zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.


Przepisy art. 251-254 obowiązują nie dłużej niż do dnia 1 września 2008 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:25:29) Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557
177
WDU19970900557
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący
2022-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

oczekujący na wejście w życie
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

obowiązujący
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

oczekujący na wejście w życie
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący
2019-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

obowiązujący
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego

obowiązujący
2019-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

akt objęty tekstem jednolitym
2019-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

obowiązujący
2019-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

akt objęty tekstem jednolitym
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący
2018-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-09-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

obowiązujący
2018-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

obowiązujący
2018-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym
2017-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

obowiązujący
2017-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

akt posiada tekst jednolity
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy

obowiązujący
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego

akt posiada tekst jednolity
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

obowiązujący
2017-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący
2016-12-27
2016-12-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący
2017-01-02
2017-01-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

akt objęty tekstem jednolitym
2016-11-08
2016-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

obowiązujący
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

akt posiada tekst jednolity
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowiązujący
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący
2016-09-10
2016-09-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

obowiązujący
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowiązujący
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

obowiązujący
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-20
2013-12-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

akt objęty tekstem jednolitym
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-01-14
2013-01-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

akt posiada tekst jednolity
2012-07-02
2012-07-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności

obowiązujący
2012-06-18
2012-06-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji

akt posiada tekst jednolity
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji

obowiązujący
2012-02-04
2012-02-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowiązujący
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

obowiązujący
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną

obowiązujący
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

akt posiada tekst jednolity
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt posiada tekst jednolity
2009-12-06
2009-12-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych

obowiązujący
2009-10-22
2009-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność albo niezdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne

obowiązujący
2008-02-01
2008-02-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
2008-09-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2008-09-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego

obowiązujący
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2008-09-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący
2004-03-11
2004-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

obowiązujący
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek

obowiązujący
2003-10-23
2003-10-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący
2003-09-27
2003-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania

obowiązujący
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowiązujący
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego

obowiązujący
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt posiada tekst jednolity
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt posiada tekst jednolity
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2008-09-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać.

wygaśnięcie aktu
2002-02-15
2002-01-15
2008-09-02
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowiązujący
2001-02-08
2001-02-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych.

obowiązujący
2000-05-03
2000-05-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowiązujący
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
---- -- --
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej.
Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
e
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2021 r. sygn. akt SK 9/18
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. sygn. akt K 9/17
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt SK 13/14
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2014 r. sygn. akt K 54/13
Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. akt K 22/10
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt P 20/09
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2009 r. sygn. akt K 1/07
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt SK 25/07
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy

uchylony
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony
2015-10-07
2015-10-07
---- -- --
2017-09-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

uznany za uchylony
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego

uchylony
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2019-02-16

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

uznany za uchylony
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

uznany za uchylony
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony
2014-02-12
2014-02-12
---- -- --
2015-10-07

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony
2014-08-14
2014-08-14
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony
2013-10-10
2013-10-10
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

uznany za uchylony
2013-03-26
2013-03-26
---- -- --
2016-07-16

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony
2013-02-15
2013-02-15
---- -- --
2016-12-27

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

uznany za uchylony
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
2015-07-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2013-01-31
2013-01-31
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

uznany za uchylony
2012-11-23
2012-11-23
---- -- --
2015-07-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uchylony
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
2014-02-12

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2018-02-08

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

uznany za uchylony
2011-01-03
2011-01-03
---- -- --
2012-07-02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

uznany za uchylony
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia

uznany za uchylony
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2010-10-17
2010-10-17
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
2016-12-27

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony
2009-04-17
2009-04-17
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony
2007-06-01
2007-06-01
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

uznany za uchylony
2006-04-19
2006-04-19
---- -- --
2009-12-06

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony
2005-06-15
2005-06-15
---- -- --
2018-02-08

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony
2005-04-26
2005-04-26
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2016-03-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz udzielania pomocy z tego funduszu

uznany za uchylony
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2005-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

uznany za uchylony
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
2010-06-08

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony
2004-03-24
2004-03-24
---- -- --
2016-12-27

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

uchylony
2004-03-05
2004-03-05
---- -- --
2012-11-23

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem

uznany za uchylony
2003-12-27
2003-12-27
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

uznany za uchylony
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
2018-02-08

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

uchylony
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2014-08-14

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2003 r. w sprawie szczegółowych, zasad, zakresu i trybu współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności

uznany za uchylony
2003-10-17
2003-10-17
---- -- --
2012-06-18

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy

uchylony
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2016-03-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

uchylony
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-04-19

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

uznany za uchylony
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

uznany za uchylony
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów

uchylony
2003-11-23
2003-11-23
---- -- --
2004-08-31

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2004-03-12

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.

uznany za uchylony
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

uznany za uchylony
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2003-12-17

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

uznany za uchylony
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2003-12-17

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych.

uznany za uchylony
2001-07-07
2001-07-07
---- -- --
2004-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.

uchylony
2001-04-13
2001-04-13
---- -- --
2004-08-31

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

uznany za uchylony
2000-10-29
2000-10-29
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

uznany za uchylony
1999-12-09
1999-12-09
---- -- --
2003-10-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony
1999-11-02
1999-11-02
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony
1999-10-27
1999-10-27
---- -- --
2003-10-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

uchylony
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
2000-10-29

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

uchylony
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakładach karnych oraz zasad odpłatności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywaną przez skazanych odbywających praktyczną naukę zawodu.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-03-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony
1999-01-02
1999-01-02
---- -- --
2003-11-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych.

uznany za uchylony
1998-12-02
1998-12-02
---- -- --
2003-09-27

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, a także pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, jak również szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz przeznaczania środków z tego funduszu na taką pomoc.

uznany za uchylony
1998-09-30
1998-09-30
---- -- --
2004-09-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

uznany za uchylony
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-10-10

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów wymienionych w art. 38 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-12-27

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-03-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, szczegółowych obowiązków tych zakładów w zakresie zatrudniania skazanych i zasad gospodarowania uzyskanymi z tego tytułu środkami oraz przysługujących ulg zakładom.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-04-22

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi oraz wysokości otrzymywanych kwot pieniężnych wolnych od egzekucji.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego.

uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2006-10-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary aresztu wojskowego.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym muszą one odpowiadać.

uchylony
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2002-02-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący
2022-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

oczekujący na wejście w życie
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

obowiązujący
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

oczekujący na wejście w życie
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący
2019-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

obowiązujący
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego

obowiązujący
2019-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

akt objęty tekstem jednolitym
2019-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

obowiązujący
2019-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

akt objęty tekstem jednolitym
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący
2018-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-09-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

obowiązujący
2018-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

obowiązujący
2018-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym
2017-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

obowiązujący
2017-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

akt posiada tekst jednolity
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy

obowiązujący
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego

akt posiada tekst jednolity
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

obowiązujący
2017-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący
2016-12-27
2016-12-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący
2017-01-02
2017-01-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

akt objęty tekstem jednolitym
2016-11-08
2016-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

obowiązujący
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

akt posiada tekst jednolity
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowiązujący
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący
2016-09-10
2016-09-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy

uchylony
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

obowiązujący
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony
2015-10-07
2015-10-07
---- -- --
2017-09-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

uznany za uchylony
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego

uchylony
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2019-02-16

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

uznany za uchylony
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowiązujący
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

uznany za uchylony
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

obowiązujący
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony
2014-02-12
2014-02-12
---- -- --
2015-10-07

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony
2014-08-14
2014-08-14
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-20
2013-12-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony
2013-10-10
2013-10-10
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

uznany za uchylony
2013-03-26
2013-03-26
---- -- --
2016-07-16

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony
2013-02-15
2013-02-15
---- -- --
2016-12-27

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

akt objęty tekstem jednolitym
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

uznany za uchylony
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
2015-07-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2013-01-31
2013-01-31
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-01-14
2013-01-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

uznany za uchylony
2012-11-23
2012-11-23
---- -- --
2015-07-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

akt posiada tekst jednolity
2012-07-02
2012-07-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności

obowiązujący
2012-06-18
2012-06-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji

akt posiada tekst jednolity
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji

obowiązujący
2012-02-04
2012-02-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uchylony
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
2014-02-12

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2018-02-08

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

uznany za uchylony
2011-01-03
2011-01-03
---- -- --
2012-07-02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

uznany za uchylony
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia

uznany za uchylony
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowiązujący
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2010-10-17
2010-10-17
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

obowiązujący
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną

obowiązujący
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

akt posiada tekst jednolity
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt posiada tekst jednolity
2009-12-06
2009-12-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych

obowiązujący
2009-10-22
2009-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
2016-12-27

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony
2009-04-17
2009-04-17
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność albo niezdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne

obowiązujący
2008-02-01
2008-02-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
2008-09-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony
2007-06-01
2007-06-01
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2008-09-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego

obowiązujący
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

uznany za uchylony
2006-04-19
2006-04-19
---- -- --
2009-12-06

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony
2005-06-15
2005-06-15
---- -- --
2018-02-08

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony
2005-04-26
2005-04-26
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2016-03-24

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2008-09-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz udzielania pomocy z tego funduszu

uznany za uchylony
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2005-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

uznany za uchylony
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

uznany za uchylony
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
2010-06-08

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

uznany za uchylony
2004-03-24
2004-03-24
---- -- --
2016-12-27

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący
2004-03-11
2004-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

uchylony
2004-03-05
2004-03-05
---- -- --
2012-11-23

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem

uznany za uchylony
2003-12-27
2003-12-27
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

obowiązujący
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
2017-01-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

obowiązujący
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

uznany za uchylony
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

uchylony
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
2018-02-08

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

uchylony
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2014-08-14

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek

obowiązujący
2003-10-23
2003-10-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2003 r. w sprawie szczegółowych, zasad, zakresu i trybu współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności

uznany za uchylony
2003-10-17
2003-10-17
---- -- --
2012-06-18

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy

uchylony
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący
2003-09-27
2003-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

uznany za uchylony
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2016-03-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania

obowiązujący
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowiązujący
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

uchylony
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-04-19

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego

obowiązujący
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

uznany za uchylony
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

uznany za uchylony
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt posiada tekst jednolity
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

uznany za uchylony
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

akt posiada tekst jednolity
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów

uchylony
2003-11-23
2003-11-23
---- -- --
2004-08-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

wygaśnięcie aktu
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2008-09-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2004-03-12

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.

uznany za uchylony
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

uznany za uchylony
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2003-12-17

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać.

wygaśnięcie aktu
2002-02-15
2002-01-15
2008-09-02
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

uznany za uchylony
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2003-12-17

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych.

uznany za uchylony
2001-07-07
2001-07-07
---- -- --
2004-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.

uchylony
2001-04-13
2001-04-13
---- -- --
2004-08-31

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowiązujący
2001-02-08
2001-02-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

uznany za uchylony
2000-10-29
2000-10-29
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych.

obowiązujący
2000-05-03
2000-05-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

uznany za uchylony
1999-12-09
1999-12-09
---- -- --
2003-10-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony
1999-11-02
1999-11-02
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony
1999-10-27
1999-10-27
---- -- --
2003-10-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

uchylony
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
2000-10-29

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

uchylony
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakładach karnych oraz zasad odpłatności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywaną przez skazanych odbywających praktyczną naukę zawodu.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-03-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

uznany za uchylony
1999-01-02
1999-01-02
---- -- --
2003-11-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych.

uznany za uchylony
1998-12-02
1998-12-02
---- -- --
2003-09-27

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, a także pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, jak również szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz przeznaczania środków z tego funduszu na taką pomoc.

uznany za uchylony
1998-09-30
1998-09-30
---- -- --
2004-09-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

uznany za uchylony
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-10-10

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów wymienionych w art. 38 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-12-27

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-03-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, szczegółowych obowiązków tych zakładów w zakresie zatrudniania skazanych i zasad gospodarowania uzyskanymi z tego tytułu środkami oraz przysługujących ulg zakładom.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-04-22

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowiązujący
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi oraz wysokości otrzymywanych kwot pieniężnych wolnych od egzekucji.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego.

uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2006-10-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary aresztu wojskowego.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

uznany za uchylony
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym muszą one odpowiadać.

uchylony
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2002-02-15

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu