Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 06:20:01) Dz.U. 1999 nr 93 poz. 106320

_

WDU20150002270

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:00:37)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000722

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:11:27)
2015-06-10
2015-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130001518

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:41:22)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051601357

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:11:10)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20050060044

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 04:30:12)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20001201282

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 06:00:45)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001071137

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 06:00:58)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150002270

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:00:37)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000722

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:11:27)
2015-06-10
2015-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130001518

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:41:22)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051601357

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:11:10)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20050060044

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 04:30:12)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20020690641

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:31:19)
2002-06-22
2002-06-22
---- -- --
2005-01-27
WDU20001201282

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 06:00:45)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001151208

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:00:52)
2001-01-05
2001-01-05
---- -- --
2005-01-27
WDU20001071137

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 06:00:58)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
---- -- --

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu