Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.


Art. 21 wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 1997 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:50:03) Dz.U. 1997 nr 54 poz. 34885

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000640

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:10)
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002500

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:39)
2017-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001988

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:32)
2017-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001493

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:44)
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001494

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:44)
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001043

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:29)
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001011

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:32)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000902

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:01)
2017-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000945

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:41)
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000821

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:10)
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000834

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:09)
2017-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000150

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:31:29)
2017-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002039

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:18)
2016-12-16
2016-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160002166

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:06)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001136

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:44)
2015-08-11
2015-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001912

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:14)
2014-12-29
2014-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140000671

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:31)
2014-06-07
2014-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130001362

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:41:37)
2013-11-22
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000968

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:34)
2012-11-29
2012-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20101861246

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzęt energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:22)
2010-10-06
2010-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20101330891

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:57)
2010-08-06
2010-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20101080701

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:13)
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20081621005

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:11:35)
2008-09-24
2008-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20080900548

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:49)
2008-06-10
2008-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20080300178

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:26)
2008-02-25
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071330924

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:31:32)
2007-08-08
2007-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20070930623

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:25)
2007-06-13
2007-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20070160092

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:41:15)
2007-02-16
2007-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20060300209

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:00:56)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060120070

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 04:01:08)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
2006-02-15
WDU20051411189

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:11:18)
2005-08-02
2005-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050980825

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:20)
2005-07-07
2005-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20030890828

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:10:42)
2003-06-21
2003-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20030390338

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:11:34)
2003-04-07
2003-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU19990921049

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:26)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990120100

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:21:17)
1999-02-12
1999-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU19981601067

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:30:17)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981500985

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór ciepła.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:30:24)
1998-12-29
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981180761

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór paliw gazowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:30:46)
1998-09-25
1998-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU19980600387

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:31:19)
1998-05-31
1998-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU19971300860

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:40:48)
1997-12-05
1997-12-05
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000108

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej

na dzie? 2018-07-21 02:32:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000971

Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

na dzie? 2018-07-21 01:52:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000291

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:42:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000377

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 01:21:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000350

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej

na dzie? 2018-07-21 00:52:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000411

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r

na dzie? 2018-07-21 00:51:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000891

Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

na dzie? 2018-07-21 00:42:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000394

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

na dzie? 2018-07-21 00:31:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000450

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

na dzie? 2018-07-21 00:01:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001043

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:29)
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001011

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:32)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000945

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:41)
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000821

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:10)
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20050980825

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:20)
2005-07-07
2005-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140001940

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:11)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-04-05
WDU20140000487

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:40:14)
2014-04-30
2014-04-30
---- -- --
2016-11-05
WDU20140000505

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:40:10)
2014-05-07
2014-05-07
---- -- --
2016-11-05
WDU20140000425

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:40:20)
2014-04-17
2014-04-17
---- -- --
2016-11-05
WDU20130000820

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:48)
2013-07-25
2013-07-25
---- -- --
2018-03-31
WDU20120001229

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:07)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2018-07-02
WDU20120000535

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:34)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2017-12-30
WDU20111871117

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:54)
2011-09-23
2011-09-23
---- -- --
2018-07-02
WDU20111891126

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:53)
2011-09-27
2011-09-27
---- -- --
2017-12-30
WDU20111761052

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:59)
2011-09-10
2011-09-10
---- -- --
2015-01-01
WDU20101941291

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:19)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2017-11-09
WDU20100340182

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:31)
2010-03-08
2010-03-08
---- -- --
2012-12-31
WDU20092161677

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:05)
2009-12-21
2009-12-21
---- -- --
2011-09-27
WDU20081560969

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:04)
2008-08-28
2008-08-28
---- -- --
2012-12-31
WDU20080530318

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:11)
2008-04-01
2008-04-01
---- -- --
2011-09-27
WDU20080280165

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:27)
2008-02-20
2008-02-20
---- -- --
2013-07-25
WDU20072071498

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:37)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2011-09-27
WDU20071851314

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:56)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
2011-09-10
WDU20071280895

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:31:35)
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
2011-09-27
WDU20062051510

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:22)
2006-11-30
2006-11-30
---- -- --
2008-02-25
WDU20061931423

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:30)
2006-11-09
2006-11-09
---- -- --
2010-11-03
WDU20060120069

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:08)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
2007-03-21
WDU20052612187

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:22)
2006-01-13
2006-01-13
---- -- --
2008-02-25
WDU20050020006

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:05)
2005-01-21
2005-01-21
---- -- --
2007-06-13
WDU20042772750

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:19)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-02-20
WDU20042672656

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:27)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-13
WDU20042672657

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:27)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-02-24
WDU20041841902

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:03)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
2006-11-09
WDU20041671751

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:17)
2004-08-11
2004-08-11
---- -- --
2007-02-16
WDU20041051114

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-08
2004-05-08
---- -- --
2007-08-02
WDU20041051113

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-19
2004-05-19
---- -- --
2010-08-06
WDU20031040971

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:29)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20030790714

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej

uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:55)
2003-11-10
2003-11-10
---- -- --
2005-07-07
WDU20030590518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:15)
2003-04-23
2003-04-23
---- -- --
2007-03-21
WDU20030170158

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:14)
2003-02-19
2003-02-19
---- -- --
2005-05-03
WDU20022131804

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:53)
2002-12-31
2002-12-31
---- -- --
2004-01-01
WDU20021070942

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:48)
2002-07-16
2002-07-16
---- -- --
2013-09-11
WDU20010520540

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:51:08)
2001-06-10
2001-06-10
---- -- --
2002-07-01
WDU20010590608

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:03)
2001-06-20
2001-06-20
---- -- --
2003-11-10
WDU20010340407

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:20)
2001-04-20
2001-03-31
---- -- --
2004-01-01
WDU20010010008

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:26)
2001-01-30
2001-01-30
---- -- --
2004-01-01
WDU20001221336

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:27)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-07-01
WDU20010010007

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:26)
2001-01-30
2001-01-30
---- -- --
2004-05-08
WDU20001001079

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:51)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2003-04-07
WDU20000951042

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:55)
2000-11-24
2000-11-24
---- -- --
2017-03-03
WDU20000961053

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:53)
2000-11-25
2000-11-25
---- -- --
2004-01-01
WDU20000850957

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:03)
2000-09-28
2000-09-28
---- -- --
2004-01-01
WDU20000770877

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczeniami usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:10)
2000-10-05
2000-10-05
---- -- --
2004-01-01
WDU20000720845

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:12)
2000-09-15
2000-09-15
---- -- --
2004-01-01
WDU20000750866

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:10)
2000-09-30
2000-09-30
---- -- --
2017-01-01
WDU20000150187

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:43)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2003-06-21
WDU19991051196

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia, na czas oznaczony, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:12)
1999-12-30
1999-12-30
---- -- --
2000-01-15
WDU19991021188

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:13)
2000-01-04
2000-01-04
---- -- --
2001-01-30
WDU19990350326

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:57)
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2004-01-01
WDU19990300291

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:00)
1999-04-20
1999-04-20
---- -- --
2000-11-25
WDU19990160145

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:12)
1999-03-29
1999-03-29
---- -- --
2001-06-20
WDU19990130119

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:15)
1999-03-06
1999-03-06
---- -- --
2001-01-01
WDU19981621141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej Oddziału Centralnego i oddziałów terenowych Urzędu Regulacji Energetyki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:30:08)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU19981621151

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:30:08)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU19981531002

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:23)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2001-01-30
WDU19981430922

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:30)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-05-07
WDU19981350881

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:35)
1998-11-21
1998-11-21
---- -- --
2000-09-28
WDU19981320868

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania cen węgla brunatnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:36)
1998-11-12
1998-11-12
---- -- --
2003-01-01
WDU19981320867

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:36)
1998-11-12
1998-11-12
---- -- --
2000-11-25
WDU19981180760

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:46)
1998-09-25
1998-09-25
---- -- --
1999-01-01
WDU19981180762

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór ciepła.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:45)
1998-09-25
1998-09-25
---- -- --
1999-01-01
WDU19981070671

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:53)
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
2003-02-19
WDU19981070672

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz wzorów protokołu kontroli i upoważnień do przeprowadzania kontroli.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:53)
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
2000-09-30
WDU19980980621

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie określenia szczególnych rodzajów i zakresu działalności gospodarczej nie wymagających uzyskania koncesji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:57)
1998-07-31
1998-07-31
---- -- --
2000-06-14
WDU19981000642

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:55)
1998-08-27
1998-08-27
---- -- --
2000-09-15
WDU19980930588

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:00)
1998-07-31
1998-07-31
---- -- --
2000-10-05
WDU19980600385

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy - Prawo energetyczne do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostek wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz organów właściwych w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:19)
1998-05-16
1998-05-16
---- -- --
2003-01-01
WDU19980600386

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:19)
1998-06-16
1998-06-16
---- -- --
2003-04-23
WDU19980530332

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:24)
1998-07-29
1998-07-29
---- -- --
2003-04-07
WDU19980380220

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:02)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19980590377

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:20)
1998-08-16
1998-08-16
---- -- --
2003-06-21
WDU19980090033

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:40:19)
1998-01-21
1998-01-21
---- -- --
2002-01-01
WDU19971300859

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:40:48)
1997-10-24
1997-10-24
---- -- --
2002-07-01
WDU20180000640

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:10)
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002500

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:39)
2017-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001988

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:32)
2017-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001493

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:44)
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001494

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:44)
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001043

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:29)
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001011

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:32)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000902

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:01)
2017-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000945

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:41)
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000821

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:10)
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000834

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:09)
2017-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000150

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:31:29)
2017-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002039

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:18)
2016-12-16
2016-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160002166

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:06)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001136

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:44)
2015-08-11
2015-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001912

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:14)
2014-12-29
2014-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001940

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:11)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-04-05
WDU20140000671

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:31)
2014-06-07
2014-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000487

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:40:14)
2014-04-30
2014-04-30
---- -- --
2016-11-05
WDU20140000505

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:40:10)
2014-05-07
2014-05-07
---- -- --
2016-11-05
WDU20140000425

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:40:20)
2014-04-17
2014-04-17
---- -- --
2016-11-05
WDU20130001362

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:41:37)
2013-11-22
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130000820

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:48)
2013-07-25
2013-07-25
---- -- --
2018-03-31
WDU20120001229

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:07)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2018-07-02
WDU20120000968

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:34)
2012-11-29
2012-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000535

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:34)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
2017-12-30
WDU20111871117

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:54)
2011-09-23
2011-09-23
---- -- --
2018-07-02
WDU20111891126

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:53)
2011-09-27
2011-09-27
---- -- --
2017-12-30
WDU20111761052

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:59)
2011-09-10
2011-09-10
---- -- --
2015-01-01
WDU20101861246

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzęt energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:22)
2010-10-06
2010-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20101941291

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:19)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2017-11-09
WDU20101330891

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:57)
2010-08-06
2010-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20101080701

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:13)
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20100340182

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:31)
2010-03-08
2010-03-08
---- -- --
2012-12-31
WDU20092161677

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:05)
2009-12-21
2009-12-21
---- -- --
2011-09-27
WDU20081621005

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:11:35)
2008-09-24
2008-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081560969

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:04)
2008-08-28
2008-08-28
---- -- --
2012-12-31
WDU20080900548

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:49)
2008-06-10
2008-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20080530318

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:11)
2008-04-01
2008-04-01
---- -- --
2011-09-27
WDU20080300178

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:26)
2008-02-25
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080280165

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:27)
2008-02-20
2008-02-20
---- -- --
2013-07-25
WDU20072071498

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:37)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2011-09-27
WDU20071851314

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:56)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
2011-09-10
WDU20071330924

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:31:32)
2007-08-08
2007-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20071280895

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:31:35)
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
2011-09-27
WDU20070930623

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:25)
2007-06-13
2007-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20070160092

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:41:15)
2007-02-16
2007-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20062051510

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:22)
2006-11-30
2006-11-30
---- -- --
2008-02-25
WDU20061931423

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:30)
2006-11-09
2006-11-09
---- -- --
2010-11-03
WDU20060300209

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:00:56)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060120069

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:08)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
2007-03-21
WDU20060120070

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 04:01:08)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
2006-02-15
WDU20052612187

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:22)
2006-01-13
2006-01-13
---- -- --
2008-02-25
WDU20051411189

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:11:18)
2005-08-02
2005-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050980825

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:20)
2005-07-07
2005-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20050020006

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:05)
2005-01-21
2005-01-21
---- -- --
2007-06-13
WDU20042772750

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:19)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-02-20
WDU20042672656

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:27)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-13
WDU20042672657

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:27)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-02-24
WDU20041841902

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:03)
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
2006-11-09
WDU20041671751

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:17)
2004-08-11
2004-08-11
---- -- --
2007-02-16
WDU20041051114

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-08
2004-05-08
---- -- --
2007-08-02
WDU20041051113

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-19
2004-05-19
---- -- --
2010-08-06
WDU20031040971

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:29)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20030890828

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:10:42)
2003-06-21
2003-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20030790714

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej

uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:55)
2003-11-10
2003-11-10
---- -- --
2005-07-07
WDU20030590518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:15)
2003-04-23
2003-04-23
---- -- --
2007-03-21
WDU20030390338

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:11:34)
2003-04-07
2003-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20030170158

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:14)
2003-02-19
2003-02-19
---- -- --
2005-05-03
WDU20022131804

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:53)
2002-12-31
2002-12-31
---- -- --
2004-01-01
WDU20021070942

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:48)
2002-07-16
2002-07-16
---- -- --
2013-09-11
WDU20010520540

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:51:08)
2001-06-10
2001-06-10
---- -- --
2002-07-01
WDU20010590608

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:03)
2001-06-20
2001-06-20
---- -- --
2003-11-10
WDU20010340407

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:20)
2001-04-20
2001-03-31
---- -- --
2004-01-01
WDU20010010008

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:26)
2001-01-30
2001-01-30
---- -- --
2004-01-01
WDU20001221336

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:27)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-07-01
WDU20010010007

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:26)
2001-01-30
2001-01-30
---- -- --
2004-05-08
WDU20001001079

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:51)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2003-04-07
WDU20000951042

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:55)
2000-11-24
2000-11-24
---- -- --
2017-03-03
WDU20000961053

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:53)
2000-11-25
2000-11-25
---- -- --
2004-01-01
WDU20000850957

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:03)
2000-09-28
2000-09-28
---- -- --
2004-01-01
WDU20000770877

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczeniami usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:10)
2000-10-05
2000-10-05
---- -- --
2004-01-01
WDU20000720845

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:12)
2000-09-15
2000-09-15
---- -- --
2004-01-01
WDU20000750866

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:10)
2000-09-30
2000-09-30
---- -- --
2017-01-01
WDU20000150187

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:43)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2003-06-21
WDU19991051196

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia, na czas oznaczony, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:12)
1999-12-30
1999-12-30
---- -- --
2000-01-15
WDU19991021188

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:13)
2000-01-04
2000-01-04
---- -- --
2001-01-30
WDU19990921049

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:26)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990350326

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:57)
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2004-01-01
WDU19990300291

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:00)
1999-04-20
1999-04-20
---- -- --
2000-11-25
WDU19990160145

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:12)
1999-03-29
1999-03-29
---- -- --
2001-06-20
WDU19990120100

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:21:17)
1999-02-12
1999-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU19990130119

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:15)
1999-03-06
1999-03-06
---- -- --
2001-01-01
WDU19981621141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej Oddziału Centralnego i oddziałów terenowych Urzędu Regulacji Energetyki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:30:08)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU19981621151

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:30:08)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU19981601067

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:30:17)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981531002

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:23)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2001-01-30
WDU19981500985

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór ciepła.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:30:24)
1998-12-29
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981430922

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:30)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-05-07
WDU19981350881

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:35)
1998-11-21
1998-11-21
---- -- --
2000-09-28
WDU19981320868

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania cen węgla brunatnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:36)
1998-11-12
1998-11-12
---- -- --
2003-01-01
WDU19981320867

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:36)
1998-11-12
1998-11-12
---- -- --
2000-11-25
WDU19981180760

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:46)
1998-09-25
1998-09-25
---- -- --
1999-01-01
WDU19981180761

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór paliw gazowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:30:46)
1998-09-25
1998-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU19981180762

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór ciepła.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:45)
1998-09-25
1998-09-25
---- -- --
1999-01-01
WDU19981070671

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:53)
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
2003-02-19
WDU19981070672

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz wzorów protokołu kontroli i upoważnień do przeprowadzania kontroli.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:53)
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
2000-09-30
WDU19980980621

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie określenia szczególnych rodzajów i zakresu działalności gospodarczej nie wymagających uzyskania koncesji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:57)
1998-07-31
1998-07-31
---- -- --
2000-06-14
WDU19981000642

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:55)
1998-08-27
1998-08-27
---- -- --
2000-09-15
WDU19980930588

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:00)
1998-07-31
1998-07-31
---- -- --
2000-10-05
WDU19980600385

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy - Prawo energetyczne do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostek wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz organów właściwych w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:19)
1998-05-16
1998-05-16
---- -- --
2003-01-01
WDU19980600386

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:19)
1998-06-16
1998-06-16
---- -- --
2003-04-23
WDU19980600387

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:31:19)
1998-05-31
1998-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU19980530332

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:24)
1998-07-29
1998-07-29
---- -- --
2003-04-07
WDU19980380220

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:02)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19980590377

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:20)
1998-08-16
1998-08-16
---- -- --
2003-06-21
WDU19980090033

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:40:19)
1998-01-21
1998-01-21
---- -- --
2002-01-01
WDU19971300860

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:40:48)
1997-12-05
1997-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU19971300859

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:40:48)
1997-10-24
1997-10-24
---- -- --
2002-07-01

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu