zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


_

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:21:17) Dz.U. 1997 nr 160 poz. 10806
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

e
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r. sygn. akt P 59/11
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2006 r. sygn. akt K 1/05
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Box

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu