Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Przepisy art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48, art. 54, art. 83 i art. 87 wchodzą w życie z dniem 22 października 1997 r., a przepisy art. 85 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. Zmiany niniejszej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" (Dz. U. Nr 84. poz. 948) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego oraz wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Art. 38 pkt 1 lit. f wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r.(Dz. U. z 2000 r. nr 114, poz. 1194). Akty zmienione:
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.
Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 06:40:57) Dz.U. 1997 nr 121 poz. 76915

_

WDU20180000596

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:38)
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000547

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:45)
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000546

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:46)
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000501

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:53)
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000503

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:53)
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000302

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:24)
2018-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001522

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:31)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:12)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002226

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:32:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001680

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:55)
2016-10-14
2016-10-14
---- -- --
2020-03-01
WDU20160001676

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:56)
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
2020-03-01
WDU20150002223

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:31)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000067

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:54)
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000071

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:20:54)
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000065

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:55)
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
2020-03-01
WDU20140001667

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:57)
2014-12-01
2014-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001621

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:05)
2014-12-01
2014-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000124

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:40:47)
2014-01-25
2014-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20112991773

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:11:51)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2020-03-01
WDU20112811648

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:12:12)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110770422

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:30:12)
2011-04-20
2011-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20092191712

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:51:05)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090300199

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:03:25)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072281683

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:22:28)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070620422

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:40:41)
2007-04-10
2007-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20062411749

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:42:01)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050820718

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:20:19)
2005-05-27
2005-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20031881846

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:00:34)
2003-11-05
2003-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20020950842

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:31:02)
2002-07-09
2002-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20001181247

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 06:00:29)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001181248

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:00:28)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180000302

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:24)
2018-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:12)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001680

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:55)
2016-10-14
2016-10-14
---- -- --
2020-03-01
WDU20150000071

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:20:54)
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000065

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:55)
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
2020-03-01
WDU20140001621

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:05)
2014-12-01
2014-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000124

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:40:47)
2014-01-25
2014-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20112811648

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:12:12)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110770422

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:30:12)
2011-04-20
2011-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20092191712

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:51:05)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090300199

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:03:25)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072281683

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:22:28)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070620422

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:40:41)
2007-04-10
2007-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20062411749

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:42:01)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050820718

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:20:19)
2005-05-27
2005-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20031881846

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:00:34)
2003-11-05
2003-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20020950842

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:31:02)
2002-07-09
2002-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20001181247

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 06:00:29)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001685

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:40:55)
2016-10-14
2016-10-14
---- -- --
2018-03-15
WDU20130000205

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:52:33)
2013-03-16
2013-03-16
---- -- --
2018-03-15
WDU20130000049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:19)
2013-01-15
2013-01-15
---- -- --
2014-12-01
WDU20112971761

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:53)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-15
WDU20112971760

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:53)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2018-03-15
WDU20112731616

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:18)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-12-01
WDU20110770423

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:12)
2011-04-20
2011-04-20
---- -- --
2012-01-01
WDU20110860475

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:05)
2011-04-30
0000-00-00
---- -- --
2012-01-01
WDU20092191714

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:05)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20092191713

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:05)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20090300200

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:25)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20072281682

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:29)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20072281684

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:28)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062471813

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:52)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062471811

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:52)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062471812

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:52)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2018-03-15
WDU20062411750

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:01)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20050820717

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowego treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:19)
2005-05-27
2005-05-27
---- -- --
2012-01-01
WDU20042812793

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:13)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20031861821

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 05:00:37)
2003-10-31
2003-10-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20020170165

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:40:05)
2002-03-09
2002-03-09
---- -- --
2012-01-01
WDU20001171237

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:30)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20001171238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:30)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20001171240

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:30)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20001171241

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:29)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2018-03-15
WDU20001171242

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia dolnej i górnej granicy wynagrodzeń za działalność kuratorów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:29)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2018-03-15
WDU20180000596

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:38)
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000547

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:45)
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000546

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:46)
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000501

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:53)
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000503

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:53)
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000302

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:24)
2018-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001522

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:31)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:12)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002226

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:32:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001680

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:55)
2016-10-14
2016-10-14
---- -- --
2020-03-01
WDU20160001676

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:56)
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
2020-03-01
WDU20160001685

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:40:55)
2016-10-14
2016-10-14
---- -- --
2018-03-15
WDU20150002223

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:31)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000067

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:54)
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000071

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:20:54)
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000065

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:55)
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
2020-03-01
WDU20140001667

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:57)
2014-12-01
2014-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001621

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:05)
2014-12-01
2014-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000124

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:40:47)
2014-01-25
2014-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000205

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:52:33)
2013-03-16
2013-03-16
---- -- --
2018-03-15
WDU20130000049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:19)
2013-01-15
2013-01-15
---- -- --
2014-12-01
WDU20112971761

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:53)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-15
WDU20112971760

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:53)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2018-03-15
WDU20112991773

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:11:51)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2020-03-01
WDU20112731616

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:18)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-12-01
WDU20112811648

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:12:12)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110770422

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:30:12)
2011-04-20
2011-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20110770423

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:12)
2011-04-20
2011-04-20
---- -- --
2012-01-01
WDU20110860475

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:05)
2011-04-30
0000-00-00
---- -- --
2012-01-01
WDU20092191714

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:05)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20092191712

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:51:05)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092191713

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:05)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20090300199

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:03:25)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20090300200

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:25)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20072281682

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:29)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20072281683

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:22:28)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072281684

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:28)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20070620422

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:40:41)
2007-04-10
2007-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20062471813

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:52)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062471811

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:52)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062471812

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:52)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2018-03-15
WDU20062411749

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:42:01)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20062411750

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:01)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20050820718

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:20:19)
2005-05-27
2005-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20050820717

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowego treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:19)
2005-05-27
2005-05-27
---- -- --
2012-01-01
WDU20042812793

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:13)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20031861821

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

uchylony (spr: 2018-06-23 05:00:37)
2003-10-31
2003-10-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20031881846

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:00:34)
2003-11-05
2003-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20020950842

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:31:02)
2002-07-09
2002-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20020170165

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:40:05)
2002-03-09
2002-03-09
---- -- --
2012-01-01
WDU20001171237

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:30)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20001171238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:30)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20001171240

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:30)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20001171241

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:29)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2018-03-15
WDU20001171242

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia dolnej i górnej granicy wynagrodzeń za działalność kuratorów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:29)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2018-03-15
WDU20001181247

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 06:00:29)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001181248

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:00:28)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 44.90

Cena: 17.90

Cena: 39.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 14.90

Cena: 14.90

Cena: 17.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu