Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.


Art. 647, 650 par. 3 i art. 674 par. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 06:41:21) Dz.U. 1997 nr 89 poz. 55566

_

WDU20180001317

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:09)
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000364

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:03)
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000365

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza powiadomienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, które będą, są lub były prowadzone na jego terytorium bez pomocy technicznej z jego strony

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:03)
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000366

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:03)
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002154

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:17)
2017-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001733

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:16)
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001585

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:29)
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:21:24)
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000442

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:45)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000409

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:48)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000268

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:02)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000093

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:18)
2017-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001402

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:41:18)
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001098

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:50:15)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000512

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000513

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000514

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000515

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001787

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:01:26)
2015-11-12
2015-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001566

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:06)
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001725

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:01:32)
2015-11-12
2015-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001408

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:10:22)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000920

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:10)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000918

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:11:10)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000857

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:11:16)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:14)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000874

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:14)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000899

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:12)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000835

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:18)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000816

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:11:20)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000716

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:29)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000123

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu ochrony

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:48)
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000124

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:48)
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130001642

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:41:16)
2014-01-27
2014-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000508

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:51:15)
2013-05-06
2013-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000126

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:21)
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001486

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:40)
2013-01-12
2013-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000266

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:58)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:56)
2012-04-03
2012-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000062

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:11:16)
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000063

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:16)
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000065

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:16)
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000066

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:16)
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000071

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:15)
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20101100735

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:15)
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20090050032

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:10:32)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20081631022

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sadów wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:11:37)
2008-09-25
2008-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20070520351

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:40:55)
2007-04-07
2007-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20051661393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:11:01)
2005-08-31
2005-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20051060903

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:20:13)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050330299

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:21:10)
2005-02-28
2005-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20042692679

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:30:26)
2005-01-06
2005-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20041001023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:41:29)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040040025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:51:26)
2004-01-29
2004-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031341260

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:04)
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20031101052

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:24)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081018

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031040981

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:32)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031040980

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:32)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030970886

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:41)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180000364

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:03)
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000365

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza powiadomienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, które będą, są lub były prowadzone na jego terytorium bez pomocy technicznej z jego strony

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:03)
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000366

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:03)
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000512

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000513

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000514

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000515

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:14)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000874

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:14)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000899

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:12)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000835

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:18)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000123

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu ochrony

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:48)
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000124

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:48)
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000126

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:21)
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000266

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:58)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:56)
2012-04-03
2012-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000063

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:16)
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000065

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:16)
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000066

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:16)
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000071

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:15)
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20051661393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:11:01)
2005-08-31
2005-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031081018

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002344

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:31)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-15
WDU20150000887

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:13)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20150000873

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:14)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000885

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:13)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000893

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:12)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000848

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:17)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000490

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:12)
2015-04-22
2015-04-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20150000082

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:52)
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
2017-01-16
WDU20140000761

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:22)
2014-07-07
2014-07-07
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000737

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:24)
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000738

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:24)
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:24)
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000740

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:24)
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000125

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:21)
2013-02-12
2013-02-12
---- -- --
2015-07-01
WDU20120001090

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:18)
2013-04-03
2013-04-03
---- -- --
2016-01-01
WDU20120000284

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:56)
2012-03-31
2012-03-31
---- -- --
2015-07-01
WDU20120000219

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:02)
2012-03-13
2012-03-13
---- -- --
2017-08-06
WDU20100980631

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:25)
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
2015-07-01
WDU20090550455

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wystąpienia do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzajacego od sprawcy koszty procesu

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:33)
2009-04-06
2009-04-06
---- -- --
2012-03-31
WDU20090550456

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:32)
2009-09-06
2009-06-06
---- -- --
2012-04-03
WDU20090050030

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do przeprowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:33)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2015-11-12
WDU20070380248

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:04)
2007-03-12
2007-03-12
---- -- --
2010-06-08
WDU20062001477

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sadem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:27)
2006-11-22
2006-11-22
---- -- --
2015-11-12
WDU20050040026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:02)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2015-11-12
WDU20041451543

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:36)
2004-07-10
2004-07-10
---- -- --
2015-11-12
WDU20040730664

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania

uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:28)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-03-28
WDU20032041987

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:31)
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2012-03-13
WDU20031101049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:25)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2008-02-01
WDU20031081021

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie poddawania badaniom lub dokonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2005-02-28
WDU20031081022

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-01-30
WDU20031081023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2012-03-13
WDU20031081025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2013-01-12
WDU20031081019

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-11-12
WDU20031081020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20031071005

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:28)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2013-04-03
WDU20031071006

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:28)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-10-24
WDU20031071007

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:28)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2017-08-12
WDU20021931620

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:14)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2003-07-01
WDU20020970877

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:48)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2003-07-01
WDU19990690769

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu powoływania i zakresu działalności wojskowych kuratorów społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:18)
1999-09-04
1999-09-04
---- -- --
2003-08-15
WDU19990620696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:25)
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2003-07-01
WDU19990070063

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:25)
1999-02-10
1999-02-10
---- -- --
2003-07-01
WDU19981480975

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:26)
1998-12-25
1998-12-25
---- -- --
2003-07-01
WDU19981140739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci telekomunikacyjnej do kontroli rozmów telefonicznych oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych rozmów telefonicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:47)
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-07-01
WDU19981140740

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:47)
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110710

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:50)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110706

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:50)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981130725

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:48)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110705

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:50)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, zakresu i warunków udostępniania im akt sprawy oraz zasad i trybu sporządzania sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:50)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110692

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110693

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przesłuchania świadka, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110694

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110695

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU20180001317

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:09)
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000364

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:03)
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000365

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza powiadomienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, które będą, są lub były prowadzone na jego terytorium bez pomocy technicznej z jego strony

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:03)
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000366

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:03)
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002154

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:17)
2017-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001733

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:16)
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001585

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:29)
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:21:24)
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000442

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:45)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000409

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:48)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000268

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:02)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000093

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:18)
2017-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001402

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:41:18)
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001098

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:50:15)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000512

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000513

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000514

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000515

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:15)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150002344

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:31)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-15
WDU20150001787

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:01:26)
2015-11-12
2015-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001566

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:06)
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001725

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:01:32)
2015-11-12
2015-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001408

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:10:22)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000920

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:10)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000918

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:11:10)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000857

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:11:16)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000887

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:13)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20150000872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:14)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000873

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:14)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000874

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:14)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000885

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:13)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000893

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:12)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000899

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:12)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000835

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:18)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000848

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:17)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000816

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:11:20)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000716

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:29)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000490

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:12)
2015-04-22
2015-04-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20150000123

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu ochrony

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:48)
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000124

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:48)
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000082

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:52)
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
2017-01-16
WDU20140000761

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:22)
2014-07-07
2014-07-07
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000737

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:24)
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000738

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:24)
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:24)
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000740

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:24)
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20130001642

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:41:16)
2014-01-27
2014-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000508

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:51:15)
2013-05-06
2013-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000125

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:21)
2013-02-12
2013-02-12
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000126

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:21)
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001486

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:40)
2013-01-12
2013-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120001090

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:18)
2013-04-03
2013-04-03
---- -- --
2016-01-01
WDU20120000266

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:58)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:56)
2012-04-03
2012-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000284

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:56)
2012-03-31
2012-03-31
---- -- --
2015-07-01
WDU20120000219

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:02)
2012-03-13
2012-03-13
---- -- --
2017-08-06
WDU20120000062

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:11:16)
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000063

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:16)
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000065

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:16)
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000066

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:16)
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000071

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:15)
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20101100735

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:15)
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100980631

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:25)
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
2015-07-01
WDU20090550455

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wystąpienia do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzajacego od sprawcy koszty procesu

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:33)
2009-04-06
2009-04-06
---- -- --
2012-03-31
WDU20090550456

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:32)
2009-09-06
2009-06-06
---- -- --
2012-04-03
WDU20090050032

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:10:32)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20090050030

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do przeprowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:33)
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2015-11-12
WDU20081631022

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sadów wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:11:37)
2008-09-25
2008-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20070520351

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:40:55)
2007-04-07
2007-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20070380248

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:04)
2007-03-12
2007-03-12
---- -- --
2010-06-08
WDU20062001477

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sadem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:27)
2006-11-22
2006-11-22
---- -- --
2015-11-12
WDU20051661393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:11:01)
2005-08-31
2005-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20051060903

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:20:13)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050330299

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:21:10)
2005-02-28
2005-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20050040026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:02)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2015-11-12
WDU20042692679

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:30:26)
2005-01-06
2005-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20041451543

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:36)
2004-07-10
2004-07-10
---- -- --
2015-11-12
WDU20041001023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:41:29)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040730664

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania

uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:28)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-03-28
WDU20040040025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:51:26)
2004-01-29
2004-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20032041987

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uchylony (spr: 2018-07-22 05:00:31)
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2012-03-13
WDU20031341260

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:04)
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20031101049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:25)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2008-02-01
WDU20031101052

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:24)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081021

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie poddawania badaniom lub dokonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2005-02-28
WDU20031081022

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-01-30
WDU20031081023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2012-03-13
WDU20031081024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2013-01-12
WDU20031081026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081019

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-11-12
WDU20031081020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20031081018

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031040981

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:32)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031071005

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:28)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2013-04-03
WDU20031071006

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:28)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-10-24
WDU20031071007

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:28)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2017-08-12
WDU20031040980

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:32)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:27)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030970886

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:41)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021931620

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:14)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2003-07-01
WDU20020970877

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:48)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2003-07-01
WDU19990690769

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu powoływania i zakresu działalności wojskowych kuratorów społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:18)
1999-09-04
1999-09-04
---- -- --
2003-08-15
WDU19990620696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:25)
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2003-07-01
WDU19990070063

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:25)
1999-02-10
1999-02-10
---- -- --
2003-07-01
WDU19981480975

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:26)
1998-12-25
1998-12-25
---- -- --
2003-07-01
WDU19981140739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci telekomunikacyjnej do kontroli rozmów telefonicznych oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych rozmów telefonicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:47)
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-07-01
WDU19981140740

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:47)
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110710

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:50)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110706

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:50)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981130725

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:48)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110705

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:50)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, zakresu i warunków udostępniania im akt sprawy oraz zasad i trybu sporządzania sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:50)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110692

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110693

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przesłuchania świadka, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110694

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110695

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:51)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 27.00

Cena: 24.90

Cena: 29.90

Cena: 24.90

Cena: Array

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu