zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


_

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.


obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 115 uchylony (spr: 2018-09-17 04:05:58) Dz.U. 1980 nr 3 poz. 642
Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

e
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy - Prawo wodne.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy - Prawo wodne.
Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

uznany za uchylony
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

uznany za uchylony
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uznany za uchylony
2001-09-08
2001-09-08
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie biegłych z listy wojewody.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2001-10-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 października 1999 r. w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

uznany za uchylony
1999-11-06
1999-11-06
---- -- --
2002-07-27

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

uchylony
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

uchylony
1999-01-15
1999-01-15
---- -- --
2002-07-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar.

uznany za uchylony
1999-01-14
1999-01-14
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uchylony
1999-01-15
1999-01-15
---- -- --
2001-09-08

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczajacych oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1998 r. w sprawie biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

uchylony
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
2000-03-22

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uchylony
1998-10-07
1998-10-07
---- -- --
2001-09-08

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 września 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych.

uchylony
1998-09-28
1998-09-28
---- -- --
2003-02-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 września 1998 r. w sprawie sposobu, zakresu i warunków stosowania środków ochrony roślin w leśnym użytkowaniu gruntów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-10-01
1998-10-01
---- -- --
2001-10-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania.

uznany za uchylony
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji i rejestru wykazów zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-08-22
1998-08-22
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne.

uznany za uchylony
1998-08-01
1998-08-01
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-06-16
1998-06-16
---- -- --
2004-06-30

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

uchylony
1998-05-21
1998-05-21
---- -- --
2002-07-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne.

uznany za uchylony
1997-09-16
1997-09-16
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-07-28
1997-07-01
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.

uchylony
1995-07-25
1995-07-25
---- -- --
1999-01-14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-01-04
1995-01-04
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1994-04-19
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia listy odpadów niebezpiecznych.

uznany za uchylony
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1993-04-01
1993-04-01
---- -- --
1994-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1992-11-11
1992-11-11
---- -- --
1994-01-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ograniczenia żeglugi na rzece Biebrzy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1992-08-02
1992-08-02
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
1994-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1991-01-01
1991-01-01
---- -- --
1992-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony
1991-01-01
1991-01-01
---- -- --
1995-07-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
1992-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
1995-07-25

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

uznany za uchylony
1990-03-28
1990-03-28
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1988-08-01
1988-08-01
---- -- --
1990-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony
1988-01-01
1988-01-01
---- -- --
1995-07-25

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe.

uznany za uchylony
1987-07-01
1987-07-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1987-03-01
1987-03-01
---- -- --
2001-10-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1986-03-04
1986-03-04
---- -- --
1990-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

uchylony
1984-03-17
1984-03-17
---- -- --
1990-04-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1983-09-27
1983-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1982-07-26
1982-07-26
---- -- --
1986-03-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony
1982-07-26
1982-07-26
---- -- --
1988-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.

uznany za uchylony
1980-11-17
1980-11-17
---- -- --
1998-09-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1981-01-01
1981-01-01
---- -- --
1992-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1990-03-28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.

uznany za uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1998-06-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.

uznany za uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1989-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian.

uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1986-03-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynacji działalności w dziedzinie ochrony środowiska.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wykonywania kontroli w zakresie ochrony środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1991-10-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1990-04-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
2001-10-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1988-01-01

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-09-17
1980-09-17
---- -- --
2001-10-01

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.

uznany za uchylony
1980-09-17
1980-09-17
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi.

uznany za uchylony
1980-09-29
1980-09-29
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

uznany za uchylony
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

uznany za uchylony
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uznany za uchylony
2001-09-08
2001-09-08
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie biegłych z listy wojewody.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2001-10-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 października 1999 r. w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

uznany za uchylony
1999-11-06
1999-11-06
---- -- --
2002-07-27

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

uchylony
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

uchylony
1999-01-15
1999-01-15
---- -- --
2002-07-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar.

uznany za uchylony
1999-01-14
1999-01-14
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uchylony
1999-01-15
1999-01-15
---- -- --
2001-09-08

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczajacych oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1998 r. w sprawie biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

uchylony
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
2000-03-22

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

uchylony
1998-10-07
1998-10-07
---- -- --
2001-09-08

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 września 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych.

uchylony
1998-09-28
1998-09-28
---- -- --
2003-02-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 września 1998 r. w sprawie sposobu, zakresu i warunków stosowania środków ochrony roślin w leśnym użytkowaniu gruntów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-10-01
1998-10-01
---- -- --
2001-10-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania.

uznany za uchylony
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji i rejestru wykazów zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-08-22
1998-08-22
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne.

uznany za uchylony
1998-08-01
1998-08-01
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-06-16
1998-06-16
---- -- --
2004-06-30

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

uchylony
1998-05-21
1998-05-21
---- -- --
2002-07-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

uznany za uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2003-06-30

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne.

uznany za uchylony
1997-09-16
1997-09-16
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-07-28
1997-07-01
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.

uchylony
1995-07-25
1995-07-25
---- -- --
1999-01-14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-01-04
1995-01-04
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1994-04-19
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia listy odpadów niebezpiecznych.

uznany za uchylony
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1993-04-01
1993-04-01
---- -- --
1994-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1992-11-11
1992-11-11
---- -- --
1994-01-01

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ograniczenia żeglugi na rzece Biebrzy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1992-08-02
1992-08-02
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
1994-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1991-01-01
1991-01-01
---- -- --
1992-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony
1991-01-01
1991-01-01
---- -- --
1995-07-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
1992-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
1995-07-25

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

uznany za uchylony
1990-03-28
1990-03-28
---- -- --
2003-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1988-08-01
1988-08-01
---- -- --
1990-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony
1988-01-01
1988-01-01
---- -- --
1995-07-25

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe.

uznany za uchylony
1987-07-01
1987-07-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1987-03-01
1987-03-01
---- -- --
2001-10-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1986-03-04
1986-03-04
---- -- --
1990-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

uchylony
1984-03-17
1984-03-17
---- -- --
1990-04-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1983-09-27
1983-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

uchylony
1982-07-26
1982-07-26
---- -- --
1986-03-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony
1982-07-26
1982-07-26
---- -- --
1988-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.

uznany za uchylony
1980-11-17
1980-11-17
---- -- --
1998-09-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1981-01-01
1981-01-01
---- -- --
1992-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1990-03-28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.

uznany za uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1998-06-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.

uznany za uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1989-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian.

uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1986-03-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynacji działalności w dziedzinie ochrony środowiska.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wykonywania kontroli w zakresie ochrony środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1991-10-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1990-04-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
2001-10-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

uchylony
1980-11-05
1980-11-05
---- -- --
1988-01-01

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-09-17
1980-09-17
---- -- --
2001-10-01

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.

uznany za uchylony
1980-09-17
1980-09-17
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi.

uznany za uchylony
1980-09-29
1980-09-29
---- -- --
1998-01-01

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu