01-01
WDU19800240092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1989-07-01
WDU19800240093

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1986-03-04
WDU19800240094

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU19800240095

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynacji działalności w dziedzinie ochrony środowiska.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona (spr: 2018-06-22 08:21:15)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU19800240096

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wykonywania kontroli w zakresie ochrony środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1991-10-29
WDU19800240097

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1990-04-08
WDU19800240098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
2001-10-01
WDU19800240099

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:14)
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1988-01-01
WDU19800200074

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 08:21:16)
1980-09-17
1980-09-17
---- -- --
2001-10-01
WDU19800200075

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:16)
1980-09-17
1980-09-17
---- -- --
1999-01-01
WDU19800210080

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:21:16)
1980-09-29
1980-09-29
---- -- --
1998-01-01

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 59.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 77.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 29.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu