Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.


Art. 26 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 28 maja 2002 r. Art. 29 wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2001 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 05:51:32) Dz.U. 2000 nr 103 poz. 10999

_

WDU20100060030

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzenia do obrotu giełdowego praw majątkowych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:41:20)
2010-01-30
2010-01-30
---- -- --
2018-04-21
WDU20091911481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopad 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:21)
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
2015-11-30
WDU20040940905

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:40:50)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2015-11-30
WDU20040510498

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy o giełdach towarowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:41:30)
2004-03-30
2004-03-30
---- -- --
2005-10-24
WDU20021651352

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich.

obowiązujący (spr: 2018-04-19 05:20:42)
2002-10-19
2002-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20021651353

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie zakresu, trybu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd niektórych informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich.

obowiązujący (spr: 2018-04-19 05:20:42)
2002-10-19
2002-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20020100092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych towarowego domu maklerskiego.

obowiązujący (spr: 2018-04-19 05:31:20)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20020100093

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:31:20)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
2010-01-30
WDU20010921022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:41:03)
2001-09-18
2001-09-18
---- -- --
2004-05-01

Książki

onepress

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 29.00

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 39.00

Cena: 39.00

Cena: 77.00

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 44.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu