Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.


Art. 22 par. 6, art. 28 par. 3, art. 46 par. 3, art. 48 par. 3, art. 56 par. 3, art. 58, art. 67 par. 3, art. 79 par. 3, art. 82 par. 3, art. 83, art. 84 par. 2, art. 87 par. 5, art. 119, art. 196 par. 4, art. 283 par. 3, art. 303, art. 314 pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wchodzą w życie z dniem 13 listopada 1997 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa Karna Skarbowa z dnia 26 października 1971 r.
Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 06:40:41) Dz.U. 1997 nr 137 poz. 92680

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001346

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:06)
2018-07-13
0000-00-00
2019-06-30
---- -- --
WDU20180001248

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych zysków z tytułu dotacji celowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:16)
2018-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:31)
2018-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000951

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:47)
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000803

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:05)
2018-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000447

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:41)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000555

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:29)
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000480

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:38)
2018-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:03)
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002167

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:16)
2017-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001919

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:41)
2017-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001828

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:07)
2017-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001802

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:09)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001725

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:16)
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001726

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:16)
2017-09-10
0000-00-00
2019-08-12
---- -- --
WDU20170001574

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:30)
2017-08-25
0000-00-00
2019-08-12
---- -- --
WDU20170001409

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:46)
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001281

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:58)
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001287

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:58)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001315

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:55)
2017-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000871

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:04)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000864

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:04)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000808

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:10)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000632

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:27)
2017-03-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000380

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:51)
2017-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000425

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:47)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000461

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:44)
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000341

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:55)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000343

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:55)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000349

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000352

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000353

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000329

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:56)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000354

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000298

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:59)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000333

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:56)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000301

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:58)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000318

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:57)
2017-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000182

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:09)
2017-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000225

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wniosków o doręczenie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:06)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000200

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:08)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000179

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:09)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000138

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:14)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002190

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:03)
2016-12-29
2016-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160002000

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w "Loterii Paragonowej 2 edycja"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:22)
2016-12-13
2016-12-13
2017-08-31
---- -- --
WDU20160001875

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:40:34)
2016-12-07
2016-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001778

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:44)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001809

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:41)
2016-11-19
2016-11-19
2019-12-31
---- -- --
WDU20160001723

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:49)
2016-10-19
2016-10-19
2016-12-31
---- -- --
WDU20160001337

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:24)
2016-08-25
2016-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów członków Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:14)
2016-07-27
2016-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000932

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:50:33)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000942

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:50:31)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000945

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:50:31)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000916

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:50:34)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000838

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:42)
2016-06-28
2016-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160000839

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:50:42)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000194

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:05)
2016-02-18
2016-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150002337

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:31)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002355

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:30)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002286

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:37)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002287

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:37)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:37)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002330

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:32)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002182

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:47)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:00:45)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002233

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:43)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002157

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:00:49)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002154

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:49)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002061

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:58)
2015-12-23
2015-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150002085

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:56)
2015-12-24
2015-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001773

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w "Loterii Paragonowej"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:27)
2015-11-18
2015-11-18
2017-01-31
---- -- --
WDU20150001699

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:35)
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001360

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:26)
2015-09-11
2015-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001174

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:45)
2015-08-17
2015-08-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150001176

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:45)
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000766

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:24)
2015-06-23
2015-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000416

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:19)
2015-03-25
2015-03-25
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000399

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:21)
2015-04-07
2015-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000327

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:28)
2015-03-24
2015-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000164

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:44)
2015-01-31
2015-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150000057

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:54)
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001931

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:07)
2014-12-30
2014-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001274

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:30:32)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000994

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:58)
2014-08-12
2014-08-12
2015-12-31
---- -- --
WDU20140000553

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:08)
2014-04-30
2014-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000404

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:25)
2014-03-28
2014-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140000401

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:26)
2014-04-11
2014-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000224

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:46)
2014-02-23
2014-02-23
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001123

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:50:20)
2013-10-08
2013-10-08
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000399

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:30)
2013-04-11
2013-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000363

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:50)
2012-04-04
2012-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000246

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:00)
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000268

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:10:58)
2012-03-28
2012-03-28
2013-12-31
---- -- --
WDU20120000245

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:11:00)
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20112921718

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:11:27)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112461469

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:20:24)
2011-12-02
2012-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112261357

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:34)
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20112211313

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:38)
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112011186

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:20:49)
2011-10-11
2011-10-11
2012-01-01
---- -- --
WDU20110900521

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:20)
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110520267

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:44)
2011-03-25
2011-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20110400204

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:50)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110190096

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:31:00)
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20102591767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:31:13)
2011-01-02
2011-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20100570362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:12)
2010-04-09
2010-04-09
2016-01-01
---- -- --
WDU20100570363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:50:12)
2010-04-24
2010-04-24
2012-01-01
---- -- --
WDU20100070049

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:41)
2010-02-02
2010-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20092261819

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:50:47)
2010-01-15
2010-01-15
2011-01-01
---- -- --
WDU20092111632

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:51:05)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091951508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:51:16)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091871454

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:51:21)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091791388

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:51:28)
2009-11-12
2009-11-12
2014-07-01
---- -- --
WDU20091831426

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:51:24)
2009-11-17
2009-11-17
2014-07-01
---- -- --
WDU20091691329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:51:33)
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20091601270

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:15)
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091080901

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:01:53)
2009-07-23
2009-07-23
2010-01-01
---- -- --
WDU20091080900

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:53)
2009-07-23
2009-07-23
2020-01-01
---- -- --
WDU20090620509

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:02:28)
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090590488

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:02:30)
2009-04-29
2009-04-29
2014-07-01
---- -- --
WDU20090320252

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:10:10)
2009-03-01
2009-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090310209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:10:14)
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20082371664

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:10:35)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082361636

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:10:39)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082361633

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:10:39)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082231467

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:10:55)
2008-12-18
2008-12-18
2009-10-10
---- -- --
WDU20082181395

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:11:01)
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081530953

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:05)
2008-09-06
2008-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20080930588

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:20:39)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080780468

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:50)
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20080590361

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:21:01)
2008-04-09
2008-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20080530316

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:21:06)
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072491860

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:30:05)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072451809

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:30:11)
2008-01-12
2008-01-12
2008-12-31
---- -- --
WDU20072411764

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:15)
2007-12-27
2007-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20072361738

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:17)
2008-01-03
2008-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20072331713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:30:19)
2007-12-14
2007-12-14
2008-01-01
---- -- --
WDU20071821301

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:00)
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20071791266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:31:03)
2007-10-13
2007-10-13
2009-10-10
---- -- --
WDU20071511077

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:21)
2007-08-22
2007-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20070340210

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:41:08)
2007-02-26
2007-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20062461802

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:41:32)
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20062091545

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:50:20)
2006-12-07
2006-12-07
---- -- --
2008-01-01
WDU20061921420

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:32)
2006-11-01
2006-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061831359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:38)
2006-10-26
2006-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20061060715

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:00:06)
2006-07-11
2006-07-11
2007-12-31
---- -- --
WDU20061080738

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:00:04)
2006-07-13
2006-07-13
2007-01-01
---- -- --
WDU20060730507

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:00:31)
2006-04-28
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060730508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:00:31)
2006-04-28
2005-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060730506

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:00:31)
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20052662235

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:01:19)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052241923

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:10:11)
2005-11-10
2005-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20052241924

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:10:11)
2005-11-10
2005-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20052011664

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:10:35)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051661392

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:11:01)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051651371

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051651373

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050740651

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:20:36)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20050680590

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:20:42)
2005-05-10
2005-01-01
2005-12-31
---- -- --
WDU20050430417

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:20:57)
2005-04-02
2005-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050170149

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:21:24)
2005-01-31
2005-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050170148

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:21:24)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050020005

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:30:05)
2005-01-21
2005-01-21
---- -- --
---- -- --
WDU20042692670

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:30:27)
2004-12-22
2004-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20042472477

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:30:44)
2004-12-04
2004-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20042072111

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:31:18)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20041661741

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:40:18)
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041561640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:40:28)
2004-07-08
2004-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20040820752

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:20)
2004-04-26
2004-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20040820753

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:20)
2004-04-26
2004-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20040580557

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:38)
2004-04-23
2004-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040500482

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:45)
2004-03-29
2004-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20040470454

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:47)
2004-03-23
2004-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040340298

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:51:00)
2004-03-04
2004-03-04
2004-12-31
---- -- --
WDU20040100081

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:51:21)
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040100082

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:51:21)
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20032292285

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 05:00:01)
2003-12-31
2003-01-01
2006-12-31
---- -- --
WDU20032031969

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:00:33)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031521489

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 05:01:17)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031241158

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2003 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:15)
2003-07-16
2003-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20030650611

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:11:06)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030580511

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom, realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego, terminów wpłat zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:11:16)
2003-04-04
2003-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20030330266

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:20:03)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030050049

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2003 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:20:25)
2003-01-17
2003-01-17
---- -- --
---- -- --
WDU20022402061

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022412079

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:20:32)
2002-12-31
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021601328

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:08)
2002-09-30
2002-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021080950

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:41)
2002-08-01
2002-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021110972

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych dochodów (przychodów).

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:39)
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20020690637

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności znaków akcyzy.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:31:07)
2002-06-22
2002-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20020460435

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:31:26)
2002-04-30
2002-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020310289

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:40:11)
2002-03-29
2002-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020190191

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:40:21)
2002-03-11
2002-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20010430482

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:51:10)
2001-05-12
2001-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20010040034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:00:24)
2001-02-07
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001211293

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:00:33)
2001-01-14
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130163

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:10:47)
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130164

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:10:47)
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130165

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:10:47)
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000120145

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 06:10:49)
2000-03-09
2000-01-01
2000-12-31
---- -- --
WDU19991091243

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:11:11)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990610663

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru zryczałtowanego podatku od towarów i usług od usług transportowych polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi za granicą.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:20:28)
1999-07-15
1999-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU19990610664

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego oraz umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w wyniku łączenia i grupowania niektórych banków.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:20:28)
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU19981320866

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:30:36)
1998-10-28
1998-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU19980930587

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych należnego od niektórych podmiotów gospodarczych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:31:00)
1998-07-23
1998-07-23
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000319

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

na dzie? 2018-07-22 02:31:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000583

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 02:22:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000584

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 02:22:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000846

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

na dzie? 2018-07-22 02:21:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001008

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

na dzie? 2018-07-22 02:11:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000026

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

na dzie? 2018-07-22 02:11:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000090

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

na dzie? 2018-07-22 02:11:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000163

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

na dzie? 2018-07-22 02:11:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000442

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

na dzie? 2018-07-22 02:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000537

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

na dzie? 2018-07-22 02:01:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000596

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

na dzie? 2018-07-22 02:01:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000736

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 02:01:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000747

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 02:01:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000709

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000710

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000905

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

na dzie? 2018-07-22 01:32:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000722

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 01:12:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000723

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 01:12:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000020

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

na dzie? 2018-07-22 01:02:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000796

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 00:42:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000797

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 00:42:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000808

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 00:21:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000809

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

na dzie? 2018-07-22 00:21:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000951

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:47)
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001315

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:55)
2017-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000343

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:55)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000349

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000352

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000353

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000354

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000333

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:56)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000138

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:14)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001778

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:44)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000916

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:50:34)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002337

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:31)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002330

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:32)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000246

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:00)
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20082361636

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:10:39)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000550

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:35)
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
2017-10-01
WDU20170000385

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:51)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2017-10-01
WDU20170000307

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:58)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2017-04-04
WDU20160001306

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 00:41:28)
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
2017-10-01
WDU20160000854

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:41)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000013

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczania opłaty za wniosek wspólny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:27)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000014

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:27)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000015

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:27)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20150002351

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:30)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150002362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:29)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
2017-10-01
WDU20150002307

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:35)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-10-29
WDU20150002305

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:35)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-05-20
WDU20150002163

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:49)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001545

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:08)
2015-10-07
2015-10-07
---- -- --
2015-12-31
WDU20150000921

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:10)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000643

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:37)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000644

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:37)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001971

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 01:21:03)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20140001847

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:21:14)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140000483

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

uchylony (spr: 2018-07-22 01:40:16)
2014-04-29
2014-04-29
---- -- --
2017-03-03
WDU20140000405

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:40:25)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
2014-09-27
WDU20130001689

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:11)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20130001547

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:29)
2013-12-14
2013-12-14
---- -- --
2014-09-27
WDU20130001184

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:15)
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001194

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:14)
2013-10-12
2013-10-03
---- -- --
2017-03-01
WDU20130000669

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:51:00)
2013-06-11
2013-06-11
---- -- --
2014-09-27
WDU20130000098

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:24)
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
2013-06-11
WDU20120001537

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:35)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20120001083

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:18)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000474

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:39)
2012-05-01
2012-05-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20120000387

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:48)
2012-04-11
2012-04-11
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:20)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2013-01-01
WDU20112961756

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:23)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-05
WDU20112961757

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:23)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20112931733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:25)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20112931726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20112931730

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20120000015

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:20)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2015-07-01
WDU20112861681

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:04)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000010

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:20)
2012-01-19
2012-01-19
---- -- --
2017-07-05
WDU20112741618

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:09)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20112741619

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:09)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2016-01-01
WDU20112671580

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:13)
2011-12-27
2011-12-27
---- -- --
2016-01-01
WDU20112261359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:34)
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
2017-03-03
WDU20112071231

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20110760412

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:29)
2011-04-11
2011-04-11
---- -- --
2013-06-11
WDU20110580298

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:41)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20110580299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:41)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20110190097

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:00)
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
2013-06-11
WDU20102591769

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:13)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102371572

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:30)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20102091378

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:11)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2011-01-01
WDU20102091377

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:11)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2013-06-11
WDU20092251808

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:48)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20092261821

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:47)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20091831425

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:24)
2009-11-17
2009-11-17
---- -- --
2014-01-01
WDU20091761363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:30)
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
2012-01-01
WDU20091261042

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:40)
2009-08-25
2009-08-25
---- -- --
2012-01-19
WDU20090570470

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:31)
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2011-01-01
WDU20090570469

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:31)
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2011-01-01
WDU20090360281

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:05)
2009-03-07
2009-03-07
---- -- --
2012-01-05
WDU20090020009

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:35)
2009-01-09
2009-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20082361637

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:38)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20082361632

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:39)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20082371659

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:36)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-12-27
WDU20082371660

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:36)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20082371661

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:36)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2009-03-07
WDU20082371662

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:36)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20082371663

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:36)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20081871150

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:24)
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
2009-04-08
WDU20081140727

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:25)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20081140726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:25)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20081160734

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:24)
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
2014-01-01
WDU20080710417

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:56)
2008-04-28
2008-04-28
---- -- --
2009-04-08
WDU20080550336

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:04)
2008-04-01
2008-04-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20072461820

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20072461817

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20072461818

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-04-08
WDU20072461819

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20071701192

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:11)
2007-09-19
2007-09-19
---- -- --
2008-01-01
WDU20071581106

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie

uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:18)
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
2009-11-17
WDU20071591120

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:17)
2007-09-18
2007-09-18
---- -- --
2009-01-01
WDU20071100758

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:16)
2007-06-25
2008-12-31
---- -- --
2009-04-29
WDU20071120770

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:15)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20071120771

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:15)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20071230854

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:06)
2007-07-24
2007-07-24
---- -- --
2012-01-01
WDU20071010677

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:23)
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
2009-01-01
WDU20070930622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:29)
2007-06-01
2007-06-01
---- -- --
2009-11-12
WDU20070720482

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:42)
2007-05-08
2007-05-08
---- -- --
2012-01-19
WDU20070220134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:15)
2007-02-12
2007-02-12
---- -- --
2008-01-01
WDU20070160091

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:19)
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20062251641

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:12)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-11-01
WDU20062191599

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:15)
2006-12-01
2006-12-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20061791323

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:41)
2006-10-03
2006-10-03
---- -- --
2008-01-01
WDU20061681196

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:53)
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2009-04-08
WDU20061681197

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:53)
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2008-01-01
WDU20061461060

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:05)
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2008-01-01
WDU20061461061

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:05)
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2009-04-08
WDU20061461062

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:05)
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20061441047

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:06)
2006-08-26
2006-08-26
---- -- --
2009-01-01
WDU20051661390

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:01)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651375

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651372

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651374

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20051651370

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2007-06-21
WDU20050700630

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:38)
2005-04-27
2005-04-27
---- -- --
2005-11-10
WDU20050060036

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:01)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
2006-08-16
WDU20042832827

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:11)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-05-08
WDU20041841901

Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:04)
2004-08-25
2004-08-25
---- -- --
2005-09-01
WDU20041821882

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:06)
2005-02-01
2005-02-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20041061134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 04:41:17)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-05-08
WDU20040510496

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2004 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:44)
2004-03-30
2004-03-30
---- -- --
2004-04-30
WDU20040490471

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:46)
2004-03-26
2004-03-26
---- -- --
2004-05-01
WDU20040170168

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:14)
2004-02-05
2004-01-01
---- -- --
2005-01-31
WDU20040120105

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2004 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:19)
2004-01-29
2004-01-29
---- -- --
2004-04-30
WDU20032322325

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20031521487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:17)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20031521488

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:17)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20031521490

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:17)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2004-08-25
WDU20031461418

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn

uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:23)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-08-16
WDU20031081011

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:28)
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2003-12-31
WDU20030420366

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:29)
2003-03-11
2003-03-11
---- -- --
2004-03-29
WDU20022402062

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402063

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402064

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402065

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20022402066

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20022402067

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402068

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20022402069

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402070

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-03-11
WDU20022412080

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:32)
2002-12-31
2002-12-01
---- -- --
2004-12-31
WDU20022341967

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:42)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-08-16
WDU20021791493

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:25)
2002-10-29
2002-01-01
---- -- --
2002-12-31
WDU20021571312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:10)
2002-09-26
2002-09-26
---- -- --
2003-01-01
WDU20021291107

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie zaniechania w całości poboru podatku od towarów i usług.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:27)
2002-08-29
2002-08-29
---- -- --
2002-11-01
WDU20020640593

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:11)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20020580534

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zaniechania w całości poboru podatku od towarów i usług.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:17)
2002-05-25
2002-05-25
---- -- --
2002-12-31
WDU20020580530

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:17)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20020170158

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatku.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:24)
2002-03-01
2002-01-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20020080067

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:32)
2002-01-31
2002-01-31
---- -- --
2002-06-01
WDU20011481654

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:58)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-02-01
WDU20011371537

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:08)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011181262

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłożenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:02)
2001-10-15
2001-10-15
---- -- --
2001-12-17
WDU20011051146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:13)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-02-01
WDU20010991077

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:19)
2001-09-14
2001-09-14
---- -- --
2001-12-17
WDU20010790848

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:39)
2001-07-31
2001-07-31
---- -- --
2001-12-17
WDU20010430481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:51:10)
2001-05-12
2001-05-08
---- -- --
2003-04-04
WDU20010400462

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:51:12)
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2006-08-16
WDU20010400463

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:51:12)
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2003-03-13
WDU20010040035

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:24)
2001-02-07
2001-02-07
---- -- --
2001-05-04
WDU20001211296

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:33)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2002-03-26
WDU20000911011

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:01)
2000-10-28
2000-10-28
---- -- --
2002-03-26
WDU20000720843

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:16)
2000-09-04
2000-09-04
---- -- --
2002-03-26
WDU20000250304

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:33)
2000-04-15
2000-04-15
---- -- --
2002-03-26
WDU20000260311

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:32)
2000-04-25
2000-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU20000260315

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:32)
2000-04-10
2000-04-10
---- -- --
2003-07-01
WDU20000150186

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:45)
2000-03-07
2000-03-07
---- -- --
2002-03-11
WDU20000130166

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:46)
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000130167

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:46)
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU20000130168

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:46)
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU20000130170

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:46)
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU20000120144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:50)
2000-03-09
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000120143

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia organom rentowym terminu przesłania urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:50)
2000-02-23
2000-02-23
---- -- --
2000-04-30
WDU20000090123

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:52)
2000-02-26
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991101277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:06)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19991091247

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty oraz przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:11:10)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991091245

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:10)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2002-03-26
WDU19991051201

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:14)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU19991051202

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:14)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991051199

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:14)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19990901008

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:33)
1999-11-23
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19990600646

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:29)
1999-07-12
1999-07-12
---- -- --
1999-12-31
WDU19990210184

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:14)
1999-03-12
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19990130117

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:20)
1999-02-19
1999-02-19
---- -- --
1999-12-31
WDU19990060040

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:27)
1999-01-21
1999-01-21
---- -- --
2000-01-01
WDU19990060038

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 strycznia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:27)
1999-01-21
1999-01-21
---- -- --
2003-01-01
WDU19981641174

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:07)
1999-01-15
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19981561022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:21)
1999-01-05
1998-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU19981460951

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:28)
1998-12-22
1998-12-22
---- -- --
2011-01-02
WDU19981270842

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:38)
1998-10-13
1998-10-11
---- -- --
1998-12-31
WDU19981140735

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:48)
1998-09-17
1998-09-17
---- -- --
2001-01-01
WDU19980750487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:31:08)
1998-07-04
1998-07-04
---- -- --
2001-05-07
WDU19980350200

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:40:04)
1998-04-04
1998-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19971621124

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:40:23)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2001-05-07
WDU19971561024

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:40:32)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU20180001346

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:06)
2018-07-13
0000-00-00
2019-06-30
---- -- --
WDU20180001248

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych zysków z tytułu dotacji celowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:16)
2018-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:31)
2018-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000951

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:47)
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000803

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:05)
2018-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000447

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:41)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000555

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:29)
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000480

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:38)
2018-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:03)
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002167

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:16)
2017-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001919

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:41)
2017-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001828

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:07)
2017-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001802

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:09)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001725

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:16)
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001726

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:16)
2017-09-10
0000-00-00
2019-08-12
---- -- --
WDU20170001574

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:30)
2017-08-25
0000-00-00
2019-08-12
---- -- --
WDU20170001409

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:46)
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001281

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:58)
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001287

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:58)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001315

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:55)
2017-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000871

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:04)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000864

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:04)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000808

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:10)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000550

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:35)
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
2017-10-01
WDU20170000632

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:27)
2017-03-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000380

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:51)
2017-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000425

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:47)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000461

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:44)
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000341

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:55)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000343

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:55)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000349

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000352

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000353

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000329

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:56)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000385

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:51)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2017-10-01
WDU20170000307

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:30:58)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2017-04-04
WDU20170000354

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:54)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000298

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:59)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000333

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:56)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000301

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:58)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000318

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:57)
2017-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000182

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:09)
2017-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000225

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wniosków o doręczenie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:06)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000200

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:08)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000179

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:09)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000138

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:14)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002190

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:03)
2016-12-29
2016-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160002000

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w "Loterii Paragonowej 2 edycja"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:22)
2016-12-13
2016-12-13
2017-08-31
---- -- --
WDU20160001875

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:40:34)
2016-12-07
2016-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001778

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:44)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001809

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:41)
2016-11-19
2016-11-19
2019-12-31
---- -- --
WDU20160001723

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:49)
2016-10-19
2016-10-19
2016-12-31
---- -- --
WDU20160001337

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:24)
2016-08-25
2016-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001306

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 00:41:28)
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
2017-10-01
WDU20160001106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów członków Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:14)
2016-07-27
2016-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000932

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:50:33)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000942

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:50:31)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000945

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:50:31)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000916

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:50:34)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000854

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:41)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000838

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:42)
2016-06-28
2016-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160000839

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:50:42)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000194

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:05)
2016-02-18
2016-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000013

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczania opłaty za wniosek wspólny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:27)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000014

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:27)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000015

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:27)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20150002351

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:30)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150002337

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:31)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002355

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:30)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:29)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
2017-10-01
WDU20150002286

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:37)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002287

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:37)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:37)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002330

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:32)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002307

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:35)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-10-29
WDU20150002182

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:47)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:00:45)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002233

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:43)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002305

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:35)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-05-20
WDU20150002157

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:00:49)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002163

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:00:49)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150002154

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:49)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002061

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:58)
2015-12-23
2015-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150002085

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:56)
2015-12-24
2015-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001773

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w "Loterii Paragonowej"

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:27)
2015-11-18
2015-11-18
2017-01-31
---- -- --
WDU20150001699

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:35)
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001545

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:08)
2015-10-07
2015-10-07
---- -- --
2015-12-31
WDU20150001360

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:26)
2015-09-11
2015-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001174

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:45)
2015-08-17
2015-08-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150001176

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:45)
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000921

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:10)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000766

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:24)
2015-06-23
2015-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000643

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:37)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000644

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:11:37)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000416

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:19)
2015-03-25
2015-03-25
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000399

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:21)
2015-04-07
2015-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000327

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:28)
2015-03-24
2015-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000164

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:44)
2015-01-31
2015-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150000057

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:54)
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001931

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:07)
2014-12-30
2014-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001971

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 01:21:03)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20140001847

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:21:14)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001274

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:30:32)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000994

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:58)
2014-08-12
2014-08-12
2015-12-31
---- -- --
WDU20140000553

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:08)
2014-04-30
2014-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000483

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

uchylony (spr: 2018-07-22 01:40:16)
2014-04-29
2014-04-29
---- -- --
2017-03-03
WDU20140000404

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:25)
2014-03-28
2014-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140000405

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:40:25)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
2014-09-27
WDU20140000401

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:26)
2014-04-11
2014-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000224

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:40:46)
2014-02-23
2014-02-23
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001689

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:11)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20130001547

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:29)
2013-12-14
2013-12-14
---- -- --
2014-09-27
WDU20130001184

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:15)
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001194

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:14)
2013-10-12
2013-10-03
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001123

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:50:20)
2013-10-08
2013-10-08
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000669

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:51:00)
2013-06-11
2013-06-11
---- -- --
2014-09-27
WDU20130000399

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:30)
2013-04-11
2013-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130000098

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:24)
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
2013-06-11
WDU20120001537

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:35)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20120001083

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:18)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000474

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:39)
2012-05-01
2012-05-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20120000387

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:48)
2012-04-11
2012-04-11
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000363

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:50)
2012-04-04
2012-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000246

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:00)
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000268

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:10:58)
2012-03-28
2012-03-28
2013-12-31
---- -- --
WDU20120000245

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:11:00)
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:20)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2013-01-01
WDU20112961756

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:23)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-05
WDU20112961757

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:23)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20112931733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:25)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20112931726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20112931730

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20112921718

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:11:27)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000015

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:20)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2015-07-01
WDU20112861681

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:04)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000010

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:20)
2012-01-19
2012-01-19
---- -- --
2017-07-05
WDU20112741618

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:09)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20112741619

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:09)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2016-01-01
WDU20112671580

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:13)
2011-12-27
2011-12-27
---- -- --
2016-01-01
WDU20112461469

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:20:24)
2011-12-02
2012-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112261359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:34)
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
2017-03-03
WDU20112261357

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:34)
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20112211313

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:38)
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071231

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20112011186

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:20:49)
2011-10-11
2011-10-11
2012-01-01
---- -- --
WDU20110900521

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:20)
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110760412

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:29)
2011-04-11
2011-04-11
---- -- --
2013-06-11
WDU20110580298

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:41)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20110580299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:41)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20110520267

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:44)
2011-03-25
2011-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20110400204

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:30:50)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110190097

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:00)
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
2013-06-11
WDU20110190096

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:31:00)
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20102591769

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:13)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102591767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:31:13)
2011-01-02
2011-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20102371572

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

uchylony (spr: 2018-07-22 02:31:30)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20102091378

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:11)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2011-01-01
WDU20102091377

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:40:11)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2013-06-11
WDU20100570362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:12)
2010-04-09
2010-04-09
2016-01-01
---- -- --
WDU20100570363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:50:12)
2010-04-24
2010-04-24
2012-01-01
---- -- --
WDU20100070049

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:50:41)
2010-02-02
2010-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20092251808

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:48)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20092261819

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:50:47)
2010-01-15
2010-01-15
2011-01-01
---- -- --
WDU20092261821

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:47)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20092111632

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:51:05)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091951508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:51:16)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091871454

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 02:51:21)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091791388

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:51:28)
2009-11-12
2009-11-12
2014-07-01
---- -- --
WDU20091831425

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:24)
2009-11-17
2009-11-17
---- -- --
2014-01-01
WDU20091831426

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:51:24)
2009-11-17
2009-11-17
2014-07-01
---- -- --
WDU20091761363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:30)
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
2012-01-01
WDU20091691329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:51:33)
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20091601270

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:15)
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091261042

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:40)
2009-08-25
2009-08-25
---- -- --
2012-01-19
WDU20091080901

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:01:53)
2009-07-23
2009-07-23
2010-01-01
---- -- --
WDU20091080900

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:01:53)
2009-07-23
2009-07-23
2020-01-01
---- -- --
WDU20090620509

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:02:28)
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090570470

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:31)
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2011-01-01
WDU20090570469

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:31)
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2011-01-01
WDU20090590488

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:02:30)
2009-04-29
2009-04-29
2014-07-01
---- -- --
WDU20090360281

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:05)
2009-03-07
2009-03-07
---- -- --
2012-01-05
WDU20090320252

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:10:10)
2009-03-01
2009-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090310209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:10:14)
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20082371664

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:10:35)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090020009

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:35)
2009-01-09
2009-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20082361636

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:10:39)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082361637

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:38)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20082361632

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:39)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20082361633

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:10:39)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082371659

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:36)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-12-27
WDU20082371660

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:36)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20082371661

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:36)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2009-03-07
WDU20082371662

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:36)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20082371663

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:36)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20082231467

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:10:55)
2008-12-18
2008-12-18
2009-10-10
---- -- --
WDU20082181395

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:11:01)
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081871150

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:24)
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
2009-04-08
WDU20081530953

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:05)
2008-09-06
2008-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20081140727

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:25)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20081140726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:25)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20081160734

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:24)
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
2014-01-01
WDU20080930588

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:20:39)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080780468

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:50)
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20080710417

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:56)
2008-04-28
2008-04-28
---- -- --
2009-04-08
WDU20080590361

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:21:01)
2008-04-09
2008-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20080550336

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:21:04)
2008-04-01
2008-04-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20080530316

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:21:06)
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072461820

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20072491860

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:30:05)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072451809

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:30:11)
2008-01-12
2008-01-12
2008-12-31
---- -- --
WDU20072461817

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20072461818

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-04-08
WDU20072461819

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20072411764

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:15)
2007-12-27
2007-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20072361738

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:17)
2008-01-03
2008-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20072331713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:30:19)
2007-12-14
2007-12-14
2008-01-01
---- -- --
WDU20071821301

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:00)
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20071791266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:31:03)
2007-10-13
2007-10-13
2009-10-10
---- -- --
WDU20071701192

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:11)
2007-09-19
2007-09-19
---- -- --
2008-01-01
WDU20071581106

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie

uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:18)
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
2009-11-17
WDU20071591120

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:17)
2007-09-18
2007-09-18
---- -- --
2009-01-01
WDU20071511077

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:21)
2007-08-22
2007-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20071100758

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:16)
2007-06-25
2008-12-31
---- -- --
2009-04-29
WDU20071120770

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:15)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20071120771

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:15)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20071230854

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:06)
2007-07-24
2007-07-24
---- -- --
2012-01-01
WDU20071010677

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:23)
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
2009-01-01
WDU20070930622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:29)
2007-06-01
2007-06-01
---- -- --
2009-11-12
WDU20070720482

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:42)
2007-05-08
2007-05-08
---- -- --
2012-01-19
WDU20070340210

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:41:08)
2007-02-26
2007-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20070220134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:15)
2007-02-12
2007-02-12
---- -- --
2008-01-01
WDU20070160091

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:19)
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20062461802

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:41:32)
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20062251641

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:12)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-11-01
WDU20062191599

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:15)
2006-12-01
2006-12-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20062091545

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:50:20)
2006-12-07
2006-12-07
---- -- --
2008-01-01
WDU20061921420

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:32)
2006-11-01
2006-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061791323

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:41)
2006-10-03
2006-10-03
---- -- --
2008-01-01
WDU20061831359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:38)
2006-10-26
2006-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20061681196

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:53)
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2009-04-08
WDU20061681197

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:53)
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2008-01-01
WDU20061461060

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:05)
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2008-01-01
WDU20061461061

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:05)
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2009-04-08
WDU20061461062

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:05)
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20061441047

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:06)
2006-08-26
2006-08-26
---- -- --
2009-01-01
WDU20061060715

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:00:06)
2006-07-11
2006-07-11
2007-12-31
---- -- --
WDU20061080738

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:00:04)
2006-07-13
2006-07-13
2007-01-01
---- -- --
WDU20060730507

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:00:31)
2006-04-28
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060730508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:00:31)
2006-04-28
2005-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060730506

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:00:31)
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20052662235

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:01:19)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052241923

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:10:11)
2005-11-10
2005-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20052241924

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:10:11)
2005-11-10
2005-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20052011664

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 04:10:35)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051661392

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:11:01)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051661390

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:01)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651375

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651371

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051651372

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651373

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051651374

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20051651370

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2007-06-21
WDU20050700630

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

uchylony (spr: 2018-07-22 04:20:38)
2005-04-27
2005-04-27
---- -- --
2005-11-10
WDU20050740651

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:20:36)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20050680590

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:20:42)
2005-05-10
2005-01-01
2005-12-31
---- -- --
WDU20050430417

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:20:57)
2005-04-02
2005-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050170149

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:21:24)
2005-01-31
2005-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050170148

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:21:24)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050060036

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:01)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
2006-08-16
WDU20050020005

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:30:05)
2005-01-21
2005-01-21
---- -- --
---- -- --
WDU20042832827

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 04:30:11)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-05-08
WDU20042692670

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:30:27)
2004-12-22
2004-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20042472477

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:30:44)
2004-12-04
2004-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20042072111

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:31:18)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20041841901

Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:04)
2004-08-25
2004-08-25
---- -- --
2005-09-01
WDU20041661741

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:40:18)
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041821882

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:40:06)
2005-02-01
2005-02-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20041561640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:40:28)
2004-07-08
2004-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20041061134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony (spr: 2018-07-22 04:41:17)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-05-08
WDU20040820752

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:20)
2004-04-26
2004-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20040820753

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:20)
2004-04-26
2004-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20040580557

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:38)
2004-04-23
2004-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040510496

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2004 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:44)
2004-03-30
2004-03-30
---- -- --
2004-04-30
WDU20040500482

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:45)
2004-03-29
2004-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20040490471

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:50:46)
2004-03-26
2004-03-26
---- -- --
2004-05-01
WDU20040470454

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:50:47)
2004-03-23
2004-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040340298

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 04:51:00)
2004-03-04
2004-03-04
2004-12-31
---- -- --
WDU20040170168

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:14)
2004-02-05
2004-01-01
---- -- --
2005-01-31
WDU20040120105

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2004 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:19)
2004-01-29
2004-01-29
---- -- --
2004-04-30
WDU20040100081

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:51:21)
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040100082

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:51:21)
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20032292285

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 05:00:01)
2003-12-31
2003-01-01
2006-12-31
---- -- --
WDU20032322325

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:51:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20032031969

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:00:33)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031521487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:17)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20031521488

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:17)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20031521489

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 05:01:17)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521490

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:17)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2004-08-25
WDU20031461418

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn

uchylony (spr: 2018-07-22 05:01:23)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-08-16
WDU20031241158

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2003 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:10:15)
2003-07-16
2003-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20031081011

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:10:28)
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2003-12-31
WDU20030650611

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:11:06)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030580511

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom, realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego, terminów wpłat zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:11:16)
2003-04-04
2003-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20030420366

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

uchylony (spr: 2018-07-22 05:11:29)
2003-03-11
2003-03-11
---- -- --
2004-03-29
WDU20030330266

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:20:03)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030050049

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2003 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:20:25)
2003-01-17
2003-01-17
---- -- --
---- -- --
WDU20022402061

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022402062

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402063

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402064

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402065

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20022402066

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20022402067

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402068

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20022402069

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402070

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-03-11
WDU20022412080

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:32)
2002-12-31
2002-12-01
---- -- --
2004-12-31
WDU20022412079

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:20:32)
2002-12-31
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022341967

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:20:42)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-08-16
WDU20021791493

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:21:25)
2002-10-29
2002-01-01
---- -- --
2002-12-31
WDU20021601328

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:08)
2002-09-30
2002-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021571312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:10)
2002-09-26
2002-09-26
---- -- --
2003-01-01
WDU20021291107

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie zaniechania w całości poboru podatku od towarów i usług.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:30:27)
2002-08-29
2002-08-29
---- -- --
2002-11-01
WDU20021080950

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:41)
2002-08-01
2002-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021110972

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych dochodów (przychodów).

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:30:39)
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20020690637

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności znaków akcyzy.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:31:07)
2002-06-22
2002-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20020640593

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:11)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20020580534

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zaniechania w całości poboru podatku od towarów i usług.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:17)
2002-05-25
2002-05-25
---- -- --
2002-12-31
WDU20020460435

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:31:26)
2002-04-30
2002-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020580530

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:31:17)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20020310289

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:40:11)
2002-03-29
2002-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020190191

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:40:21)
2002-03-11
2002-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20020170158

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatku.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:24)
2002-03-01
2002-01-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20020080067

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:32)
2002-01-31
2002-01-31
---- -- --
2002-06-01
WDU20011481654

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:40:58)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-02-01
WDU20011371537

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:41:08)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011181262

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłożenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:02)
2001-10-15
2001-10-15
---- -- --
2001-12-17
WDU20011051146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:13)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-02-01
WDU20010991077

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:19)
2001-09-14
2001-09-14
---- -- --
2001-12-17
WDU20010790848

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:50:39)
2001-07-31
2001-07-31
---- -- --
2001-12-17
WDU20010430481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:51:10)
2001-05-12
2001-05-08
---- -- --
2003-04-04
WDU20010430482

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 05:51:10)
2001-05-12
2001-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20010400462

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

uchylony (spr: 2018-07-22 05:51:12)
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2006-08-16
WDU20010400463

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 05:51:12)
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2003-03-13
WDU20010040034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:00:24)
2001-02-07
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20010040035

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:24)
2001-02-07
2001-02-07
---- -- --
2001-05-04
WDU20001211296

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:00:33)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2002-03-26
WDU20001211293

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:00:33)
2001-01-14
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000911011

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:01)
2000-10-28
2000-10-28
---- -- --
2002-03-26
WDU20000720843

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:01:16)
2000-09-04
2000-09-04
---- -- --
2002-03-26
WDU20000250304

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:33)
2000-04-15
2000-04-15
---- -- --
2002-03-26
WDU20000260311

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:32)
2000-04-25
2000-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU20000260315

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:32)
2000-04-10
2000-04-10
---- -- --
2003-07-01
WDU20000150186

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:45)
2000-03-07
2000-03-07
---- -- --
2002-03-11
WDU20000130163

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:10:47)
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130164

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:10:47)
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130165

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:10:47)
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130166

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:46)
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000130167

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:46)
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU20000130168

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:46)
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU20000130170

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:46)
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU20000120144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:50)
2000-03-09
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000120145

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 06:10:49)
2000-03-09
2000-01-01
2000-12-31
---- -- --
WDU20000120143

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia organom rentowym terminu przesłania urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:50)
2000-02-23
2000-02-23
---- -- --
2000-04-30
WDU20000090123

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:10:52)
2000-02-26
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991101277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:06)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19991091247

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty oraz przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-22 06:11:10)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991091245

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:10)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2002-03-26
WDU19991051201

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:14)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU19991051202

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:14)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991051199

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:14)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991091243

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:11:11)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990901008

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:11:33)
1999-11-23
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19990610663

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru zryczałtowanego podatku od towarów i usług od usług transportowych polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi za granicą.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:20:28)
1999-07-15
1999-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU19990610664

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego oraz umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w wyniku łączenia i grupowania niektórych banków.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:20:28)
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU19990600646

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:20:29)
1999-07-12
1999-07-12
---- -- --
1999-12-31
WDU19990210184

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:14)
1999-03-12
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19990130117

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:20)
1999-02-19
1999-02-19
---- -- --
1999-12-31
WDU19990060040

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:27)
1999-01-21
1999-01-21
---- -- --
2000-01-01
WDU19990060038

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 strycznia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:21:27)
1999-01-21
1999-01-21
---- -- --
2003-01-01
WDU19981641174

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:07)
1999-01-15
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19981561022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:21)
1999-01-05
1998-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU19981460951

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:28)
1998-12-22
1998-12-22
---- -- --
2011-01-02
WDU19981320866

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:30:36)
1998-10-28
1998-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU19981270842

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:38)
1998-10-13
1998-10-11
---- -- --
1998-12-31
WDU19981140735

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:30:48)
1998-09-17
1998-09-17
---- -- --
2001-01-01
WDU19980930587

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych należnego od niektórych podmiotów gospodarczych.

obowiązujący (spr: 2018-07-22 06:31:00)
1998-07-23
1998-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU19980750487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:31:08)
1998-07-04
1998-07-04
---- -- --
2001-05-07
WDU19980350200

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:40:04)
1998-04-04
1998-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19971621124

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

uchylony (spr: 2018-07-22 06:40:23)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2001-05-07
WDU19971561024

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 06:40:32)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-12-31

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu