Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych.
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-22 07:00:22) Dz.U. 1997 nr 141 poz. 94348

_

WDU20170001901

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:11:32)
2017-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001124

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:04)
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000234

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:05)
2017-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000086

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:19)
2017-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002299

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:28)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002215

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:38)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160002262

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:32)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002263

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:32)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002151

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:44)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002111

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:48)
2017-01-06
2017-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160002086

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:51)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001683

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:40)
2016-10-28
2016-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001563

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:51)
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000459

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:59)
2016-04-20
2016-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20040310265

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji naukowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:51:06)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150000272

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i transport

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:20:13)
2015-03-13
2015-03-13
---- -- --
2017-01-01
WDU20130001561

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:41:37)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000377

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:52:06)
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
2017-01-01
WDU20120001088

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:39)
2012-10-17
2012-10-17
---- -- --
2017-01-01
WDU20111020590

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji zawodów regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:24)
2011-06-18
0000-00-00
---- -- --
2017-01-01
WDU20110220120

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:59)
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
2016-10-18
WDU20100450268

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:02)
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2017-01-01
WDU20090680579

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:25)
2009-05-21
2009-05-21
---- -- --
2017-01-01
WDU20090220125

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:36)
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
2012-10-17
WDU20082251494

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:47)
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2017-01-01
WDU20082141352

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:10)
2008-12-18
2008-12-18
---- -- --
2016-04-20
WDU20081921185

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:36)
2008-11-12
2008-11-12
---- -- --
2017-01-01
WDU20080030016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:57)
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2017-01-01
WDU20072161612

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:11)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
2017-01-01
WDU20071891355

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:50)
2007-10-31
2007-10-31
---- -- --
2009-05-21
WDU20071210833

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:13)
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
2011-06-18
WDU20061711228

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:50)
2006-10-12
2006-10-12
---- -- --
2008-01-24
WDU20060990691

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:15)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
2007-12-05
WDU20050740655

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:27)
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
2009-01-06
WDU20050420404

Rozporządzenie ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:02)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2007-10-31
WDU20041972026

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:39)
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2008-12-18
WDU20041011054

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:39)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-06-28
WDU20040800740

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:23)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-10-13
WDU20040160155

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:22)
2004-03-06
2004-03-06
---- -- --
2005-03-31
WDU20031030955

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu gospodarka

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:17)
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
2004-03-06
WDU20030970890

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:28)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2009-02-26
WDU20030650606

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:06)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-10-12
WDU20030340291

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:58)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-05-01
WDU20022372007

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:20:25)
2003-01-30
2003-01-30
---- -- --
2011-06-18
WDU20021291106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:15)
2002-09-14
2002-09-14
---- -- --
2004-05-01
WDU20170001901

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:11:32)
2017-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001124

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:04)
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000234

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:05)
2017-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000086

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:19)
2017-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002299

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:28)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002215

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:38)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160002262

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:32)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002263

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:32)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002151

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:44)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002111

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:48)
2017-01-06
2017-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160002086

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:51)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001683

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:40)
2016-10-28
2016-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001563

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:51)
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000459

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:59)
2016-04-20
2016-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20150000272

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i transport

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:20:13)
2015-03-13
2015-03-13
---- -- --
2017-01-01
WDU20130001561

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:41:37)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000377

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:52:06)
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
2017-01-01
WDU20120001088

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:39)
2012-10-17
2012-10-17
---- -- --
2017-01-01
WDU20111020590

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji zawodów regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:24)
2011-06-18
0000-00-00
---- -- --
2017-01-01
WDU20110220120

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:59)
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
2016-10-18
WDU20100450268

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:02)
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2017-01-01
WDU20090680579

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:25)
2009-05-21
2009-05-21
---- -- --
2017-01-01
WDU20090220125

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:36)
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
2012-10-17
WDU20082251494

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:47)
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2017-01-01
WDU20082141352

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:10)
2008-12-18
2008-12-18
---- -- --
2016-04-20
WDU20081921185

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:36)
2008-11-12
2008-11-12
---- -- --
2017-01-01
WDU20080030016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:57)
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2017-01-01
WDU20072161612

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:11)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
2017-01-01
WDU20071891355

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:50)
2007-10-31
2007-10-31
---- -- --
2009-05-21
WDU20071210833

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:13)
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
2011-06-18
WDU20061711228

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:50)
2006-10-12
2006-10-12
---- -- --
2008-01-24
WDU20060990691

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:15)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
2007-12-05
WDU20050740655

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:27)
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
2009-01-06
WDU20050420404

Rozporządzenie ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:02)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2007-10-31
WDU20041972026

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:39)
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2008-12-18
WDU20041011054

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:39)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-06-28
WDU20040800740

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:23)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-10-13
WDU20040310265

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji naukowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:51:06)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20040160155

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:22)
2004-03-06
2004-03-06
---- -- --
2005-03-31
WDU20031030955

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu gospodarka

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:17)
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
2004-03-06
WDU20030970890

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:28)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2009-02-26
WDU20030650606

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:06)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-10-12
WDU20030340291

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:58)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-05-01
WDU20022372007

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:20:25)
2003-01-30
2003-01-30
---- -- --
2011-06-18
WDU20021291106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:15)
2002-09-14
2002-09-14
---- -- --
2004-05-01

Książki

sensus

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 37.00

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu