Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-16 11:21:13) Dz.U. 1990 nr 78 poz. 46222

_

WDU20180001140

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:09)
2018-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001142

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:08)
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001195

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno- rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:00:51)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000940

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:10)
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000815

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:48)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000812

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:49)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000918

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:17)
2018-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000828

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:44)
2018-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000877

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:29)
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000829

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:44)
2018-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000679

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:20:35)
2018-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000704

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:20:29)
2018-04-11
0000-00-00
---- -- --
2018-05-20
WDU20180000386

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:31:29)
2018-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000372

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:31:33)
2018-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:31:39)
2018-02-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000321

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:01)
2018-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:09)
2018-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000249

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:23)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000251

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:22)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000254

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:21)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000255

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:21)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000256

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:21)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000277

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:14)
2018-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:25)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000247

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:23)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000237

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:26)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:26)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000240

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:25)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000274

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:15)
2018-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:27)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000235

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:26)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000236

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:26)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000243

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:24)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:33)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000216

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:32)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000191

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:39)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000194

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:40:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000198

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:37)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000199

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:36)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000207

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:34)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000195

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:43:34)
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002073

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:43:45)
2017-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002010

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:44:05)
2017-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001814

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:50:07)
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000846

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:54:51)
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000426

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:02:07)
2017-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000335

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:02:36)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000251

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:03:01)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000287

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:02:50)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000266

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:02:57)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:03:12)
2017-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001585

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:12:48)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001060

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:30:02)
2016-08-04
2016-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000998

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:40:16)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000999

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:40:15)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000662

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:41:49)
2016-05-16
2016-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000613

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:01)
2016-05-16
2016-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000659

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:41:50)
2016-05-28
2016-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160000423

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:52)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000424

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:52)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000386

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:51:03)
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150002364

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:01:49)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001883

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:13)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001575

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie użycia sił Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:23:14)
2015-10-10
2015-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150001560

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2015 r. w sprawie informowania Policji o odnalezieniu osób poszukiwanych oraz przekazywania przez Policję informacji o aktualności czynności zleconych oraz innych informacji uzupełniających lub dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:23:19)
2015-10-10
2015-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000710

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:32:40)
2015-06-09
2015-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150000492

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:40:25)
2015-04-23
2015-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:40:45)
2015-04-09
2015-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150000375

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:40:59)
2015-03-26
2015-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000181

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:52)
2015-02-19
2015-02-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150000135

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:06)
2015-02-10
2015-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140001721

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:44:01)
2014-12-19
2014-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140001371

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:50:59)
2014-10-24
2014-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140001233

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:51:39)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:51:20)
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000983

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:00:20)
2014-08-01
2014-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000716

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:01:38)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000658

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:01:53)
2014-06-05
2014-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000550

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i niszczenia zapisów obrazu zarejestrowanego w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach, a także sposobu udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:02:23)
2014-05-01
2014-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000285

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:03:41)
2014-03-22
2014-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140000367

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:03:19)
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:03:54)
2014-02-26
2014-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000129

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:04:25)
2014-01-28
2014-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140000105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:04:31)
2014-01-23
2014-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140000042

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:05)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000043

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:05)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000044

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:05)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000050

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:03)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130001703

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:28)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001704

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:28)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001705

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:27)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001707

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:27)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001708

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:27)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001709

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:26)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001711

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:26)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000011

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:14)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000012

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:13)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000013

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:13)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:13)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000015

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:13)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000016

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:12)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000017

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:12)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000018

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:12)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000021

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:11)
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000025

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:10)
2014-01-08
2014-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000027

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:10)
2014-01-08
2014-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000041

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:06)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130001217

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:12:46)
2013-10-16
2013-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20130001215

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:12:46)
2013-10-16
2013-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20130001040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:13:34)
2013-09-24
2013-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000822

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:14:36)
2013-08-02
2013-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000342

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:51:00)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:51:30)
2013-03-05
2013-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000051

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:03)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120001298

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:53:40)
2012-12-11
2012-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120001200

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:03)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120001273

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:53:47)
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001020

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:52)
2012-09-29
2012-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000935

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:01:16)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000862

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:01:35)
2012-08-11
2012-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000453

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:24)
2012-05-11
2012-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20112991776

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:40:04)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000027

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:30:02)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20112471476

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:41:24)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112361403

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:41:44)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112371416

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:41:40)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112101259

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:42:23)
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112011190

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:42:41)
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20111731036

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:43:23)
2011-09-06
2011-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20111430843

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:44:14)
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111260720

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:50:20)
2011-07-02
2011-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20111300759

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:50:10)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20110850463

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:51:32)
2011-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110690370

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:51:56)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110610312

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:52:13)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20110400208

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:52:41)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110280149

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt właściwego organu Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:52:56)
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20102521696

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:54:04)
2011-01-02
2011-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20101501011

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:02:39)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101941294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:01:23)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20101340902

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania i przekazywania innym organom oraz wzorów wykorzystywanych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:10:08)
2010-07-23
2010-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101420958

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:02:54)
2010-08-24
2010-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20101430968

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:02:51)
2010-08-25
2010-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20101210818

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:10:31)
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100750482

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:20:54)
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20092191716

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:31:10)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092191717

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:31:10)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092161681

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy straży granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:31:20)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092191715

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:31:10)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091941499

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:32:14)
2009-12-05
2009-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20091601273

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:33:16)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090950794

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:40:49)
2009-07-04
2009-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20090360284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:43:12)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090240149

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:43:49)
2009-02-28
2009-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090240150

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:43:48)
2009-02-28
2009-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20082231474

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:51:07)
2009-01-02
2009-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20081480941

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowych i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:00:22)
2008-08-18
2008-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20081470937

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:00:24)
2008-08-29
2008-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20081160735

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:01:21)
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20080960617

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:10:10)
2008-06-20
2008-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20080720419

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:11:05)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080540335

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:11:28)
2008-04-15
2008-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20080370210

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie pomocy finansowej dla członków rodziny funkcjonariusza Straży Granicznej w razie jego śmierci pozostającej w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:12:22)
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20080240148

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:12:39)
2008-02-29
2008-02-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080300175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:12:31)
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080270155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:12:37)
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20072411771

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:13:53)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072211641

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:14:30)
2007-12-12
2007-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072171615

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:14:37)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070440284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:33:15)
2006-03-28
2007-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20070110071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie dodatkowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:34:17)
2007-02-08
2007-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20062381729

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:40:25)
2006-12-24
2006-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20062371719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:40:28)
2006-12-23
2006-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061871382

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2006 r. w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:42:04)
2006-10-31
2006-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20061871383

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2006 r. w sprawie realizacji uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:42:04)
2006-10-31
2006-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20061891397

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:42:00)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061781319

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:42:23)
2006-10-11
2006-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20061721233

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:42:48)
2006-10-13
2006-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061501086

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:43:30)
2006-09-07
2006-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20061180801

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:50:05)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20061070733

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:50:24)
2006-07-12
2006-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20060800564

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:51:12)
2006-05-11
2006-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20060440318

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:52:24)
2006-03-25
2006-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20060230175

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:04)
2006-02-15
2006-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20060360252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:52:42)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20060060035

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:43)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20060110059

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:37)
2006-02-07
2006-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20052652222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych oraz szczepień profilaktycznych, którym podlegają funkcjonariusze Straży Granicznej w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, a także turnusów leczniczo-profilaktycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:54:05)
2006-01-14
2006-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20052141815

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:01:21)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20051971641

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:02:14)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20051861560

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:02:37)
2005-09-28
2005-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20051871575

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:02:33)
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20051811517

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:02:49)
2005-10-06
2005-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20051591340

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:03:44)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20051541294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:03:59)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20050570499

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:13:31)
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20050060050

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:30:52)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20050110084

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:30:42)
2005-02-18
2005-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20042732715

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:32:00)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040620581

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:54:23)
2004-04-29
2004-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20040510511

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:54:45)
2004-04-14
2004-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20040430404

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:00:07)
2004-03-31
2004-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20032222214

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:02:54)
2003-12-29
2003-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20032202188

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:02)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031311221

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:58)
2003-07-25
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021221048

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostałych w zarządzie Straży Granicznej, oraz sposobu obliczania wysokości czynszu najmu za te lokale.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:12:16)
2002-08-01
2002-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021080956

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:20:08)
2002-08-01
2002-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021181014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:12:27)
2002-07-26
2002-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20021181015

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:12:26)
2002-07-26
2002-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20021201028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:12:22)
2002-07-29
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020980893

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzenia badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:13)
2002-07-11
2002-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20020990903

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:09)
2002-07-04
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20021000915

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:30:04)
2002-07-13
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20021000916

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:04)
2002-07-05
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020970882

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:16)
2002-07-02
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020970883

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Straży Granicznej w razie odwołania z urlopu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:16)
2002-07-02
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020990900

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt właściwego organu Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:10)
2002-07-04
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020990901

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:30:10)
2002-07-04
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020990898

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:30:11)
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20020860790

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:30)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020860791

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:29)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020860792

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:29)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020860787

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:31)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020850775

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:35)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020850776

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:35)
2002-06-26
2002-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20020860784

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:32)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020860785

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:32)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020910814

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:22)
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020970879

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:17)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20020810738

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:47)
2002-07-06
2001-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20020860783

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:32)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020790719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:54)
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20020740685

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:41:05)
2002-06-16
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020670620

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:41:27)
2002-06-20
2002-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20020660606

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:41:32)
2002-06-13
2002-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020580540

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:41:54)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020560510

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:42:04)
2002-05-30
2002-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020230237

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:43:35)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20020200202

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie znaku graficznego Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:43:46)
2002-03-27
2002-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20020080077

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:44:28)
2002-02-15
2002-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20011481658

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wypłacania ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:51:11)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000380433

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:20:20)
2000-05-27
2000-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU19981180767

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowań przysługujących w razie utraty życia albo poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Straży Granicznej lub w związku z jej udzielaniem.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:21:13)
1998-09-25
1998-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU19970380233

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej".

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 11:35:01)
1997-05-04
1997-05-04
---- -- --
---- -- --
WDU19961130541

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 11:42:08)
1996-10-11
1996-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU19910980437

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Policji, Urzędowi Ochrony Państwa lub Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:14:10)
1991-10-31
1991-05-10
---- -- --
---- -- --
1
WMP20140000506

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-12-2014 o mianowaniu na stopień generała dywizji Straży Granicznej

na dzie? 2018-07-17 06:17:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000507

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-10-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

na dzie? 2018-07-17 06:17:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000508

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-11-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

na dzie? 2018-07-17 06:17:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000466

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 112.4.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

na dzie? 2018-07-17 04:46:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000467

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 112.5.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

na dzie? 2018-07-17 04:46:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000502

Postanowienie nr 112.21.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

na dzie? 2018-07-17 01:07:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000517

Postanowienie nr 112.22.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

na dzie? 2018-07-17 01:06:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001140

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:09)
2018-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000386

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:31:29)
2018-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001883

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:13)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000716

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:01:38)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000012

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:13)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000453

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:24)
2012-05-11
2012-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110850463

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:51:32)
2011-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20101340902

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania i przekazywania innym organom oraz wzorów wykorzystywanych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:10:08)
2010-07-23
2010-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU19970380233

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej".

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 11:35:01)
1997-05-04
1997-05-04
---- -- --
---- -- --
WDU19961130541

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 11:42:08)
1996-10-11
1996-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170000445

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 01:02:02)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-05-20
WDU20170000415

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 01:02:11)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-04-11
WDU20170000157

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 01:03:28)
2017-01-26
0000-00-00
---- -- --
2018-05-01
WDU20160000128

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 02:01:11)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
2017-01-26
WDU20150001065

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 02:30:57)
2015-08-14
2015-08-14
---- -- --
2016-04-01
WDU20150000989

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 02:31:19)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
2016-04-01
WDU20140000113

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:04:29)
2014-01-23
2014-01-23
---- -- --
2014-10-04
WDU20140000030

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:10:09)
2014-01-10
2014-01-10
---- -- --
2016-04-01
WDU20130001706

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 03:10:27)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2014-08-01
WDU20130001710

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:10:26)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130001712

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:10:25)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2014-10-24
WDU20140000028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:10:09)
2014-01-08
2014-01-08
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001500

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych komisji lekarskich w Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:11:24)
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
2015-01-01
WDU20130001216

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:12:46)
2013-10-16
2013-10-16
---- -- --
2016-04-01
WDU20130001117

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:13:14)
2013-10-08
2013-10-08
---- -- --
2016-04-01
WDU20130000821

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:14:37)
2013-08-02
2013-08-02
---- -- --
2014-10-24
WDU20120001188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 04:00:06)
2012-11-14
2012-11-14
---- -- --
2016-02-02
WDU20120000775

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:01:58)
2012-07-24
2012-07-24
---- -- --
2016-01-01
WDU20110700374

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:55)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2016-04-01
WDU20110700375

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:55)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2016-04-01
WDU20110770424

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:42)
2011-04-27
2011-04-27
---- -- --
2018-01-27
WDU20101641114

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 05:02:12)
2010-09-22
2010-09-22
---- -- --
2015-02-19
WDU20101491001

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:02:41)
2010-08-31
2010-08-31
---- -- --
2017-03-01
WDU20101130748

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:10:50)
2010-07-10
2010-07-10
---- -- --
2017-03-01
WDU20101050656

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:20:05)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2013-06-05
WDU20100450270

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:21:55)
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2014-10-24
WDU20092221770

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:30:54)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20092211748

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:31:01)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20092101625

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

uchylony (spr: 2018-07-17 05:31:37)
2009-12-26
2009-12-26
---- -- --
2011-10-04
WDU20092131654

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-17 05:31:29)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20091901476

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:32:20)
2009-11-27
2009-11-27
---- -- --
2014-10-04
WDU20090710615

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 05:41:40)
2009-06-01
2009-06-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20090620515

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:42:06)
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
2011-09-23
WDU20090370292

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub pracowników kontroli skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:43:10)
2009-03-25
2009-03-25
---- -- --
2010-07-01
WDU20082361624

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 05:50:24)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-11-14
WDU20082031272

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 05:52:01)
2008-11-17
2008-11-17
---- -- --
2015-02-19
WDU20081781101

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:52:46)
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
2018-05-20
WDU20080510297

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:11:56)
2008-03-26
2008-03-26
---- -- --
2016-01-01
WDU20080470280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:12:00)
2008-04-03
2008-04-03
---- -- --
2014-08-01
WDU20080300186

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

uchylony (spr: 2018-07-17 06:12:29)
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
2009-12-05
WDU20072421773

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:13:52)
2007-12-27
2007-12-27
---- -- --
2009-11-27
WDU20072401758

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:13:57)
2008-01-08
2008-01-08
---- -- --
2017-03-01
WDU20072041469

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:20:21)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20071581113

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uchylony (spr: 2018-07-17 06:22:01)
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
2011-07-26
WDU20071511079

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:22:10)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20071260879

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uchylony (spr: 2018-07-17 06:30:23)
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
2011-07-26
WDU20070970639

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:31:33)
2007-06-16
2007-06-16
---- -- --
2010-07-10
WDU20070740491

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:32:14)
2007-04-25
2007-04-25
---- -- --
2008-02-29
WDU20070200121

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:34:03)
2007-02-23
2007-02-23
---- -- --
2014-08-01
WDU20070120076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:34:16)
2007-01-25
2007-01-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20060880616

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:50:57)
2006-06-02
2006-06-02
---- -- --
2007-04-25
WDU20060890623

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-17 06:50:55)
2006-04-01
2006-04-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20060660475

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej, na określonym stanowisku służbowym

uchylony (spr: 2018-07-17 06:51:38)
2004-04-21
2006-04-21
---- -- --
2009-12-05
WDU20060550390

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:04)
2006-04-04
2006-04-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20060560391

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:03)
2006-04-05
2006-04-05
---- -- --
2007-01-25
WDU20060440317

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:24)
2006-04-01
2006-04-01
---- -- --
2009-11-27
WDU20052191849

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:01:11)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2006-04-05
WDU20052101754

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:01:40)
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2008-06-20
WDU20052111763

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2005 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystywania i przekazywania innym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:01:37)
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2010-07-11
WDU20051941624

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:19)
2005-10-06
2005-10-06
---- -- --
2009-12-05
WDU20051971642

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:13)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2012-08-11
WDU20051821527

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:46)
2005-10-07
2005-10-07
---- -- --
2013-06-05
WDU20051581332

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:03:47)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
2011-09-06
WDU20051601344

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:03:43)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2007-06-16
WDU20051581331

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:03:47)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
2007-04-25
WDU20051591339

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:03:45)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2014-06-05
WDU20051531283

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:04:03)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
2011-04-01
WDU20050680606

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

uchylony (spr: 2018-07-17 07:13:01)
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2009-12-26
WDU20050600530

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

uchylony (spr: 2018-07-17 07:13:22)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
2009-12-05
WDU20042732716

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:31:59)
2005-01-11
2005-01-11
---- -- --
2015-01-01
WDU20042552564

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:32:45)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-04-25
WDU20042522520

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:32:58)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2006-01-01
WDU20042682664

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:32:16)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2014-08-01
WDU20042452465

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:33:15)
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
2007-04-25
WDU20042192228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:34:27)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20041501590

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:42:40)
2004-07-15
2004-07-15
---- -- --
2011-04-01
WDU20041381467

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-17 07:43:18)
2004-07-02
2004-07-02
---- -- --
2011-04-01
WDU20031861822

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 08:04:52)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20030940868

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 08:22:50)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
2007-04-25
WDU20030990915

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 08:22:35)
2003-06-19
2003-06-19
---- -- --
2006-02-15
WDU20030550492

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:56)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2004-07-02
WDU20030540474

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 08:25:03)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20020990904

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:09)
2002-07-04
2002-01-01
---- -- --
2008-08-18
WDU20021090965

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:20:06)
2002-07-18
2002-07-18
---- -- --
2009-12-05
WDU20021090964

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:20:06)
2002-07-18
2002-06-16
---- -- --
2006-12-23
WDU20021000917

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:03)
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
2009-05-06
WDU20020980892

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:13)
2002-07-18
2002-07-18
---- -- --
2008-06-20
WDU20020990902

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:10)
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
2008-06-12
WDU20021191020

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:12:25)
2002-07-27
2002-06-16
---- -- --
2005-08-24
WDU20020960862

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:40:06)
2002-07-01
2002-06-16
---- -- --
2006-12-24
WDU20020970881

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:16)
2002-07-02
2002-06-16
---- -- --
2018-01-27
WDU20020980891

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:13)
2002-07-18
2002-07-18
---- -- --
2015-01-01
WDU20021191019

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:12:25)
2002-07-27
2002-07-27
---- -- --
2014-08-01
WDU20020850777

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:40:34)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
2005-01-27
WDU20020860788

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:40:31)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
2010-04-08
WDU20020820748

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:40:44)
2002-07-07
2002-06-16
---- -- --
2008-06-12
WDU20020860786

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:40:31)
2002-07-11
2002-07-11
---- -- --
2005-01-01
WDU20021060936

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:20:15)
2002-07-16
2002-06-16
---- -- --
2011-04-01
WDU20020670622

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:41:27)
2002-06-13
2002-06-13
---- -- --
2007-04-25
WDU20020730673

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:41:10)
2002-06-28
2002-06-28
---- -- --
2006-02-15
WDU20020660599

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:41:35)
2002-06-13
2002-06-13
---- -- --
2018-01-31
WDU20020550492

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:10)
2002-05-29
2001-06-15
---- -- --
2005-09-28
WDU20020550491

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:10)
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
2009-12-26
WDU20020540474

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:15)
2002-06-13
2002-06-13
---- -- --
2011-05-23
WDU20020440420

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:33)
2002-05-11
2002-05-11
---- -- --
2006-03-17
WDU20020440421

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:33)
2002-05-11
2002-05-11
---- -- --
2005-10-25
WDU20020310298

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:43:14)
2002-04-01
2002-04-01
---- -- --
2004-07-02
WDU20020370351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:56)
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2006-04-01
WDU20020340321

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:43:06)
2002-04-19
2002-04-19
---- -- --
2005-10-06
WDU20020340320

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:43:07)
2002-04-19
2002-04-19
---- -- --
2011-04-06
WDU20020170156

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:44:02)
2002-03-16
2002-03-16
---- -- --
2018-06-28
WDU20020120120

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:44:14)
2002-03-02
2002-03-02
---- -- --
2005-01-01
WDU20020020024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:44:46)
2002-01-25
2002-01-25
---- -- --
2008-03-26
WDU20011521733

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:50:44)
2002-01-12
2002-01-12
---- -- --
2011-04-01
WDU20011481657

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:51:11)
2002-01-05
2002-01-05
---- -- --
2011-07-26
WDU20010360419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:02:37)
2001-05-09
2001-05-09
---- -- --
2002-06-13
WDU20010360418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:02:38)
2001-05-09
2001-05-09
---- -- --
2007-04-19
WDU20010310356

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:03:01)
2001-04-11
2001-01-01
---- -- --
2004-11-26
WDU20010260293

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:03:23)
2001-04-01
2001-04-01
---- -- --
2002-04-01
WDU20001101172

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:10:17)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20001071142

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:10:28)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2002-06-15
WDU20000650779

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:12:39)
2000-08-24
2000-08-24
---- -- --
2002-06-15
WDU20000400466

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:08)
2000-05-19
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000390457

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:11)
2000-06-01
2000-06-01
---- -- --
2002-06-15
WDU20000380434

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:19)
2000-05-12
2000-05-12
---- -- --
2001-04-01
WDU20000380432

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:20)
2000-05-12
2000-05-12
---- -- --
2001-05-09
WDU20000360414

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:28)
2000-05-08
2000-01-01
---- -- --
2001-05-09
WDU20000120150

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:21:59)
2000-03-09
2000-03-09
---- -- --
2002-06-15
WDU20000120149

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:21:59)
2000-03-09
2000-03-09
---- -- --
2002-06-15
WDU19991061213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:23:33)
1999-12-24
1999-12-24
---- -- --
2002-06-15
WDU20000010003

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:22:50)
2000-01-14
2000-01-14
---- -- --
2002-06-15
WDU19990921059

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:24:24)
1999-12-02
1999-12-02
---- -- --
2002-06-15
WDU19990921060

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:24:24)
1999-11-17
1999-01-01
---- -- --
2002-06-15
WDU19990650740

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Urząd Ochrony Państwa w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:30:27)
1999-08-24
1999-08-24
---- -- --
2002-06-13
WDU19990400409

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:40:54)
1999-05-06
1999-04-01
---- -- --
2001-04-01
WDU19990280265

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:44)
1999-04-02
1999-01-01
---- -- --
2001-05-09
WDU19990280266

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej , jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:43)
1999-04-02
1999-01-01
---- -- --
2001-05-09
WDU19990230214

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:42:00)
1999-04-01
1999-04-01
---- -- --
2002-06-15
WDU19981160751

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:21:18)
1998-10-05
1998-10-05
---- -- --
2002-06-13
WDU19980980626

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:21:59)
1998-07-31
1998-04-01
---- -- --
2001-04-01
WDU19980840538

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:22:29)
1998-07-07
1998-01-01
---- -- --
2001-05-09
WDU19980670440

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:23:01)
1998-06-03
1998-01-01
---- -- --
2001-05-09
WDU19980270153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:24:37)
1998-03-20
1998-03-20
---- -- --
2013-06-05
WDU19980110040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:17)
1998-02-07
1998-02-07
---- -- --
2002-06-15
WDU19971541015

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:30:33)
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
2002-06-15
WDU19971340897

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Straż Graniczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:31:14)
1997-11-14
1997-11-14
---- -- --
2002-06-16
WDU19970090048

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 1997 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Straży Granicznej środkami finansowymi, uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw celnych i dewizowych, oraz zasad przyznawania nagród funkcjonariuszom z tych środków.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:40:22)
1997-02-20
1997-02-20
---- -- --
2002-03-02
WDU19961460684

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej nie mających wykształcenia średniego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:41:23)
1996-12-28
1996-12-28
---- -- --
2002-06-28
WDU19961030479

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, przeznaczone dla osób zatrzymanych.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:42:29)
1996-09-06
1996-09-06
---- -- --
2002-01-05
WDU19941230604

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:32:58)
1994-11-23
1994-11-23
---- -- --
1999-04-01
WDU19940390146

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:01:02)
1994-04-07
1994-04-07
---- -- --
1998-01-03
WDU19920440197

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli granicznej oraz kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:09)
1992-06-13
1992-06-13
---- -- --
2002-06-15
WDU19920370161

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1992 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:26)
1992-04-29
1992-04-29
---- -- --
1998-01-03
WDU19910940424

Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez policjantów, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej, żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz trybu i zasad korzystania przez wszystkich obywateli ze świadczeń placówek służby zdrowia podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 11:14:15)
1991-11-03
1991-05-10
---- -- --
1999-01-01
WDU19910810363

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 1991 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 11:14:36)
1991-09-11
1991-09-11
---- -- --
1993-01-01
WDU19910780347

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:14:42)
1991-08-31
1991-05-19
---- -- --
2002-06-15
WDU19910790349

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:14:41)
1991-09-09
1991-09-09
---- -- --
2015-01-01
WDU19910510220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:15:25)
1991-06-17
1991-06-17
---- -- --
1998-03-20
WDU20180001140

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:09)
2018-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001142

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:08)
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001195

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno- rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:00:51)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000940

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:10)
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000815

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:48)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000812

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:49)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000918

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:17)
2018-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000828

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:44)
2018-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000877

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:29)
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000829

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:44)
2018-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000679

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:20:35)
2018-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000704

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:20:29)
2018-04-11
0000-00-00
---- -- --
2018-05-20
WDU20180000386

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:31:29)
2018-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000372

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:31:33)
2018-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:31:39)
2018-02-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000321

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:01)
2018-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:09)
2018-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000249

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:23)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000251

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:22)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000254

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:21)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000255

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:21)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000256

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:21)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000277

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:14)
2018-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:25)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000247

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:23)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000237

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:26)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:26)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000240

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:25)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000274

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:15)
2018-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:27)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000235

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:26)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000236

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:26)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000243

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:24)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:33)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000216

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:32)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000191

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:39)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000194

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:40:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000198

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:37)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000199

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:36)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000207

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:34)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000195

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:40:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:43:34)
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002073

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:43:45)
2017-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002010

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:44:05)
2017-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001814

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:50:07)
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000846

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:54:51)
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000445

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 01:02:02)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-05-20
WDU20170000426

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:02:07)
2017-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000415

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 01:02:11)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-04-11
WDU20170000335

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:02:36)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000251

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:03:01)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000287

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:02:50)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000266

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:02:57)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000157

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 01:03:28)
2017-01-26
0000-00-00
---- -- --
2018-05-01
WDU20170000212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:03:12)
2017-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001585

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:12:48)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001060

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:30:02)
2016-08-04
2016-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000998

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:40:16)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000999

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:40:15)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000662

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:41:49)
2016-05-16
2016-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000613

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:01)
2016-05-16
2016-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000659

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:41:50)
2016-05-28
2016-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160000423

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:52)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000424

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:52)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000386

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:51:03)
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000128

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 02:01:11)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
2017-01-26
WDU20150002364

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:01:49)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001883

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:13)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001575

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie użycia sił Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:23:14)
2015-10-10
2015-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150001560

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2015 r. w sprawie informowania Policji o odnalezieniu osób poszukiwanych oraz przekazywania przez Policję informacji o aktualności czynności zleconych oraz innych informacji uzupełniających lub dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:23:19)
2015-10-10
2015-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150001065

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 02:30:57)
2015-08-14
2015-08-14
---- -- --
2016-04-01
WDU20150000989

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 02:31:19)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
2016-04-01
WDU20150000710

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:32:40)
2015-06-09
2015-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150000492

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:40:25)
2015-04-23
2015-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:40:45)
2015-04-09
2015-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150000375

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:40:59)
2015-03-26
2015-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000181

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:41:52)
2015-02-19
2015-02-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150000135

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:06)
2015-02-10
2015-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140001721

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:44:01)
2014-12-19
2014-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140001371

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:50:59)
2014-10-24
2014-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140001233

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:51:39)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:51:20)
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000983

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:00:20)
2014-08-01
2014-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000716

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:01:38)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000658

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:01:53)
2014-06-05
2014-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000550

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i niszczenia zapisów obrazu zarejestrowanego w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach, a także sposobu udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:02:23)
2014-05-01
2014-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000285

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:03:41)
2014-03-22
2014-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140000367

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:03:19)
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:03:54)
2014-02-26
2014-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000129

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:04:25)
2014-01-28
2014-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140000105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:04:31)
2014-01-23
2014-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140000113

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:04:29)
2014-01-23
2014-01-23
---- -- --
2014-10-04
WDU20140000042

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:05)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000043

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:05)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000044

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:05)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000050

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:03)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000030

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:10:09)
2014-01-10
2014-01-10
---- -- --
2016-04-01
WDU20130001703

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:28)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001704

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:28)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001705

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:27)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001706

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 03:10:27)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2014-08-01
WDU20130001707

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:27)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001708

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:27)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001709

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:26)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001710

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:10:26)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130001711

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:26)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001712

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:10:25)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2014-10-24
WDU20140000011

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:14)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000012

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:13)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000013

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:13)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:13)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000015

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:13)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000016

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:12)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000017

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:12)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000018

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:12)
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000021

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:11)
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000025

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:10)
2014-01-08
2014-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000027

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:10)
2014-01-08
2014-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:10:09)
2014-01-08
2014-01-08
---- -- --
2017-03-01
WDU20140000041

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:06)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130001500

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych komisji lekarskich w Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:11:24)
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
2015-01-01
WDU20130001217

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:12:46)
2013-10-16
2013-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20130001216

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:12:46)
2013-10-16
2013-10-16
---- -- --
2016-04-01
WDU20130001215

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:12:46)
2013-10-16
2013-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20130001117

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:13:14)
2013-10-08
2013-10-08
---- -- --
2016-04-01
WDU20130001040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:13:34)
2013-09-24
2013-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000822

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:14:36)
2013-08-02
2013-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000821

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:14:37)
2013-08-02
2013-08-02
---- -- --
2014-10-24
WDU20130000342

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:51:00)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:51:30)
2013-03-05
2013-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000051

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:10:03)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120001298

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:53:40)
2012-12-11
2012-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120001200

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:03)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120001273

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:53:47)
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 04:00:06)
2012-11-14
2012-11-14
---- -- --
2016-02-02
WDU20120001020

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:52)
2012-09-29
2012-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000935

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:01:16)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000862

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:01:35)
2012-08-11
2012-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000775

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:01:58)
2012-07-24
2012-07-24
---- -- --
2016-01-01
WDU20120000453

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:24)
2012-05-11
2012-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20112991776

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:40:04)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000027

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:30:02)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20112471476

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:41:24)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112361403

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:41:44)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112371416

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:41:40)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112101259

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:42:23)
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112011190

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:42:41)
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20111731036

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:43:23)
2011-09-06
2011-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20111430843

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:44:14)
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111260720

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:50:20)
2011-07-02
2011-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20111300759

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:50:10)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20110700374

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:55)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2016-04-01
WDU20110700375

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:55)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2016-04-01
WDU20110850463

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:51:32)
2011-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110690370

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:51:56)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110770424

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:42)
2011-04-27
2011-04-27
---- -- --
2018-01-27
WDU20110610312

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:52:13)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20110400208

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:52:41)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110280149

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt właściwego organu Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:52:56)
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20102521696

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:54:04)
2011-01-02
2011-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20101641114

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 05:02:12)
2010-09-22
2010-09-22
---- -- --
2015-02-19
WDU20101491001

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:02:41)
2010-08-31
2010-08-31
---- -- --
2017-03-01
WDU20101501011

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:02:39)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101941294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:01:23)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20101340902

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania i przekazywania innym organom oraz wzorów wykorzystywanych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:10:08)
2010-07-23
2010-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101420958

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:02:54)
2010-08-24
2010-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20101430968

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:02:51)
2010-08-25
2010-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20101130748

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:10:50)
2010-07-10
2010-07-10
---- -- --
2017-03-01
WDU20101210818

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:10:31)
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101050656

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:20:05)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2013-06-05
WDU20100750482

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:20:54)
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20100450270

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:21:55)
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2014-10-24
WDU20092221770

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:30:54)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20092211748

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:31:01)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20092191716

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:31:10)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092191717

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:31:10)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092161681

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy straży granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:31:20)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092191715

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:31:10)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092101625

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

uchylony (spr: 2018-07-17 05:31:37)
2009-12-26
2009-12-26
---- -- --
2011-10-04
WDU20092131654

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-17 05:31:29)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20091941499

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:32:14)
2009-12-05
2009-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20091901476

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:32:20)
2009-11-27
2009-11-27
---- -- --
2014-10-04
WDU20091601273

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:33:16)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090950794

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:40:49)
2009-07-04
2009-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20090710615

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 05:41:40)
2009-06-01
2009-06-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20090620515

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:42:06)
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
2011-09-23
WDU20090360284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:43:12)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090370292

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub pracowników kontroli skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:43:10)
2009-03-25
2009-03-25
---- -- --
2010-07-01
WDU20090240149

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:43:49)
2009-02-28
2009-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090240150

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:43:48)
2009-02-28
2009-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20082361624

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 05:50:24)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-11-14
WDU20082231474

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:51:07)
2009-01-02
2009-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20082031272

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 05:52:01)
2008-11-17
2008-11-17
---- -- --
2015-02-19
WDU20081781101

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:52:46)
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
2018-05-20
WDU20081480941

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowych i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:00:22)
2008-08-18
2008-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20081470937

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:00:24)
2008-08-29
2008-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20081160735

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:01:21)
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20080960617

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:10:10)
2008-06-20
2008-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20080720419

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:11:05)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080540335

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:11:28)
2008-04-15
2008-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20080510297

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:11:56)
2008-03-26
2008-03-26
---- -- --
2016-01-01
WDU20080470280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:12:00)
2008-04-03
2008-04-03
---- -- --
2014-08-01
WDU20080370210

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie pomocy finansowej dla członków rodziny funkcjonariusza Straży Granicznej w razie jego śmierci pozostającej w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:12:22)
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20080240148

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:12:39)
2008-02-29
2008-02-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080300186

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

uchylony (spr: 2018-07-17 06:12:29)
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
2009-12-05
WDU20080300175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:12:31)
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080270155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:12:37)
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20072411771

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:13:53)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072421773

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:13:52)
2007-12-27
2007-12-27
---- -- --
2009-11-27
WDU20072401758

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:13:57)
2008-01-08
2008-01-08
---- -- --
2017-03-01
WDU20072211641

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:14:30)
2007-12-12
2007-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072041469

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:20:21)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20072171615

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:14:37)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071581113

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uchylony (spr: 2018-07-17 06:22:01)
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
2011-07-26
WDU20071511079

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:22:10)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20071260879

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uchylony (spr: 2018-07-17 06:30:23)
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
2011-07-26
WDU20070970639

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:31:33)
2007-06-16
2007-06-16
---- -- --
2010-07-10
WDU20070740491

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:32:14)
2007-04-25
2007-04-25
---- -- --
2008-02-29
WDU20070440284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:33:15)
2006-03-28
2007-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20070200121

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:34:03)
2007-02-23
2007-02-23
---- -- --
2014-08-01
WDU20070120076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:34:16)
2007-01-25
2007-01-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20070110071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie dodatkowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:34:17)
2007-02-08
2007-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20062381729

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:40:25)
2006-12-24
2006-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20062371719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:40:28)
2006-12-23
2006-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061871382

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2006 r. w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:42:04)
2006-10-31
2006-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20061871383

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2006 r. w sprawie realizacji uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:42:04)
2006-10-31
2006-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20061891397

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:42:00)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061781319

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:42:23)
2006-10-11
2006-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20061721233

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:42:48)
2006-10-13
2006-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061501086

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:43:30)
2006-09-07
2006-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20061180801

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:50:05)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20061070733

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:50:24)
2006-07-12
2006-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20060880616

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:50:57)
2006-06-02
2006-06-02
---- -- --
2007-04-25
WDU20060890623

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-17 06:50:55)
2006-04-01
2006-04-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20060800564

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:51:12)
2006-05-11
2006-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20060660475

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej, na określonym stanowisku służbowym

uchylony (spr: 2018-07-17 06:51:38)
2004-04-21
2006-04-21
---- -- --
2009-12-05
WDU20060550390

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:04)
2006-04-04
2006-04-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20060560391

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:03)
2006-04-05
2006-04-05
---- -- --
2007-01-25
WDU20060440318

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:52:24)
2006-03-25
2006-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20060440317

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:24)
2006-04-01
2006-04-01
---- -- --
2009-11-27
WDU20060230175

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:04)
2006-02-15
2006-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20060360252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:52:42)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20060060035

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:43)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20060110059

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:37)
2006-02-07
2006-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20052652222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych oraz szczepień profilaktycznych, którym podlegają funkcjonariusze Straży Granicznej w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, a także turnusów leczniczo-profilaktycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:54:05)
2006-01-14
2006-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20052191849

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:01:11)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2006-04-05
WDU20052141815

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:01:21)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20052101754

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:01:40)
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2008-06-20
WDU20052111763

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2005 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystywania i przekazywania innym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:01:37)
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2010-07-11
WDU20051941624

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:19)
2005-10-06
2005-10-06
---- -- --
2009-12-05
WDU20051971642

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:13)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2012-08-11
WDU20051971641

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:02:14)
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20051861560

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:02:37)
2005-09-28
2005-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20051871575

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:02:33)
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20051811517

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:02:49)
2005-10-06
2005-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20051821527

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:46)
2005-10-07
2005-10-07
---- -- --
2013-06-05
WDU20051581332

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:03:47)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
2011-09-06
WDU20051591340

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:03:44)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20051601344

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:03:43)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2007-06-16
WDU20051581331

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:03:47)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
2007-04-25
WDU20051591339

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:03:45)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2014-06-05
WDU20051531283

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:04:03)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
2011-04-01
WDU20051541294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:03:59)
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20050680606

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

uchylony (spr: 2018-07-17 07:13:01)
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2009-12-26
WDU20050600530

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

uchylony (spr: 2018-07-17 07:13:22)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
2009-12-05
WDU20050570499

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:13:31)
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20050060050

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:30:52)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20050110084

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:30:42)
2005-02-18
2005-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20042732716

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:31:59)
2005-01-11
2005-01-11
---- -- --
2015-01-01
WDU20042732715

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:32:00)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042552564

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:32:45)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-04-25
WDU20042522520

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:32:58)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2006-01-01
WDU20042682664

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:32:16)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2014-08-01
WDU20042452465

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:33:15)
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
2007-04-25
WDU20042192228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:34:27)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20041501590

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:42:40)
2004-07-15
2004-07-15
---- -- --
2011-04-01
WDU20041381467

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-17 07:43:18)
2004-07-02
2004-07-02
---- -- --
2011-04-01
WDU20040620581

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:54:23)
2004-04-29
2004-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20040510511

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:54:45)
2004-04-14
2004-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20040430404

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:00:07)
2004-03-31
2004-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20032222214

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:02:54)
2003-12-29
2003-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20032202188

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:02)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031861822

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 08:04:52)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20031311221

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:58)
2003-07-25
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030940868

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 08:22:50)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
2007-04-25
WDU20030990915

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 08:22:35)
2003-06-19
2003-06-19
---- -- --
2006-02-15
WDU20030550492

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:56)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2004-07-02
WDU20030540474

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-07-17 08:25:03)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20021221048

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostałych w zarządzie Straży Granicznej, oraz sposobu obliczania wysokości czynszu najmu za te lokale.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:12:16)
2002-08-01
2002-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020990904

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:09)
2002-07-04
2002-01-01
---- -- --
2008-08-18
WDU20021080956

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:20:08)
2002-08-01
2002-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021090965

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:20:06)
2002-07-18
2002-07-18
---- -- --
2009-12-05
WDU20021090964

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:20:06)
2002-07-18
2002-06-16
---- -- --
2006-12-23
WDU20021181014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:12:27)
2002-07-26
2002-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20021181015

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:12:26)
2002-07-26
2002-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20021201028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:12:22)
2002-07-29
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020980893

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzenia badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:13)
2002-07-11
2002-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20020990903

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:09)
2002-07-04
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20021000915

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:30:04)
2002-07-13
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20021000916

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:04)
2002-07-05
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20021000917

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:03)
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
2009-05-06
WDU20020980892

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:13)
2002-07-18
2002-07-18
---- -- --
2008-06-20
WDU20020990902

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:10)
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
2008-06-12
WDU20021191020

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:12:25)
2002-07-27
2002-06-16
---- -- --
2005-08-24
WDU20020960862

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:40:06)
2002-07-01
2002-06-16
---- -- --
2006-12-24
WDU20020970881

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:16)
2002-07-02
2002-06-16
---- -- --
2018-01-27
WDU20020970882

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:16)
2002-07-02
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020970883

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Straży Granicznej w razie odwołania z urlopu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:16)
2002-07-02
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020980891

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:30:13)
2002-07-18
2002-07-18
---- -- --
2015-01-01
WDU20020990900

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt właściwego organu Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:10)
2002-07-04
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020990901

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:30:10)
2002-07-04
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20021191019

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:12:25)
2002-07-27
2002-07-27
---- -- --
2014-08-01
WDU20020990898

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:30:11)
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20020860790

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:30)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020860791

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:29)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020860792

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:29)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020850777

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:40:34)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
2005-01-27
WDU20020860788

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:40:31)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
2010-04-08
WDU20020820748

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:40:44)
2002-07-07
2002-06-16
---- -- --
2008-06-12
WDU20020860786

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:40:31)
2002-07-11
2002-07-11
---- -- --
2005-01-01
WDU20020860787

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:31)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020850775

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:35)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020850776

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:35)
2002-06-26
2002-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20020860784

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:32)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020860785

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:32)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020910814

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:22)
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020970879

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:30:17)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20021060936

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:20:15)
2002-07-16
2002-06-16
---- -- --
2011-04-01
WDU20020810738

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:47)
2002-07-06
2001-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20020860783

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:32)
2002-06-26
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020790719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:54)
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20020740685

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:41:05)
2002-06-16
2002-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020670622

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:41:27)
2002-06-13
2002-06-13
---- -- --
2007-04-25
WDU20020670620

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:41:27)
2002-06-20
2002-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20020730673

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:41:10)
2002-06-28
2002-06-28
---- -- --
2006-02-15
WDU20020660599

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:41:35)
2002-06-13
2002-06-13
---- -- --
2018-01-31
WDU20020660606

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:41:32)
2002-06-13
2002-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020550492

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:10)
2002-05-29
2001-06-15
---- -- --
2005-09-28
WDU20020550491

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:10)
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
2009-12-26
WDU20020540474

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:15)
2002-06-13
2002-06-13
---- -- --
2011-05-23
WDU20020580540

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:41:54)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020560510

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:42:04)
2002-05-30
2002-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020440420

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:33)
2002-05-11
2002-05-11
---- -- --
2006-03-17
WDU20020440421

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:33)
2002-05-11
2002-05-11
---- -- --
2005-10-25
WDU20020310298

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:43:14)
2002-04-01
2002-04-01
---- -- --
2004-07-02
WDU20020370351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:56)
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2006-04-01
WDU20020340321

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:43:06)
2002-04-19
2002-04-19
---- -- --
2005-10-06
WDU20020340320

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:43:07)
2002-04-19
2002-04-19
---- -- --
2011-04-06
WDU20020230237

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:43:35)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20020200202

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie znaku graficznego Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:43:46)
2002-03-27
2002-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20020170156

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:44:02)
2002-03-16
2002-03-16
---- -- --
2018-06-28
WDU20020120120

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:44:14)
2002-03-02
2002-03-02
---- -- --
2005-01-01
WDU20020080077

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:44:28)
2002-02-15
2002-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20020020024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:44:46)
2002-01-25
2002-01-25
---- -- --
2008-03-26
WDU20011521733

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:50:44)
2002-01-12
2002-01-12
---- -- --
2011-04-01
WDU20011481658

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wypłacania ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:51:11)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011481657

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:51:11)
2002-01-05
2002-01-05
---- -- --
2011-07-26
WDU20010360419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:02:37)
2001-05-09
2001-05-09
---- -- --
2002-06-13
WDU20010360418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:02:38)
2001-05-09
2001-05-09
---- -- --
2007-04-19
WDU20010310356

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:03:01)
2001-04-11
2001-01-01
---- -- --
2004-11-26
WDU20010260293

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:03:23)
2001-04-01
2001-04-01
---- -- --
2002-04-01
WDU20001101172

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:10:17)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20001071142

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:10:28)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2002-06-15
WDU20000650779

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:12:39)
2000-08-24
2000-08-24
---- -- --
2002-06-15
WDU20000400466

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:08)
2000-05-19
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000390457

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:11)
2000-06-01
2000-06-01
---- -- --
2002-06-15
WDU20000380434

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:19)
2000-05-12
2000-05-12
---- -- --
2001-04-01
WDU20000380432

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:20)
2000-05-12
2000-05-12
---- -- --
2001-05-09
WDU20000380433

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:20:20)
2000-05-27
2000-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20000360414

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:28)
2000-05-08
2000-01-01
---- -- --
2001-05-09
WDU20000120150

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:21:59)
2000-03-09
2000-03-09
---- -- --
2002-06-15
WDU20000120149

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:21:59)
2000-03-09
2000-03-09
---- -- --
2002-06-15
WDU19991061213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:23:33)
1999-12-24
1999-12-24
---- -- --
2002-06-15
WDU20000010003

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:22:50)
2000-01-14
2000-01-14
---- -- --
2002-06-15
WDU19990921059

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:24:24)
1999-12-02
1999-12-02
---- -- --
2002-06-15
WDU19990921060

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:24:24)
1999-11-17
1999-01-01
---- -- --
2002-06-15
WDU19990650740

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Urząd Ochrony Państwa w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:30:27)
1999-08-24
1999-08-24
---- -- --
2002-06-13
WDU19990400409

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:40:54)
1999-05-06
1999-04-01
---- -- --
2001-04-01
WDU19990280265

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:44)
1999-04-02
1999-01-01
---- -- --
2001-05-09
WDU19990280266

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej , jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:43)
1999-04-02
1999-01-01
---- -- --
2001-05-09
WDU19990230214

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:42:00)
1999-04-01
1999-04-01
---- -- --
2002-06-15
WDU19981180767

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowań przysługujących w razie utraty życia albo poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Straży Granicznej lub w związku z jej udzielaniem.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:21:13)
1998-09-25
1998-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU19981160751

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:21:18)
1998-10-05
1998-10-05
---- -- --
2002-06-13
WDU19980980626

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:21:59)
1998-07-31
1998-04-01
---- -- --
2001-04-01
WDU19980840538

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:22:29)
1998-07-07
1998-01-01
---- -- --
2001-05-09
WDU19980670440

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:23:01)
1998-06-03
1998-01-01
---- -- --
2001-05-09
WDU19980270153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:24:37)
1998-03-20
1998-03-20
---- -- --
2013-06-05
WDU19980110040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:17)
1998-02-07
1998-02-07
---- -- --
2002-06-15
WDU19971541015

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:30:33)
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
2002-06-15
WDU19971340897

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Straż Graniczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:31:14)
1997-11-14
1997-11-14
---- -- --
2002-06-16
WDU19970380233

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej".

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 11:35:01)
1997-05-04
1997-05-04
---- -- --
---- -- --
WDU19970090048

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 1997 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Straży Granicznej środkami finansowymi, uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw celnych i dewizowych, oraz zasad przyznawania nagród funkcjonariuszom z tych środków.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:40:22)
1997-02-20
1997-02-20
---- -- --
2002-03-02
WDU19961460684

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej nie mających wykształcenia średniego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:41:23)
1996-12-28
1996-12-28
---- -- --
2002-06-28
WDU19961130541

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 11:42:08)
1996-10-11
1996-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU19961030479

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, przeznaczone dla osób zatrzymanych.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:42:29)
1996-09-06
1996-09-06
---- -- --
2002-01-05
WDU19941230604

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:32:58)
1994-11-23
1994-11-23
---- -- --
1999-04-01
WDU19940390146

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:01:02)
1994-04-07
1994-04-07
---- -- --
1998-01-03
WDU19920440197

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli granicznej oraz kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:09)
1992-06-13
1992-06-13
---- -- --
2002-06-15
WDU19920370161

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1992 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:26)
1992-04-29
1992-04-29
---- -- --
1998-01-03
WDU19910980437

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Policji, Urzędowi Ochrony Państwa lub Straży Granicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:14:10)
1991-10-31
1991-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU19910940424

Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez policjantów, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej, żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz trybu i zasad korzystania przez wszystkich obywateli ze świadczeń placówek służby zdrowia podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 11:14:15)
1991-11-03
1991-05-10
---- -- --
1999-01-01
WDU19910810363

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 1991 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 11:14:36)
1991-09-11
1991-09-11
---- -- --
1993-01-01
WDU19910780347

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:14:42)
1991-08-31
1991-05-19
---- -- --
2002-06-15
WDU19910790349

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:14:41)
1991-09-09
1991-09-09
---- -- --
2015-01-01
WDU19910510220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:15:25)
1991-06-17
1991-06-17
---- -- --
1998-03-20

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu