Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin


przepisy art.41, art.44 ust.3 i art.48 weszły w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. Zmiana tytułu ustawy "o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin" Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 298, art. 130 pkt 1 z dniem 30 marca 2001r. Zmiana tytułu ustawy "o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin" Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, art. 175 pkt 1 z dniem 29 czerwca 2002 r. Zmiana tytułu ustawy "o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, biura Ochrony Rzadu, Państwowej straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin" Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, art. 162 pkt 1 z dniem 24 lipca 2006 r. Zmiana tytułu ustawy ""o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin" Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711, art. 22 pkt 1 z dniem 1 października 2006 r. Zmiana tytułu ustawy "o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Słuzby Więziennej oraz ich rodzin" Dz. U. z 2017 r. poz. 1321. Zostanie zmienione w celu dostosowania do ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 138 do dnia 2 lutego 2019 r.zgodnie z art. 389 ust. 3 pkt 6 Akty zmienione:
Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.
Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które ukończyły 80 lat, oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 07:11:00) Dz.U. 1994 nr 53 poz.21425

_

WDU20170002473

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:41)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001141

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:19)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001142

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:19)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001143

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:19)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:19)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001891

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:21:16)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001466

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:13)
2014-11-28
2014-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140000927

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:31:05)
2014-07-29
2014-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140000626

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:31:35)
2014-05-31
2014-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140000022

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:00)
2014-01-08
2014-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130001527

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:21)
2013-12-27
2013-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001134

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:20)
2013-10-10
2013-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130001062

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:26)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120001205

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:09)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120000563

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:32)
2012-06-06
2012-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20102011332

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:40:15)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20100940609

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:22)
2010-06-15
2010-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20100610384

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:50:12)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100560349

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:50:15)
2010-03-24
2010-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20092191718

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:51:02)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091761369

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:51:33)
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20091781379

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:51:32)
2009-11-11
2009-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20090640543

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:02:05)
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20082231473

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:10:51)
2009-01-02
2009-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20080960615

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby więziennej oraz członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:43)
2008-06-20
2008-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20080530315

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:12)
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20071791272

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:31:00)
2007-10-13
2007-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061731240

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2020-04-14
WDU20061741254

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741255

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741256

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061761303

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061651177

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:51)
2006-09-30
2006-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20061190817

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:51:24)
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20052061723

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:27)
2005-11-05
2005-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20051281074

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:11:28)
2005-07-28
2005-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20050860734

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:28)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050130106

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:21:24)
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20042402413

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:50)
2004-11-23
2004-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20042392404

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:30:51)
2004-11-20
2004-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20052131778

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 04:10:22)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20042082124

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:31:17)
2004-10-08
2004-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20041801866

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:40:07)
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20040560551

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:50:37)
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
---- -- --
WDU20040430405

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:50:51)
2004-03-31
2004-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20040270241

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:51:04)
2004-03-11
2004-03-11
---- -- --
2020-04-14
WDU20032272253

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:00:05)
2004-01-14
2004-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20030520455

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:11:22)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU19990610671

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:20:27)
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU19961390652

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:50:55)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19960510223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:51:34)
1996-04-30
1996-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU19941380742

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 07:10:07)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20170000173

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

na dzie? 2018-07-21 00:32:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000174

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

na dzie? 2018-07-21 00:32:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000175

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

na dzie? 2018-07-21 00:32:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000214

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

na dzie? 2018-07-21 00:32:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000216

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

na dzie? 2018-07-21 00:32:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000222

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

na dzie? 2018-07-21 00:32:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000223

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

na dzie? 2018-07-21 00:02:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000224

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

na dzie? 2018-07-21 00:02:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000225

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

na dzie? 2018-07-21 00:02:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20120000558

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:32)
2013-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20110640335

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:35)
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
2015-01-01
WDU20072141574

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:30)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20061981459

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:27)
2006-10-31
2006-10-31
---- -- --
2015-01-01
WDU20061240860

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:21)
2006-07-12
2006-07-12
---- -- --
2015-01-01
WDU20041021072

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie korzystania ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:16)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
2006-07-24
WDU20040870817

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:14)
2004-04-28
2004-04-28
---- -- --
2015-01-01
WDU20031601552

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:15)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
2015-01-01
WDU20030260229

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu chorób funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby na określonych stanowiskach

uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:06)
2003-03-01
2003-03-01
---- -- --
2005-11-05
WDU20021671373

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:03)
2002-10-24
2002-10-24
---- -- --
2005-06-01
WDU19990750848

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:11)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
2004-03-11
WDU19990610661

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:28)
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
2002-10-24
WDU19980410238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:32)
1998-04-14
1998-04-14
---- -- --
2004-10-08
WDU19950440230

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania świadczeń leczniczych osobom uprawnionym do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego oraz członkom ich rodzin.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 07:01:12)
1995-05-10
1995-05-10
---- -- --
1999-01-01
WDU19950380193

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:16)
1995-04-25
1995-04-25
---- -- --
2004-10-08
WDU19950250137

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie określenia wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:21)
1995-03-27
1995-03-27
---- -- --
2006-09-30
WDU19950210114

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:23)
1995-03-06
1994-05-25
---- -- --
2002-10-24
WDU19950080041

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:29)
1995-02-14
1995-02-14
---- -- --
2015-01-01
WDU19941380740

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:10:07)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2004-03-11
WDU19940820381

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 07:10:44)
1994-07-15
1994-06-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19940790366

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 07:10:46)
1994-07-08
1994-06-01
---- -- --
1999-01-01
WDU20170002473

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:41)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001141

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:19)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001142

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:19)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001143

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:19)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:19)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001891

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:21:16)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001466

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:13)
2014-11-28
2014-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140000927

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:31:05)
2014-07-29
2014-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140000626

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:31:35)
2014-05-31
2014-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140000022

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:00)
2014-01-08
2014-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130001527

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:21)
2013-12-27
2013-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001134

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:20)
2013-10-10
2013-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130001062

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:26)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120001205

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:09)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120000558

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:32)
2013-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000563

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:32)
2012-06-06
2012-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20110640335

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:35)
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
2015-01-01
WDU20102011332

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:40:15)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20100940609

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:22)
2010-06-15
2010-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20100610384

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:50:12)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100560349

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:50:15)
2010-03-24
2010-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20092191718

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:51:02)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091761369

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:51:33)
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20091781379

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:51:32)
2009-11-11
2009-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20090640543

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:02:05)
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20082231473

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:10:51)
2009-01-02
2009-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20080960615

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby więziennej oraz członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:43)
2008-06-20
2008-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20080530315

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:12)
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072141574

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:30)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20071791272

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:31:00)
2007-10-13
2007-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061981459

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:27)
2006-10-31
2006-10-31
---- -- --
2015-01-01
WDU20061731240

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2020-04-14
WDU20061741254

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741255

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061741256

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:44)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061761303

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061651177

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:51)
2006-09-30
2006-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20061240860

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:21)
2006-07-12
2006-07-12
---- -- --
2015-01-01
WDU20061190817

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:51:24)
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20052061723

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:27)
2005-11-05
2005-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20051281074

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:11:28)
2005-07-28
2005-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20050860734

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:28)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050130106

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:21:24)
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20042402413

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:50)
2004-11-23
2004-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20042392404

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:30:51)
2004-11-20
2004-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20052131778

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 04:10:22)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20042082124

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:31:17)
2004-10-08
2004-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20041801866

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:40:07)
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041021072

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie korzystania ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:16)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
2006-07-24
WDU20040870817

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:14)
2004-04-28
2004-04-28
---- -- --
2015-01-01
WDU20040560551

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:50:37)
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
---- -- --
WDU20040430405

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:50:51)
2004-03-31
2004-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20040270241

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:51:04)
2004-03-11
2004-03-11
---- -- --
2020-04-14
WDU20032272253

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:00:05)
2004-01-14
2004-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20031601552

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:15)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
2015-01-01
WDU20030520455

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:11:22)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20030260229

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu chorób funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby na określonych stanowiskach

uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:06)
2003-03-01
2003-03-01
---- -- --
2005-11-05
WDU20021671373

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:03)
2002-10-24
2002-10-24
---- -- --
2005-06-01
WDU19990750848

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:11)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
2004-03-11
WDU19990610661

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:28)
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
2002-10-24
WDU19990610671

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:20:27)
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU19980410238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:32)
1998-04-14
1998-04-14
---- -- --
2004-10-08
WDU19961390652

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:50:55)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19960510223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:51:34)
1996-04-30
1996-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU19950440230

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania świadczeń leczniczych osobom uprawnionym do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego oraz członkom ich rodzin.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 07:01:12)
1995-05-10
1995-05-10
---- -- --
1999-01-01
WDU19950380193

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:16)
1995-04-25
1995-04-25
---- -- --
2004-10-08
WDU19950250137

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie określenia wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:21)
1995-03-27
1995-03-27
---- -- --
2006-09-30
WDU19950210114

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:23)
1995-03-06
1994-05-25
---- -- --
2002-10-24
WDU19950080041

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:29)
1995-02-14
1995-02-14
---- -- --
2015-01-01
WDU19941380740

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:10:07)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2004-03-11
WDU19941380742

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 07:10:07)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19940820381

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 07:10:44)
1994-07-15
1994-06-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19940790366

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 07:10:46)
1994-07-08
1994-06-01
---- -- --
1999-01-01

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu