zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


_

Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.


uchylony (spr: 2018-09-17 03:50:06) Dz.U. 1990 nr 86 poz. 50413
Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

e
Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o łączności
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o łączności.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska".
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.
Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

uznany za uchylony
2003-08-21
2003-08-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony
2003-04-24
2003-04-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-08-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

uznany za uchylony
2002-06-25
2002-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

uznany za uchylony
2001-12-19
2001-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.

uznany za uchylony
2001-10-06
2001-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-12-14
2000-12-14
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-11-01
2000-11-01
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zarządzenia przetargu w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardu UMTS, oraz określenia trybu i warunków przeprowadzenia tego przetargu.

uznany za uchylony
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-07-06
2000-07-06
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla telekomunikacji sieci użytku publicznego.

uchylony
2000-07-22
2000-07-22
---- -- --
2002-09-18

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie określenia systemów i standardów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-04-20
2000-04-20
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystywania.

uchylony
1999-12-30
1999-12-30
---- -- --
2001-12-15

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony
1999-10-09
1999-10-09
---- -- --
2000-10-04

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-11-01
1999-11-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony
1999-09-24
1999-09-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony
1999-04-10
1999-04-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-04-27
1999-04-27
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-03-27
1999-03-27
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-03-13
1999-03-13
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-03-06
1999-03-06
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za używanie częstotliwości.

uznany za uchylony
1999-01-19
1999-01-19
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony
1999-02-05
1999-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju i zakresu usług świadczonych w sieciach radiokomunikacji ruchomej, do których nie stosuje się ograniczeń przy wydawaniu zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-01-08
1999-01-08
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-01-08
1999-01-08
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony
1998-09-10
1998-09-10
---- -- --
2000-10-04

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony
1998-07-17
1998-07-17
---- -- --
2000-10-04

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony
1998-05-06
1998-05-06
---- -- --
2000-10-04

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu opłat za używanie częstotliwości.

uznany za uchylony
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1998-03-16
1997-07-01
---- -- --
2001-06-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-02-19
1998-02-19
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-02-19
1998-02-19
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-10-30
1997-10-30
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.

uchylony
1997-10-30
1997-10-30
---- -- --
1999-12-30

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-09-26
1997-09-26
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-10-15
1997-10-15
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony
1997-05-31
1997-05-31
---- -- --
2000-04-20

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-05-07
1997-05-07
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1997-05-14
1997-05-14
---- -- --
2001-06-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.

uchylony
1997-03-09
1997-03-09
---- -- --
1999-12-30

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

uchylony
1996-11-13
1996-11-13
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-10-01
1996-10-01
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony
1996-08-21
1996-08-21
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

uznany za uchylony
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
2001-10-26

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie sposobu wykonywania ustawowego prawa zastawu na przesyłkach pocztowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
2003-08-24

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-04-27
1996-04-27
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

uchylony
1996-06-05
1996-06-05
---- -- --
2004-01-23

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-03-23
1996-03-23
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-04-02
1996-04-02
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-03-08
1996-03-08
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1996-03-06
1996-03-06
---- -- --
2001-06-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-02-21
1996-02-21
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie trybu otwierania niedoręczalnych listów i sposobu postępowania z nimi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-01-19
1996-01-19
---- -- --
2003-08-24

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wysokości opłat za egzaminy osób ubiegających się o wydanie świadectwa uprawniającego do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych.

uchylony
1995-12-10
1995-12-10
---- -- --
2001-06-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-12-10
1995-12-10
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek.

uchylony
1996-02-04
1996-02-04
---- -- --
2003-10-29

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 października 1995 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

uchylony
1995-11-22
1995-11-22
---- -- --
1999-11-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1995 r. w sprawie warunków wydawania świadectw homologacji i zakresu ich obowiązywania.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-11-11
1995-11-11
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-11-02
1995-11-02
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 września 1995 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-11-02
1995-11-02
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń telekomunikacyjnych.

uchylony
1995-09-22
1995-09-22
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1995-05-30
1995-01-01
---- -- --
1996-03-06

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony
1995-05-04
1995-05-04
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-03-06

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-10-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1994-07-29
1994-07-29
---- -- --
2003-08-24

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony
1994-05-01
1994-05-01
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony
1993-09-03
1993-09-03
---- -- --
1997-09-26

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.

uchylony
1993-07-16
1993-07-16
---- -- --
1995-11-02

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony
1993-06-22
1993-07-22
---- -- --
2000-04-20

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony
1993-05-17
1993-05-17
---- -- --
1994-05-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie zadań i kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.

uchylony
1992-04-02
1992-04-02
---- -- --
1997-08-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 października 1991 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony
1991-11-07
1991-11-07
---- -- --
1993-07-22

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej.

uchylony
1991-11-12
1991-11-12
---- -- --
1996-06-05

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1991-11-15
1991-11-15
---- -- --
2003-08-24

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1991 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej.

uchylony
1991-11-12
1991-11-12
---- -- --
1996-02-21

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1991-11-14
1991-11-14
---- -- --
1996-03-06

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe.

uchylony
1991-11-15
1991-11-15
---- -- --
1996-04-02

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

uchylony
1991-10-23
1991-10-23
---- -- --
1996-03-23

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.

uchylony
1991-11-14
1991-11-14
---- -- --
1995-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony
1991-06-18
1991-06-18
---- -- --
1994-05-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.

uchylony
1991-05-06
1991-05-06
---- -- --
1993-07-16

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony
1991-03-30
1991-03-30
---- -- --
1996-08-21

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych oraz warunków ich współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego.

uchylony
1991-04-18
1991-04-18
---- -- --
1993-09-03

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

uznany za uchylony
2003-08-21
2003-08-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony
2003-04-24
2003-04-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-08-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

uznany za uchylony
2002-06-25
2002-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

uznany za uchylony
2001-12-19
2001-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.

uznany za uchylony
2001-10-06
2001-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-12-14
2000-12-14
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-11-01
2000-11-01
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zarządzenia przetargu w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardu UMTS, oraz określenia trybu i warunków przeprowadzenia tego przetargu.

uznany za uchylony
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-07-06
2000-07-06
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla telekomunikacji sieci użytku publicznego.

uchylony
2000-07-22
2000-07-22
---- -- --
2002-09-18

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie określenia systemów i standardów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-04-20
2000-04-20
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystywania.

uchylony
1999-12-30
1999-12-30
---- -- --
2001-12-15

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony
1999-10-09
1999-10-09
---- -- --
2000-10-04

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-11-01
1999-11-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony
1999-09-24
1999-09-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony
1999-04-10
1999-04-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-04-27
1999-04-27
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-03-27
1999-03-27
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-03-13
1999-03-13
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-03-06
1999-03-06
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za używanie częstotliwości.

uznany za uchylony
1999-01-19
1999-01-19
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony
1999-02-05
1999-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju i zakresu usług świadczonych w sieciach radiokomunikacji ruchomej, do których nie stosuje się ograniczeń przy wydawaniu zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-01-08
1999-01-08
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-01-08
1999-01-08
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony
1998-09-10
1998-09-10
---- -- --
2000-10-04

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony
1998-07-17
1998-07-17
---- -- --
2000-10-04

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony
1998-05-06
1998-05-06
---- -- --
2000-10-04

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu opłat za używanie częstotliwości.

uznany za uchylony
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1998-03-16
1997-07-01
---- -- --
2001-06-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-02-19
1998-02-19
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-02-19
1998-02-19
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-10-30
1997-10-30
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.

uchylony
1997-10-30
1997-10-30
---- -- --
1999-12-30

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-09-26
1997-09-26
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-10-15
1997-10-15
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony
1997-05-31
1997-05-31
---- -- --
2000-04-20

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-05-07
1997-05-07
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1997-05-14
1997-05-14
---- -- --
2001-06-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.

uchylony
1997-03-09
1997-03-09
---- -- --
1999-12-30

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

uchylony
1996-11-13
1996-11-13
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-10-01
1996-10-01
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony
1996-08-21
1996-08-21
---- -- --
2000-08-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

uznany za uchylony
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
2001-10-26

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie sposobu wykonywania ustawowego prawa zastawu na przesyłkach pocztowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
2003-08-24

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-04-27
1996-04-27
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

uchylony
1996-06-05
1996-06-05
---- -- --
2004-01-23

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-03-23
1996-03-23
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-04-02
1996-04-02
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-03-08
1996-03-08
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1996-03-06
1996-03-06
---- -- --
2001-06-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-02-21
1996-02-21
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie trybu otwierania niedoręczalnych listów i sposobu postępowania z nimi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-01-19
1996-01-19
---- -- --
2003-08-24

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wysokości opłat za egzaminy osób ubiegających się o wydanie świadectwa uprawniającego do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych.

uchylony
1995-12-10
1995-12-10
---- -- --
2001-06-09

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-12-10
1995-12-10
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek.

uchylony
1996-02-04
1996-02-04
---- -- --
2003-10-29

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 października 1995 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

uchylony
1995-11-22
1995-11-22
---- -- --
1999-11-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1995 r. w sprawie warunków wydawania świadectw homologacji i zakresu ich obowiązywania.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-11-11
1995-11-11
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-11-02
1995-11-02
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 września 1995 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-11-02
1995-11-02
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń telekomunikacyjnych.

uchylony
1995-09-22
1995-09-22
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1995-05-30
1995-01-01
---- -- --
1996-03-06

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony
1995-05-04
1995-05-04
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-03-06

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-10-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1994-07-29
1994-07-29
---- -- --
2003-08-24

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony
1994-05-01
1994-05-01
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony
1993-09-03
1993-09-03
---- -- --
1997-09-26

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.

uchylony
1993-07-16
1993-07-16
---- -- --
1995-11-02

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony
1993-06-22
1993-07-22
---- -- --
2000-04-20

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony
1993-05-17
1993-05-17
---- -- --
1994-05-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie zadań i kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.

uchylony
1992-04-02
1992-04-02
---- -- --
1997-08-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 października 1991 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony
1991-11-07
1991-11-07
---- -- --
1993-07-22

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej.

uchylony
1991-11-12
1991-11-12
---- -- --
1996-06-05

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1991-11-15
1991-11-15
---- -- --
2003-08-24

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1991 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej.

uchylony
1991-11-12
1991-11-12
---- -- --
1996-02-21

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony
1991-11-14
1991-11-14
---- -- --
1996-03-06

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe.

uchylony
1991-11-15
1991-11-15
---- -- --
1996-04-02

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

uchylony
1991-10-23
1991-10-23
---- -- --
1996-03-23

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.

uchylony
1991-11-14
1991-11-14
---- -- --
1995-01-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony
1991-06-18
1991-06-18
---- -- --
1994-05-01

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.

uchylony
1991-05-06
1991-05-06
---- -- --
1993-07-16

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony
1991-03-30
1991-03-30
---- -- --
1996-08-21

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych oraz warunków ich współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego.

uchylony
1991-04-18
1991-04-18
---- -- --
1993-09-03

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu