Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


przepisy rozdziału 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1992 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 07:30:14) Dz.U. 1991 nr 95 poz. 42592

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001193

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:21)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001023

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:39)
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001024

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:39)
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000910

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:52)
2018-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000939

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:48)
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000403

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:46)
2018-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000682

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:16)
2018-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002416

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:51)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002112

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:21)
2017-11-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001712

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:18)
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001698

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:19)
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001643

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:24)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001652

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:23)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001656

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:23)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001647

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:24)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001651

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:24)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001634

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:25)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001554

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:32)
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001580

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:29)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001627

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:26)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001628

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:25)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001649

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:24)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001663

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:23)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001534

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:34)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001512

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:36)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001457

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:41)
2017-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001401

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:46)
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001147

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:11)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001022

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:23)
2017-06-10
2017-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20170000481

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:42)
2017-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000473

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:42)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000011

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:26)
2017-01-04
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000012

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:25)
2017-01-04
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002223

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:34)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002150

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002248

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:32)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002094

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:12)
2016-12-22
2016-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001710

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:50)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001691

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:52)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001591

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:02)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001543

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:06)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001453

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:14)
2016-09-14
2016-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160001384

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:20)
2016-09-02
2016-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001385

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:20)
2016-09-02
2016-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001408

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:18)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001375

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:21)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001368

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:21)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001369

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:21)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001335

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:25)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001278

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:30)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001212

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:02)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001268

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:31)
2016-08-18
2016-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160001045

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:21)
2016-07-19
2016-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:21)
2016-08-02
2016-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160000895

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:37)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000896

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:37)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000894

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:37)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000695

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:56)
2016-05-24
2016-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000484

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:19)
2016-04-13
2016-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000485

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:19)
2016-04-13
2016-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000452

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:22)
2016-04-06
2016-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001872

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:17)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001827

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:22)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001667

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:39)
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:27)
2015-09-10
2015-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150001250

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:37)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001258

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:37)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001248

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:38)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001183

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:44)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001149

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:47)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001330

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:29)
2015-09-23
2015-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001113

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:51)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:51)
2015-08-06
2015-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001123

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:50)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000938

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:08)
2015-07-02
2015-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150000972

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:05)
2015-07-14
2015-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150000843

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:17)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000759

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:25)
2015-06-02
2015-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150000673

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:33)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000447

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:16)
2015-03-31
2015-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150000377

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:20:23)
2015-03-20
2015-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20150000408

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:20)
2015-04-08
2015-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150000269

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:33)
2015-03-13
2015-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150000130

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:47)
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140001993

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:01)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001646

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:34)
2014-12-11
2014-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001290

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:31)
2014-09-26
2014-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140001170

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:42)
2014-09-03
2014-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20140001150

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:44)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001157

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:43)
2014-09-09
2014-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:30:48)
2014-08-21
2014-08-21
2015-08-31
---- -- --
WDU20140001024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:55)
2014-07-31
2014-07-31
2015-08-31
---- -- --
WDU20140000840

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:31:14)
2014-07-27
2014-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000803

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:31:18)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000686

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:31:28)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000675

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:31:29)
2014-06-07
2014-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000478

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:17)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000378

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:40:29)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000251

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:43)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001035

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:50:27)
2013-09-07
2013-09-07
2014-08-31
---- -- --
WDU20130000818

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:50:47)
2013-07-18
2013-07-18
2014-08-31
---- -- --
WDU20130000785

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:50:50)
2013-07-06
2013-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000532

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:12)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000380

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:32)
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000369

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:33)
2013-04-19
2013-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000245

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:11)
2013-03-08
2013-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000199

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:15)
2013-03-16
2013-03-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120001152

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:01:10)
2012-11-07
2012-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120001129

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:13)
2012-10-17
2012-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000999

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:26)
2012-09-07
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000977

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:28)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000967

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:01:29)
2012-08-30
2012-08-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000940

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:01:31)
2012-08-21
2012-08-21
2013-08-31
---- -- --
WDU20120000945

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:01:31)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000706

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:10:19)
2012-07-06
2012-07-06
2013-08-31
---- -- --
WDU20120000334

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:10:52)
2012-03-27
2012-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000315

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:10:54)
2012-04-10
2012-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20120000184

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:06)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000204

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:04)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000186

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:11:05)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000188

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:05)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112961754

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:23)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20112541526

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:18)
2011-12-10
2011-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112541525

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:18)
2011-12-10
2011-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112241346

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:35)
2011-11-03
2011-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20112161274

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:20:41)
2011-10-26
2011-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111761050

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:21:02)
2011-08-29
2011-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20111761051

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:02)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111781062

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:21:01)
2011-08-29
2011-08-29
2012-08-31
---- -- --
WDU20111751042

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:03)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111610968

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:12)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111110652

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:30:07)
2011-06-15
2011-06-15
2012-08-31
---- -- --
WDU20110360184

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:52)
2011-02-18
2011-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20110010001

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:31:12)
2011-01-03
2011-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20102441626

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:31:26)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102281492

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:31:37)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102151408

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:08)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101861245

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:24)
2010-10-06
2010-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20101871253

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:24)
2010-10-07
2010-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101701143

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:40:35)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101531028

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:40:47)
2010-09-07
2010-09-07
2011-08-31
---- -- --
WDU20101170783

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:41:11)
2010-07-16
2010-07-16
2011-08-31
---- -- --
WDU20101000642

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:41:24)
2010-06-09
2010-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100950612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:41:27)
2010-06-16
2010-06-16
2011-08-31
---- -- --
WDU20100600373

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:11)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100610381

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:11)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100540322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:16)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100670431

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:06)
2010-05-08
2010-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100020004

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:45)
2010-01-23
2010-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091841436

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:51:22)
2009-11-11
2009-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20091681325

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:51:33)
2009-11-09
2009-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091641307

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:12)
2009-10-20
2009-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20091391130

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:29)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091321087

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:34)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091261041

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:40)
2009-08-25
2009-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20091100915

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:51)
2009-07-14
2009-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20090760642

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:02:16)
2009-06-05
2009-06-05
2010-08-31
---- -- --
WDU20090700600

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:02:20)
2009-05-16
2009-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20081711059

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:11:33)
2008-09-23
2008-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20081470931

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:20:07)
2008-08-29
2008-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080940598

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:38)
2008-06-18
2008-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20072191626

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:28)
2007-12-08
2007-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20072101530

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:37)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20071631155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:14)
2007-09-11
2007-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071571101

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:18)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071200819

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:40:11)
2007-07-13
2007-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20070860575

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:40:33)
2007-05-16
2007-05-16
2008-02-15
---- -- --
WDU20070520347

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:40:55)
2007-04-07
2007-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20070350222

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:41:06)
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2019-09-02
WDU20061951442

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:50:30)
2006-10-27
2006-10-27
2007-01-01
---- -- --
WDU20061831356

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:50:38)
2006-10-11
2006-10-11
2007-01-01
---- -- --
WDU20061531092

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:51:03)
2006-08-28
2006-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20061410999

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:51:12)
2006-08-08
2006-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20060970668

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:00:11)
2006-06-08
2006-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20060880615

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:00:18)
2006-05-25
2006-05-25
2007-08-31
---- -- --
WDU20060860595

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:00:21)
2006-05-23
2006-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20060730503

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:00:31)
2006-04-28
2006-04-28
---- -- --
2007-01-01
WDU20060590411

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:00:39)
2006-04-10
2006-04-10
2007-01-01
---- -- --
WDU20060730502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:00:31)
2006-04-28
2006-04-28
2008-06-30
---- -- --
WDU20060360250

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:00:55)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20051421191

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:11:21)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051060890

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:20:14)
2005-06-16
2005-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20050880746

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:20:27)
2005-05-19
2005-05-19
---- -- --
---- -- --
WDU20050610541

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:20:46)
2005-04-23
2005-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20050620555

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:20:45)
2005-05-03
2005-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20050690611

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i zakresu oraz trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:20:40)
2005-04-26
2005-04-26
2006-08-31
---- -- --
WDU20050520466

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:20:53)
2005-04-14
2005-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20050360319

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:21:07)
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
2019-01-01
WDU20050100075

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:21:30)
2005-01-17
2005-01-17
---- -- --
2019-09-02
WDU20042262292

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:31:01)
2004-11-02
2004-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041881947

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:31:35)
2004-08-30
2004-08-30
---- -- --
---- -- --
WDU20041641716

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:40:20)
2004-09-01
2004-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040820761

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:19)
2004-05-11
2004-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20040660606

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:34)
2004-09-01
2004-09-01
---- -- --
2019-09-02
WDU20040490473

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:50:46)
2004-04-10
2004-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20032272247

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:00:04)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032272248

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:00:04)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031461416

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:01:23)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2019-09-02
WDU20031411362

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:01:28)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031040965

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:33)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030890825

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:46)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20030060069

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:20:24)
2003-02-06
2003-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20022231869

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:20:51)
2003-01-05
2003-01-05
---- -- --
---- -- --
WDU20020460432

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:31:27)
2002-04-30
2002-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020560506

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:31:20)
2002-05-30
2002-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020100096

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:40:30)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020130125

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:40:28)
2002-03-05
2002-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20020030028

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:40:36)
2002-01-30
2002-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20011351516

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:41:10)
2001-12-11
2001-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20011201290

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:41:30)
2001-11-01
2001-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20010610624

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:50:58)
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990670753

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:20:20)
1999-08-17
1999-08-17
---- -- --
---- -- --
WDU19990410417

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:20:53)
1999-05-10
1999-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990140134

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:21:18)
1999-03-03
1999-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU19981641169

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 06:30:08)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19960040031

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 07:00:17)
1996-02-01
1996-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU19930830390

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 07:20:08)
1993-09-09
1993-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU19930100047

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie zasad i trybu przekształcenia domów małego dziecka w placówki opiekuńczo-wychowawcze.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 07:20:41)
1993-02-12
1993-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU19920850432

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 07:20:53)
1992-12-09
1992-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU19920360155

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 07:21:19)
1992-05-09
1992-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180001037

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 00:00:37)
2018-05-31
0000-00-00
---- -- --
2018-06-22
WDU20170002301

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:11:02)
2017-12-13
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20170001083

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uchylony (spr: 2018-07-22 00:21:17)
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
2018-05-19
WDU20170000857

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:05)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
2018-06-22
WDU20170000875

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:04)
2017-05-05
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20170000794

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:12)
2017-04-19
0000-00-00
---- -- --
2018-05-19
WDU20170000590

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:31)
2017-03-21
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20170000617

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:29)
2017-03-23
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20170000691

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:22)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20170000170

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uchylony (spr: 2018-07-22 00:31:11)
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
2018-05-19
WDU20160002306

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:31:26)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20160000787

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:47)
2016-06-07
2016-06-07
---- -- --
2017-01-16
WDU20160000841

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:42)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
2016-12-22
WDU20160000551

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:11)
2016-04-21
2016-04-21
---- -- --
2017-01-16
WDU20160000469

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:20)
2016-04-09
2016-04-09
---- -- --
2017-12-13
WDU20160000339

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:32)
2015-03-15
2015-03-15
---- -- --
2017-04-01
WDU20150001873

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:01:17)
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
2016-12-22
WDU20150001942

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:01:11)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20150001270

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:35)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20150001247

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:38)
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
2017-05-05
WDU20150001353

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:27)
2015-09-25
2015-09-25
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001354

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:27)
2015-09-25
2015-09-25
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001210

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:41)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001214

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:41)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20150001202

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:42)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20150000977

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:05)
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
2018-04-01
WDU20150000959

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:06)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150000954

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:07)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2016-12-22
WDU20150000623

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:39)
2015-05-08
2015-05-08
---- -- --
2016-04-21
WDU20150000441

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:17)
2015-03-31
2015-03-31
---- -- --
2018-04-01
WDU20150000452

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:16)
2015-03-31
2015-03-31
---- -- --
2016-03-15
WDU20150000109

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:50)
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
2016-04-01
WDU20150000031

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:57)
2015-01-10
2015-01-10
---- -- --
2015-09-01
WDU20150000024

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:58)
2015-01-16
2015-01-16
---- -- --
2015-09-01
WDU20150000007

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:59)
2015-01-13
2015-01-13
---- -- --
2017-05-31
WDU20150000023

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:58)
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
2017-01-16
WDU20150000006

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:59)
2015-01-20
2015-01-20
---- -- --
2017-05-05
WDU20140001432

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:17)
2014-10-23
2014-09-01
---- -- --
2016-04-21
WDU20140001453

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:15)
2014-11-06
2014-11-06
---- -- --
2015-03-31
WDU20140001454

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:15)
2014-11-06
2014-11-06
---- -- --
2015-03-31
WDU20140001219

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:38)
2014-09-16
2014-09-16
---- -- --
2016-04-09
WDU20140001140

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:45)
2014-09-12
2014-09-12
---- -- --
2016-12-22
WDU20140001142

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:45)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20140000909

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:07)
2014-07-09
2014-07-09
---- -- --
2017-03-07
WDU20140000902

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:07)
2014-07-08
2014-07-08
---- -- --
2016-03-15
WDU20140001039

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:54)
2014-08-21
2014-08-21
---- -- --
2016-12-31
WDU20140000882

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:09)
2014-07-03
2014-06-23
---- -- --
2016-04-21
WDU20140000785

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:20)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2016-09-08
WDU20140000608

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:36)
2014-05-15
2014-05-15
---- -- --
2017-05-31
WDU20140000610

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:36)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2015-09-01
WDU20130001257

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:09)
2013-10-30
2013-10-30
---- -- --
2017-09-01
WDU20130000993

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:30)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20130000956

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:33)
2013-09-01
2013-09-01
---- -- --
2017-05-05
WDU20130000957

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:33)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
2015-09-01
WDU20130000958

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:33)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
2015-09-01
WDU20130000560

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:51:10)
2013-06-14
2013-06-14
---- -- --
2015-09-01
WDU20130000520

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:51:14)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20130000384

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:51:31)
2013-04-05
2013-04-05
---- -- --
2017-01-16
WDU20120001196

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:06)
2012-10-31
2012-10-31
---- -- --
2016-10-01
WDU20120000981

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:28)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2015-09-01
WDU20120000982

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:27)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2015-09-01
WDU20120000956

Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:30)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2014-09-01
WDU20120000857

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:06)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20120000752

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:14)
2012-07-18
2012-07-18
---- -- --
2014-07-08
WDU20120000393

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:47)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20120000411

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:46)
2012-04-16
2012-04-16
---- -- --
2013-09-01
WDU20120000377

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:49)
2012-04-20
2012-04-20
---- -- --
2016-04-21
WDU20120000262

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:58)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20120000205

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:04)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
2017-01-16
WDU20120000007

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:20)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2016-12-22
WDU20112761632

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni kolejowej, optyk-mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu drogowego i technik transportu kolejowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:08)
2012-01-06
2012-01-06
---- -- --
2012-09-01
WDU20112241343

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:35)
2011-11-03
2011-11-03
---- -- --
2017-09-01
WDU20112161275

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:41)
2011-10-26
2011-10-26
---- -- --
2012-09-01
WDU20111871119

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:56)
2011-09-08
2011-09-08
---- -- --
2015-03-31
WDU20111791063

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:01)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20111871118

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:56)
2011-09-23
2011-09-23
---- -- --
2016-09-01
WDU20111941147

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:53)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20111670998

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor i technik żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:08)
2011-08-27
2011-08-27
---- -- --
2012-09-01
WDU20111430839

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:23)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20111420831

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:24)
2011-07-08
2011-07-08
---- -- --
2014-05-27
WDU20111410826

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:24)
2011-07-23
2011-07-23
---- -- --
2012-09-01
WDU20111410827

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:24)
2011-07-23
2011-07-23
---- -- --
2012-09-01
WDU20111090631

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:09)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20111040608

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:11)
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2012-09-01
WDU20111000582

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:13)
2011-06-01
2011-06-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20110890511

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:21)
2011-05-14
2011-05-14
---- -- --
2014-12-11
WDU20110710377

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:33)
2011-04-04
2011-04-04
---- -- --
2015-03-31
WDU20110520268

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:44)
2011-03-25
2011-03-25
---- -- --
2014-07-08
WDU20110350178

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:53)
2011-02-17
2011-02-17
---- -- --
2015-03-31
WDU20110350177

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:53)
2011-03-04
2011-03-04
---- -- --
2012-09-01
WDU20110490254

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mlecznego i technik weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:45)
2011-03-22
2011-03-22
---- -- --
2012-09-01
WDU20110150069

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:03)
2011-02-05
2011-02-05
---- -- --
2014-09-01
WDU20110150070

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:02)
2011-02-05
2011-02-05
---- -- --
2014-08-21
WDU20102281487

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2013-05-08
WDU20102281488

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2013-03-16
WDU20102281489

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2015-09-01
WDU20102281490

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2015-09-01
WDU20102281491

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20102311522

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:34)
2010-12-23
2010-12-23
---- -- --
2012-09-01
WDU20101951296

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:19)
2010-11-05
2010-11-05
---- -- --
2012-09-01
WDU20102101383

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:10)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2012-09-01
WDU20101611080

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:42)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20101561047

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:45)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2014-09-03
WDU20101561046

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:45)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20101621090

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:41)
2010-09-18
2010-09-18
---- -- --
2015-03-31
WDU20101621091

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:40)
2010-09-18
2010-09-18
---- -- --
2015-03-31
WDU20101541033

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik rachunkowości i zegarmistrz

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:46)
2010-09-08
2010-09-08
---- -- --
2012-09-01
WDU20101250845

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:05)
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
2012-09-01
WDU20100970624

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:25)
2010-06-15
2010-06-15
---- -- --
2017-01-16
WDU20101090712

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:17)
2010-07-07
2010-07-07
---- -- --
2017-09-01
WDU20100600374

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:11)
2010-04-28
2010-04-28
---- -- --
2012-09-01
WDU20100570361

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:12)
2010-04-17
2010-04-17
---- -- --
2015-01-02
WDU20100610378

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:11)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
2011-01-01
WDU20101030652

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:22)
2010-06-29
2010-06-29
---- -- --
2012-09-01
WDU20100020003

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:45)
2010-01-23
2010-01-23
---- -- --
2012-09-01
WDU20092181696

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:58)
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
2016-04-01
WDU20092001537

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:13)
2009-12-05
2009-12-05
---- -- --
2016-10-01
WDU20091681324

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:10)
2009-11-09
2009-11-09
---- -- --
2015-09-01
WDU20091741352

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:31)
2009-10-19
2009-10-19
---- -- --
2015-03-31
WDU20091641306

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:12)
2009-10-20
2009-10-20
---- -- --
2017-05-31
WDU20091411150

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:27)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20091361117

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:30)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20091160977

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:46)
2009-08-07
2009-08-07
---- -- --
2014-09-03
WDU20090990828

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:00)
2009-07-11
2009-07-11
---- -- --
2012-09-01
WDU20090890730

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:08)
2009-06-10
2009-06-10
---- -- --
2012-07-18
WDU20090940773

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:05)
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
2012-03-27
WDU20090830694

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:12)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2015-03-31
WDU20090830693

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:12)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2010-09-01
WDU20090580475

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:31)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20090540442

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:34)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20090310208

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:14)
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
2014-01-19
WDU20090230133

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:23)
2009-02-20
2009-02-20
---- -- --
2013-09-01
WDU20090150082

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: garbarz skór, kelner, kowal, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monter-elektronik, monter mechatronik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik informacji naukowej i technik obuwnik

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:28)
2009-02-14
2009-02-14
---- -- --
2012-09-01
WDU20090040018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:34)
2009-01-30
2009-01-30
---- -- --
2009-06-10
WDU20090040017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:34)
2009-01-30
2009-01-30
---- -- --
2012-09-01
WDU20082351587

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:44)
2009-01-07
2009-01-07
---- -- --
2010-06-29
WDU20081781097

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:29)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20081731072

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:32)
2008-10-15
2008-10-15
---- -- --
2017-09-15
WDU20081751086

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:31)
2008-10-16
2008-10-16
---- -- --
2014-09-09
WDU20081590992

Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:01)
2008-09-02
2008-09-02
---- -- --
2009-01-30
WDU20081440903

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:10)
2008-08-22
2008-08-22
---- -- --
2012-09-01
WDU20081290825

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik metrolog i technik papiernictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:16)
2008-08-05
2008-08-05
---- -- --
2012-09-01
WDU20081040667

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:30)
2008-07-03
2008-07-03
---- -- --
2009-09-01
WDU20080720420

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:56)
2008-09-01
2008-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20080650400

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:57)
2008-05-03
2008-05-03
---- -- --
2015-03-31
WDU20080670412

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:56)
2008-05-01
2008-05-01
---- -- --
2010-06-15
WDU20080140083

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:29)
2008-02-13
2008-02-13
---- -- --
2010-04-21
WDU20080070038

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:33)
2008-01-25
2008-01-25
---- -- --
2009-09-01
WDU20080030009

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:37)
2008-01-09
2008-01-09
---- -- --
2015-03-31
WDU20072141579

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:32)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20072071497

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:40)
2007-11-24
2007-11-24
---- -- --
2010-06-29
WDU20072131569

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:33)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20071791273

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września w sprawie egzaminów eksternistycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:03)
2007-09-28
2007-09-28
---- -- --
2012-09-01
WDU20071841309

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:59)
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
2012-09-01
WDU20071571102

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:18)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20071571100

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:18)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2009-01-30
WDU20071400987

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:29)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2010-06-15
WDU20071300906

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:37)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20071230853

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:06)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2007-07-31
WDU20071240860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:06)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2012-09-01
WDU20070830562

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:34)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20070570382

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:52)
2007-04-02
2007-04-02
---- -- --
2008-05-03
WDU20070140086

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:20)
2007-02-15
2007-02-15
---- -- --
2007-07-01
WDU20070070053

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:22)
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
2010-04-23
WDU20062351703

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:06)
2007-01-03
2007-01-03
---- -- --
2009-08-24
WDU20062281669

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:09)
2006-12-27
2006-12-27
---- -- --
2009-01-30
WDU20062261650

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:11)
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2012-09-01
WDU20062261649

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:11)
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2010-06-29
WDU20061721236

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:49)
2006-09-28
2006-09-28
---- -- --
2008-05-03
WDU20061641154

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:57)
2006-09-22
2006-09-22
---- -- --
2007-09-01
WDU20061641155

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:57)
2006-09-22
2006-09-22
---- -- --
2007-09-01
WDU20061541099

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:02)
2006-09-06
2006-09-06
---- -- --
2016-10-01
WDU20061280897

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:21)
2006-08-02
2006-08-02
---- -- --
2016-10-01
WDU20061080745

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:03)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
2010-06-15
WDU20061000694

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:08)
2006-06-14
2006-06-14
---- -- --
2007-09-01
WDU20061070727

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:05)
2006-07-12
2006-07-12
---- -- --
2012-09-01
WDU20060690487

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 kwietnia 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:33)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2007-09-01
WDU20060630443

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:36)
2006-04-28
2006-04-28
---- -- --
2015-03-31
WDU20060620439

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach; blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:36)
2006-04-28
2006-04-28
---- -- --
2012-09-01
WDU20060520382

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:42)
2006-03-30
2006-03-30
---- -- --
2009-05-16
WDU20060310217

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:58)
2006-02-27
2006-02-27
---- -- --
2010-06-15
WDU20060310216

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:58)
2006-03-14
2006-03-14
---- -- --
2012-09-01
WDU20060060036

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:14)
2006-02-01
2006-02-01
---- -- --
2007-07-01
WDU20060100054

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:13)
2006-02-04
2006-02-04
---- -- --
2012-09-01
WDU20052532129

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:31)
2006-01-07
2006-01-07
---- -- --
2017-01-01
WDU20052121767

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:25)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2011-09-01
WDU20052181840

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:19)
2005-11-08
2005-11-08
---- -- --
2007-09-01
WDU20052131775

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości

uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:25)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2008-02-13
WDU20051811507

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:51)
2005-10-06
2005-10-06
---- -- --
2014-12-11
WDU20051100931

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:10)
2005-06-22
2005-06-22
---- -- --
2008-05-03
WDU20051160969

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:06)
2005-06-29
2005-06-29
---- -- --
2007-07-26
WDU20051080905

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:13)
2005-06-20
2005-06-20
---- -- --
2007-09-01
WDU20050920772

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:25)
2005-05-24
2005-05-24
---- -- --
2008-05-03
WDU20050740649

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:36)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
2007-09-01
WDU20050600523

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:48)
2005-04-14
2005-04-14
---- -- --
2012-04-20
WDU20050680587

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:42)
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2007-05-24
WDU20050660580

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:43)
2005-05-07
2005-05-07
---- -- --
2010-06-29
WDU20050610544

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:46)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
2016-10-01
WDU20050580504

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:49)
2005-04-15
2005-04-15
---- -- --
2010-06-15
WDU20050520467

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:53)
2005-04-14
2005-04-14
---- -- --
2011-09-01
WDU20050410386

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

uchylony (spr: 2018-07-22 04:21:00)
2005-03-23
2005-03-23
---- -- --
2007-01-03
WDU20050360320

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, oraz zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uchylony (spr: 2018-07-22 04:21:07)
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
2005-04-15
WDU20050300252

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:21:15)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20050300254

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:21:15)
2005-03-05
2005-03-05
---- -- --
2010-04-23
WDU20050260217

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:21:18)
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
2012-09-01
WDU20050190166

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

uchylony (spr: 2018-07-22 04:21:22)
2005-02-16
2005-02-16
---- -- --
2011-09-01
WDU20050190167

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:21:22)
2005-02-16
2005-02-16
---- -- --
2011-09-01
WDU20050190165

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uchylony (spr: 2018-07-22 04:21:22)
2005-02-01
2005-02-01
---- -- --
2009-01-30
WDU20050060042

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:21:33)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
2015-09-01
WDU20042142179

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:12)
2004-09-30
2004-09-30
---- -- --
2008-05-03
WDU20041992046

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:23)
2004-09-13
2004-09-13
---- -- --
2007-09-01
WDU20041941986

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:30)
2004-09-06
2004-09-06
---- -- --
2010-10-01
WDU20041691768

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:16)
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
2008-11-24
WDU20041281339

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:56)
2004-06-04
2004-06-04
---- -- --
2010-04-23
WDU20041141195

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uchylony (spr: 2018-07-22 04:41:10)
2004-06-03
2004-06-03
---- -- --
2007-07-26
WDU20040890845

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:11)
2004-09-01
2004-09-01
---- -- --
2007-01-03
WDU20041151198

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uchylony (spr: 2018-07-22 04:41:10)
2004-06-05
2004-06-05
---- -- --
2005-04-15
WDU20040470452

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:47)
2004-03-31
2004-03-31
---- -- --
2009-05-16
WDU20040460438

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:49)
2004-04-06
2004-04-06
---- -- --
2017-09-01
WDU20040430393

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:52)
2004-09-01
2004-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20040470446

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:48)
2004-03-23
2004-03-23
---- -- --
2005-01-01
WDU20040260232

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:05)
2004-02-23
2004-02-23
---- -- --
2014-01-19
WDU20040250220

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia

uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:08)
2004-03-02
2004-03-02
---- -- --
2009-01-30
WDU20040060045

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:24)
2004-01-30
2004-01-30
---- -- --
2005-04-15
WDU20040110100

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom artystycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:20)
2004-02-11
2004-02-11
---- -- --
2010-04-23
WDU20032102041

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:26)
2003-12-11
2003-12-11
---- -- --
2009-01-30
WDU20031921875

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:42)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
2011-01-01
WDU20031891854

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:43)
2003-11-14
2003-11-14
---- -- --
2009-08-24
WDU20031891855

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:43)
2003-11-14
2003-11-14
---- -- --
2010-04-21
WDU20031431391

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:25)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20031321225

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:08)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
2007-05-24
WDU20031321226

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:08)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
2017-09-01
WDU20031161093

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:21)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20031161099

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:20)
2003-07-19
2003-07-19
---- -- --
2003-08-21
WDU20031591540

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukrownik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:12)
2003-09-27
2003-09-27
---- -- --
2012-09-01
WDU20031161092

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:21)
2003-07-19
2003-07-19
---- -- --
2003-08-21
WDU20031071003

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:29)
2003-07-09
2003-07-09
---- -- --
2014-09-03
WDU20030890826

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:46)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2009-08-24
WDU20030890824

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:46)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2013-04-19
WDU20030840779

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:51)
2003-05-23
2003-05-23
---- -- --
2009-08-24
WDU20030860798

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:48)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20030900846

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:44)
2003-06-06
2003-06-06
---- -- --
2012-09-01
WDU20030490412

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:25)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2006-02-01
WDU20030510446

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:22)
2003-04-11
2003-04-11
---- -- --
2013-04-04
WDU20030390337

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:31)
2003-03-22
2003-03-22
---- -- --
2012-09-01
WDU20030610537

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:14)
2003-04-25
2003-04-25
---- -- --
2005-04-15
WDU20030490411

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:25)
2003-04-08
2003-04-08
---- -- --
2010-06-29
WDU20030230192

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:10)
2003-02-12
2003-02-12
---- -- --
2008-10-15
WDU20030230193

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:10)
2003-02-12
2003-02-12
---- -- --
2008-10-16
WDU20030110114

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:19)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2011-02-01
WDU20030260225

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawach warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:07)
2003-03-01
2003-03-01
---- -- --
2004-09-13
WDU20030020021

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:29)
2003-01-18
2003-01-18
---- -- --
2004-02-23
WDU20030050046

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:25)
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2011-02-01
WDU20022141807

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:56)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-09-13
WDU20022201853

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:53)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-12-01
WDU20021551289

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:12)
2002-10-08
2002-10-08
---- -- --
2004-09-13
WDU20021591320

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:09)
2002-09-28
2002-09-28
---- -- --
2005-04-15
WDU20021371155

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:23)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20021381163

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:22)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2003-09-21
WDU20021381164

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:22)
2002-09-14
2002-09-14
---- -- --
2003-09-21
WDU20021271093

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:28)
2002-08-10
2002-08-10
---- -- --
2004-02-23
WDU20021261078

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:29)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2012-10-17
WDU20021130988

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:37)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20021000910

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:45)
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
2016-10-01
WDU20020700648

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:06)
2002-06-08
2002-06-08
---- -- --
2005-04-15
WDU20020460434

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:26)
2002-04-30
2002-04-30
---- -- --
2006-02-01
WDU20020460433

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:26)
2002-04-30
2002-04-30
---- -- --
2004-09-13
WDU20020480446

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:25)
2002-05-06
2002-05-06
---- -- --
2005-04-15
WDU20020690635

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:07)
2002-06-22
2002-06-22
---- -- --
2009-06-08
WDU20020460431

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:27)
2002-04-30
2002-04-30
---- -- --
2004-09-13
WDU20020630571

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:13)
2002-06-07
2002-06-07
---- -- --
2004-06-03
WDU20020440409

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:28)
2002-05-11
2002-05-11
---- -- --
2008-08-23
WDU20020500451

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:25)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20020510458

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:24)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2009-01-30
WDU20020230225

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:18)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2014-09-03
WDU20020140131

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:27)
2002-03-01
2002-03-01
---- -- --
2004-02-23
WDU20020150142

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:26)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20020140136

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:27)
2002-02-21
2002-02-21
---- -- --
2004-09-30
WDU20020100099

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenie organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:30)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
2003-09-21
WDU20020080065

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:32)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20011281419

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:20)
2001-11-09
2001-11-09
---- -- --
2004-09-13
WDU20011311458

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:16)
2001-12-01
2001-12-01
---- -- --
2010-04-17
WDU20011181259

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzenie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:02)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2006-02-01
WDU20010961048

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:21)
2001-09-25
2001-09-25
---- -- --
2002-10-22
WDU20010971054

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:21)
2001-09-26
2001-09-26
---- -- --
2004-02-23
WDU20010921020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:23)
2001-09-03
2001-09-03
---- -- --
2012-09-01
WDU20010790844

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:39)
2001-08-15
2001-08-15
---- -- --
2002-04-30
WDU20010670710

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych dla szkół i placówek artystycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:50)
2001-07-14
2001-07-14
---- -- --
2009-06-08
WDU20010560592

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:51:00)
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2004-08-30
WDU20010610625

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:58)
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2002-09-01
WDU20010610626

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:57)
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2002-09-01
WDU20010340405

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:51:17)
2001-05-06
2001-05-06
---- -- --
2002-06-07
WDU20010290323

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:51:25)
2001-04-14
2001-04-14
---- -- --
2004-09-13
WDU20010220252

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:04)
2001-03-29
2001-03-29
---- -- --
2002-10-22
WDU20010130114

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:16)
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
2008-10-15
WDU20010130117

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:16)
2001-03-30
2001-03-30
---- -- --
2003-09-21
WDU20010130109

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:16)
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
2003-01-05
WDU20010130110

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:16)
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
2003-02-13
WDU20010050049

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:23)
2001-02-01
2001-02-01
---- -- --
2001-09-01
WDU20001151201

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:44)
2000-12-29
2000-12-29
---- -- --
2001-04-14
WDU20001071132

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:51)
2000-12-15
2000-12-15
---- -- --
2005-04-15
WDU20001071133

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:50)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2001-09-26
WDU20000921016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:00)
2000-10-30
2000-09-01
---- -- --
2004-12-31
WDU20000850956

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:05)
2000-09-28
2000-09-28
---- -- --
2002-10-22
WDU20000901000

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:02)
2000-10-26
2000-10-26
---- -- --
2002-06-22
WDU20000790890

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół. które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:12)
2000-10-07
2000-10-07
---- -- --
2008-02-13
WDU20000720840

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:16)
2000-09-01
2000-09-01
---- -- --
2002-05-11
WDU20000780887

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik archiwista, technik budownictwa, technik geodeta, technik handlowiec, technik hutnik, technik instrumentów muzycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik włókiennik i mechanik pojazdów samochodowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:12)
2000-09-29
2000-09-29
---- -- --
2002-09-02
WDU20000700823

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:18)
2000-09-01
2000-09-01
---- -- --
2003-06-05
WDU20000520625

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:02)
2000-07-19
2000-07-19
---- -- --
2002-09-01
WDU20000490573

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:06)
2000-07-02
2000-07-02
---- -- --
2011-09-23
WDU20000120142

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:50)
2000-02-23
2000-02-23
---- -- --
2001-09-26
WDU20000170215

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:42)
2000-03-16
2000-03-16
---- -- --
2001-09-03
WDU20000060072

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:56)
2000-01-31
2000-01-31
---- -- --
2001-04-14
WDU20000060073

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:56)
2000-01-31
2000-01-31
---- -- --
2005-04-15
WDU20000050060

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:57)
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
2002-02-21
WDU20000020020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:01)
2000-01-25
2000-01-25
---- -- --
2001-09-01
WDU20000020019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:01)
2000-02-01
2000-02-01
---- -- --
2002-10-22
WDU20000020018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:01)
1999-12-25
1999-12-25
---- -- --
2001-09-01
WDU20000050059

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:57)
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
2002-10-22
WDU19990931071

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:27)
1999-12-05
1999-12-05
---- -- --
2003-08-21
WDU19990870974

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzenie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:35)
1999-10-27
1999-10-27
---- -- --
2002-10-22
WDU19990870975

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:35)
1999-11-11
1999-11-11
---- -- --
2011-11-03
WDU19990850943

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:02)
1999-10-18
1999-10-18
---- -- --
2011-07-08
WDU19990860961

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:38)
1999-10-22
1999-10-22
---- -- --
2011-06-07
WDU19990670758

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:19)
1999-08-25
1999-08-25
---- -- --
2000-10-11
WDU19990670759

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:19)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2004-09-01
WDU19990720812

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:14)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2002-10-22
WDU19990670757

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:19)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2002-05-11
WDU19990670755

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:20)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2016-10-01
WDU19990670754

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:20)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2003-06-05
WDU19990600642

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:30)
1999-07-12
1999-07-12
---- -- --
2001-09-01
WDU19990520535

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:41)
1999-06-30
1999-06-30
---- -- --
2002-06-07
WDU19990410415

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:53)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2001-09-01
WDU19990410416

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:53)
1999-05-25
1999-05-25
---- -- --
2002-06-22
WDU19990410413

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:53)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2001-04-14
WDU19990410414

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:53)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2002-09-01
WDU19990140126

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:20)
1999-04-01
1999-04-01
---- -- --
2003-06-05
WDU19990140128

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:19)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2001-09-01
WDU19990140129

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:19)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2001-09-01
WDU19990140130

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:19)
1999-03-10
1999-03-10
---- -- --
2002-06-22
WDU19990140131

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:19)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2001-09-01
WDU19990140132

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:18)
1999-03-10
1999-03-10
---- -- --
2001-09-26
WDU19990140133

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:18)
1999-03-10
1999-03-10
---- -- --
2000-09-28
WDU19990250227

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach medycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:11)
1999-04-10
1999-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990090080

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenia jej organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:23)
1999-02-16
1999-02-16
---- -- --
2003-09-21
WDU19981621134

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:11)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2008-02-13
WDU19990020008

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:30)
1999-01-29
1999-01-29
---- -- --
2000-07-19
WDU19981280850

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 października 1998 r. w sprawie rolniczych centrów kształcenia ustawicznego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:37)
1998-11-03
1998-11-03
---- -- --
1999-01-01
WDU19981470964

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, których prowadzenie należy do samorządu województwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:27)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2003-08-21
WDU19981020648

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie liceum technicznego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:55)
1998-08-22
1998-08-22
---- -- --
2017-09-01
WDU19981020649

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie profili kształcenia zawodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:55)
1998-08-22
1998-08-22
---- -- --
2002-09-01
WDU19980980613

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:58)
1998-08-08
1998-08-08
---- -- --
2004-12-31
WDU19980650424

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:31:14)
1998-06-13
1998-06-13
---- -- --
2002-01-01
WDU19980470296

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych dla dorosłych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:31:25)
1998-04-29
1998-04-29
---- -- --
1999-09-01
WDU19971621118

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:40:24)
1997-12-31
1997-12-31
---- -- --
2001-08-15
WDU19980040009

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:40:21)
1998-01-27
1998-01-27
---- -- --
2002-06-07
WDU19971561022

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centrów kształcenia ustawicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:40:32)
1998-01-06
1998-01-06
---- -- --
2002-10-22
WDU19971090708

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:41:05)
1997-10-02
1997-10-02
---- -- --
2000-01-31
WDU19971090703

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie przekazania wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół medycznych oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru pedagogicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:41:06)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-04-01
WDU19971040664

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:41:10)
1997-09-19
1997-09-19
---- -- --
2016-10-01
WDU19971000621

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:41:14)
1997-09-10
1997-09-10
---- -- --
2002-10-22
WDU19970990610

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:41:16)
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
1999-10-18
WDU19970990613

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:41:15)
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
1999-01-01
WDU19970750473

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:41:29)
1997-07-29
1997-07-29
---- -- --
2000-07-01
WDU19970520332

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych kształcących pracowników służb socjalnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:50:05)
1997-05-28
1997-05-28
---- -- --
1999-04-01
WDU19970510326

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:50:05)
1997-05-27
1997-05-27
---- -- --
2004-12-31
WDU19970520336

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie medycznych centrów kształcenia ustawicznego dorosłych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:50:05)
1997-06-12
1997-06-12
---- -- --
1999-01-01
WDU19970320187

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:50:19)
1997-04-20
1997-04-20
---- -- --
2002-10-22
WDU19970320188

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub fizyczną.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:50:19)
1997-04-20
1997-04-20
---- -- --
2002-10-22
WDU19970300172

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych szkół medycznych oraz przechodzenia z nich do innych typów szkół.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:50:20)
1997-04-12
1997-04-12
---- -- --
1999-04-01
WDU19970180102

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:50:27)
1997-03-15
1997-03-15
---- -- --
2016-04-01
WDU19970180100

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie organizacji kuratorium oświaty.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:50:27)
1997-03-15
1997-03-15
---- -- --
1999-01-01
WDU19970120067

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:50:30)
1997-03-01
1997-03-01
---- -- --
2016-04-01
WDU19970090046

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:50:32)
1997-02-20
1997-02-20
---- -- --
1999-09-01
WDU19961490705

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:50:46)
1997-01-03
1997-01-03
---- -- --
1999-09-01
WDU19961270597

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1996 r. w sprawie pomocy dla usamodzielnianych wychowanków niektórych rodzajów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz rodzin zastępczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:50:56)
1996-11-13
1996-11-13
---- -- --
1999-01-01
WDU19961190562

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:50:59)
1996-10-23
1996-10-23
---- -- --
2002-10-22
WDU19961140546

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek artystycznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:51:00)
1996-10-11
1996-10-11
---- -- --
1999-04-01
WDU19960440192

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:00:02)
1996-05-02
1996-05-02
---- -- --
2000-07-01
WDU19960200091

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:00:10)
1996-03-08
1996-03-08
---- -- --
1999-04-01
WDU19950610315

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie przekazania wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół medycznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:01:07)
1995-06-23
1995-06-23
---- -- --
1998-01-01
WDU19950210109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1995 r. w sprawie przekazania wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem ponadpodstawowych publicznych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:01:24)
1995-03-06
1995-03-06
---- -- --
1999-04-01
WDU19941390751

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:10:07)
1994-12-30
1994-12-30
---- -- --
1999-04-01
WDU19941300648

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:10:17)
1994-12-23
1994-12-23
---- -- --
2002-09-01
WDU19941250612

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych szkół i placówek artystycznych osób będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:10:20)
1994-11-28
1994-11-28
---- -- --
1999-04-01
WDU19941150556

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 października 1994 r. w sprawie określenia rodzaju, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół artystycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:10:26)
1994-11-17
1994-11-17
---- -- --
1999-01-01
WDU19941010494

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:10:31)
1994-09-27
1994-09-27
---- -- --
1997-03-01
WDU19940910427

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół medycznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:10:36)
1994-09-12
1994-09-12
---- -- --
1999-01-01
WDU19940620260

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:10:54)
1994-05-25
1994-05-25
---- -- --
1999-02-16
WDU19940410156

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:11:04)
1994-03-28
1994-03-28
---- -- --
2000-10-11
WDU19940280100

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania ocen pracy nauczyciela.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:11:11)
1994-03-02
1994-03-02
---- -- --
1997-03-15
WDU19940230082

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie organizacji i zasad działania centrów ustawicznego kształcenia dorosłych w dziedzinach artystycznych, bibliotekarstwie i animacji kulturalnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:11:13)
1994-03-08
1994-03-08
---- -- --
1999-01-01
WDU19940330125

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 stycznia 1994 r. w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:11:07)
1994-03-16
1994-03-16
---- -- --
1999-01-01
WDU19931270587

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji średnim szkołom artystycznym niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:11:27)
1994-01-05
1994-01-05
---- -- --
1999-01-01
WDU19931230558

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:11:30)
1993-12-31
1993-12-31
---- -- --
1999-01-01
WDU19931030470

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1993 r. w sprawie rodzin zastępczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:20:01)
1993-11-01
1993-11-01
---- -- --
1999-04-01
WDU19931030472

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:01)
1993-11-12
1993-11-12
---- -- --
2010-04-10
WDU19930950434

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:04)
1993-10-11
1993-10-11
---- -- --
2000-07-01
WDU19930880409

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 1993 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do szkół i placówek publicznych osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach publicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:07)
1993-10-06
1993-10-06
---- -- --
2001-01-01
WDU19930820386

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:08)
1993-09-17
1993-09-17
---- -- --
1999-10-27
WDU19930840394

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:08)
1993-09-13
1993-09-13
---- -- --
2000-06-30
WDU19930810382

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:09)
1993-09-14
1993-09-14
---- -- --
1997-09-05
WDU19930740350

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:12)
1993-08-23
1993-08-23
---- -- --
2004-12-31
WDU19930870402

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych szkół i placówek rolniczych i gospodarki żywnościowej osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:20:07)
1993-09-21
1993-09-21
---- -- --
1999-04-01
WDU19930760360

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:11)
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
1999-03-10
WDU19930670323

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:15)
1993-07-28
1993-07-28
---- -- --
1997-03-01
WDU19931020467

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:01)
1993-11-10
1993-11-10
---- -- --
2000-01-31
WDU19930660316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 czerwca 1993 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych ponadpodstawowych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:20:16)
1993-07-23
1993-07-23
---- -- --
1999-04-01
WDU19930670322

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:15)
1993-07-28
1993-07-28
---- -- --
2001-03-10
WDU19930520243

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:23)
1993-06-23
1993-06-23
---- -- --
2003-06-05
WDU19930410189

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych szkół medycznych oraz przechodzenia z nich do innych typów szkół.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:20:28)
1993-06-02
1993-06-02
---- -- --
1999-04-01
WDU19930350157

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:30)
1993-05-17
1993-05-17
---- -- --
1997-09-19
WDU19930190084

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:37)
1993-03-23
1993-03-23
---- -- --
1998-01-27
WDU19930050024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1993 r. w sprawie zasad tworzenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:43)
1993-02-04
1993-02-04
---- -- --
1999-01-01
WDU19930040017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:44)
1993-01-30
1993-01-30
---- -- --
1999-04-01
WDU19930060031

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:43)
1993-02-10
1993-02-10
---- -- --
1997-01-03
WDU19920970479

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:49)
1993-01-06
1993-01-06
---- -- --
2002-09-01
WDU19920870441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie zakresu, organizacji i form opieki zdrowotnej nad uczniami.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:53)
1992-12-12
1992-12-12
---- -- --
1999-01-01
WDU19920810419

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz placówkom oświatowo-wychowawczym, opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:20:54)
1992-11-07
1992-09-01
---- -- --
1999-04-01
WDU19920810418

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1992 r. w sprawie centrów kształcenia ustawicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:20:55)
1992-11-22
1992-11-22
---- -- --
2002-10-22
WDU19920770387

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1992 r. w sprawie zasad współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:57)
1992-10-31
1992-10-31
---- -- --
1997-09-10
WDU19920800410

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:55)
1992-11-20
1992-11-20
---- -- --
2002-01-01
WDU19920750371

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:20:59)
1992-10-27
1992-10-27
---- -- --
1999-03-10
WDU19920710353

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1992 r. w sprawie określenia rodzajów szkół i placówek, które są obowiązani prowadzić i nadzorować właściwi ministrowie, oraz obowiązków i uprawnień tych ministrów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:21:01)
1992-09-24
1992-09-24
---- -- --
1999-04-01
WDU19920710354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą przedszkoli oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 07:21:01)
1992-09-24
1992-09-01
---- -- --
2000-06-30
WDU19920650331

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:21:03)
1992-09-15
1992-09-15
---- -- --
2002-10-22
WDU19920630316

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:21:04)
1992-09-01
1992-09-01
---- -- --
1999-09-01
WDU19920630317

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:21:04)
1992-09-08
1992-09-08
---- -- --
1999-03-10
WDU19920480219

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 1992 r. w sprawie warunków udzielenia zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:21:13)
1992-07-01
1992-07-01
---- -- --
1997-04-20
WDU19920470210

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:21:14)
1992-06-10
1992-06-10
---- -- --
1999-02-16
WDU19920420186

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:21:16)
1992-09-01
1992-09-01
---- -- --
1999-03-10
WDU19920360154

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów opiekunów uczniów szkół specjalnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 07:21:19)
1992-05-09
1992-05-09
---- -- --
1993-01-01
WDU19920340150

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:21:19)
1992-05-02
1992-05-02
---- -- --
2003-01-01
WDU19920260115

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:21:23)
1992-04-11
1992-04-11
---- -- --
1997-09-19
WDU19911220537

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

uchylony (spr: 2018-07-22 07:30:04)
1992-01-11
1992-01-11
---- -- --
1997-03-15
WDU20180001037

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 00:00:37)
2018-05-31
0000-00-00
---- -- --
2018-06-22
WDU20180001193

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:21)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001023

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:39)
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001024

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:39)
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000910

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:52)
2018-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000939

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:48)
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000403

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:46)
2018-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000682

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:16)
2018-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002416

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:51)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002301

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:11:02)
2017-12-13
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20170002112

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:21)
2017-11-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001712

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:18)
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001698

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:19)
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001643

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:24)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001652

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:23)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001656

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:23)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001647

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:24)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001651

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:24)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001634

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:25)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001554

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:32)
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001580

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:29)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001627

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:26)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001628

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:25)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001649

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:24)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001663

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:23)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001534

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:34)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001512

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:36)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001457

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:41)
2017-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001401

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:46)
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001147

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:11)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001083

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uchylony (spr: 2018-07-22 00:21:17)
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
2018-05-19
WDU20170001022

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:23)
2017-06-10
2017-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20170000857

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:05)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
2018-06-22
WDU20170000875

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:04)
2017-05-05
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20170000794

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:12)
2017-04-19
0000-00-00
---- -- --
2018-05-19
WDU20170000590

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:31)
2017-03-21
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20170000617

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:29)
2017-03-23
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20170000691

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:22)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20170000481

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:42)
2017-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000473

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:42)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000170

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uchylony (spr: 2018-07-22 00:31:11)
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
2018-05-19
WDU20170000011

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:26)
2017-01-04
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000012

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:25)
2017-01-04
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002306

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:31:26)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20160002223

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:34)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002150

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002248

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:32)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002094

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:12)
2016-12-22
2016-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001710

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:50)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001691

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:52)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001591

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:02)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001543

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:06)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001453

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:14)
2016-09-14
2016-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160001384

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:20)
2016-09-02
2016-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001385

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:20)
2016-09-02
2016-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001408

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:18)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001375

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:21)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001368

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:21)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001369

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:21)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001335

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:25)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001278

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:30)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001212

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:02)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001268

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:31)
2016-08-18
2016-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160001045

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:21)
2016-07-19
2016-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:21)
2016-08-02
2016-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160000895

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:37)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000896

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:37)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000894

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:37)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000787

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:47)
2016-06-07
2016-06-07
---- -- --
2017-01-16
WDU20160000841

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:42)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
2016-12-22
WDU20160000695

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:56)
2016-05-24
2016-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000551

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:11)
2016-04-21
2016-04-21
---- -- --
2017-01-16
WDU20160000484

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:19)
2016-04-13
2016-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000485

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:19)
2016-04-13
2016-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000469

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:20)
2016-04-09
2016-04-09
---- -- --
2017-12-13
WDU20160000452

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:22)
2016-04-06
2016-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160000339

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:32)
2015-03-15
2015-03-15
---- -- --
2017-04-01
WDU20150001873

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:01:17)
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
2016-12-22
WDU20150001872

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:17)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001942

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:01:11)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20150001827

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:22)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001667

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:39)
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:27)
2015-09-10
2015-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150001270

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:35)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20150001250

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:37)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001258

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:37)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001247

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:38)
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
2017-05-05
WDU20150001248

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:38)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001183

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:44)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001353

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:27)
2015-09-25
2015-09-25
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001354

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:27)
2015-09-25
2015-09-25
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001149

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:47)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001210

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:41)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001214

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:41)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20150001202

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:42)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20150001330

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:29)
2015-09-23
2015-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001113

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:51)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:51)
2015-08-06
2015-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001123

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:50)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000977

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:05)
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
2018-04-01
WDU20150000959

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:06)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150000938

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:08)
2015-07-02
2015-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150000972

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:05)
2015-07-14
2015-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150000954

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:07)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2016-12-22
WDU20150000843

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:17)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000759

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:25)
2015-06-02
2015-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150000623

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:39)
2015-05-08
2015-05-08
---- -- --
2016-04-21
WDU20150000673

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:33)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000447

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:16)
2015-03-31
2015-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150000441

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:17)
2015-03-31
2015-03-31
---- -- --
2018-04-01
WDU20150000452

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:16)
2015-03-31
2015-03-31
---- -- --
2016-03-15
WDU20150000377

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:20:23)
2015-03-20
2015-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20150000408

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:20)
2015-04-08
2015-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150000269

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:33)
2015-03-13
2015-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150000109

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:50)
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
2016-04-01
WDU20150000130

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:47)
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000031

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:57)
2015-01-10
2015-01-10
---- -- --
2015-09-01
WDU20150000024

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:58)
2015-01-16
2015-01-16
---- -- --
2015-09-01
WDU20140001993

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:01)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000007

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:59)
2015-01-13
2015-01-13
---- -- --
2017-05-31
WDU20150000023

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:58)
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
2017-01-16
WDU20150000006

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:59)
2015-01-20
2015-01-20
---- -- --
2017-05-05
WDU20140001646

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:34)
2014-12-11
2014-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001432

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:17)
2014-10-23
2014-09-01
---- -- --
2016-04-21
WDU20140001453

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:15)
2014-11-06
2014-11-06
---- -- --
2015-03-31
WDU20140001454

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:15)
2014-11-06
2014-11-06
---- -- --
2015-03-31
WDU20140001290

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:31)
2014-09-26
2014-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140001219

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:38)
2014-09-16
2014-09-16
---- -- --
2016-04-09
WDU20140001170

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:42)
2014-09-03
2014-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20140001150

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:44)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001157

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:43)
2014-09-09
2014-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001140

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:45)
2014-09-12
2014-09-12
---- -- --
2016-12-22
WDU20140001098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:30:48)
2014-08-21
2014-08-21
2015-08-31
---- -- --
WDU20140001024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:55)
2014-07-31
2014-07-31
2015-08-31
---- -- --
WDU20140001142

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:45)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20140000909

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:07)
2014-07-09
2014-07-09
---- -- --
2017-03-07
WDU20140000902

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:07)
2014-07-08
2014-07-08
---- -- --
2016-03-15
WDU20140001039

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:54)
2014-08-21
2014-08-21
---- -- --
2016-12-31
WDU20140000882

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:09)
2014-07-03
2014-06-23
---- -- --
2016-04-21
WDU20140000840

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:31:14)
2014-07-27
2014-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000803

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:31:18)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000785

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:20)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2016-09-08
WDU20140000686

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:31:28)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000608

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:36)
2014-05-15
2014-05-15
---- -- --
2017-05-31
WDU20140000610

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:36)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2015-09-01
WDU20140000675

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:31:29)
2014-06-07
2014-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000478

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:17)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000378

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:40:29)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000251

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:43)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001257

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:09)
2013-10-30
2013-10-30
---- -- --
2017-09-01
WDU20130000993

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:30)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20130001035

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:50:27)
2013-09-07
2013-09-07
2014-08-31
---- -- --
WDU20130000956

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:33)
2013-09-01
2013-09-01
---- -- --
2017-05-05
WDU20130000957

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:33)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
2015-09-01
WDU20130000958

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:33)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
2015-09-01
WDU20130000818

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:50:47)
2013-07-18
2013-07-18
2014-08-31
---- -- --
WDU20130000785

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:50:50)
2013-07-06
2013-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000560

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:51:10)
2013-06-14
2013-06-14
---- -- --
2015-09-01
WDU20130000532

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:12)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000520

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:51:14)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20130000380

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:32)
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000384

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:51:31)
2013-04-05
2013-04-05
---- -- --
2017-01-16
WDU20130000369

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:33)
2013-04-19
2013-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000245

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:11)
2013-03-08
2013-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000199

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:15)
2013-03-16
2013-03-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120001196

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:06)
2012-10-31
2012-10-31
---- -- --
2016-10-01
WDU20120001152

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:01:10)
2012-11-07
2012-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120001129

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:13)
2012-10-17
2012-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000999

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:26)
2012-09-07
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000981

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:28)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2015-09-01
WDU20120000982

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:27)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2015-09-01
WDU20120000977

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:01:28)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000967

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:01:29)
2012-08-30
2012-08-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000940

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:01:31)
2012-08-21
2012-08-21
2013-08-31
---- -- --
WDU20120000945

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:01:31)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000956

Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:30)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2014-09-01
WDU20120000857

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:06)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20120000752

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:14)
2012-07-18
2012-07-18
---- -- --
2014-07-08
WDU20120000706

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:10:19)
2012-07-06
2012-07-06
2013-08-31
---- -- --
WDU20120000393

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:47)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20120000411

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:46)
2012-04-16
2012-04-16
---- -- --
2013-09-01
WDU20120000334

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:10:52)
2012-03-27
2012-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000315

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:10:54)
2012-04-10
2012-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20120000377

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:49)
2012-04-20
2012-04-20
---- -- --
2016-04-21
WDU20120000262

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:58)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20120000205

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:04)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
2017-01-16
WDU20120000184

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:06)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000204

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:04)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000186

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:11:05)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000188

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:05)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112961754

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:23)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000007

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:20)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2016-12-22
WDU20112761632

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni kolejowej, optyk-mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu drogowego i technik transportu kolejowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:08)
2012-01-06
2012-01-06
---- -- --
2012-09-01
WDU20112541526

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:18)
2011-12-10
2011-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112541525

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:18)
2011-12-10
2011-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112241343

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:35)
2011-11-03
2011-11-03
---- -- --
2017-09-01
WDU20112241346

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:35)
2011-11-03
2011-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20112161275

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:41)
2011-10-26
2011-10-26
---- -- --
2012-09-01
WDU20112161274

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:20:41)
2011-10-26
2011-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111871119

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:56)
2011-09-08
2011-09-08
---- -- --
2015-03-31
WDU20111791063

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:01)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20111761050

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:21:02)
2011-08-29
2011-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20111761051

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:02)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111871118

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:56)
2011-09-23
2011-09-23
---- -- --
2016-09-01
WDU20111781062

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:21:01)
2011-08-29
2011-08-29
2012-08-31
---- -- --
WDU20111751042

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:03)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111610968

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:12)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111941147

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:53)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20111670998

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor i technik żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:08)
2011-08-27
2011-08-27
---- -- --
2012-09-01
WDU20111430839

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:23)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20111420831

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:24)
2011-07-08
2011-07-08
---- -- --
2014-05-27
WDU20111410826

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:24)
2011-07-23
2011-07-23
---- -- --
2012-09-01
WDU20111410827

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:24)
2011-07-23
2011-07-23
---- -- --
2012-09-01
WDU20111110652

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:30:07)
2011-06-15
2011-06-15
2012-08-31
---- -- --
WDU20111090631

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:09)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20111040608

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:11)
2011-06-07
0000-00-00
---- -- --
2012-09-01
WDU20111000582

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:13)
2011-06-01
2011-06-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20110890511

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:21)
2011-05-14
2011-05-14
---- -- --
2014-12-11
WDU20110710377

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:33)
2011-04-04
2011-04-04
---- -- --
2015-03-31
WDU20110520268

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:44)
2011-03-25
2011-03-25
---- -- --
2014-07-08
WDU20110350178

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:53)
2011-02-17
2011-02-17
---- -- --
2015-03-31
WDU20110360184

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:52)
2011-02-18
2011-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20110350177

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:53)
2011-03-04
2011-03-04
---- -- --
2012-09-01
WDU20110490254

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mlecznego i technik weterynarii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:45)
2011-03-22
2011-03-22
---- -- --
2012-09-01
WDU20110010001

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:31:12)
2011-01-03
2011-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20102441626

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:31:26)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110150069

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:03)
2011-02-05
2011-02-05
---- -- --
2014-09-01
WDU20110150070

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:02)
2011-02-05
2011-02-05
---- -- --
2014-08-21
WDU20102281487

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2013-05-08
WDU20102281488

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2013-03-16
WDU20102281489

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2015-09-01
WDU20102281490

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2015-09-01
WDU20102281491

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:38)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20102281492

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:31:37)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102311522

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:34)
2010-12-23
2010-12-23
---- -- --
2012-09-01
WDU20102151408

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:08)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101861245

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:24)
2010-10-06
2010-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20101871253

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:24)
2010-10-07
2010-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101951296

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:19)
2010-11-05
2010-11-05
---- -- --
2012-09-01
WDU20102101383

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:10)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2012-09-01
WDU20101611080

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:42)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20101701143

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:40:35)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101561047

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:45)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2014-09-03
WDU20101561046

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:45)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20101531028

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:40:47)
2010-09-07
2010-09-07
2011-08-31
---- -- --
WDU20101621090

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:41)
2010-09-18
2010-09-18
---- -- --
2015-03-31
WDU20101621091

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:40)
2010-09-18
2010-09-18
---- -- --
2015-03-31
WDU20101541033

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik rachunkowości i zegarmistrz

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:46)
2010-09-08
2010-09-08
---- -- --
2012-09-01
WDU20101170783

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:41:11)
2010-07-16
2010-07-16
2011-08-31
---- -- --
WDU20101250845

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:05)
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
2012-09-01
WDU20101000642

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:41:24)
2010-06-09
2010-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100950612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:41:27)
2010-06-16
2010-06-16
2011-08-31
---- -- --
WDU20100970624

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:25)
2010-06-15
2010-06-15
---- -- --
2017-01-16
WDU20101090712

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:17)
2010-07-07
2010-07-07
---- -- --
2017-09-01
WDU20100600373

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:11)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100600374

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:11)
2010-04-28
2010-04-28
---- -- --
2012-09-01
WDU20100570361

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:12)
2010-04-17
2010-04-17
---- -- --
2015-01-02
WDU20100610381

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:11)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100610378

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:11)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
2011-01-01
WDU20100540322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:16)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101030652

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:22)
2010-06-29
2010-06-29
---- -- --
2012-09-01
WDU20100670431

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:06)
2010-05-08
2010-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100020004

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:45)
2010-01-23
2010-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20100020003

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:45)
2010-01-23
2010-01-23
---- -- --
2012-09-01
WDU20092181696

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:58)
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
2016-04-01
WDU20092001537

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:13)
2009-12-05
2009-12-05
---- -- --
2016-10-01
WDU20091841436

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:51:22)
2009-11-11
2009-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20091681324

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:10)
2009-11-09
2009-11-09
---- -- --
2015-09-01
WDU20091681325

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:51:33)
2009-11-09
2009-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091741352

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:31)
2009-10-19
2009-10-19
---- -- --
2015-03-31
WDU20091641306

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:12)
2009-10-20
2009-10-20
---- -- --
2017-05-31
WDU20091641307

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:12)
2009-10-20
2009-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20091411150

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:27)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20091391130

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:29)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091361117

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:30)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20091321087

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:34)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091261041

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:40)
2009-08-25
2009-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20091160977

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:46)
2009-08-07
2009-08-07
---- -- --
2014-09-03
WDU20091100915

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:51)
2009-07-14
2009-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20090990828

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:00)
2009-07-11
2009-07-11
---- -- --
2012-09-01
WDU20090890730

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:08)
2009-06-10
2009-06-10
---- -- --
2012-07-18
WDU20090940773

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:05)
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
2012-03-27
WDU20090830694

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:12)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2015-03-31
WDU20090830693

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:12)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2010-09-01
WDU20090760642

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:02:16)
2009-06-05
2009-06-05
2010-08-31
---- -- --
WDU20090700600

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:02:20)
2009-05-16
2009-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20090580475

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:31)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20090540442

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:34)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20090310208

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:14)
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
2014-01-19
WDU20090230133

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:23)
2009-02-20
2009-02-20
---- -- --
2013-09-01
WDU20090150082

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: garbarz skór, kelner, kowal, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monter-elektronik, monter mechatronik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik informacji naukowej i technik obuwnik

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:28)
2009-02-14
2009-02-14
---- -- --
2012-09-01
WDU20090040018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:34)
2009-01-30
2009-01-30
---- -- --
2009-06-10
WDU20090040017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:34)
2009-01-30
2009-01-30
---- -- --
2012-09-01
WDU20082351587

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:44)
2009-01-07
2009-01-07
---- -- --
2010-06-29
WDU20081781097

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:29)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20081731072

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:32)
2008-10-15
2008-10-15
---- -- --
2017-09-15
WDU20081751086

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:31)
2008-10-16
2008-10-16
---- -- --
2014-09-09
WDU20081711059

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:11:33)
2008-09-23
2008-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20081590992

Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:01)
2008-09-02
2008-09-02
---- -- --
2009-01-30
WDU20081470931

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:20:07)
2008-08-29
2008-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20081440903

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:10)
2008-08-22
2008-08-22
---- -- --
2012-09-01
WDU20081290825

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik metrolog i technik papiernictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:16)
2008-08-05
2008-08-05
---- -- --
2012-09-01
WDU20081040667

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:30)
2008-07-03
2008-07-03
---- -- --
2009-09-01
WDU20080940598

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:38)
2008-06-18
2008-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20080720420

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:56)
2008-09-01
2008-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20080650400

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:57)
2008-05-03
2008-05-03
---- -- --
2015-03-31
WDU20080670412

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:56)
2008-05-01
2008-05-01
---- -- --
2010-06-15
WDU20080140083

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:29)
2008-02-13
2008-02-13
---- -- --
2010-04-21
WDU20080070038

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:33)
2008-01-25
2008-01-25
---- -- --
2009-09-01
WDU20080030009

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:37)
2008-01-09
2008-01-09
---- -- --
2015-03-31
WDU20072141579

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:32)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2017-09-01
WDU20072191626

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:28)
2007-12-08
2007-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20072101530

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:37)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20072071497

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:40)
2007-11-24
2007-11-24
---- -- --
2010-06-29
WDU20072131569

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:33)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20071791273

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września w sprawie egzaminów eksternistycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:03)
2007-09-28
2007-09-28
---- -- --
2012-09-01
WDU20071841309

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:59)
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
2012-09-01
WDU20071631155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:14)
2007-09-11
2007-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071571101

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:18)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071571102

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:18)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2012-09-01
WDU20071571100

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:18)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2009-01-30
WDU20071400987

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:29)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2010-06-15
WDU20071300906

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:37)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20071230853

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:06)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2007-07-31
WDU20071200819

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:40:11)
2007-07-13
2007-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20071240860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:06)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2012-09-01
WDU20070830562

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:34)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2015-03-31
WDU20070860575

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:40:33)
2007-05-16
2007-05-16
2008-02-15
---- -- --
WDU20070570382

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:52)
2007-04-02
2007-04-02
---- -- --
2008-05-03
WDU20070520347

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:40:55)
2007-04-07
2007-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20070350222

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:41:06)
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2019-09-02
WDU20070140086

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:20)
2007-02-15
2007-02-15
---- -- --
2007-07-01
WDU20070070053

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:22)
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
2010-04-23
WDU20062351703

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:06)
2007-01-03
2007-01-03
---- -- --
2009-08-24
WDU20062281669

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:09)
2006-12-27
2006-12-27
---- -- --
2009-01-30
WDU20062261650

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:11)
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2012-09-01
WDU20062261649

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:11)
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2010-06-29
WDU20061951442

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:50:30)
2006-10-27
2006-10-27
2007-01-01
---- -- --
WDU20061831356

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:50:38)
2006-10-11
2006-10-11
2007-01-01
---- -- --
WDU20061721236

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:49)
2006-09-28
2006-09-28
---- -- --
2008-05-03
WDU20061641154

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:57)
2006-09-22
2006-09-22
---- -- --
2007-09-01
WDU20061641155

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:57)
2006-09-22
2006-09-22
---- -- --
2007-09-01
WDU20061531092

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:51:03)
2006-08-28
2006-08-28
---- -- --
---- -- --