Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.


Przepisy art. 251-254 obowiązują nie dłużej niż do dnia 1 września 2008 r. Akty zmienione:
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej.
Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 06:41:04) Dz.U. 1997 nr 90 poz. 55768

_

WDU20180000196

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:01:37)
2018-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:10:47)
2017-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002298

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:10:41)
2017-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001925

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:20)
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001760

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:36)
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001676

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:03)
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001675

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:03)
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000428

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:28)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000119

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:00)
2017-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002305

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:11)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002290

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:13)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002231

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:19)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002004

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:01)
2016-12-27
2016-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001804

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:21)
2017-01-02
2017-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001748

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:40:27)
2016-11-08
2016-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001692

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:32)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001698

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:31)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001700

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:31)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001341

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:41:06)
2016-09-10
2016-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000969

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:06)
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000302

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:51:10)
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000927

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:10:44)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000813

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:10:54)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000800

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:10:56)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000797

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:10:57)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001523

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:40:57)
2013-12-20
2013-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130000123

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:00:04)
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120001409

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:00:52)
2013-01-14
2013-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120000738

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:02:50)
2012-07-02
2012-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000547

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:10:24)
2012-06-18
2012-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20120000135

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:11:27)
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000104

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:11:31)
2012-02-04
2012-02-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000056

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:11:38)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20111290746

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:13)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20102021339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:31:48)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20100980634

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:41:46)
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100980632

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:41:46)
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20092211749

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:50:33)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092021564

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:50:50)
2009-12-06
2009-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20091751360

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:51:10)
2009-10-22
2009-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20081080695

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:20:08)
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20080140087

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność albo niezdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:21:00)
2008-02-01
2008-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080170110

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:20:58)
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
2008-09-02
WDU20062271663

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:42:36)
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2008-09-02
WDU20061811333

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:50:19)
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20050040027

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 04:21:08)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2008-09-02
WDU20041281341

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:40:32)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040270242

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:50:43)
2004-03-11
2004-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20032041986

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:08)
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20031941903

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:16)
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20031751709

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:33)
2003-10-23
2003-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031591546

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:50)
2003-09-27
2003-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20031521495

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:55)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521496

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:55)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521498

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:54)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031511469

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 05:00:58)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031511467

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 05:00:58)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030620574

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 05:10:43)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2008-09-02
WDU20020080080

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 05:40:10)
2002-02-15
2002-01-15
2008-09-02
---- -- --
WDU20010050046

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 06:00:01)
2001-02-08
2001-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000290369

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 06:10:04)
2000-05-03
2000-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU19981130723

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 06:30:30)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001214

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy

uchylony (spr: 2018-06-21 00:41:17)
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001544

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:01:25)
2015-10-07
2015-10-07
---- -- --
2017-09-20
WDU20150000907

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:46)
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2017-01-02
WDU20150000919

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:45)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20150000847

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:51)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20150000773

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:59)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20140000189

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:40:20)
2014-02-12
2014-02-12
---- -- --
2015-10-07
WDU20140000200

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:40:18)
2014-08-14
2014-08-14
---- -- --
2017-01-01
WDU20130001138

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:50:01)
2013-10-10
2013-10-10
---- -- --
2017-01-02
WDU20130000335

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:51:19)
2013-03-26
2013-03-26
---- -- --
2016-07-16
WDU20130000157

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:51:40)
2013-02-15
2013-02-15
---- -- --
2016-12-27
WDU20130000051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:00:18)
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000064

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:00:15)
2013-01-31
2013-01-31
---- -- --
2017-01-02
WDU20120001153

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:01:24)
2012-11-23
2012-11-23
---- -- --
2015-07-01
WDU20120000049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uchylony (spr: 2018-06-21 02:11:39)
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
2014-02-12
WDU20112361402

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:07)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-24
WDU20111650991

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:50)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2018-02-08
WDU20110010002

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:30:58)
2011-01-03
2011-01-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20102301519

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:31:29)
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20102301520

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:31:29)
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20101701148

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:40:19)
2010-10-17
2010-10-17
---- -- --
2017-01-02
WDU20091691331

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:51:12)
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
2016-12-27
WDU20090540447

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:01:00)
2009-04-17
2009-04-17
---- -- --
2012-01-01
WDU20090220127

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:01:29)
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
2017-01-02
WDU20070690463

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:41:00)
2007-06-01
2007-06-01
---- -- --
2017-01-02
WDU20070180113

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:42:09)
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2017-01-02
WDU20060650459

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:09)
2006-04-19
2006-04-19
---- -- --
2009-12-06
WDU20050950802

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:01)
2005-06-15
2005-06-15
---- -- --
2018-02-08
WDU20050690618

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:18)
2005-04-26
2005-04-26
---- -- --
2012-01-01
WDU20050480457

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:31)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2016-03-24
WDU20042572578

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz udzielania pomocy z tego funduszu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:14)
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2005-01-01
WDU20041791854

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:17)
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2017-01-02
WDU20040560544

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:15)
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
2010-06-08
WDU20040370337

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:35)
2004-03-24
2004-03-24
---- -- --
2016-12-27
WDU20040150142

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:52)
2004-03-05
2004-03-05
---- -- --
2012-11-23
WDU20032112051

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:02)
2003-12-27
2003-12-27
---- -- --
2017-01-01
WDU20031941902

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:16)
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
2017-01-02
WDU20032041985

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:08)
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2010-07-11
WDU20031921881

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:18)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
2018-02-08
WDU20031861820

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:24)
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2014-08-14
WDU20031711665

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2003 r. w sprawie szczegółowych, zasad, zakresu i trybu współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:37)
2003-10-17
2003-10-17
---- -- --
2012-06-18
WDU20031671635

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy

uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:40)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2017-03-01
WDU20031671633

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:41)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2016-03-24
WDU20031521497

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:55)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-04-19
WDU20031521493

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:56)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20031521494

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:56)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20031511470

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:58)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20030900852

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów

uchylony (spr: 2018-06-21 05:10:19)
2003-11-23
2003-11-23
---- -- --
2004-08-31
WDU20021221046

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:30:14)
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2004-03-12
WDU20020910812

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:30:35)
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
2013-01-01
WDU20020580537

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:31:01)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20020370346

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:31:18)
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2003-12-17
WDU20011211304

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:41:11)
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2003-12-17
WDU20010560590

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:50:43)
2001-07-07
2001-07-07
---- -- --
2004-02-20
WDU20010260297

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.

uchylony (spr: 2018-06-21 05:51:13)
2001-04-13
2001-04-13
---- -- --
2004-08-31
WDU20000971060

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:00:33)
2000-10-29
2000-10-29
---- -- --
2003-09-01
WDU19990941095

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:11:16)
1999-12-09
1999-12-09
---- -- --
2003-10-10
WDU19990850945

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:11:35)
1999-11-02
1999-11-02
---- -- --
2003-09-01
WDU19990870976

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:11:30)
1999-10-27
1999-10-27
---- -- --
2003-10-10
WDU19990610669

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

uchylony (spr: 2018-06-21 06:20:06)
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
2000-10-29
WDU19990560591

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

uchylony (spr: 2018-06-21 06:20:15)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2004-07-01
WDU19981561025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakładach karnych oraz zasad odpłatności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywaną przez skazanych odbywających praktyczną naukę zawodu.

uchylony (spr: 2018-06-21 06:21:39)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-03-24
WDU19981541012

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:21:40)
1999-01-02
1999-01-02
---- -- --
2003-11-15
WDU19981390904

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:11)
1998-12-02
1998-12-02
---- -- --
2003-09-27
WDU19981240823

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, a także pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, jak również szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz przeznaczania środków z tego funduszu na taką pomoc.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:19)
1998-09-30
1998-09-30
---- -- --
2004-09-02
WDU19981140741

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:28)
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-10-10
WDU19981130724

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów wymienionych w art. 38 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:30)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-12-27
WDU19981130726

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:29)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981130727

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:29)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-03-12
WDU19981130720

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, szczegółowych obowiązków tych zakładów w zakresie zatrudniania skazanych i zasad gospodarowania uzyskanymi z tego tytułu środkami oraz przysługujących ulg zakładom.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:30)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-04-22
WDU19981110707

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi oraz wysokości otrzymywanych kwot pieniężnych wolnych od egzekucji.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:31)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110708

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:31)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110702

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego.

uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:32)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2006-10-21
WDU19981110703

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary aresztu wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:32)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110698

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:32)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:32)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110700

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:32)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19980670441

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym muszą one odpowiadać.

uchylony (spr: 2018-06-21 06:31:00)
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2002-02-15
WDU20180000196

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:01:37)
2018-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:10:47)
2017-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002298

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:10:41)
2017-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001925

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:20)
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001760

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:36)
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001676

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:03)
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001675

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:03)
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000428

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:28)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000119

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:00)
2017-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002305

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:11)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002290

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:13)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002231

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:19)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002004

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:01)
2016-12-27
2016-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001804

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:21)
2017-01-02
2017-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001748

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 00:40:27)
2016-11-08
2016-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001692

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:32)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001698

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:31)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001700

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:31)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001341

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:41:06)
2016-09-10
2016-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160001214

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy

uchylony (spr: 2018-06-21 00:41:17)
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000969

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:06)
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000302

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:51:10)
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001544

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:01:25)
2015-10-07
2015-10-07
---- -- --
2017-09-20
WDU20150000907

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:46)
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2017-01-02
WDU20150000927

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:10:44)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000919

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:45)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20150000813

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:10:54)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000847

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:51)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20150000800

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:10:56)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000773

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:59)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20150000797

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 01:10:57)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000189

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:40:20)
2014-02-12
2014-02-12
---- -- --
2015-10-07
WDU20140000200

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:40:18)
2014-08-14
2014-08-14
---- -- --
2017-01-01
WDU20130001523

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:40:57)
2013-12-20
2013-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130001138

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:50:01)
2013-10-10
2013-10-10
---- -- --
2017-01-02
WDU20130000335

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:51:19)
2013-03-26
2013-03-26
---- -- --
2016-07-16
WDU20130000157

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:51:40)
2013-02-15
2013-02-15
---- -- --
2016-12-27
WDU20130000123

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:00:04)
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:00:18)
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000064

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:00:15)
2013-01-31
2013-01-31
---- -- --
2017-01-02
WDU20120001409

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:00:52)
2013-01-14
2013-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120001153

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:01:24)
2012-11-23
2012-11-23
---- -- --
2015-07-01
WDU20120000738

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:02:50)
2012-07-02
2012-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000547

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:10:24)
2012-06-18
2012-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20120000135

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:11:27)
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000104

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:11:31)
2012-02-04
2012-02-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uchylony (spr: 2018-06-21 02:11:39)
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
2014-02-12
WDU20120000056

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:11:38)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20112361402

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:07)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-24
WDU20111650991

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony (spr: 2018-06-21 02:20:50)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2018-02-08
WDU20111290746

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:13)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20110010002

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:30:58)
2011-01-03
2011-01-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20102301519

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:31:29)
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20102301520

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:31:29)
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20102021339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:31:48)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101701148

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:40:19)
2010-10-17
2010-10-17
---- -- --
2017-01-02
WDU20100980634

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:41:46)
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100980632

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:41:46)
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20092211749

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:50:33)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092021564

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:50:50)
2009-12-06
2009-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20091751360

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:51:10)
2009-10-22
2009-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20091691331

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:51:12)
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
2016-12-27
WDU20090540447

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:01:00)
2009-04-17
2009-04-17
---- -- --
2012-01-01
WDU20090220127

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:01:29)
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
2017-01-02
WDU20081080695

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:20:08)
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20080140087

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność albo niezdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:21:00)
2008-02-01
2008-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080170110

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:20:58)
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
2008-09-02
WDU20070690463

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:41:00)
2007-06-01
2007-06-01
---- -- --
2017-01-02
WDU20070180113

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:42:09)
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2017-01-02
WDU20062271663

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:42:36)
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2008-09-02
WDU20061811333

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:50:19)
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20060650459

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:09)
2006-04-19
2006-04-19
---- -- --
2009-12-06
WDU20050950802

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:01)
2005-06-15
2005-06-15
---- -- --
2018-02-08
WDU20050690618

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:18)
2005-04-26
2005-04-26
---- -- --
2012-01-01
WDU20050480457

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:31)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2016-03-24
WDU20050040027

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 04:21:08)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2008-09-02
WDU20042572578

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz udzielania pomocy z tego funduszu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:14)
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2005-01-01
WDU20041791854

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:31:17)
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2017-01-02
WDU20041281341

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:40:32)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040560544

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:15)
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
2010-06-08
WDU20040370337

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:35)
2004-03-24
2004-03-24
---- -- --
2016-12-27
WDU20040270242

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:50:43)
2004-03-11
2004-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20040150142

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

uchylony (spr: 2018-06-21 04:50:52)
2004-03-05
2004-03-05
---- -- --
2012-11-23
WDU20032112051

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:02)
2003-12-27
2003-12-27
---- -- --
2017-01-01
WDU20032041986

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:08)
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20031941902

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:16)
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
2017-01-02
WDU20031941903

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:16)
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20032041985

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:08)
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2010-07-11
WDU20031921881

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:18)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
2018-02-08
WDU20031861820

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:24)
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2014-08-14
WDU20031751709

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:33)
2003-10-23
2003-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031711665

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2003 r. w sprawie szczegółowych, zasad, zakresu i trybu współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:37)
2003-10-17
2003-10-17
---- -- --
2012-06-18
WDU20031671635

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy

uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:40)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2017-03-01
WDU20031591546

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:50)
2003-09-27
2003-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20031671633

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:41)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2016-03-24
WDU20031521495

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:55)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521496

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:55)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521497

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:55)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-04-19
WDU20031521498

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 05:00:54)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521493

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:56)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20031521494

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:56)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20031511469

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 05:00:58)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031511470

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:00:58)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20031511467

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 05:00:58)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030900852

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów

uchylony (spr: 2018-06-21 05:10:19)
2003-11-23
2003-11-23
---- -- --
2004-08-31
WDU20030620574

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 05:10:43)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2008-09-02
WDU20021221046

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:30:14)
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2004-03-12
WDU20020910812

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:30:35)
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
2013-01-01
WDU20020580537

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:31:01)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20020370346

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:31:18)
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2003-12-17
WDU20020080080

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 05:40:10)
2002-02-15
2002-01-15
2008-09-02
---- -- --
WDU20011211304

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:41:11)
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2003-12-17
WDU20010560590

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 05:50:43)
2001-07-07
2001-07-07
---- -- --
2004-02-20
WDU20010260297

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.

uchylony (spr: 2018-06-21 05:51:13)
2001-04-13
2001-04-13
---- -- --
2004-08-31
WDU20010050046

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 06:00:01)
2001-02-08
2001-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000971060

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:00:33)
2000-10-29
2000-10-29
---- -- --
2003-09-01
WDU20000290369

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 06:10:04)
2000-05-03
2000-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU19990941095

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:11:16)
1999-12-09
1999-12-09
---- -- --
2003-10-10
WDU19990850945

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:11:35)
1999-11-02
1999-11-02
---- -- --
2003-09-01
WDU19990870976

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:11:30)
1999-10-27
1999-10-27
---- -- --
2003-10-10
WDU19990610669

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

uchylony (spr: 2018-06-21 06:20:06)
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
2000-10-29
WDU19990560591

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

uchylony (spr: 2018-06-21 06:20:15)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2004-07-01
WDU19981561025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakładach karnych oraz zasad odpłatności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywaną przez skazanych odbywających praktyczną naukę zawodu.

uchylony (spr: 2018-06-21 06:21:39)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-03-24
WDU19981541012

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:21:40)
1999-01-02
1999-01-02
---- -- --
2003-11-15
WDU19981390904

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:11)
1998-12-02
1998-12-02
---- -- --
2003-09-27
WDU19981240823

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, a także pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, jak również szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz przeznaczania środków z tego funduszu na taką pomoc.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:19)
1998-09-30
1998-09-30
---- -- --
2004-09-02
WDU19981140741

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:28)
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-10-10
WDU19981130724

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów wymienionych w art. 38 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:30)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-12-27
WDU19981130726

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:29)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981130727

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:29)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-03-12
WDU19981130720

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, szczegółowych obowiązków tych zakładów w zakresie zatrudniania skazanych i zasad gospodarowania uzyskanymi z tego tytułu środkami oraz przysługujących ulg zakładom.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:30)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-04-22
WDU19981130723

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 06:30:30)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981110707

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi oraz wysokości otrzymywanych kwot pieniężnych wolnych od egzekucji.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:31)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110708

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:31)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110702

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego.

uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:32)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2006-10-21
WDU19981110703

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary aresztu wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:32)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110698

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:32)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:32)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110700

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:32)
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19980670441

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym muszą one odpowiadać.

uchylony (spr: 2018-06-21 06:31:00)
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2002-02-15

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu