zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.


Przepisy rozdziału 2 i art. 24 wchodzą w życie z dniem 23 lipca 1999 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:11:15) Dz.U. 1999 nr 62 poz. 689
30
WDU19990620689
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący
2020-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-11-08
2014-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt objęty tekstem jednolitym
2010-07-22
2010-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt objęty tekstem jednolitym
2008-10-15
2008-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt objęty tekstem jednolitym
2007-07-04
2007-07-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt posiada tekst jednolity
2006-05-26
2006-05-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki.

obowiązujący
2001-10-12
2001-10-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący
2020-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-11-08
2014-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt objęty tekstem jednolitym
2010-07-22
2010-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt objęty tekstem jednolitym
2008-10-15
2008-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt objęty tekstem jednolitym
2007-07-04
2007-07-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

akt posiada tekst jednolity
2006-05-26
2006-05-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

uchylony
2006-02-03
2006-02-03
---- -- --
2006-05-26

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

uchylony
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2006-05-26

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

uchylony
2003-08-09
2003-08-09
---- -- --
2006-05-26

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

uchylony
2002-08-04
2002-08-04
---- -- --
2006-05-26

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki.

obowiązujący
2001-10-12
2001-10-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

uchylony
2000-01-28
2000-01-01
---- -- --
2006-05-26

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu