Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Art. 182 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.
Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin.
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dekret z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.
Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz ustawy o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytalnego.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Ustawa z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Ustawa z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.
Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także o zmianie ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:30:11) Dz.U. 1998 nr 162 poz. 111830

_

WDU20180001371

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:02)
2018-07-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001438

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:51)
2017-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001097

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:13)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001461

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:13)
2015-09-25
2015-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000938

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:05)
2014-07-17
2014-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130000816

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:48)
2013-07-17
2013-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000831

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:08)
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000482

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:40)
2012-05-07
2012-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20112861683

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:01)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20112371412

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:25)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111520898

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2012 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:14)
2011-07-25
2011-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20101260854

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:01)
2010-07-14
2010-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091140947

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości zwiększania wskaźnika emerytur i rent w 2010 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:01:25)
2009-07-20
2009-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20080720423

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:01)
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080280163

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 03:21:27)
2008-02-20
2008-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20042732711

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:23)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022372015

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 05:20:35)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000720846

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:01:12)
2000-09-15
2000-09-15
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000023

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r.

na dzie? 2018-07-21 02:32:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000024

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2011 r.

na dzie? 2018-07-21 02:32:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000029

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2011 r.

na dzie? 2018-07-21 02:32:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000062

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.

na dzie? 2018-07-21 02:32:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000063

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r.

na dzie? 2018-07-21 02:32:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000068

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie kwoty bazowej w 2011 r.

na dzie? 2018-07-21 02:32:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000069

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r.

na dzie? 2018-07-21 02:32:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000100

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2011 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 02:32:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000148

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2011 r.

na dzie? 2018-07-21 02:31:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000182

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

na dzie? 2018-07-21 02:31:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000247

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:31:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000297

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2011 r.

na dzie? 2018-07-21 02:31:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000298

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:31:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000325

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 02:31:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000396

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:31:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000509

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2012 r

na dzie? 2018-07-21 02:22:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000585

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:21:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000626

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 02:21:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000661

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:21:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000758

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:21:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000842

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:21:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000886

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zwiększaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 02:12:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000889

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2012 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 02:12:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000933

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:12:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000030

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:12:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000031

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:12:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000032

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:12:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000077

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r.

na dzie? 2018-07-21 02:11:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000078

Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 02:11:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000087

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie kwoty bazowej w 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:11:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000088

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:11:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000089

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:11:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000095

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 02:11:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000104

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 02:11:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000167

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:11:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000193

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

na dzie? 2018-07-21 02:11:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000327

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 02:11:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000392

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 02:02:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000425

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2012 r

na dzie? 2018-07-21 02:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000443

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 02:02:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000504

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 02:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000603

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 02:01:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000672

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 02:01:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000674

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 02:01:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000773

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 02:01:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000825

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 02:01:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000904

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:52:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000960

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:52:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000961

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2013 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:52:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001020

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:51:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000047

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:51:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000094

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:51:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000097

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:51:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000146

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:51:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000147

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie kwoty bazowej w 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:51:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000148

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:51:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000149

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 01:51:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000150

Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:51:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000160

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:51:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000165

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:51:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000218

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:51:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000245

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

na dzie? 2018-07-21 01:51:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000289

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:42:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000326

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:42:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000334

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:42:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000369

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:42:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000446

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:42:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000573

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000682

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:41:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000719

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:41:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000826

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:32:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000928

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:32:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001077

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:31:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001128

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2014 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:31:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001129

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:31:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001153

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:31:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000068

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:22:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000106

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:22:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000109

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:22:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000176

Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:22:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000177

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie kwoty bazowej w 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:22:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000178

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r. w stosunku do 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:22:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000179

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:22:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000181

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:22:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000220

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:22:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000284

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:22:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000296

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

na dzie? 2018-07-21 01:22:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000360

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:21:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000410

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:21:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000430

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:21:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000442

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:21:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000546

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:12:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000641

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:12:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000720

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:11:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000748

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020

na dzie? 2018-07-21 01:11:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000750

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:11:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000825

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:11:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001022

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:02:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001086

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:02:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001116

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2015 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:02:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001117

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:02:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001269

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:02:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000069

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:02:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000071

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:02:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000073

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:02:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000145

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000146

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku do 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000147

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie kwoty bazowej w 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:01:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000148

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:01:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000149

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 01:01:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000165

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:01:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000168

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 01:01:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000224

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 00:52:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000291

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

na dzie? 2018-07-21 00:52:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000392

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:52:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000443

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:51:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000456

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 00:51:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000459

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 00:51:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000583

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:51:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000683

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:51:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000782

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:42:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000805

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 00:42:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000905

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:42:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000991

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001130

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2016 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 00:41:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001129

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 00:41:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001100

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:41:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001185

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:41:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000045

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:32:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000072

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:32:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000086

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:32:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000180

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:32:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000183

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:32:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000184

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie kwoty bazowej w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:32:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000185

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 00:32:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000187

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:32:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000215

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 00:32:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000269

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:32:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000292

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

na dzie? 2018-07-21 00:32:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000384

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:31:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000444

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:22:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000446

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:22:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000466

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 00:22:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000594

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:22:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000696

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:22:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000811

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:21:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000817

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 00:21:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000859

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:21:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000950

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:12:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001012

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:12:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001041

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 00:12:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001042

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2017 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 00:12:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001145

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:12:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000096

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:11:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000105

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:11:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000106

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:11:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000180

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:11:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000181

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:11:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000185

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

na dzie? 2018-07-21 00:11:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000187

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:11:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000188

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie kwoty bazowej w 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:11:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000216

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 00:02:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000318

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:02:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000329

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

na dzie? 2018-07-21 00:02:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000413

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2018 r.

na dzie? 2018-07-21 00:02:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000472

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r.

na dzie? 2018-07-21 00:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000491

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

na dzie? 2018-07-21 00:01:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000493

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:01:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000582

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2018 r.

na dzie? 2018-07-21 00:01:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000700

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2018 r.

na dzie? 2018-07-21 00:01:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001371

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:02)
2018-07-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001438

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:51)
2017-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001097

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:13)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001461

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:13)
2015-09-25
2015-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000938

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:05)
2014-07-17
2014-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130000816

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:48)
2013-07-17
2013-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000831

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:08)
2012-07-19
2012-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000482

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:40)
2012-05-07
2012-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20112861683

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:01)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20112371412

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:25)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111520898

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2012 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:14)
2011-07-25
2011-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20101260854

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:01)
2010-07-14
2010-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091140947

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości zwiększania wskaźnika emerytur i rent w 2010 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:01:25)
2009-07-20
2009-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20080720423

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:01)
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080280163

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 03:21:27)
2008-02-20
2008-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20060320222

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2006 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:55)
2006-03-01
2006-03-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20042732711

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:23)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040260231

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:51:05)
2004-02-23
2004-02-23
---- -- --
2004-09-16
WDU20040400358

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:55)
2004-03-27
2004-03-27
---- -- --
2007-01-01
WDU20022372015

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 05:20:35)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000720846

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:01:12)
2000-09-15
2000-09-15
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu