Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty


Ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r., ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 października 1997 r. Zobacz też uwagę w akcie z 1956 r. Dz. U. Nr 12, poz. 61. Z dniem 1 maja 2004 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (na podst. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 885) Akty zmienione:
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej.
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.
Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych.
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1950 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych, 2) w ustawie z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955, 3) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego, 4) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych, 5) w kodeksie postępowania cywilnego (tekst jednolity), 6) w prawie o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity), 7) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie prawa o stowarzyszeniach, 8) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów, dotyczących stosunku służbowego i uposażenia etatowych docentów państwowych szk&
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich.
Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 06:50:22) Dz.U. 1997 nr 28 poz. 15272

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170002194

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:13)
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:30)
2017-10-31
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002005

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:32)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001877

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:03)
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001728

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:16)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000103

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:17)
2017-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001327

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:41:25)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000401

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:30)
2013-03-28
2013-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000026

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:30)
2013-01-09
2013-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120001489

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:40)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001536

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:35)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001543

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:34)
2013-01-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001420

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:46)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001082

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:01:18)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000415

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:45)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112461475

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:23)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112451464

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:24)
2011-12-01
2011-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112111261

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:43)
2011-10-20
2011-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20091080908

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:52)
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20082351616

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:10:41)
2009-01-14
2009-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20062391739

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:02)
2007-01-06
2006-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20051421196

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:11:21)
2005-08-16
2005-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20042312326

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 04:30:58)
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20020770703

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do udzielania niezbędnych informacji lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:31:02)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990470480

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:20:47)
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
---- -- --
1
WMP20130000553

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2018-07-22 02:01:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000567

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

na dzie? 2018-07-22 02:01:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000568

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

na dzie? 2018-07-22 02:01:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000084

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego

na dzie? 2018-07-22 00:32:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001580

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:41:03)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
2017-10-10
WDU20160001261

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:41:32)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
2018-04-18
WDU20140001239

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:36)
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
2018-04-18
WDU20130001293

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:05)
2013-11-08
2013-11-08
---- -- --
2018-04-18
WDU20130000321

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:04)
2013-03-08
2013-03-08
---- -- --
2018-04-18
WDU20120001506

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:39)
2012-12-30
2012-12-30
---- -- --
2018-04-18
WDU20120001498

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:40)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20120000900

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:02)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2017-10-01
WDU20120000903

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:01)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2017-10-10
WDU20120000260

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:59)
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
2018-04-18
WDU20112941739

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:25)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2012-03-10
WDU20112741627

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:09)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2013-01-09
WDU20101981320

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:17)
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2013-01-09
WDU20101210822

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:07)
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2013-01-01
WDU20100780515

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:36)
2010-06-12
2010-06-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20120000151

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:08)
2012-02-10
2012-02-10
---- -- --
2018-01-01
WDU20091311084

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:34)
2009-09-03
2009-09-03
---- -- --
2013-01-01
WDU20090840709

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:10)
2009-06-19
2009-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20090660560

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:24)
2009-05-04
2009-05-04
---- -- --
2013-01-01
WDU20090550457

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:32)
2009-04-06
2009-04-06
---- -- --
2012-10-01
WDU20081701050

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:35)
2008-09-22
2008-09-22
---- -- --
2013-01-09
WDU20081671036

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego Minister Obrony Narodowej pełni funkcję organu założycielskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:37)
2008-09-16
2008-01-02
---- -- --
2013-01-02
WDU20081490944

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:05)
2008-08-19
2008-08-19
---- -- --
2012-01-01
WDU20081130724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:25)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20080810486

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:48)
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
2012-10-01
WDU20072471843

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:07)
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20072191631

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:28)
2007-12-08
2007-12-08
---- -- --
2013-01-01
WDU20071501073

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:21)
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
2013-01-01
WDU20071601137

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:15)
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2012-10-01
WDU20071451018

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:27)
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
2009-07-23
WDU20071270882

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2007 . zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:03)
2007-07-17
2007-07-17
---- -- --
2012-10-01
WDU20071240867

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:05)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2008-04-13
WDU20070970646

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:26)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20070600409

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:50)
2007-04-21
2007-04-21
---- -- --
2011-11-01
WDU20070130085

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:20)
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
2013-01-09
WDU20052131779

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:24)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2013-01-09
WDU20051741456

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:55)
2005-09-24
2005-09-24
---- -- --
2006-09-28
WDU20051331126

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:27)
2005-07-20
2005-07-20
---- -- --
2012-10-01
WDU20050540485

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 04:20:51)
2005-04-18
2005-04-18
---- -- --
2011-07-01
WDU20042132164

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich

uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:13)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2007-07-01
WDU20042242284

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:02)
2004-10-19
2004-10-19
---- -- --
2005-11-12
WDU20042072118

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:17)
2004-09-26
2004-09-26
---- -- --
2012-10-01
WDU20041041103

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uchylony (spr: 2018-07-22 04:41:21)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-01
WDU20040570553

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:38)
2004-04-08
2004-04-08
---- -- --
2012-10-01
WDU20040010007

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:27)
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
2009-06-19
WDU20032051992

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów

uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:31)
2003-12-03
2003-12-03
---- -- --
2005-11-12
WDU20031821785

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:49)
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2008-04-23
WDU20030850785

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie recept lekarskich

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:49)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
2004-10-01
WDU20030850784

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:49)
2003-05-31
2003-05-31
---- -- --
2005-11-12
WDU20022051740

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:03)
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
2009-07-23
WDU20020740688

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:03)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-08-25
WDU20020770704

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:02)
2002-07-03
2002-07-03
---- -- --
2005-02-22
WDU20011481661

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:58)
2001-12-29
2001-12-29
---- -- --
2005-11-12
WDU20011211317

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:28)
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2003-06-01
WDU20010830905

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:34)
2001-08-21
2001-08-21
---- -- --
2005-11-12
WDU20010830903

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:34)
2001-08-28
2001-08-28
---- -- --
2011-01-01
WDU20010120103

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:18)
2001-02-24
2001-02-24
---- -- --
2001-06-01
WDU20000810918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:09)
2000-09-29
2000-09-29
---- -- --
2004-02-02
WDU20000510611

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:03)
2000-07-13
2000-07-13
---- -- --
2008-01-02
WDU20000310389

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:26)
2000-05-06
2000-05-06
---- -- --
2007-12-08
WDU20000300378

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:27)
2000-05-05
2000-05-05
---- -- --
2005-02-22
WDU20000200254

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:38)
2000-04-08
2000-04-08
---- -- --
2012-07-01
WDU20000060084

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:55)
2000-01-31
2000-01-31
---- -- --
2001-08-21
WDU19990610676

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:27)
1999-07-15
1999-07-15
---- -- --
2001-08-21
WDU19990570614

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:32)
1999-07-03
1999-07-03
---- -- --
2001-01-01
WDU19990540571

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:37)
1999-06-29
1999-06-29
---- -- --
2004-02-02
WDU19990470479

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:47)
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
2011-12-02
WDU19990310302

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:03)
1999-04-29
1999-04-29
---- -- --
2001-08-21
WDU19980870555

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:31:03)
1998-07-26
1998-07-26
---- -- --
2003-11-11
WDU19980580371

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz wzorów rejestrów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:31:18)
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
1999-07-01
WDU19980580372

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę lekarską i indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:31:18)
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
1999-07-01
WDU19980580373

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:31:18)
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
2002-07-03
WDU19980370213

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub o ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:40:03)
1998-04-08
1998-04-08
---- -- --
2004-02-02
WDU20170002194

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:13)
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:30)
2017-10-31
2017-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002005

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:32)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001877

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:03)
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001728

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:16)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000103

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:17)
2017-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001580

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:41:03)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
2017-10-10
WDU20160001327

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:41:25)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001261

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:41:32)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
2018-04-18
WDU20140001239

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:36)
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
2018-04-18
WDU20130001293

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:05)
2013-11-08
2013-11-08
---- -- --
2018-04-18
WDU20130000401

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:30)
2013-03-28
2013-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000321

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:04)
2013-03-08
2013-03-08
---- -- --
2018-04-18
WDU20130000026

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:30)
2013-01-09
2013-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120001506

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:39)
2012-12-30
2012-12-30
---- -- --
2018-04-18
WDU20120001489

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:40)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001498

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:40)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20120001536

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:35)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001543

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:00:34)
2013-01-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001420

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:46)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001082

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:01:18)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000900

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:02)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2017-10-01
WDU20120000903

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:01)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2017-10-10
WDU20120000415

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:45)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000260

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:59)
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
2018-04-18
WDU20112941739

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:25)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2012-03-10
WDU20112741627

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:09)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2013-01-09
WDU20112461475

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:23)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112451464

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:24)
2011-12-01
2011-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112111261

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:43)
2011-10-20
2011-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20101981320

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:17)
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2013-01-09
WDU20101210822

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:07)
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2013-01-01
WDU20100780515

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:36)
2010-06-12
2010-06-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20120000151

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:08)
2012-02-10
2012-02-10
---- -- --
2018-01-01
WDU20091311084

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:34)
2009-09-03
2009-09-03
---- -- --
2013-01-01
WDU20091080908

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:52)
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20090840709

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:10)
2009-06-19
2009-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20090660560

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:24)
2009-05-04
2009-05-04
---- -- --
2013-01-01
WDU20090550457

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:32)
2009-04-06
2009-04-06
---- -- --
2012-10-01
WDU20082351616

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:10:41)
2009-01-14
2009-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20081701050

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:35)
2008-09-22
2008-09-22
---- -- --
2013-01-09
WDU20081671036

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego Minister Obrony Narodowej pełni funkcję organu założycielskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:37)
2008-09-16
2008-01-02
---- -- --
2013-01-02
WDU20081490944

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:05)
2008-08-19
2008-08-19
---- -- --
2012-01-01
WDU20081130724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:25)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20080810486

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:48)
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
2012-10-01
WDU20072471843

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:07)
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20072191631

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:28)
2007-12-08
2007-12-08
---- -- --
2013-01-01
WDU20071501073

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:21)
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
2013-01-01
WDU20071601137

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:15)
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2012-10-01
WDU20071451018

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:27)
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
2009-07-23
WDU20071270882

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2007 . zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:03)
2007-07-17
2007-07-17
---- -- --
2012-10-01
WDU20071240867

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:05)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2008-04-13
WDU20070970646

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:26)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20070600409

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:50)
2007-04-21
2007-04-21
---- -- --
2011-11-01
WDU20070130085

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:20)
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
2013-01-09
WDU20062391739

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:02)
2007-01-06
2006-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20052131779

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:24)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2013-01-09
WDU20051741456

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:10:55)
2005-09-24
2005-09-24
---- -- --
2006-09-28
WDU20051421196

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:11:21)
2005-08-16
2005-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20051331126

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:27)
2005-07-20
2005-07-20
---- -- --
2012-10-01
WDU20050540485

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 04:20:51)
2005-04-18
2005-04-18
---- -- --
2011-07-01
WDU20042312326

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 04:30:58)
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20042132164

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich

uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:13)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2007-07-01
WDU20042242284

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:02)
2004-10-19
2004-10-19
---- -- --
2005-11-12
WDU20042072118

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:31:17)
2004-09-26
2004-09-26
---- -- --
2012-10-01
WDU20041041103

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

uchylony (spr: 2018-07-22 04:41:21)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-01
WDU20040570553

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:38)
2004-04-08
2004-04-08
---- -- --
2012-10-01
WDU20040010007

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:27)
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
2009-06-19
WDU20032051992

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów

uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:31)
2003-12-03
2003-12-03
---- -- --
2005-11-12
WDU20031821785

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:49)
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2008-04-23
WDU20030850785

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie recept lekarskich

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:49)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
2004-10-01
WDU20030850784

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:49)
2003-05-31
2003-05-31
---- -- --
2005-11-12
WDU20022051740

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:03)
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
2009-07-23
WDU20020740688

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:03)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-08-25
WDU20020770703

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do udzielania niezbędnych informacji lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:31:02)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020770704

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:02)
2002-07-03
2002-07-03
---- -- --
2005-02-22
WDU20011481661

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:58)
2001-12-29
2001-12-29
---- -- --
2005-11-12
WDU20011211317

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:28)
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2003-06-01
WDU20010830905

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:34)
2001-08-21
2001-08-21
---- -- --
2005-11-12
WDU20010830903

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:34)
2001-08-28
2001-08-28
---- -- --
2011-01-01
WDU20010120103

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:18)
2001-02-24
2001-02-24
---- -- --
2001-06-01
WDU20000810918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:09)
2000-09-29
2000-09-29
---- -- --
2004-02-02
WDU20000510611

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:03)
2000-07-13
2000-07-13
---- -- --
2008-01-02
WDU20000310389

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:26)
2000-05-06
2000-05-06
---- -- --
2007-12-08
WDU20000300378

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:27)
2000-05-05
2000-05-05
---- -- --
2005-02-22
WDU20000200254

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:38)
2000-04-08
2000-04-08
---- -- --
2012-07-01
WDU20000060084

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:55)
2000-01-31
2000-01-31
---- -- --
2001-08-21
WDU19990610676

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:27)
1999-07-15
1999-07-15
---- -- --
2001-08-21
WDU19990570614

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:32)
1999-07-03
1999-07-03
---- -- --
2001-01-01
WDU19990540571

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:37)
1999-06-29
1999-06-29
---- -- --
2004-02-02
WDU19990470479

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:47)
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
2011-12-02
WDU19990470480

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:20:47)
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU19990310302

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:03)
1999-04-29
1999-04-29
---- -- --
2001-08-21
WDU19980870555

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:31:03)
1998-07-26
1998-07-26
---- -- --
2003-11-11
WDU19980580371

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz wzorów rejestrów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:31:18)
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
1999-07-01
WDU19980580372

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę lekarską i indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:31:18)
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
1999-07-01
WDU19980580373

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:31:18)
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
2002-07-03
WDU19980370213

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub o ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:40:03)
1998-04-08
1998-04-08
---- -- --
2004-02-02

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu