Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa


art. 64 wszedł w życie z dniem 22 listopada 1991 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-19 07:30:14) Dz.U. 1991 nr 107 poz. 46439

_

WDU20170002116

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:11:22)
2017-11-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001746

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:16)
2017-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001746

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:40:49)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001186

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:50:05)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000746

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:50:49)
2016-06-01
2016-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000626

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:33)
2012-06-19
2012-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000523

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:10:43)
2012-05-31
2012-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000540

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:41)
2012-06-02
2012-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000208

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:11:15)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20090450367

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:10:02)
2009-04-04
2009-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20090170093

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:10:28)
2009-02-17
2009-02-17
---- -- --
---- -- --
WDU19940450181

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

obowiązujący (spr: 2018-07-19 07:11:08)
1994-04-15
1994-04-15
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000027

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2011 r.

na dzie? 2018-07-20 02:32:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000028

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2011 r.

na dzie? 2018-07-20 02:32:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000515

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2012 r.

na dzie? 2018-07-20 02:22:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000516

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2012 r.

na dzie? 2018-07-20 02:22:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000043

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2012 r.

na dzie? 2018-07-20 02:12:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000044

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2012 r.

na dzie? 2018-07-20 02:12:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000601

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2013 r.

na dzie? 2018-07-20 02:01:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000602

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2013 r.

na dzie? 2018-07-20 02:01:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000099

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2013 r.

na dzie? 2018-07-20 01:51:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000100

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2013 r.

na dzie? 2018-07-20 01:51:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000589

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2014 r.

na dzie? 2018-07-20 01:41:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000594

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2014 r.

na dzie? 2018-07-20 01:41:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000070

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2014 r.

na dzie? 2018-07-20 01:22:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000071

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2014 r.

na dzie? 2018-07-20 01:22:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000637

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2015 r.

na dzie? 2018-07-20 01:12:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000638

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2015 r.

na dzie? 2018-07-20 01:12:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000065

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2015 r.

na dzie? 2018-07-20 01:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000066

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2015 r.

na dzie? 2018-07-20 01:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000691

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2016 r.

na dzie? 2018-07-20 00:51:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000692

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2016 r.

na dzie? 2018-07-20 00:51:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000051

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2016 r.

na dzie? 2018-07-20 00:32:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000052

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2016 r.

na dzie? 2018-07-20 00:32:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000707

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 r.

na dzie? 2018-07-20 00:21:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000708

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r

na dzie? 2018-07-20 00:21:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000098

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2017 r.

na dzie? 2018-07-20 00:11:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000099

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2017 r.

na dzie? 2018-07-20 00:11:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000714

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 00:30:20)
2017-04-04
0000-00-00
---- -- --
2017-09-16
WDU20160001751

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 00:40:48)
2016-10-25
2016-10-25
---- -- --
2017-01-01
WDU20140001552

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:30:07)
2014-11-25
2014-11-25
---- -- --
2016-10-29
WDU20130001669

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:41:07)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2016-04-30
WDU20140000214

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:40:40)
2014-03-05
2014-03-05
---- -- --
2016-10-29
WDU20130001193

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Nieruchomości Rolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:50:18)
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
2017-09-01
WDU20120001488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:45)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2016-04-30
WDU20120000133

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych wobec budżetu państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:11:22)
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
2017-09-01
WDU20112841674

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-04-30
WDU20112621567

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:20:18)
2011-12-05
2011-12-05
---- -- --
2017-09-01
WDU20111610974

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:12)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
2016-10-29
WDU20102501685

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:31:24)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-04-30
WDU20102071371

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:18)
2010-11-19
2010-11-19
---- -- --
2016-04-30
WDU20101891271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:29)
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2017-11-16
WDU20100290151

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów

uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:36)
2010-03-13
2010-03-13
---- -- --
2012-06-02
WDU20100230118

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:39)
2010-02-27
2010-02-27
---- -- --
2011-12-03
WDU20100060039

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:46)
2010-01-30
2010-01-30
---- -- --
2011-08-19
WDU20092101619

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:51:08)
2009-12-26
2009-12-26
---- -- --
2017-11-16
WDU20090930766

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:58)
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
2016-08-20
WDU20090520427

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:28)
2009-03-31
2009-03-31
---- -- --
2016-04-30
WDU20090540444

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu wnoszenia opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:27)
2009-04-17
2009-04-17
---- -- --
2012-06-19
WDU20070240159

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:41:17)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2009-03-31
WDU20060710494

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej

uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:32)
2006-05-11
2006-05-11
---- -- --
2010-02-27
WDU20052452088

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:02)
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2007-03-01
WDU20041871942

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:07)
2004-08-27
2004-08-27
---- -- --
2007-03-01
WDU20040090072

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:29)
2004-02-07
2004-02-07
---- -- --
2011-08-19
WDU20032112070

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:30)
2003-12-27
2003-12-27
---- -- --
2011-12-03
WDU20031391335

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:04)
2003-08-08
2003-08-08
---- -- --
2004-08-05
WDU20031401348

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:03)
2003-08-11
2003-08-11
---- -- --
2011-12-03
WDU20031401349

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:03)
2003-08-11
2003-08-11
---- -- --
2009-12-26
WDU20031401350

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:03)
2003-08-11
2003-08-11
---- -- --
2010-03-13
WDU20031401351

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:03)
2003-08-11
2003-08-11
---- -- --
2009-02-17
WDU20030800726

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:59)
2003-05-25
2003-05-25
---- -- --
2011-08-19
WDU20022211863

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:58)
2003-01-03
2003-01-03
---- -- --
2003-02-06
WDU20010370433

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:51:28)
2001-05-12
2001-05-12
---- -- --
2003-02-06
WDU20000360404

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu państwa, terminów wpłat oraz organu właściwego do ich poboru.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-20 06:10:33)
2000-05-23
2000-05-23
---- -- --
2003-08-07
WDU20000220288

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:10:44)
2000-04-15
2000-04-15
---- -- --
2009-04-04
WDU19991021189

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:11:23)
2000-01-04
2000-01-04
---- -- --
2010-02-27
WDU19990901012

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:20:06)
1999-11-23
1999-11-23
---- -- --
2009-07-02
WDU19990901013

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:20:06)
1999-11-23
1999-11-23
---- -- --
2003-08-11
WDU19980150063

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:28)
1998-02-18
1998-02-18
---- -- --
2002-12-30
WDU19971010636

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:41:20)
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
2009-04-17
WDU19971020647

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:41:19)
1997-09-09
1997-09-09
---- -- --
1999-11-23
WDU19940510208

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:11:04)
1994-05-03
1994-05-03
---- -- --
1997-09-05
WDU19940510207

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:11:04)
1994-04-26
1994-04-26
---- -- --
1997-09-09
WDU19930360163

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:20:36)
1993-05-19
1993-05-19
---- -- --
2002-12-30
WDU19920800409

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:07)
1992-11-20
1992-11-20
---- -- --
2002-12-30
WDU19920750373

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:10)
1992-10-27
1992-10-27
---- -- --
1994-01-19
WDU19920240104

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:37)
1992-03-18
1992-03-18
---- -- --
2002-12-30
WDU19920120042

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy pierwszeństwie nabycia mieszkań wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-19 07:21:42)
1992-02-07
1992-02-07
---- -- --
1994-01-19
WDU19920100039

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1992 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawki szacunkowej gruntów.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:42)
1992-02-19
1992-02-19
---- -- --
1994-04-26
WDU19920120050

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:41)
1992-02-22
1992-02-22
---- -- --
1994-01-19
WDU20170002116

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:11:22)
2017-11-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001746

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:16)
2017-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000714

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 00:30:20)
2017-04-04
0000-00-00
---- -- --
2017-09-16
WDU20160001746

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:40:49)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001751

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 00:40:48)
2016-10-25
2016-10-25
---- -- --
2017-01-01
WDU20160001186

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:50:05)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000746

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:50:49)
2016-06-01
2016-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001552

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:30:07)
2014-11-25
2014-11-25
---- -- --
2016-10-29
WDU20130001669

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:41:07)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2016-04-30
WDU20140000214

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:40:40)
2014-03-05
2014-03-05
---- -- --
2016-10-29
WDU20130001193

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Nieruchomości Rolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:50:18)
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
2017-09-01
WDU20120001488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:45)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2016-04-30
WDU20120000626

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:33)
2012-06-19
2012-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000523

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:10:43)
2012-05-31
2012-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000540

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:41)
2012-06-02
2012-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000208

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:11:15)
2012-02-23
2012-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120000133

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych wobec budżetu państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:11:22)
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
2017-09-01
WDU20112841674

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:20:06)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-04-30
WDU20112621567

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:20:18)
2011-12-05
2011-12-05
---- -- --
2017-09-01
WDU20111610974

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:12)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
2016-10-29
WDU20102501685

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:31:24)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-04-30
WDU20102071371

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:18)
2010-11-19
2010-11-19
---- -- --
2016-04-30
WDU20101891271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:29)
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2017-11-16
WDU20100290151

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów

uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:36)
2010-03-13
2010-03-13
---- -- --
2012-06-02
WDU20100230118

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:39)
2010-02-27
2010-02-27
---- -- --
2011-12-03
WDU20100060039

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:46)
2010-01-30
2010-01-30
---- -- --
2011-08-19
WDU20092101619

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:51:08)
2009-12-26
2009-12-26
---- -- --
2017-11-16
WDU20090930766

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:58)
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
2016-08-20
WDU20090520427

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:28)
2009-03-31
2009-03-31
---- -- --
2016-04-30
WDU20090540444

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu wnoszenia opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:27)
2009-04-17
2009-04-17
---- -- --
2012-06-19
WDU20090450367

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:10:02)
2009-04-04
2009-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20090170093

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:10:28)
2009-02-17
2009-02-17
---- -- --
---- -- --
WDU20070240159

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:41:17)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2009-03-31
WDU20060710494

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej

uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:32)
2006-05-11
2006-05-11
---- -- --
2010-02-27
WDU20052452088

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:02)
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2007-03-01
WDU20041871942

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:07)
2004-08-27
2004-08-27
---- -- --
2007-03-01
WDU20040090072

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:29)
2004-02-07
2004-02-07
---- -- --
2011-08-19
WDU20032112070

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:30)
2003-12-27
2003-12-27
---- -- --
2011-12-03
WDU20031391335

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:04)
2003-08-08
2003-08-08
---- -- --
2004-08-05
WDU20031401348

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:03)
2003-08-11
2003-08-11
---- -- --
2011-12-03
WDU20031401349

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:03)
2003-08-11
2003-08-11
---- -- --
2009-12-26
WDU20031401350

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:03)
2003-08-11
2003-08-11
---- -- --
2010-03-13
WDU20031401351

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:03)
2003-08-11
2003-08-11
---- -- --
2009-02-17
WDU20030800726

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:59)
2003-05-25
2003-05-25
---- -- --
2011-08-19
WDU20022211863

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:58)
2003-01-03
2003-01-03
---- -- --
2003-02-06
WDU20010370433

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:51:28)
2001-05-12
2001-05-12
---- -- --
2003-02-06
WDU20000360404

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu państwa, terminów wpłat oraz organu właściwego do ich poboru.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-20 06:10:33)
2000-05-23
2000-05-23
---- -- --
2003-08-07
WDU20000220288

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:10:44)
2000-04-15
2000-04-15
---- -- --
2009-04-04
WDU19991021189

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:11:23)
2000-01-04
2000-01-04
---- -- --
2010-02-27
WDU19990901012

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:20:06)
1999-11-23
1999-11-23
---- -- --
2009-07-02
WDU19990901013

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:20:06)
1999-11-23
1999-11-23
---- -- --
2003-08-11
WDU19980150063

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:28)
1998-02-18
1998-02-18
---- -- --
2002-12-30
WDU19971010636

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:41:20)
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
2009-04-17
WDU19971020647

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:41:19)
1997-09-09
1997-09-09
---- -- --
1999-11-23
WDU19940510208

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:11:04)
1994-05-03
1994-05-03
---- -- --
1997-09-05
WDU19940510207

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:11:04)
1994-04-26
1994-04-26
---- -- --
1997-09-09
WDU19940450181

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

obowiązujący (spr: 2018-07-19 07:11:08)
1994-04-15
1994-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU19930360163

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:20:36)
1993-05-19
1993-05-19
---- -- --
2002-12-30
WDU19920800409

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:07)
1992-11-20
1992-11-20
---- -- --
2002-12-30
WDU19920750373

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:10)
1992-10-27
1992-10-27
---- -- --
1994-01-19
WDU19920240104

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:37)
1992-03-18
1992-03-18
---- -- --
2002-12-30
WDU19920120042

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy pierwszeństwie nabycia mieszkań wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-19 07:21:42)
1992-02-07
1992-02-07
---- -- --
1994-01-19
WDU19920100039

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1992 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawki szacunkowej gruntów.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:42)
1992-02-19
1992-02-19
---- -- --
1994-04-26
WDU19920120050

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:41)
1992-02-22
1992-02-22
---- -- --
1994-01-19

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 29.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu