Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 06:40:42) Dz.U. 1997 nr 5 poz. 2416

_

WDU20170001693

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:20)
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:39)
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000494

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:37)
2017-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001158

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:09)
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001719

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:17)
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001749

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:14)
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001769

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:13)
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001240

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:20:36)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080910569

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:10:51)
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080910567

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia,czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:10:51)
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20042022073

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:21:31)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000937

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:00:04)
2012-08-18
2012-08-18
---- -- --
2015-11-30
WDU20082291528

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia

uchylony (spr: 2018-02-25 03:01:34)
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2015-01-01
WDU20081600994

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:10:10)
2008-09-11
2008-09-11
---- -- --
2017-04-21
WDU20080910568

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:10:51)
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
2012-07-02
WDU20080860530

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:10:55)
2008-05-28
2008-05-28
---- -- --
2016-08-01
WDU20080900550

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:10:53)
2008-06-03
2008-06-03
---- -- --
2016-08-01
WDU20060320219

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:50:53)
2006-03-14
2006-03-14
---- -- --
2008-03-01
WDU20050210175

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków przenoszenia muzealiów

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:11:28)
2005-02-22
2005-02-22
---- -- --
2008-03-01
WDU20042722695

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:20:34)
2005-01-08
2005-01-08
---- -- --
2008-03-01
WDU20031931892

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:50:43)
2003-12-03
2003-12-03
---- -- --
2008-03-01
WDU20010921025

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:32)
2001-09-18
2001-09-18
---- -- --
2008-03-01
WDU20010720753

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:54)
2001-07-28
2001-07-28
---- -- --
2008-03-01
WDU19990260233

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:11:13)
1999-04-14
1999-04-14
---- -- --
2008-03-01
WDU19981220804

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk w muzeach oraz trybu ich stwierdzania.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:20:51)
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
1999-04-14
WDU19971300854

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:30:55)
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
2008-03-01
WDU19971050666

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu działania Rady do Spraw Muzeów oraz składu, liczby i sposobu powoływania jej członków.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:31:11)
1997-12-11
1997-12-11
---- -- --
2008-03-01
WDU19971030656

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad i sposobu ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:31:12)
1997-09-03
1997-09-03
---- -- --
2003-11-17
WDU20170001693

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:20)
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:39)
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000494

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:37)
2017-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001158

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:09)
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001719

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:17)
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001749

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:14)
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001769

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:13)
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001240

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:20:36)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000937

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:00:04)
2012-08-18
2012-08-18
---- -- --
2015-11-30
WDU20082291528

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia

uchylony (spr: 2018-02-25 03:01:34)
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2015-01-01
WDU20081600994

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:10:10)
2008-09-11
2008-09-11
---- -- --
2017-04-21
WDU20080910569

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:10:51)
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080910567

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia,czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:10:51)
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080910568

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:10:51)
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
2012-07-02
WDU20080860530

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:10:55)
2008-05-28
2008-05-28
---- -- --
2016-08-01
WDU20080900550

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:10:53)
2008-06-03
2008-06-03
---- -- --
2016-08-01
WDU20060320219

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:50:53)
2006-03-14
2006-03-14
---- -- --
2008-03-01
WDU20050210175

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków przenoszenia muzealiów

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:11:28)
2005-02-22
2005-02-22
---- -- --
2008-03-01
WDU20042722695

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:20:34)
2005-01-08
2005-01-08
---- -- --
2008-03-01
WDU20042022073

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:21:31)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031931892

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:50:43)
2003-12-03
2003-12-03
---- -- --
2008-03-01
WDU20010921025

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:32)
2001-09-18
2001-09-18
---- -- --
2008-03-01
WDU20010720753

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:54)
2001-07-28
2001-07-28
---- -- --
2008-03-01
WDU19990260233

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:11:13)
1999-04-14
1999-04-14
---- -- --
2008-03-01
WDU19981220804

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk w muzeach oraz trybu ich stwierdzania.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:20:51)
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
1999-04-14
WDU19971300854

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:30:55)
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
2008-03-01
WDU19971050666

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu działania Rady do Spraw Muzeów oraz składu, liczby i sposobu powoływania jej członków.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:31:11)
1997-12-11
1997-12-11
---- -- --
2008-03-01
WDU19971030656

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad i sposobu ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:31:12)
1997-09-03
1997-09-03
---- -- --
2003-11-17

Książki

helion

Cena: 54.90

Cena: 17.90

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 69.00

Cena: 44.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 67.00

Cena: 99.00

Cena: 59.00

Cena: 59.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu