Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 06:10:19) Dz.U. 2000 nr 62 poz. 71878

_

WDU20180001471

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001557

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001568

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001582

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001581

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001472

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001482

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001491

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001492

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001508

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001509

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001510

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001516

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001537

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001542

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001543

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001559

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001571

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001575

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001500

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001529

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001550

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001572

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001576

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001501

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001400

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001453

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001378

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001401

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001405

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001433

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001445

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001449

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001325

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001340

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001345

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001374

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001379

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001422

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001439

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001454

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001457

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001530

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001541

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001353

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001413

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001314

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001330

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001344

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001351

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001376

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001380

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001382

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001398

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001417

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001431

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001448

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001458

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001459

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001466

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001473

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001474

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001475

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001476

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001337

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001341

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001364

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001392

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001294

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001350

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001386

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001163

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001303

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001435

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001182

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001183

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001235

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001247

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskich radach zakładowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001252

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001267

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001270

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001307

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001309

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001310

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001311

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001312

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001323

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001360

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001102

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001289

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001187

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001188

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001202

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001205

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach socjalnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001218

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001234

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001243

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001244

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o praktykach absolwenckich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001249

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001259

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001260

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001263

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001265

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001269

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001271

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001272

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001285

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001287

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001302

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001313

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001355

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001446

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001168

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001226

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001251

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001160

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001172

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001173

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001316

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001167

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001177

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001072

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001126

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001129

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001158

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001132

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001016

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001096

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001139

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000992

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000996

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000997

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001020

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001025

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001027

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001030

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001036

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001044

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001103

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001109

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001114

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001154

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001156

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001201

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001207

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000966

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000975

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000978

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000993

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000994

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000995

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000999

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001014

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001026

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001122

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001131

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001152

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001159

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001184

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001191

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000958

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000972

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001082

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001092

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000976

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000974

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000946

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000963

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:25)
2018-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000979

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000980

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000800

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000873

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000900

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000960

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000971

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000754

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000938

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000892

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000952

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000834

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000956

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000762

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000799

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000845

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000857

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000867

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000869

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000870

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000872

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000885

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000890

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000903

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000908

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000913

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000916

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000917

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000925

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000926

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000928

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000931

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000937

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000945

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000947

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000954

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000967

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000969

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000986

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000998

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000871

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000850

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000962

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:25)
0000-00-00
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --
WDU20180000766

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000740

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000741

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000807

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000839

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000780

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000749

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000750

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000768

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000804

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2019-01-01
WDU20180001011

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000742

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000753

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000874

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000746

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000759

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000769

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000575

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000712

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000785

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000690

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000703

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000708

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000711

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000716

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000719

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000720

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000724

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000734

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000736

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000755

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000792

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000798

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000683

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000688

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000701

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000583

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000709

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000726

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000737

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000714

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000667

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000692

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000668

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000619

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000626

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000484

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000677

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000590

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000678

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000581

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000545

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000554

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000566

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000573

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000574

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000597

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000601

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000603

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000620

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000621

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000622

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000623

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000627

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000630

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000631

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000632

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000633

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000644

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000661

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000530

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000563

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000570

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000572

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000577

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000578

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000580

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000594

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000604

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000609

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000613

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000616

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000617

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000618

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000624

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000652

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000497

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000558

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000559

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000599

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000605

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000520

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000522

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000523

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000553

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000567

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000515

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000495

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000506

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000516

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000519

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000521

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000551

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000562

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000586

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000593

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000298

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000464

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000477

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

akt indywidualny (spr: 2018-08-21 00:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000491

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000455

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000476

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000488

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000387

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000388

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000412

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000417

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000419

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000424

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000432

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000433

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:10:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000452

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000461

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000463

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000473

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000475

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000478

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000481

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000483

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000496

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000505

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000514

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000527

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000420

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000421

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000485

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000397

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000399

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000400

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000405

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000408

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000410

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000430

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000435

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000441

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000450

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000466

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000470

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000508

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000511

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000512

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000402

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000426

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000445

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000370

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000375

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000393

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000428

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000383

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000359

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000362

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000376

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000377

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000380

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000381

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000389

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000395

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000404

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000425

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000427

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000465

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000347

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000350

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000411

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000414

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000415

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000353

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000384

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000392

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000308

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000367

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000288

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000290

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000326

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000203

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000217

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000228

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000246

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000262

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000264

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000266

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000280

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000295

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000296

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000300

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000313

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000318

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2019-01-01
WDU20180000331

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000345

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000180

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000315

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000174

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000265

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000272

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000139

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000170

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000188

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000202

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000227

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000125

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000117

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000119

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000055

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000178

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000114

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000144

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000182

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000035

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000037

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000121

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000023

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000054

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000132

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000140

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000150

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002368

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:34)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-20
---- -- --
WDU20170002365

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:16)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-24
---- -- --
WDU20180000051

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:12)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-08
---- -- --
WDU20180000056

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:11)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-13
---- -- --
WDU20180000075

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000085

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000087

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000091

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000108

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:04)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-16
---- -- --
WDU20180000110

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000111

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000128

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000133

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000134

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000141

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000151

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:10:58)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-10
---- -- --
WDU20180000160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000165

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000167

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000181

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000200

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:10:52)
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-08
---- -- --
WDU20180000024

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002420

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002335

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002398

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000011

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000084

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000121

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002333

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002385

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002343

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:37)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-30
---- -- --
WDU20180000036

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:14)
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-13
---- -- --
WDU20180000122

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000123

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000124

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000143

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000145

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000164

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000168

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000169

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000173

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002344

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002336

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002291

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002243

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002270

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002278

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002342

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:37)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-20
---- -- --
WDU20170002302

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000029

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002289

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002292

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:43)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002296

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:43)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002241

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002295

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:43)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002151

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002159

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002188

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002190

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002191

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:59)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-09
---- -- --
WDU20170002192

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002193

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002196

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:58)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-04
---- -- --
WDU20170002200

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002205

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002225

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002226

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002234

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002237

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:53)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-17
---- -- --
WDU20170002164

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002176

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002146

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002148

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002152

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002186

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002187

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002195

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002198

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:11:58)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-31
---- -- --
WDU20170002212

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002213

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002131

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002108

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002122

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002069

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002070

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002078

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002092

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002093

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002095

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002096

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
2018-04-10
---- -- --
WDU20170002097

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002098

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002109

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002119

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002128

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002132

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002134

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002136

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002138

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002157

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002183

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002204

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002206

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002211

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002166

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002163

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002121

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002038

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002059

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002036

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Rejestrze Statków

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002047

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002126

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001992

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001987

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001998

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002006

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002011

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002022

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002030

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002031

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002042

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002062

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002065

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002067

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002077

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002101

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002117

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002049

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002033

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002037

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002015

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002019

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002020

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001866

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001995

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001963

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001957

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001948

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001962

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001966

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001980

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001984

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001993

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001964

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakłady Kórnickie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001970

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001967

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001983

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001978

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001855

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001881

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001903

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla Energetyki", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001952

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001918

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:20:26)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-10
---- -- --
WDU20170001923

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001928

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001932

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001933

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001949

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001950

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001951

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002003

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001906

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001935

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002021

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001969

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001917

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001847

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001837

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001898

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001916

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001789

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001785

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:20:44)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-04
---- -- --
WDU20170001778

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001773

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:20:46)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-17
---- -- --
WDU20170001769

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:20:46)
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-08
---- -- --
WDU20170001768

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001767

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o prokuraturze

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001821

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001824

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001830

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001832

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001834

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001839

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001840

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001843

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:20:36)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-17
---- -- --
WDU20170001844

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001845

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001846

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001849

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001851

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001853

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001854

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001856

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001857

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001858

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001867

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001868

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:20:33)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-24
---- -- --
WDU20170001869

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001870

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001875

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:20:32)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-24
---- -- --
WDU20170001876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001889

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:20:30)
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-13
---- -- --
WDU20170001892

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001897

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie klęski żywiołowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001904

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001907

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001920

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001934

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001937

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001938

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:20:24)
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-08
---- -- --
WDU20170001823

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001805

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001927

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001777

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001770

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001758

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001829

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001838

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001765

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001788

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001723

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001584

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001689

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001756

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001749

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001686

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001691

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:58)
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001714

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001564

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001683

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001594

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001612

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001605

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001558

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001511

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001526

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001505

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001523

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:23)
2001-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001545

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001553

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001560

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:18)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-05
---- -- --
WDU20170001577

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001579

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001434

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001394

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. o sprostowaniu błędów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001502

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001507

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001517

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001483

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001492

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001410

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001480

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:28)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-24
---- -- --
WDU20170001481

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001508

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001392

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001393

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001377

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:41)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-07
---- -- --
WDU20170001383

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:40)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-29
---- -- --
WDU20170001407

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001411

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001414

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001447

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:32)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-27
---- -- --
WDU20170001453

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:31)
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001456

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001459

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:31)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-29
---- -- --
WDU20170001460

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:30)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-26
---- -- --
WDU20170001461

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001462

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001463

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:30)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-04
---- -- --
WDU20170001464

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001468

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001488

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001496

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001498

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001489

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Bractwu Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001430

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:34)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-31
---- -- --
WDU20170001398

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:38)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001353

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001357

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001358

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001368

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001369

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:42)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-06
---- -- --
WDU20170001371

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001372

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001373

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:41)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001376

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:41)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-06
---- -- --
WDU20170001382

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:40)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-19
---- -- --
WDU20170001405

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001323

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:50)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001347

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001350

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001283

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001284

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001201

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:07)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-06
---- -- --
WDU20170001218

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001219

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001223

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001226

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001277

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:56)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-06
2019-01-01
WDU20170001278

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:56)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001289

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:55)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-30
---- -- --
WDU20170001295

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001314

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001327

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:49)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-17
---- -- --
WDU20170001222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:05)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-28
---- -- --
WDU20170001257

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001260

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001261

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001267

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001269

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001311

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:52)
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-31
---- -- --
WDU20170001318

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001332

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:21:49)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-05
---- -- --
WDU20170001348

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-08-21
WDU20170001316

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001192

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001216

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001258

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001259

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001146

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001177

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001220

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001092

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001065

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-05
---- -- --
WDU20170001122

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:18)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-18
---- -- --
WDU20170001123

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001127

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:18)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-27
---- -- --
WDU20170001149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:15)
0000-00-00
0000-00-00
2018-04-19
---- -- --
WDU20170001150

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001153

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001158

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:13)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-21
---- -- --
WDU20170001160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001161

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001168

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001170

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:12)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-07
---- -- --
WDU20170001181

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:10)
0000-00-00
0000-00-00
2018-04-12
---- -- --
WDU20170001184

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:09)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-23
---- -- --
WDU20170001189

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:09)
0000-00-00
0000-00-00
2018-04-10
---- -- --
WDU20170001204

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:07)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-06
---- -- --
WDU20170001210

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:06)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-11
---- -- --
WDU20170001221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001109

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001129

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001206

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001059

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001159

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:13)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001028

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001006

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:19)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-18
---- -- --
WDU20170001007

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001010

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:18)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001023

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-25
---- -- --
WDU20170001037

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-19
---- -- --
WDU20170001040

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:13)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-26
---- -- --
WDU20170001050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001054

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001055

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001056

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001057

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001063

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001073

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001120

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001148

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:22:15)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-29
---- -- --
WDU20170001070

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000931

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000978

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000912

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000922

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000957

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:25)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-01
---- -- --
WDU20170000958

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:25)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000970

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000972

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:23)
0000-00-00
0000-00-00
2018-04-12
---- -- --
WDU20170000986

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000927

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:29)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000963

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000974

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001005

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001024

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000797

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000816

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000877

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000847

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:39)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000894

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2019-01-01
WDU20170000900

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000959

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:25)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-20
---- -- --
WDU20170000897

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000776

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000783

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:49)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-29
---- -- --
WDU20170000786

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:49)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-27
---- -- --
WDU20170000788

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:48)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000823

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:43)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000826

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:43)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-18
---- -- --
WDU20170000827

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:43)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000833

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:42)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-04
---- -- --
WDU20170000861

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:37)
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-08
---- -- --
WDU20170000862

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:37)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000865

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000869

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000870

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:35)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-27
---- -- --
WDU20170000880

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000882

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000886

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000888

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:34)
0000-00-00
0000-00-00
2018-04-10
---- -- --
WDU20170000890

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000891

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie tachografów cyfrowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000839

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:40)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000884

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:34)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000733

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000784

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000802

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000896

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:33)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000770

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:52)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000736

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:30:58)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-27
---- -- --
WDU20170000695

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000766

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000804

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000728

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000687

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000711

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000717

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000576

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:19)
0000-00-00
0000-00-00
2018-04-26
---- -- --
WDU20170000569

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:20)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-17
---- -- --
WDU20170000643

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000650

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:08)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-20
---- -- --
WDU20170000657

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:07)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-25
---- -- --
WDU20170000660

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000664

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000665

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:06)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-30
---- -- --
WDU20170000676

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000679

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000680

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:04)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-11
---- -- --
WDU20170000681

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000700

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:02)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-23
---- -- --
WDU20170000568

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:20)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-09
---- -- --
WDU20170000668

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:06)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-03
---- -- --
WDU20170000678

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:05)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-05
---- -- --
WDU20170000682

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000683

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000685

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000697

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:02)
0000-00-00
0000-00-00
2018-04-11
---- -- --
WDU20170000772

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000578

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:19)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000613

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000504

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000521

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000538

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000552

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:23)
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-09
---- -- --
WDU20170000556

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:22)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000471

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:32)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000524

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:26)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000546

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000562

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:21)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-28
---- -- --
WDU20170000570

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000631

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:11)
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-10
---- -- --
WDU20170000633

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000775

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:51)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000293

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:00)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000477

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000290

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000328

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:55)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-07
---- -- --
WDU20170000489

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:30)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-15
---- -- --
WDU20170000506

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000519

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:26)
0000-00-00
0000-00-00
2018-04-11
---- -- --
WDU20170000283

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:02)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000285

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:02)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-12
---- -- --
WDU20170000357

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000453

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:35)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000459

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:31:35)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-09
---- -- --
WDU20170000509

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000510

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000478

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000503

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:28)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000265

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:04)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-28
---- -- --
WDU20170000284

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:02)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-05
---- -- --
WDU20170000482

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:31)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000487

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:30)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000242

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000248

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000278

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:02)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-11
---- -- --
WDU20170000286

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:02)
2017-01-31
0000-00-00
2018-06-29
---- -- --
WDU20170000311

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000304

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:59)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000209

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:11)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-04
---- -- --
WDU20170000229

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:08)
0000-00-00
0000-00-00
2018-04-27
---- -- --
WDU20170000246

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:06)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-19
---- -- --
WDU20170000226

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000277

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000206

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000210

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000220

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:09)
0000-00-00
0000-00-00
2018-04-20
---- -- --
WDU20170000358

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:49)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000247

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000180

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000188

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:16)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000194

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000196

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:14)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-27
---- -- --
WDU20170000201

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:13)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-21
---- -- --
WDU20170000211

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:11)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000288

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000173

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:18)
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000250

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000190

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:15)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000215

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000130

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:23)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-07
---- -- --
WDU20170000146

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:21)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-27
---- -- --
WDU20170000161

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:20)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000117

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000129

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000116

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000131

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:21)
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-10
---- -- --
WDU20170000140

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:22)
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-20
---- -- --
WDU20170000151

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:21)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000122

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000068

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:06)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000123

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000053

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000125

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:24)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-26
---- -- --
WDU20170000193

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002217

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:27)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-11
---- -- --
WDU20170000087

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:04)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000127

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:24)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000128

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:32:24)
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-06
---- -- --
WDU20160002134

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:36)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-17
---- -- --
WDU20160002135

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:36)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002147

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:34)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-15
---- -- --
WDU20170000027

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:12)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000043

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:09)
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-08
---- -- --
WDU20170000079

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-28
---- -- --
WDU20170000056

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000063

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002041

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:48)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-23
---- -- --
WDU20160002245

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:23)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:35)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-01
---- -- --
WDU20160002157

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:33)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-13
---- -- --
WDU20160002032

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:49)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-07
---- -- --
WDU20160002142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:35)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-27
---- -- --
WDU20160002171

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:31)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-21
---- -- --
WDU20170000096

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002145

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:34)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-29
---- -- --
WDU20160002180

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:31)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-23
---- -- --
WDU20170000080

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:05)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001958

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:01)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002044

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002049

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002082

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:42)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002012

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002009

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:53)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-16
---- -- --
WDU20160002077

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:43)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01
WDU20170000015

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002002

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:54)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001999

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:55)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-19
---- -- --
WDU20160002060

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:45)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-02
---- -- --
WDU20160002064

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:45)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001907

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:41:06)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-29
---- -- --
WDU20160001945

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:03)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002042

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:48)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-13
---- -- --
WDU20160002045

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:47)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-04
---- -- --
WDU20160002047

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:47)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:46)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002062

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:45)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-05
---- -- --
WDU20160001992

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:55)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-23
---- -- --
WDU20160002011

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki pzedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:53)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002046

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:47)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-05
---- -- --
WDU20160002052

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:46)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-28
---- -- --
WDU20160001879

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:41:09)
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-16
---- -- --
WDU20160001972

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:58)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001928

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:41:04)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-25
---- -- --
WDU20160001983

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:57)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001987

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:56)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-06
---- -- --
WDU20160001988

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:56)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --
WDU20160001884

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:09)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001990

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:56)
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-25
---- -- --
WDU20160002067

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:44)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001871

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001837

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:17)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001869

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:10)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001889

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:08)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001822

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:41:18)
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-05
---- -- --
WDU20160001868

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:41:11)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-28
---- -- --
WDU20160001880

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:41:09)
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-19
---- -- --
WDU20160001904

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:07)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001943

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:41:03)
0000-00-00
0000-00-00
2017-11-29
---- -- --
WDU20160001857

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:41:13)
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-23
---- -- --
WDU20160001852

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:14)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001993

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:55)
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --