Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 19 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny.
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie ustawy - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:40:40) Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939101

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000883

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:48)
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001068

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:26)
2017-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000960

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez bank do wniosku o wydanie zezwolenia na powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie niektórych czynności

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:39)
2017-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000883

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:03)
2017-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000677

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:27)
2017-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000637

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:32)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000638

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:32)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000457

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu i terminów składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzoru zgłoszenia holdingu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:53)
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001419

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2016 r. w sprawie identyfikacji banku w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:19)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001371

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:24)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001112

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:12)
2016-10-09
2016-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160001018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:20)
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160000987

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:23)
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160000971

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:25)
2016-07-19
2016-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20101611081

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji banku krajowego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym banku krajowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:39)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042362364

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:54)
2004-11-02
2004-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042222258

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:31:03)
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20000050055

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:56)
2000-01-28
2000-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU19990901009

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:30)
1999-11-23
1999-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU19990210189

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:21:09)
1999-03-27
1999-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:02)
2012-08-07
2012-08-07
---- -- --
2016-01-01
WDU20082361629

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:37)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20072491855

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:04)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20070560373

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:48)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20051891596

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych (konsumentów) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:38)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2007-04-01
WDU20031631576

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie przelewów transgranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:12)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-10-24
WDU20030510442

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:24)
2003-09-28
2003-09-28
---- -- --
2004-11-02
WDU20010730776

Rozporządzenie Ministra Skarbu Pastwa z dnia 12 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:45)
2001-08-02
2001-08-02
---- -- --
2003-09-13
WDU20001071140

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:45)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2003-09-13
WDU19990210188

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:09)
1999-03-27
1999-03-27
---- -- --
2003-09-13
WDU19981210795

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1998 r. w sprawie zasad i trybu umarzania dowodów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:43)
1998-10-07
1997-10-07
---- -- --
2004-10-28
WDU19980870554

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:04)
1998-07-26
1998-07-26
---- -- --
2006-03-02
WDU20180000883

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:48)
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001068

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:26)
2017-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000960

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez bank do wniosku o wydanie zezwolenia na powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie niektórych czynności

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:39)
2017-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000883

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:03)
2017-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000677

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:27)
2017-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000637

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:32)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000638

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:32)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000457

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu i terminów składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzoru zgłoszenia holdingu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:53)
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001419

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2016 r. w sprawie identyfikacji banku w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:19)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001371

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:24)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001112

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:12)
2016-10-09
2016-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160001018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:20)
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160000987

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:23)
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160000971

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:25)
2016-07-19
2016-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:02)
2012-08-07
2012-08-07
---- -- --
2016-01-01
WDU20101611081

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji banku krajowego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym banku krajowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:39)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082361629

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:37)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20072491855

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:04)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20070560373

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:48)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20051891596

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych (konsumentów) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:38)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2007-04-01
WDU20042362364

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:54)
2004-11-02
2004-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042222258

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:31:03)
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20031631576

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie przelewów transgranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:12)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-10-24
WDU20030510442

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:24)
2003-09-28
2003-09-28
---- -- --
2004-11-02
WDU20010730776

Rozporządzenie Ministra Skarbu Pastwa z dnia 12 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:45)
2001-08-02
2001-08-02
---- -- --
2003-09-13
WDU20001071140

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:45)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2003-09-13
WDU20000050055

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:56)
2000-01-28
2000-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU19990901009

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:30)
1999-11-23
1999-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU19990210188

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:09)
1999-03-27
1999-03-27
---- -- --
2003-09-13
WDU19990210189

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:21:09)
1999-03-27
1999-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU19981210795

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1998 r. w sprawie zasad i trybu umarzania dowodów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:43)
1998-10-07
1997-10-07
---- -- --
2004-10-28
WDU19980870554

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:04)
1998-07-26
1998-07-26
---- -- --
2006-03-02

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu