Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.


Akty zmienione:
Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 07:51:41) Dz.U. 1984 nr 21 poz. 9718

_

WDU19910640278

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru fundacji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:30:31)
1991-08-01
1991-08-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19850570293

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 07:50:49)
1985-12-23
1985-12-23
---- -- --
1991-03-11
WDU19840270139

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie prowadzenia rejestru fundacji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:51:36)
1984-05-17
1984-05-17
---- -- --
2001-01-01

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu