Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


art. 24-31, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1 i 5, art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9 i 10 oraz ust. 3, art. 109, 117 ust. 2-4, art. 119 i 120 wchodzą w życie 25 listopada 1998 r., art. 108 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1998 r., art. 39 ust. 1-4 wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r., art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 wchodzą w życie 1 stycznia 2000 r., art. 22 ust. 4 wchodzi w życie 1 stycznia 2002 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.
Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe.
Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 11:20:32) Dz.U. 1998 nr 137 poz. 88773

_

WDU20170002281

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:42:41)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001831

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:50:02)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000314

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:02:42)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000319

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:02:41)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2019-01-01
WDU20170000197

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:03:17)
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001381

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:13:46)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001996

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:21:16)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20150001701

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:22:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001600

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:23:07)
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001967

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:51)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001957

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:53)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20140000152

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:19)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000156

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:17)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000146

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:20)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001101

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:13:18)
2013-11-01
2013-11-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20130000742

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykorzystania w 2013 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:40:08)
2013-06-27
2013-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000950

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:01:11)
2012-08-30
2012-08-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000122

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:10:26)
2012-02-01
2012-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111751041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:43:22)
2011-09-09
2011-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20111090633

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:50:44)
2011-06-14
0000-00-00
---- -- --
2019-01-01
WDU20110180093

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:53:12)
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
---- -- --
WDU20101631099

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:02:16)
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101270860

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:10:19)
2010-08-01
2010-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100750479

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisje danych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:20:55)
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20092221767

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:30:55)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091861444

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:32:29)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20090260161

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:43:45)
2009-03-04
2009-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20082001233

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:52:11)
2008-11-25
2008-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20071701191

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:21:40)
2007-09-19
2007-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20061350952

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:44:08)
2006-08-01
2006-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050060047

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:30:54)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20042832834

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta - rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:31:24)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042432434

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:33:24)
2004-11-15
2004-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041831888

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:41:09)
2004-08-24
2004-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20042032082

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:40:12)
2004-10-02
2004-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20040140124

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:01:36)
2004-01-30
2004-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031411365

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:12)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020180178

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:43:54)
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20020180179

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zakresu publikacji wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:43:53)
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20011381558

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 09:51:43)
2001-12-04
2001-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20011311457

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:52:19)
2001-12-01
2001-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20010951043

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 09:54:36)
2001-09-22
2001-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20010100081

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:04:37)
2001-02-17
2001-02-17
---- -- --
---- -- --
WDU19991001172

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:23:47)
1999-12-15
1999-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU19990750847

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 10:25:35)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU19990490488

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 10:40:27)
1999-05-31
1999-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU19990270250

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:41:49)
1999-03-31
1999-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU19990120104

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:00:25)
1999-02-12
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981641165

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:10:33)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981641167

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:10:32)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981611106

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 11:10:55)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981541013

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejowych jednostek organizacyjnych właściwych do ustalenia i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:11:25)
1998-12-18
1998-12-18
---- -- --
---- -- --
WDU19981531005

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:11:28)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981531006

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:11:28)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000160

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2011 r.

na dzie? 2018-07-17 08:26:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000181

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 08:26:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000299

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

na dzie? 2018-07-17 08:25:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000328

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-17 08:25:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000447

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 08:05:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000625

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-17 07:37:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000672

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 07:36:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000888

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-17 07:35:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001018

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

na dzie? 2018-07-17 07:35:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001022

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 07:35:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000103

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-17 06:57:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000174

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 06:56:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000394

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

na dzie? 2018-07-17 06:55:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000546

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 06:55:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000547

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2013 r.

na dzie? 2018-07-17 06:55:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000745

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2013 r.

na dzie? 2018-07-17 06:46:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000746

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 06:46:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000955

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r.

na dzie? 2018-07-17 06:45:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001028

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

na dzie? 2018-07-17 06:45:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001029

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 06:45:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000004

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie

na dzie? 2018-07-17 06:44:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000164

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2013 r.

na dzie? 2018-07-17 06:36:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000223

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 06:36:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000355

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

na dzie? 2018-07-17 06:35:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000500

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-17 06:34:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000501

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 06:34:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000736

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-17 06:16:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000832

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 06:15:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001134

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-17 04:56:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001137

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

na dzie? 2018-07-17 04:56:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001155

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie

na dzie? 2018-07-17 04:56:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001164

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 04:56:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000225

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-17 04:55:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000291

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 04:55:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000404

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

na dzie? 2018-07-17 04:46:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000556

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2015 r.

na dzie? 2018-07-17 04:45:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000557

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 04:45:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000751

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2015 r.

na dzie? 2018-07-17 04:44:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000824

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 04:44:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001123

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2015 r.

na dzie? 2018-07-17 03:14:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001278

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 03:06:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001292

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

na dzie? 2018-07-17 03:06:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001306

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie

na dzie? 2018-07-17 03:06:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000169

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2015 r.

na dzie? 2018-07-17 03:05:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000257

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 03:04:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000449

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

na dzie? 2018-07-17 02:46:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000585

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 02:45:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000586

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2016 r.

na dzie? 2018-07-17 02:45:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000803

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2016 r.

na dzie? 2018-07-17 02:26:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000902

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 02:26:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001133

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2016 r.

na dzie? 2018-07-17 02:25:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001188

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

na dzie? 2018-07-17 02:24:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001227

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie

na dzie? 2018-07-17 01:17:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001249

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 01:16:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001174

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

na dzie? 2018-07-17 00:56:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000221

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2016 r.

na dzie? 2018-07-17 01:15:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000330

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 01:15:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000448

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

na dzie? 2018-07-17 01:07:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000633

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2017 r.

na dzie? 2018-07-17 01:06:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000643

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 01:06:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000826

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2017 r.

na dzie? 2018-07-17 01:05:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000904

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 01:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001043

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2017 r.

na dzie? 2018-07-17 00:56:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001214

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie

na dzie? 2018-07-17 00:55:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001213

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 00:55:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000215

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2017 r.

na dzie? 2018-07-17 00:47:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000325

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 00:46:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000476

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

na dzie? 2018-07-17 00:45:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000615

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2018 r.

na dzie? 2018-07-17 00:45:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000631

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

na dzie? 2018-07-17 00:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000319

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:02:41)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2019-01-01
WDU20170000197

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:03:17)
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001996

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:21:16)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20150001600

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:23:07)
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001957

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:53)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20140000146

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:20)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001101

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:13:18)
2013-11-01
2013-11-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20111090633

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:50:44)
2011-06-14
0000-00-00
---- -- --
2019-01-01
WDU20091861444

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:32:29)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20042832834

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta - rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:31:24)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042032082

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:40:12)
2004-10-02
2004-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20010100081

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:04:37)
2001-02-17
2001-02-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130001042

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:13:34)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20112561537

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:41:09)
2011-12-13
2011-12-13
---- -- --
2014-02-01
WDU20092191711

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:31:11)
2010-01-06
2010-01-06
---- -- --
2018-01-01
WDU20092021561

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:31:55)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20091441181

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:33:42)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20090920757

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:41:01)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20081120717

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 06:01:26)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20080780465

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:10:51)
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
2018-01-01
WDU20080280164

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:12:34)
2008-03-06
2008-03-06
---- -- --
2011-02-11
WDU20072201634

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 06:14:32)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
2008-07-01
WDU20072201633

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2007 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:14:32)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
2008-07-01
WDU20071370965

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 06:22:41)
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
2008-03-06
WDU20060530387

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:04)
2006-03-31
2006-03-31
---- -- --
2008-07-01
WDU20060020010

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:53:50)
2006-01-20
2006-01-20
---- -- --
2009-07-01
WDU20042852850

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 07:31:19)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20042762737

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu elektronicznego zlecenia płatniczego

uchylony (spr: 2018-07-17 07:31:53)
2005-01-12
2005-01-12
---- -- --
2010-01-06
WDU20042772753

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 07:31:49)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-07-01
WDU20041011039

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 07:51:58)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2008-07-01
WDU20040470455

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:55:03)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20040320277

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:00:47)
2004-03-16
2004-03-16
---- -- --
2009-07-01
WDU20040010003

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 08:02:13)
2004-01-08
2004-01-08
---- -- --
2008-07-01
WDU20032172137

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:03:17)
2004-01-02
2004-01-02
---- -- --
2009-01-22
WDU20031641586

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 08:11:02)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20031501457

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 08:11:41)
2003-08-29
2003-08-29
---- -- --
2008-07-01
WDU20030890827

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 08:23:03)
2003-05-21
2003-05-21
---- -- --
2004-04-01
WDU20030890829

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 08:23:03)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2007-07-31
WDU20030560503

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:53)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2004-04-01
WDU20030310256

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:30:48)
2003-03-11
2003-03-11
---- -- --
2009-07-01
WDU20030080095

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:31:38)
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20021721402

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:10:16)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
2003-10-01
WDU20021261080

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:12:04)
2002-08-09
2002-08-09
---- -- --
2007-07-31
WDU20021201027

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:12:22)
2002-08-04
2002-08-04
---- -- --
2008-07-01
WDU20011201281

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:53:18)
2001-11-01
2001-11-01
---- -- --
2008-05-22
WDU20010730774

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:34)
2001-08-02
2001-08-02
---- -- --
2009-01-22
WDU20010720755

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:41)
2001-07-28
2001-07-28
---- -- --
2007-07-31
WDU20010670711

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:56)
2001-07-14
2001-07-14
---- -- --
2014-02-01
WDU20001221341

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 . w sprawie określenia rodzaju dokumentacji będącej podstawą rozliczeń finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:05:11)
2000-12-31
2000-12-31
---- -- --
2008-01-01
WDU20000951043

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:11:02)
2000-12-10
2000-12-10
---- -- --
2002-10-30
WDU20000150190

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:21:46)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2014-02-01
WDU19991011179

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą, finansowania bazy leczniczo-technicznej ośrodków rehabilitacyjnych oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:23:44)
1999-12-25
1999-12-25
---- -- --
2001-12-01
WDU19990800914

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:25:12)
1999-10-08
1999-10-08
---- -- --
2007-07-31
WDU19990550574

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:31:26)
1999-06-22
1999-06-22
---- -- --
2008-05-22
WDU19990300293

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:35)
1999-04-12
1999-04-12
---- -- --
2010-01-01
WDU19981651197

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:10:22)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2008-05-22
WDU19981490982

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:11:35)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2008-07-01
WDU19981490981

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:11:36)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-04-01
WDU20170002281

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:42:41)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001831

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:50:02)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000314

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:02:42)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000319

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:02:41)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2019-01-01
WDU20170000197

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:03:17)
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001381

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:13:46)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001996

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:21:16)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20150001701

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:22:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001600

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:23:07)
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001967

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:51)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001957

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:42:53)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20140000152

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:19)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000156

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:17)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000146

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:04:20)
2014-02-01
2014-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001101

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:13:18)
2013-11-01
2013-11-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20130001042

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:13:34)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20130000742

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykorzystania w 2013 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:40:08)
2013-06-27
2013-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000950

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:01:11)
2012-08-30
2012-08-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000122

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:10:26)
2012-02-01
2012-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112561537

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:41:09)
2011-12-13
2011-12-13
---- -- --
2014-02-01
WDU20111751041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:43:22)
2011-09-09
2011-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20111090633

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:50:44)
2011-06-14
0000-00-00
---- -- --
2019-01-01
WDU20110180093

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:53:12)
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
---- -- --
WDU20101631099

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:02:16)
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101270860

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:10:19)
2010-08-01
2010-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100750479

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisje danych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:20:55)
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20092221767

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:30:55)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092191711

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:31:11)
2010-01-06
2010-01-06
---- -- --
2018-01-01
WDU20092021561

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:31:55)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20091861444

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:32:29)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20091441181

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:33:42)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20090920757

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:41:01)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20090260161

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:43:45)
2009-03-04
2009-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20082001233

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:52:11)
2008-11-25
2008-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081120717

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 06:01:26)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20080780465

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:10:51)
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
2018-01-01
WDU20080280164

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:12:34)
2008-03-06
2008-03-06
---- -- --
2011-02-11
WDU20072201634

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 06:14:32)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
2008-07-01
WDU20072201633

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2007 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:14:32)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
2008-07-01
WDU20071701191

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:21:40)
2007-09-19
2007-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20071370965

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 06:22:41)
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
2008-03-06
WDU20061350952

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:44:08)
2006-08-01
2006-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060530387

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:04)
2006-03-31
2006-03-31
---- -- --
2008-07-01
WDU20060020010

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:53:50)
2006-01-20
2006-01-20
---- -- --
2009-07-01
WDU20050060047

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:30:54)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20042832834

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta - rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:31:24)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042852850

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 07:31:19)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20042762737

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu elektronicznego zlecenia płatniczego

uchylony (spr: 2018-07-17 07:31:53)
2005-01-12
2005-01-12
---- -- --
2010-01-06
WDU20042772753

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 07:31:49)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-07-01
WDU20042432434

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:33:24)
2004-11-15
2004-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041831888

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:41:09)
2004-08-24
2004-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20042032082

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:40:12)
2004-10-02
2004-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041011039

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 07:51:58)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2008-07-01
WDU20040470455

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:55:03)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
2014-02-01
WDU20040140124

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:01:36)
2004-01-30
2004-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20040320277

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:00:47)
2004-03-16
2004-03-16
---- -- --
2009-07-01
WDU20040010003

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 08:02:13)
2004-01-08
2004-01-08
---- -- --
2008-07-01
WDU20032172137

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:03:17)
2004-01-02
2004-01-02
---- -- --
2009-01-22
WDU20031641586

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 08:11:02)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20031501457

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

uchylony (spr: 2018-07-17 08:11:41)
2003-08-29
2003-08-29
---- -- --
2008-07-01
WDU20031411365

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:12)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030890827

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 08:23:03)
2003-05-21
2003-05-21
---- -- --
2004-04-01
WDU20030890829

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 08:23:03)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2007-07-31
WDU20030560503

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:53)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2004-04-01
WDU20030310256

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:30:48)
2003-03-11
2003-03-11
---- -- --
2009-07-01
WDU20030080095

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:31:38)
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20021721402

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:10:16)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
2003-10-01
WDU20021261080

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:12:04)
2002-08-09
2002-08-09
---- -- --
2007-07-31
WDU20021201027

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:12:22)
2002-08-04
2002-08-04
---- -- --
2008-07-01
WDU20020180178

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:43:54)
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20020180179

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zakresu publikacji wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:43:53)
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20011381558

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 09:51:43)
2001-12-04
2001-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20011311457

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:52:19)
2001-12-01
2001-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011201281

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:53:18)
2001-11-01
2001-11-01
---- -- --
2008-05-22
WDU20010951043

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 09:54:36)
2001-09-22
2001-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20010730774

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:34)
2001-08-02
2001-08-02
---- -- --
2009-01-22
WDU20010720755

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:41)
2001-07-28
2001-07-28
---- -- --
2007-07-31
WDU20010670711

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:56)
2001-07-14
2001-07-14
---- -- --
2014-02-01
WDU20010100081

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:04:37)
2001-02-17
2001-02-17
---- -- --
---- -- --
WDU20001221341

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 . w sprawie określenia rodzaju dokumentacji będącej podstawą rozliczeń finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:05:11)
2000-12-31
2000-12-31
---- -- --
2008-01-01
WDU20000951043

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:11:02)
2000-12-10
2000-12-10
---- -- --
2002-10-30
WDU20000150190

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:21:46)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2014-02-01
WDU19991011179

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą, finansowania bazy leczniczo-technicznej ośrodków rehabilitacyjnych oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:23:44)
1999-12-25
1999-12-25
---- -- --
2001-12-01
WDU19991001172

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:23:47)
1999-12-15
1999-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU19990800914

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:25:12)
1999-10-08
1999-10-08
---- -- --
2007-07-31
WDU19990750847

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 10:25:35)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU19990550574

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:31:26)
1999-06-22
1999-06-22
---- -- --
2008-05-22
WDU19990490488

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 10:40:27)
1999-05-31
1999-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU19990300293

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:35)
1999-04-12
1999-04-12
---- -- --
2010-01-01
WDU19990270250

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:41:49)
1999-03-31
1999-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU19990120104

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:00:25)
1999-02-12
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981641165

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:10:33)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981651197

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:10:22)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2008-05-22
WDU19981641167

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:10:32)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981611106

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 11:10:55)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981541013

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejowych jednostek organizacyjnych właściwych do ustalenia i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:11:25)
1998-12-18
1998-12-18
---- -- --
---- -- --
WDU19981531005

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:11:28)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981531006

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:11:28)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981490982

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:11:35)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2008-07-01
WDU19981490981

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:11:36)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-04-01

Książki

helion

Cena: 49.00

Cena: 179.00

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 129.00

Cena: 149.00

Cena: 79.00

Cena: 59.00

Cena: 129.00

Cena: 129.00

Cena: 59.00

Cena: 54.90

Cena: 79.00

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu