Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 06:00:04) Dz.U. 2000 nr 62 poz. 71862

_

WDU20180000298

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000387

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000388

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000397

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000399

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000400

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000402

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000370

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000375

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000393

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000383

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000359

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000362

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000376

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000377

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000380

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000381

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000389

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000395

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000404

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000347

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000350

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000353

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000384

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000392

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000308

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000367

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000288

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000290

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000326

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000203

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000217

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000228

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000246

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000262

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000264

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000266

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000280

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000295

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000296

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000300

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000313

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000318

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000331

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000345

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000180

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000315

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000174

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000265

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000272

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000139

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000170

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000188

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000202

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000227

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000125

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000117

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000119

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000055

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000178

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000114

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000144

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000182

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000035

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000037

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000121

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000023

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000054

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000132

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000140

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000150

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002368

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002365

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000051

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000056

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000075

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000085

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000087

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000091

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000108

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000110

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000111

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000128

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000133

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000134

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000141

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000151

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000165

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000167

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000181

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000200

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000024

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002420

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:43)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002335

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002398

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000011

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000084

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000121

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002333

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002385

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002343

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000036

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000122

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000123

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000124

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000143

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000145

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000164

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000168

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000169

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000173

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002344

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002336

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002291

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002243

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002270

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002278

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002342

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:00:50)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-20
---- -- --
WDU20170002302

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000029

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002289

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002292

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002296

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002241

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002295

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002151

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002159

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002188

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002190

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002191

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002192

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002193

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002196

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002200

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002205

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002225

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002226

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002234

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002237

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:00:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002164

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002168

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002176

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002146

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002148

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002152

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002186

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002187

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002195

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002198

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002212

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002213

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002131

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002108

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002122

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002069

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002070

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002078

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002092

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002093

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002095

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002096

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002097

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002098

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002109

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002119

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002128

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002132

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002134

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002136

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002138

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002157

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002183

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002204

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002206

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002211

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002166

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002163

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002121

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002038

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002059

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002036

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Rejestrze Statków

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002047

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002126

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001992

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001987

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001998

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002006

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002011

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002022

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002030

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002031

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002042

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002062

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002065

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002067

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002077

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002101

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002117

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002049

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002004

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-07-01
WDU20170002033

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002037

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002015

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002019

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002020

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001866

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001995

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001963

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001958

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-03-15
WDU20170001957

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001955

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-03-15
WDU20170001948

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001962

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001966

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001980

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001984

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001993

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001964

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakłady Kórnickie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001970

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001967

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001983

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001978

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001855

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001881

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001903

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla Energetyki", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001952

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001918

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001923

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001928

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001932

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001933

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001949

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001950

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001951

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002003

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001906

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001935

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002021

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001969

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001917

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001847

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001837

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001898

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001916

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001789

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001785

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001778

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001773

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001769

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001768

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001767

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o prokuraturze

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001821

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001824

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001830

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001832

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001834

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001839

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001840

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001843

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001844

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001845

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001846

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001849

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001851

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001853

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001854

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001856

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001857

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001858

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001867

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001868

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001869

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001870

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001875

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001889

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001892

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001897

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie klęski żywiołowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001904

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001907

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001920

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001934

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001937

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001938

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001823

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001805

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001927

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:01:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001777

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001770

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001758

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001829

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001838

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001765

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001788

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001723

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001584

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001689

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001756

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001749

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001701

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001686

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001691

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:20)
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001714

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001564

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001683

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001594

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001612

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001605

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001558

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001589

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001528

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001570

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001511

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001526

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001505

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001523

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:34)
2001-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001545

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001553

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001560

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001577

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001579

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001434

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001394

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001502

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001507

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001517

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001483

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001492

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001410

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001480

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001481

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001508

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001392

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001393

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001377

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001383

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001407

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001411

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001414

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:43)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001447

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001453

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:40)
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001456

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001459

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001460

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001461

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001462

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001463

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001464

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001468

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001488

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001496

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001498

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001489

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Bractwu Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001430

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001398

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001353

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001357

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001358

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001368

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001369

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001371

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001372

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001373

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001376

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001382

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001405

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001323

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001347

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001350

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001283

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001284

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001201

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001218

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001219

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001223

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001226

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001277

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001278

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001289

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001295

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001314

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001327

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001257

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001260

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001261

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001267

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001269

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001311

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001313

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-02-27
WDU20170001318

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001332

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001348

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001316

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001192

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001216

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001258

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001259

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001146

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001177

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001220

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001092

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001065

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001122

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001123

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001127

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001150

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001153

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001158

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001161

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001168

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001170

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001181

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001184

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001189

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001204

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001210

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001109

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001129

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001206

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001059

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001159

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001028

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001006

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001007

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001010

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001023

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001037

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001040

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001049

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001054

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001055

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001056

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001057

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001063

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001073

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001120

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001148

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001070

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000931

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000978

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000912

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000922

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000957

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000958

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000970

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000972

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000986

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000927

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000963

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000974

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001005

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001024

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000797

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000816

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000877

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000847

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000894

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2019-01-01
WDU20170000900

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000959

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000897

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000776

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000783

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000786

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000788

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000823

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000826

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000827

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000833

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000861

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000862

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000865

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000869

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000870

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000880

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000882

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000886

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000888

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000890

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000891

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie tachografów cyfrowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000839

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000884

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000733

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000784

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000802

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000896

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000770

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000736

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000695

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000766

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000804

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000728

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000687

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000711

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000717

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000576

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000569

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000643

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000650

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000657

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000660

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000664

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000665

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000676

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000679

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000680

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000681

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000700

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000568

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000668

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000678

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000682

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000683

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000685

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000697

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000772

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000578

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000613

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000504

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000521

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000538

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000552

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000556

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000471

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000524

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000546

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000562

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000570

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000631

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000633

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000775

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000293

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000547

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000477

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000290

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000328

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000489

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000506

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000519

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000283

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000285

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000357

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000453

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000459

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000509

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000510

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000478

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000503

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000265

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000284

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000482

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000487

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000242

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000248

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000278

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000286

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:54)
2017-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000311

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000304

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000209

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000229

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000246

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000226

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000277

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000206

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000210

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000220

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000358

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000247

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000180

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000188

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000194

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000196

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000201

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000211

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000288

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000173

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:03)
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000250

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000190

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000215

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000130

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000146

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000161

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000117

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000129

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000116

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000131

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000140

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000151

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000122

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000068

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000123

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000167

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000053

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000125

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000193

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002217

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000087

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000127

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000128

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:21:07)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-06
---- -- --
WDU20160002134

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-17
---- -- --
WDU20160002135

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002147

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-15
---- -- --
WDU20170000027

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000043

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000079

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000056

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000063

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002041

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-23
---- -- --
WDU20160002245

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000065

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-02-24
WDU20160002137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-01
---- -- --
WDU20160002157

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002032

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:19)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-07
---- -- --
WDU20160002142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-27
---- -- --
WDU20160002171

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-21
---- -- --
WDU20170000096

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002145

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-29
---- -- --
WDU20160002180

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:06)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-23
---- -- --
WDU20170000080

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001958

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002044

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002049

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002082

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002012

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002009

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:20)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-16
---- -- --
WDU20160002077

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01
WDU20170000015

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002002

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001999

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:21)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-19
---- -- --
WDU20160002060

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002064

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001907

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:30)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-29
---- -- --
WDU20160001945

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002042

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-13
---- -- --
WDU20160002045

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-04
---- -- --
WDU20160002047

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002062

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-05
---- -- --
WDU20160001992

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002011

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki pzedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002046

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001879

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001972

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001928

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001983

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001987

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:23)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-06
---- -- --
WDU20160001988

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:22)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160001884

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001990

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:22)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-25
---- -- --
WDU20160002067

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001871

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001837

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001869

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001889

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001822

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:37)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-05
---- -- --
WDU20160001868

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-28
---- -- --
WDU20160001880

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:32)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-19
---- -- --
WDU20160001904

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001943

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:27)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-29
---- -- --
WDU20160001857

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001852

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001993

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002022

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:35)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-28
---- -- --
WDU20160001867

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-23
---- -- --
WDU20160001874

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001888

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:31)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-21
---- -- --
WDU20160001897

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:30)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-16
---- -- --
WDU20160001910

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:29)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160001927

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:28)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-23
---- -- --
WDU20160001816

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001769

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001793

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:39)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-19
---- -- --
WDU20160001814

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001826

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001828

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001863

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001866

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-18
---- -- --
WDU20160001896

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:31)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-06
---- -- --
WDU20160001899

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:30)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-23
---- -- --
WDU20160001794

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001811

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001812

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:37)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-22
---- -- --
WDU20160001741

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:43)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001817

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001870

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-10
---- -- --
WDU20160001764

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001787

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:40)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-05
---- -- --
WDU20160001796

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:39)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-11
---- -- --
WDU20160001808

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:38)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-13
---- -- --
WDU20160001834

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:36)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-23
---- -- --
WDU20160001678

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001752

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001771

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001776

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001779

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001790

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001803

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001827

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001829

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:36)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-24
---- -- --
WDU20160001836

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:35)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-07
---- -- --
WDU20160001733

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001758

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001782

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:40)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-08
---- -- --
WDU20160001729

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001735

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001669

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001743

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:43)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-28
---- -- --
WDU20160001721

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:45)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-28
---- -- --
WDU20160001725

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001731

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:44)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-12
---- -- --
WDU20160001711

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001757

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001653

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001656

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001716

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001720

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001651

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001679

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001688

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001621

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001713

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:46)
2016-09-15
2016-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001718

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001726

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:45)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-22
---- -- --
WDU20160001749

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:43)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-13
---- -- --
WDU20160001571

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001578

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:57)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-24
---- -- --
WDU20160001618

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001635

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:52)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-05
---- -- --
WDU20160001639

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001654

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001727

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:45)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-16
---- -- --
WDU20160001547

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001607

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001684

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001602

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001665

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001629

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:53)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-14
---- -- --
WDU20160001636

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:52)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-13
---- -- --
WDU20160001664

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014- 2016

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001480

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001488

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001616

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001535

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:01)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-05
---- -- --
WDU20160001537

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:00)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-08
---- -- --
WDU20160001541

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001570

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001575

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001581

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:57)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-25
---- -- --
WDU20160001604

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:55)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-30
---- -- --
WDU20160001610

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001638

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:52)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-19
---- -- --
WDU20160001643

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:52)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-19
---- -- --
WDU20160001666

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:50)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-06
---- -- --
WDU20160001466

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-14
---- -- --
WDU20160001557

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001427

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001534

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:01)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-26
---- -- --
WDU20160001501

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001509

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001510

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001511

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:05)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-08
---- -- --
WDU20160001512

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:05)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-25
---- -- --
WDU20160001572

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:58)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-27
---- -- --
WDU20160001392

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-13
---- -- --
WDU20160001443

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001479

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001497

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001518

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:04)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-26
---- -- --
WDU20160001519

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001388

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001404

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001470

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001517

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001379

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:17)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-23
---- -- --
WDU20160001387

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-11
---- -- --
WDU20160001389

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-20
---- -- --
WDU20160001414

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:14)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-05
---- -- --
WDU20160001432

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:12)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-30
---- -- --
WDU20160001436

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001440

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-06
---- -- --
WDU20160001449

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001474

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001478

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001483

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001489

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:07)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-12
---- -- --
WDU20160001491

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:07)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-02
---- -- --
WDU20160001496

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001503

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001506

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:05)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-25
---- -- --
WDU20160001528

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001536

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:01)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-05
---- -- --
WDU20160001574

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:30:57)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-08
---- -- --
WDU20160001438

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001303

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001264

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001357

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inspekcji państwa portu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001467

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001220

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001253

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001259

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:27)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-10
---- -- --
WDU20160001280

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001285

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001288

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001304

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001315

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001318

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:22)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-26
---- -- --
WDU20160001345

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:20)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-10
---- -- --
WDU20160001116

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001207

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001215

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-31
---- -- --
WDU20160001266

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:26)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-08
---- -- --
WDU20160001286

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001169

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001192

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001197

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001219

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-07
---- -- --
WDU20160001224

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:02)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-17
---- -- --
WDU20160001251

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:27)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-16
---- -- --
WDU20160001252

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001254

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-04-03
WDU20160001255

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:27)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-31
---- -- --
WDU20160001256

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001258

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:27)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-21
---- -- --
WDU20160001289

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:24)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-02
---- -- --
WDU20160001310

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:31:23)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-26
---- -- --
WDU20160001144

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001163

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001193

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001130

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001117

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001146

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001084

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001132

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001108

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-05
---- -- --
WDU20160001138

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-29
---- -- --
WDU20160001167

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001071

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001077

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-29
---- -- --
WDU20160001064

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001025

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001059

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160001061

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-20
---- -- --
WDU20160001066

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:17)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-28
---- -- --
WDU20160001067

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001131

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-12
---- -- --
WDU20160001023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001026

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji śledczej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001030

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:21)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-07
---- -- --
WDU20160001037

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:20)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-01
---- -- --
WDU20160001068

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001113

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:13)
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-02
---- -- --
WDU20160000989

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000976

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:27)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-19
---- -- --
WDU20160000979

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:26)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-08
---- -- --
WDU20160001005

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001017

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001042

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001047

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:19)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-21
---- -- --
WDU20160000975

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000966

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:27)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-05
---- -- --
WDU20160000980

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:26)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-06
---- -- --
WDU20160000981

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:26)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160001088

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000920

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:31)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-16
---- -- --
WDU20160000919

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000922

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000902

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000912

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001034

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000861

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000900

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:33)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-28
---- -- --
WDU20160000901

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000853

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000886

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:34)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-26
---- -- --
WDU20160000891

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000892

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000898

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000875

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000876

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000881

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000884

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:34)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-15
---- -- --
WDU20160000911

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000924

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000930

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:30)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-12
---- -- --
WDU20160000963

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:28)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-25
---- -- --
WDU20160000842

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000879

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:35)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160000882

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:34)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-27
---- -- --
WDU20160000883

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000885

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000837

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000843

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000851

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:37)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-18
---- -- --
WDU20160000871

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:35)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-28
---- -- --
WDU20160000893

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000836

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego+

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000844

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000874

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000835

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000849

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000792

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:42)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-06
---- -- --
WDU20160000794

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:42)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-15
---- -- --
WDU20160000800

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:42)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-28
---- -- --
WDU20160000822

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000825

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000859

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000887

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:34)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-06
---- -- --
WDU20160000814

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:40)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-12
---- -- --
WDU20160000736

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000785

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:43)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-03
---- -- --
WDU20160000786

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:43)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000790

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:42)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-24
---- -- --
WDU20160000803

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000763

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000723

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000734

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000758

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000772

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:44)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160000778

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:44)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-09
---- -- --
WDU20160000678

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000684

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000704

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:50)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-05
---- -- --
WDU20160000706

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000710

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-24
---- -- --
WDU20160000714

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-25
---- -- --
WDU20160000718

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-13
---- -- --
WDU20160000722

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:48)
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-09
---- -- --
WDU20160000712

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000703

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000708

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-17
---- -- --
WDU20160000716

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000740

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:47)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-28
---- -- --
WDU20160000693

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000709

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000711

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000760

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000793

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000759

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000649

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000655

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:54)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-26
---- -- --
WDU20160000656

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000666

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:53)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-04
---- -- --
WDU20160000687

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:51)
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-31
---- -- --
WDU20160000713

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-24
---- -- --
WDU20160000719

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-09
---- -- --
WDU20160000657

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:54)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-02
---- -- --
WDU20160000661

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000676

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000717

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-06
---- -- --
WDU20160000616

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:57)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-21
---- -- --
WDU20160000623

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:57)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-02
---- -- --
WDU20160000625

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000645

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:55)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-31
---- -- --
WDU20160000573

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:01)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-25
---- -- --
WDU20160000617

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:57)
0000-00-00
0000-00-00
2017-09-12
---- -- --
WDU20160000639

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:55)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-24
---- -- --
WDU20160000654

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000672

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:53)
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-09
---- -- --
WDU20160000696

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000618

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000561

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000694

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:51)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-09
---- -- --
WDU20160000578

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000592

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000604

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000614

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:58)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-28
---- -- --
WDU20160000543

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-04
---- -- --
WDU20160000546

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-05
---- -- --
WDU20160000555

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:02)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-31
---- -- --
WDU20160000627

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:56)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-18
---- -- --
WDU20160000494

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000522

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:05)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-19
---- -- --
WDU20160000572

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:01)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160000599

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:59)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-23
---- -- --
WDU20160000486

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:08)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-13
---- -- --
WDU20160000575

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:01)
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-31
---- -- --
WDU20160000603

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:59)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-23
---- -- --
WDU20160000477

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000493

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000552

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-19
---- -- --
WDU20160000605

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:40:58)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-06
---- -- --
WDU20160000472

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000479

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000462

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo czekowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000476

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:09)
0000-00-00
0000-00-00
2017-04-28
---- -- --
WDU20160000487

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000519

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000565

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000466

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000456

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000391

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:16)
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-31
---- -- --
WDU20160000401

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:15)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-09
---- -- --
WDU20160000438

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000446

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160000471

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:09)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-19
---- -- --
WDU20160000376

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000400

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000442

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000374

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-02
---- -- --
WDU20160000370

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000463

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000298

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000372

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-20
---- -- --
WDU20160000319

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000283

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000286

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000297

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:24)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-06
---- -- --
WDU20160000325

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000356

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:19)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-14
---- -- --
WDU20160000358

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:19)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-21
---- -- --
WDU20160000359

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:19)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-05
---- -- --
WDU20160000360

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000371

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-02-25 00:41:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-23