Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-22 06:50:43) Dz.U. 1998 nr 91 poz. 57615

_

WDU20170001299

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:20:44)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20090600490

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:02:39)
2009-04-15
2009-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20070490329

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:55)
2007-03-20
2007-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20020140140

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:40:10)
2002-03-08
2002-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000660798

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:38)
2000-08-11
2000-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20030340284

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-02-27
2003-02-27
---- -- --
2009-01-01
WDU20011161244

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:12)
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
2011-01-01
WDU19991031192

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:21)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19981601073

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:22)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19981460958

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu województwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:05)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-08-01
WDU20170001299

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:20:44)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20090600490

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:02:39)
2009-04-15
2009-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20070490329

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:55)
2007-03-20
2007-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20030340284

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-02-27
2003-02-27
---- -- --
2009-01-01
WDU20020140140

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:40:10)
2002-03-08
2002-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20011161244

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:12)
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
2011-01-01
WDU20000660798

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:38)
2000-08-11
2000-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU19991031192

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:21)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19981601073

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:22)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19981460958

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu województwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:05)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-08-01

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu