Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.


Art. 199-214 i art. 230 wchodzą w życie z dniem 1 maja 1998 r. a art. 1-60, art. 147, 152, art. 157-164, art. 197, art. 215-222 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 1998 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-16 10:01:27) Dz.U. 1997 nr 139 poz. 93418

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20150002338

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:10:05)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001835

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:22:00)
2016-02-10
2016-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140001418

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:50:44)
2014-10-31
2014-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140000139

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:22)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:21)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000142

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:21)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000143

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:21)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:29)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112841669

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:40:32)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090550451

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:42:25)
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20060170131

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:16)
2006-02-02
2006-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20052602180

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:54:18)
2005-12-31
2005-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20040470451

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:55:04)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040470449

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:55:05)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040510493

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:54:51)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032061999

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:59)
2003-12-19
2003-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20010770830

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:00:15)
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU19980690456

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 09:53:10)
1998-08-01
1998-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU19980630401

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu likwidacji pracowniczych funduszy emerytalnych, którymi zarządzanie nie zostało przejęte przez inne pracownicze towarzystwa emerytalne, a w szczególności sposobu i terminu składania przez członków funduszy dyspozycji dotyczących sposobu wykorzystania środków zgromadzonych na ich rachunkach.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 09:53:26)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19980630402

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 09:53:26)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19980630403

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania i rozliczania transakcji zbywania przez pracowniczy fundusz emerytalny, w imieniu członków funduszu, praw poboru przysługujących im z akcji złożonych na rachunkach ilościowych oraz szczegółowych warunków i trybu, w jakim dopuszczalna jest realizacja tych praw przez członków funduszu.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 09:53:25)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000246

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2012 r. w stosunku do marca 2006 r.

na dzie? 2018-07-17 08:25:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000784

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2012 r. w stosunku do września 2006 r.

na dzie? 2018-07-17 07:36:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000325

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2013 r. w stosunku do marca 2007 r.

na dzie? 2018-07-17 06:56:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000824

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2013 r. w stosunku do września 2007 r.

na dzie? 2018-07-17 06:45:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000287

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2014 r. w stosunku do marca 2008 r.

na dzie? 2018-07-17 06:35:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000930

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2014 r. w stosunku do września 2008 r.

na dzie? 2018-07-17 06:15:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000361

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2015 r. w stosunku do marca 2009 r.

na dzie? 2018-07-17 04:54:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001024

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2015 r. w stosunku do września 2009 r.

na dzie? 2018-07-17 04:04:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000391

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2016 r. w stosunku do marca 2010 r.

na dzie? 2018-07-17 02:46:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000989

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2016 r. w stosunku do września 2010 r.

na dzie? 2018-07-17 02:25:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000383

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2017 r. w stosunku do marca 2011 r.

na dzie? 2018-07-17 01:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000949

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2017 r. w stosunku do września 2011 r.

na dzie? 2018-07-17 00:57:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000414

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2012 r.

na dzie? 2018-07-17 00:46:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20112911708

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:22)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20112841670

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:32)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20112711605

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:50)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
2018-02-01
WDU20110900516

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:17)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20110900517

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:17)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20110900518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:17)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20110900519

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:17)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20110900520

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:16)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20110610305

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:52:15)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2011-05-01
WDU20090610501

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:42:10)
2009-05-01
2009-05-01
---- -- --
2018-02-01
WDU20090440354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:42:52)
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
2011-05-01
WDU20090390310

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:43:05)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2012-01-01
WDU20080080041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:13:09)
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
2012-01-01
WDU20060130091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:53:28)
2006-01-26
2006-01-26
---- -- --
2011-05-01
WDU20051861549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie lokat funduszu emerytalnego

uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:40)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2005-12-31
WDU20050700627

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:12:55)
2005-07-28
2005-07-28
---- -- --
2011-05-01
WDU20041751814

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:41:33)
2004-08-25
2004-08-25
---- -- --
2011-05-01
WDU20040860804

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:53:11)
2004-04-28
2004-04-28
---- -- --
2012-01-01
WDU20040950950

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:52:26)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-07-28
WDU20040560545

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:54:35)
2004-04-07
2004-04-07
---- -- --
2014-02-01
WDU20040520517

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:54:44)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2009-05-01
WDU20040460440

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli działalności funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, depozytariuszy oraz osób trzecich, którym fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:55:07)
2004-04-06
2004-04-06
---- -- --
2009-03-07
WDU20040310262

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:00:51)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
2011-05-01
WDU20040320276

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowania w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:00:47)
2004-03-16
2004-03-16
---- -- --
2011-05-01
WDU20040340295

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

uchylony (spr: 2018-07-17 08:00:41)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20032292286

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:02:31)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-02-21
WDU20020310294

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:43:15)
2002-04-01
2002-04-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20020170155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:44:02)
2002-03-16
2002-03-16
---- -- --
2004-03-16
WDU20011571839

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:50:10)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-05-01
WDU20010670682

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:01:06)
2001-07-14
2001-07-14
---- -- --
2004-03-16
WDU20010500513

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:02:06)
2001-06-06
2001-06-06
---- -- --
2004-05-01
WDU20010080066

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:04:43)
2001-02-17
2001-02-17
---- -- --
2002-04-01
WDU20000490566

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:13:55)
2000-06-17
2000-06-17
---- -- --
2004-05-01
WDU20000490567

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakimi powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:13:55)
2000-07-02
2000-07-02
---- -- --
2004-05-01
WDU20000150182

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:21:48)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2004-01-01
WDU20000130157

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:21:57)
2000-02-29
1999-12-31
---- -- --
2004-04-28
WDU19990750838

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:25:38)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
2004-04-07
WDU19990320313

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia członka otwartego funduszu emerytalnego do innego otwartego funduszu emerytalnego.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:28)
1999-04-16
1999-04-16
---- -- --
1999-12-31
WDU19990320314

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:28)
1999-04-30
1999-04-30
---- -- --
2004-05-01
WDU19981200776

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości, warunków i terminów uiszczania opłat za wpis do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych oraz za zmianę danych objętych tym wpisem.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:51:27)
1998-09-16
1998-09-16
---- -- --
2003-10-15
WDU19980890561

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:52:36)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-05-01
WDU19980770507

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie zasad obliczania oraz maksymalnej wysokości opłat pobieranych przez otwarty fundusz emerytalny z tytułu wypłat transferowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:52:54)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-04-01
WDU19980840534

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:52:46)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU19980690449

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:12)
1998-06-06
1998-06-06
---- -- --
2002-04-01
WDU19980660433

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie wysokości i zasad wynagradzania członków Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:17)
1998-06-01
1998-06-01
---- -- --
2002-04-01
WDU19980630404

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania stopy zwrotu i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, sposobu i terminu zawiadamiania Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego oraz sposobu podawania przez Prezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także sposobu i terminu przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji o wysokości stopy zwrotu funduszu do agencji informacyjnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:25)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-04-01
WDU19980630405

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad pokrywania niedoboru w otwartych funduszach emerytalnych, proporcjonalnej części aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego, jaka powinna być przechowywana na rachunku rezerwowym, sposobu ustalania przez powszechne towarzystwo emerytalne wielkości środków, które powinny być przekazywane na rachunek rezerwowy, oraz sposobu wycofywania przez powszechne towarzystwo nadwyżek środków z rachunku rezerwowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:25)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2005-08-17
WDU19980630406

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat do Funduszu Gwarancyjnego.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:24)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-10-02
WDU19980630407

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:24)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-03-16
WDU19980650416

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:21)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-04-30
WDU19980650417

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wysokości, trybu i terminów wnoszenia opłat przez powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz pracodawców prowadzących pracownicze programu emerytalne, pobieranych przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:21)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-04-01
WDU20150002338

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:10:05)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001835

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:22:00)
2016-02-10
2016-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140001418

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:50:44)
2014-10-31
2014-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140000139

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:22)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:21)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000142

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:21)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000143

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:21)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:29)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112911708

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:22)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20112841669

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:40:32)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112841670

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:32)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20112711605

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:50)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
2018-02-01
WDU20110900516

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:17)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20110900517

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:17)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20110900518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:17)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20110900519

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:17)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20110900520

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:51:16)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20110610305

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:52:15)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2011-05-01
WDU20090610501

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:42:10)
2009-05-01
2009-05-01
---- -- --
2018-02-01
WDU20090550451

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:42:25)
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090440354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:42:52)
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
2011-05-01
WDU20090390310

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:43:05)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2012-01-01
WDU20080080041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:13:09)
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
2012-01-01
WDU20060130091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:53:28)
2006-01-26
2006-01-26
---- -- --
2011-05-01
WDU20060170131

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:16)
2006-02-02
2006-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20052602180

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:54:18)
2005-12-31
2005-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20051861549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie lokat funduszu emerytalnego

uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:40)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2005-12-31
WDU20050700627

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:12:55)
2005-07-28
2005-07-28
---- -- --
2011-05-01
WDU20041751814

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:41:33)
2004-08-25
2004-08-25
---- -- --
2011-05-01
WDU20040860804

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:53:11)
2004-04-28
2004-04-28
---- -- --
2012-01-01
WDU20040950950

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:52:26)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-07-28
WDU20040560545

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:54:35)
2004-04-07
2004-04-07
---- -- --
2014-02-01
WDU20040520517

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:54:44)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2009-05-01
WDU20040470451

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:55:04)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040470449

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:55:05)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040510493

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:54:51)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040460440

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli działalności funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, depozytariuszy oraz osób trzecich, którym fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:55:07)
2004-04-06
2004-04-06
---- -- --
2009-03-07
WDU20040310262

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:00:51)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
2011-05-01
WDU20040320276

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowania w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:00:47)
2004-03-16
2004-03-16
---- -- --
2011-05-01
WDU20040340295

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

uchylony (spr: 2018-07-17 08:00:41)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20032292286

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:02:31)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-02-21
WDU20032061999

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:59)
2003-12-19
2003-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20020310294

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:43:15)
2002-04-01
2002-04-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20020170155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:44:02)
2002-03-16
2002-03-16
---- -- --
2004-03-16
WDU20011571839

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:50:10)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-05-01
WDU20010770830

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:00:15)
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20010670682

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:01:06)
2001-07-14
2001-07-14
---- -- --
2004-03-16
WDU20010500513

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:02:06)
2001-06-06
2001-06-06
---- -- --
2004-05-01
WDU20010080066

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:04:43)
2001-02-17
2001-02-17
---- -- --
2002-04-01
WDU20000490566

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:13:55)
2000-06-17
2000-06-17
---- -- --
2004-05-01
WDU20000490567

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakimi powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:13:55)
2000-07-02
2000-07-02
---- -- --
2004-05-01
WDU20000150182

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:21:48)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2004-01-01
WDU20000130157

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:21:57)
2000-02-29
1999-12-31
---- -- --
2004-04-28
WDU19990750838

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:25:38)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
2004-04-07
WDU19990320313

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia członka otwartego funduszu emerytalnego do innego otwartego funduszu emerytalnego.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:28)
1999-04-16
1999-04-16
---- -- --
1999-12-31
WDU19990320314

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:28)
1999-04-30
1999-04-30
---- -- --
2004-05-01
WDU19981200776

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości, warunków i terminów uiszczania opłat za wpis do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych oraz za zmianę danych objętych tym wpisem.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:51:27)
1998-09-16
1998-09-16
---- -- --
2003-10-15
WDU19980890561

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:52:36)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-05-01
WDU19980770507

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie zasad obliczania oraz maksymalnej wysokości opłat pobieranych przez otwarty fundusz emerytalny z tytułu wypłat transferowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:52:54)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-04-01
WDU19980840534

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:52:46)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU19980690449

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:12)
1998-06-06
1998-06-06
---- -- --
2002-04-01
WDU19980660433

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie wysokości i zasad wynagradzania członków Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:17)
1998-06-01
1998-06-01
---- -- --
2002-04-01
WDU19980690456

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 09:53:10)
1998-08-01
1998-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU19980630401

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu likwidacji pracowniczych funduszy emerytalnych, którymi zarządzanie nie zostało przejęte przez inne pracownicze towarzystwa emerytalne, a w szczególności sposobu i terminu składania przez członków funduszy dyspozycji dotyczących sposobu wykorzystania środków zgromadzonych na ich rachunkach.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 09:53:26)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19980630402

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 09:53:26)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19980630403

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania i rozliczania transakcji zbywania przez pracowniczy fundusz emerytalny, w imieniu członków funduszu, praw poboru przysługujących im z akcji złożonych na rachunkach ilościowych oraz szczegółowych warunków i trybu, w jakim dopuszczalna jest realizacja tych praw przez członków funduszu.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 09:53:25)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19980630404

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania stopy zwrotu i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, sposobu i terminu zawiadamiania Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego oraz sposobu podawania przez Prezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także sposobu i terminu przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji o wysokości stopy zwrotu funduszu do agencji informacyjnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:25)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-04-01
WDU19980630405

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad pokrywania niedoboru w otwartych funduszach emerytalnych, proporcjonalnej części aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego, jaka powinna być przechowywana na rachunku rezerwowym, sposobu ustalania przez powszechne towarzystwo emerytalne wielkości środków, które powinny być przekazywane na rachunek rezerwowy, oraz sposobu wycofywania przez powszechne towarzystwo nadwyżek środków z rachunku rezerwowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:25)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2005-08-17
WDU19980630406

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat do Funduszu Gwarancyjnego.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:24)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-10-02
WDU19980630407

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:24)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-03-16
WDU19980650416

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:21)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-04-30
WDU19980650417

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wysokości, trybu i terminów wnoszenia opłat przez powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz pracodawców prowadzących pracownicze programu emerytalne, pobieranych przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 09:53:21)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-04-01

Książki

helion

Cena: 49.00

Cena: 179.00

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 129.00

Cena: 149.00

Cena: 79.00

Cena: 59.00

Cena: 129.00

Cena: 129.00

Cena: 59.00

Cena: 54.90

Cena: 79.00

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu