Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Art. 91 par. 2-4, art. 151 par. 1, art. 176, art. 178, art. 195 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., art. 13 par. 2 pkt 4, art. 177 oraz art. 179 par. 1-4 wchodzą w życie z dniem1 stycznia 2003 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy.
Ustawa z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych.
Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy - Prawo o adwokaturze.
Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 1/98.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2000 r. sygn. akt K. 30/99.
Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:42:38) Dz.U. 2001 nr 98 poz. 107023

_

WDU20180001143

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:07)
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000758

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:48)
2018-04-24
2018-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20180000656

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:59)
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000639

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:01)
2018-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000636

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:01)
2018-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000556

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:09)
2018-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000591

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:05)
2018-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000500

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu asystenckiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:14)
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002481

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:30)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000022

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:24)
2018-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002437

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:35)
2017-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001956

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:11:24)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001527

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:18)
2017-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001568

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:15)
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001272

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:48)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000704

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:30:06)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000221

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:06)
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000174

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:11)
2017-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002070

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:52)
2016-12-19
2016-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160002165

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:43)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001994

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:03)
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001913

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:40:12)
2016-12-14
2016-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160001565

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:51)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001422

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:41:05)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001522

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:40:55)
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001149

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:41:33)
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000970

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:07)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000791

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:25)
2016-06-07
2016-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000517

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:52)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000533

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:50:51)
2016-04-19
2016-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160000418

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:51:03)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000122

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:51:35)
2016-01-29
2016-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150002339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:07)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002316

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:10)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:23)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002248

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:17)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001592

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:25)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001594

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:25)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001609

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:24)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001662

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:19)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001307

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:10:09)
2015-09-05
2015-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140001797

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:09)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001783

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:11)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001681

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:20)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001683

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:20)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001694

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:19)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001744

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:14)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001396

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:30:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001397

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:30:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001404

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:51)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001407

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:50)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001293

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:30:19)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001221

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000881

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stażu asystenckiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:31:27)
2014-07-16
2014-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140000194

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:40:33)
2014-02-27
2014-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001596

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:41:30)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001228

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:42:30)
2013-10-22
2013-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000469

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:51:52)
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20130000127

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:00:06)
2013-02-12
2013-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130000069

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:16)
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001476

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:40)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001482

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:39)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001346

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:00)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001348

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:00)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001349

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:00)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001270

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:11)
2012-11-27
2012-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120001223

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:17)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001121

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:33)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000830

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:20)
2012-07-27
2012-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000714

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:40)
2012-07-03
2012-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000717

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należących do właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:40)
2012-07-10
2012-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20120000524

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:30)
2012-05-17
2012-05-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000389

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych sędziów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:51)
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000331

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:11:00)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20112741623

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:12:16)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
---- -- --
WDU20112251354

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2011 r. w sprawie stroju urzędowego sędziów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:22)
2011-10-20
2011-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20111210693

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:07)
2011-06-14
2011-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20111100649

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:14)
2011-06-15
2011-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20102451640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:41)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092231787

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właścicieli

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:53)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092211745

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:00)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-03-28
WDU20092071599

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:51:22)
2009-12-23
2009-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091020847

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:44)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090980824

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:48)
2009-07-10
2009-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20082341579

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:32)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081080696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:18)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081050673

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:21)
2008-06-19
2008-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20080900558

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:37)
2008-06-10
2008-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20080540334

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sadu Rejonowego Szczecin -Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sadów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:10)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072431793

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:13)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072431794

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Piasecznie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:12)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071641168

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu oraz zakresu uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko aplikanta sądowego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:20)
2007-09-13
2007-09-13
---- -- --
---- -- --
WDU20071631161

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Poznaniu, utworzenia Sądów Rejonowych: Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Poznań-Stare Miasto w Poznaniu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:21)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071531083

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:35)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070500334

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:54)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070500335

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Katowicach, utworzenia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów ich właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:54)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20062411753

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:00)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061350958

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:31)
2006-08-01
2006-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060230174

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:02)
2006-03-02
2006-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20052402025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:02:03)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051971639

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zniesienia Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz utworzenia sądów Rejonowych w : Siemianowicach Śląskich, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051120944

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sadów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sadów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:12:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051120945

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Gdańsku oraz utworzenia Sadu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku i Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:12:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051090916

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:12:12)
2005-07-06
2005-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20050630557

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:40)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050150133

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:42)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20042812796

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:13)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042812798

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:12)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041271326

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądów Rejonowych w Lidzbarku Warmińskim, Miastku, Obornikach, Olecku, Sejnach i Szydłowcu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:57)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041271328

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:57)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040460443

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:50:40)
2004-04-06
2004-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20032202186

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:04)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032202187

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:04)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032192164

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądów Rejonowych w Miliczu, Mrągowie, Rykach i Wschowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:07)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032192165

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:07)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031101053

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:10:03)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031101056

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:10:03)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021791496

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:40)
2002-11-01
2002-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020170164

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:40:05)
2002-03-16
2002-03-16
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000003

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:33:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000050

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:33:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000099

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

na dzie? 2018-06-23 02:33:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000110

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:33:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000157

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:33:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000158

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:33:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000289

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

na dzie? 2018-06-23 02:32:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000296

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:23:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000373

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:23:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000395

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:23:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000448

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:23:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000477

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

na dzie? 2018-06-23 02:23:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000495

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:23:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000505

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:23:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000568

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:23:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000632

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:23:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000664

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:22:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000666

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy

na dzie? 2018-06-23 02:22:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000667

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

na dzie? 2018-06-23 02:22:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000668

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

na dzie? 2018-06-23 02:22:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000669

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:22:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000670

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 02:22:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000706

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:22:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000709

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:22:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000737

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:22:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000795

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:13:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000854

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:13:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000855

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

na dzie? 2018-06-23 02:13:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000856

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 02:13:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000895

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:13:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000972

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:13:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001021

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

na dzie? 2018-06-23 02:13:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000010

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie

na dzie? 2018-06-23 02:13:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000020

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:13:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000045

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:13:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000072

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

na dzie? 2018-06-23 02:13:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000144

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

na dzie? 2018-06-23 02:12:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000145

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

na dzie? 2018-06-23 02:12:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000152

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie

na dzie? 2018-06-23 02:12:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000153

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

na dzie? 2018-06-23 02:12:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000155

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:12:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000161

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 02:12:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000212

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:12:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000213

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 02:12:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000324

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

na dzie? 2018-06-23 02:03:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000339

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:03:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000354

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:03:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000414

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:03:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000429

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 02:03:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000472

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

na dzie? 2018-06-23 02:03:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000507

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:03:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000554

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:03:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000692

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 02:02:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000707

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

na dzie? 2018-06-23 02:02:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000720

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:53:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000723

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:53:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000784

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:53:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000791

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie

na dzie? 2018-06-23 01:53:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000804

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:53:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000829

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie

na dzie? 2018-06-23 01:53:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000830

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

na dzie? 2018-06-23 01:53:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000848

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

na dzie? 2018-06-23 01:53:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000974

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:53:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000975

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:53:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001022

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:53:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001037

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:53:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000002

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:53:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000026

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:53:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000044

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie

na dzie? 2018-06-23 01:53:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000109

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

na dzie? 2018-06-23 01:52:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000114

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 01:52:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000126

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

na dzie? 2018-06-23 01:52:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000172

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy

na dzie? 2018-06-23 01:43:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000210

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:43:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000236

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

na dzie? 2018-06-23 01:43:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000250

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:43:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000256

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:43:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000304

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 01:43:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000332

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

na dzie? 2018-06-23 01:43:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000359

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:43:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000371

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:43:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000396

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:43:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000475

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:43:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000512

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

na dzie? 2018-06-23 01:43:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000545

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

na dzie? 2018-06-23 01:43:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000578

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:42:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000649

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:34:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000663

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie

na dzie? 2018-06-23 01:34:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000713

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:33:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000714

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:33:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000784

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

na dzie? 2018-06-23 01:33:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000786

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:33:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000839

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 01:33:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000840

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

na dzie? 2018-06-23 01:33:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000841

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

na dzie? 2018-06-23 01:33:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001094

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:32:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001114

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:32:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001115

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:32:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001125

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:32:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001213

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

na dzie? 2018-06-23 01:22:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000026

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000027

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000044

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 01:22:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000050

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

na dzie? 2018-06-23 01:22:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000100

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000101

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000102

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000143

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000155

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000161

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000185

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000186

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

na dzie? 2018-06-23 01:22:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000187

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

na dzie? 2018-06-23 01:22:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000232

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000273

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000274

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000281

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 01:22:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000283

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:22:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000334

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

na dzie? 2018-06-23 01:21:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000335

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 01:21:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000352

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

na dzie? 2018-06-23 01:21:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000356

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:21:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000387

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:21:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000474

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:12:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000481

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:12:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000482

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:12:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000539

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:12:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000540

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

na dzie? 2018-06-23 01:12:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000561

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:12:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000577

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:12:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000596

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:12:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000656

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 01:12:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000659

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

na dzie? 2018-06-23 01:12:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000665

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:12:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000706

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach

na dzie? 2018-06-23 01:12:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000820

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:11:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000968

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:02:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001009

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

na dzie? 2018-06-23 01:02:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001010

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 01:02:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001027

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 01:02:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001057

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

na dzie? 2018-06-23 01:02:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001061

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001087

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 01:02:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001094

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie

na dzie? 2018-06-23 01:02:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001254

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:02:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001283

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:01:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001301

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:01:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001302

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001305

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 01:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000094

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:52:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000113

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:52:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000211

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:52:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000212

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

na dzie? 2018-06-23 00:52:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000213

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:52:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000214

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:52:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000215

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

na dzie? 2018-06-23 00:52:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000216

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:52:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000218

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

na dzie? 2018-06-23 00:52:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000219

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach

na dzie? 2018-06-23 00:52:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000221

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:52:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000222

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

na dzie? 2018-06-23 00:52:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000234

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:52:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000248

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:52:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000252

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:52:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000274

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

na dzie? 2018-06-23 00:52:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000292

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

na dzie? 2018-06-23 00:52:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000294

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:52:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000295

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:52:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000296

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:52:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000383

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

na dzie? 2018-06-23 00:52:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000384

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

na dzie? 2018-06-23 00:52:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000385

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:52:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000394

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:52:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000402

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach

na dzie? 2018-06-23 00:52:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000444

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:51:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000445

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:51:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000473

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:51:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000475

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

na dzie? 2018-06-23 00:51:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000482

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

na dzie? 2018-06-23 00:51:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000489

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

na dzie? 2018-06-23 00:51:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000642

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

na dzie? 2018-06-23 00:42:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000675

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:42:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000676

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

na dzie? 2018-06-23 00:42:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000802

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:42:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000897

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

na dzie? 2018-06-23 00:42:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000899

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy

na dzie? 2018-06-23 00:42:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000978

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

na dzie? 2018-06-23 00:41:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000986

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:41:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001082

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

na dzie? 2018-06-23 00:41:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001146

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

na dzie? 2018-06-23 00:32:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001176

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

na dzie? 2018-06-23 00:32:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000012

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

na dzie? 2018-06-23 00:32:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000176

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:32:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000177

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy

na dzie? 2018-06-23 00:32:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000179

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie

na dzie? 2018-06-23 00:32:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000182

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:32:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000321

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:31:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000429

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:22:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000430

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

na dzie? 2018-06-23 00:22:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000443

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

na dzie? 2018-06-23 00:22:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000690

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:21:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000691

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:21:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000771

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy

na dzie? 2018-06-23 00:21:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000953

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

na dzie? 2018-06-23 00:12:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001059

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

na dzie? 2018-06-23 00:12:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000003

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:12:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000001

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:12:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000256

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:02:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000261

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:02:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000274

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:02:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000283

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:02:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000291

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:02:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000292

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:02:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000296

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000321

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu

na dzie? 2018-06-23 00:02:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000323

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:02:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000377

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:02:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000407

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:02:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000408

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

na dzie? 2018-06-23 00:02:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000443

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:02:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000467

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000518

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

na dzie? 2018-06-23 00:01:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000571

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2018-06-23 00:01:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000199

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:31:08)
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
2018-06-22
WDU20170000160

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:31:12)
2017-02-09
0000-00-00
---- -- --
2017-06-21
WDU20160000700

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:50:35)
2016-05-24
2016-05-24
---- -- --
2017-06-21
WDU20160000184

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:51:28)
2016-02-17
2016-02-17
---- -- --
2017-06-21
WDU20160000171

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:51:29)
2016-02-12
2016-02-12
---- -- --
2017-06-21
WDU20150002336

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesora sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:00:07)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-06-21
WDU20150002303

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:00:11)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-06-21
WDU20150002249

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesora sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:00:17)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-06-21
WDU20150001370

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:10:03)
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
2017-06-21
WDU20150000925

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:10:52)
2015-07-08
2015-07-08
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001289

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2014 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie

uchylony (spr: 2018-06-23 01:30:19)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
2017-02-11
WDU20130001481

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:41:50)
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
2017-08-12
WDU20130000870

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 01:50:45)
2013-08-16
2013-08-16
---- -- --
2015-07-08
WDU20130000895

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 01:50:42)
2013-08-15
2013-08-15
---- -- --
2015-07-08
WDU20130000722

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

uchylony (spr: 2018-06-23 01:51:09)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001455

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:43)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2013-07-08
WDU20120001542

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:29)
2013-01-15
2013-01-15
---- -- --
2015-07-08
WDU20120001418

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:49)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2017-05-04
WDU20120001343

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:01)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001350

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:59)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001167

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:25)
2012-10-26
2012-10-26
---- -- --
2015-04-02
WDU20120001070

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:42)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-07-08
WDU20120000972

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:57)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2018-04-05
WDU20120000730

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:02:37)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000603

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:17)
2012-06-06
2012-06-06
---- -- --
2015-04-02
WDU20120000412

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:48)
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
2016-06-07
WDU20120000332

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:00)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
2016-01-01
WDU20120000314

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:02)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
2013-10-22
WDU20120000227

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:14)
2012-03-01
2012-03-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000114

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:31)
2012-02-14
2012-02-14
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000048

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:43)
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
2015-07-08
WDU20112891704

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:02)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20112741624

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:15)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20110640338

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:25)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20110640339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:25)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20110600303

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:30)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20110600304

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:30)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102451648

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:40)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102451641

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz zmiany rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:41)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102451642

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:40)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102451645

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sadów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:40)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20102451646

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:40)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20101811225

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:09)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20101741183

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:18)
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
2013-01-01
WDU20101330897

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:02)
2010-08-01
2010-08-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20101330894

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:02)
2010-08-01
2010-08-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20101160781

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:19)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20101130755

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:22)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20100490294

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:37)
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20100490291

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:38)
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20100400232

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:09)
2010-03-31
2010-03-31
---- -- --
2015-07-08
WDU20092241806

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:50)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-07-08
WDU20092221769

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:56)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20092201729

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:03)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20092201728

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:03)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20091020851

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:43)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20091020852

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:43)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20091020853

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:43)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20091040866

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:41)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2018-04-05
WDU20090990834

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:46)
2009-07-11
2009-07-11
---- -- --
2012-04-18
WDU20082341583

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:31)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20082341581

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:32)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20082341582

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:31)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20082041279

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:22)
2008-12-03
2008-12-03
---- -- --
2012-07-27
WDU20081821132

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:45)
2008-10-15
2008-10-15
---- -- --
2013-01-01
WDU20081671037

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisku asystenta sędziego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:58)
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2012-03-28
WDU20081410891

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:19)
2008-08-20
2008-08-20
---- -- --
2009-07-11
WDU20080780471

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego, dyrektora sadu okręgowego oraz kierownika finansowego sądu rejonowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:20:51)
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
2010-01-01
WDU20080200121

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:41)
2008-02-22
2008-02-22
---- -- --
2013-01-01
WDU20080110069

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:49)
2008-01-23
2008-01-23
---- -- --
2013-01-01
WDU20072431795

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:12)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20072431796

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:12)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20072201636

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko aplikanta referendarskiego lub referendarza sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:07)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
2009-03-04
WDU20072201637

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko asystenta sędziego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:07)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
2010-01-01
WDU20072251668

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:03)
2007-12-03
2007-12-03
---- -- --
2010-01-01
WDU20072251669

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko asesora sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:02)
2007-12-03
2007-12-03
---- -- --
2009-03-04
WDU20071771249

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:07)
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20071531084

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sadów apelacyjnych, sądów okręgowych i sadów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:35)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20071551091

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:33)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20071721213

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:13)
2007-10-06
2007-10-06
---- -- --
2011-10-12
WDU20071441014

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:45)
2007-08-24
2007-08-24
---- -- --
2012-07-27
WDU20070500336

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sadów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:54)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20070500339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:53)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20070500340

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:53)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20070380249

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:06)
2007-04-02
2007-04-02
---- -- --
2015-07-08
WDU20070350224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:10)
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2013-01-01
WDU20062471814

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:52)
2006-12-28
2006-12-28
---- -- --
2007-08-31
WDU20062411751

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:01)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20062411754

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:00)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20062411755

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:00)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20062281670

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sadów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:12)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20062251643

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem sędziów poza stałe miejsce służbowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:15)
2006-12-08
2006-12-08
---- -- --
2007-08-31
WDU20062201610

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:20)
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
2012-11-27
WDU20061350961

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:31)
2006-07-27
2006-07-27
---- -- --
2009-03-04
WDU20061350959

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:31)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20061350960

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:31)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20061250872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:48)
2006-07-28
2006-07-28
---- -- --
2008-08-20
WDU20060600428

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:25)
2006-04-11
2006-04-11
---- -- --
2008-01-01
WDU20060580399

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:29)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2009-05-08
WDU20060500370

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:33)
2006-04-12
2006-04-12
---- -- --
2011-06-14
WDU20052402026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:03)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20051971640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20051811500

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:47)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2009-05-08
WDU20051711435

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na aplikantów sądowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:57)
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
2008-01-01
WDU20051711436

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie kolokwium dla aplikantów sądowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:57)
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
2008-01-01
WDU20051120946

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20051120948

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20051120949

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sadów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20050800703

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:21)
2005-05-25
2005-05-25
---- -- --
2006-07-28
WDU20050620556

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:40)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20050630561

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:40)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20050630562

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:40)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20080300185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:32)
2008-02-25
2008-02-25
---- -- --
2009-07-10
WDU20042812797

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:13)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20042812799

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:12)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20042692678

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskich

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:06)
2005-01-06
2005-01-06
---- -- --
2007-08-31
WDU20042432427

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:42)
2004-11-30
2004-11-30
---- -- --
2009-05-08
WDU20042312325

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sadów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:58)
2004-11-01
2004-11-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20041481562

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:23)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20041481563

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:23)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20041451538

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:27)
2004-07-10
2004-07-10
---- -- --
2009-05-08
WDU20041441527

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:28)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20041271332

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:57)
2004-06-18
2004-06-18
---- -- --
2005-05-25
WDU20041271330

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:57)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20041271331

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:57)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20040120104

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:28)
2004-02-13
2004-02-13
---- -- --
2009-05-08
WDU20032192166

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:52:06)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20032192167

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:52:06)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20031701659

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:01:02)
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20031101054

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:03)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20031101055

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:03)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20031050993

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:12)
2003-07-02
2003-07-02
---- -- --
2012-03-28
WDU20030830761

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:45)
2003-05-28
2003-05-28
---- -- --
2009-05-08
WDU20030800727

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:50)
2003-05-25
2003-05-25
---- -- --
2012-07-27
WDU20030590528

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:18)
2003-04-16
2003-01-01
---- -- --
2004-06-18
WDU20030510448

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:31)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20030440386

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:43)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20022161830

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:20:52)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-07-27
WDU20022011701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie aplikacji referendarskiej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:11)
2002-11-30
2002-11-30
---- -- --
2006-07-27
WDU20021921613

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:25)
2002-12-05
2002-12-05
---- -- --
2012-11-27
WDU20021941638

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:21)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20021941639

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:21)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20021871564

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:32)
2002-11-27
2002-11-27
---- -- --
2012-03-28
WDU20021801508

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:39)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20021541283

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:12)
2002-10-06
2002-10-06
---- -- --
2008-01-01
WDU20020840761

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:16)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20020840762

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:16)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20020950843

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:01)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20020970876

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:56)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2006-12-28
WDU20020580529

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych i asesorów sadowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:57)
2002-05-09
2001-10-01
---- -- --
2003-05-28
WDU20020260264

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko sędziego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:46)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
2005-01-06
WDU20020260263

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:46)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
2014-10-01
WDU20020260261

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:47)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
2014-10-01
WDU20020260262

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wzoru wykazów służbowych dla sędziów sądów powszechnych oraz sposobu ich prowadzenia.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:47)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
2012-04-26
WDU20011161247

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:12)
2001-11-01
2001-11-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20011061160

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:24)
2001-10-15
2001-10-15
---- -- --
2010-01-01
WDU20011061161

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:24)
2001-10-01
2001-10-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20180001143

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:07)
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000758

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:48)
2018-04-24
2018-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20180000656

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:59)
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000639

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:01)
2018-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000636

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:01)
2018-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000556

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:09)
2018-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000591

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:05)
2018-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000500

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu asystenckiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:14)
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002481

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:30)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000022

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:24)
2018-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002437

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:35)
2017-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001956

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:11:24)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001527

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:18)
2017-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001568

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:15)
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001272

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:48)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000704

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:30:06)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000221

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:06)
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000199

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:31:08)
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
2018-06-22
WDU20170000160

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:31:12)
2017-02-09
0000-00-00
---- -- --
2017-06-21
WDU20170000174

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:11)
2017-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002070

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:52)
2016-12-19
2016-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160002165

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:31:43)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001994

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:03)
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001913

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:40:12)
2016-12-14
2016-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160001565

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:51)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001422

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:41:05)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001522

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:40:55)
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001149

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:41:33)
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000970

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:07)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000791

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:25)
2016-06-07
2016-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000700

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:50:35)
2016-05-24
2016-05-24
---- -- --
2017-06-21
WDU20160000517

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:52)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000533

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:50:51)
2016-04-19
2016-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160000418

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:51:03)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000184

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:51:28)
2016-02-17
2016-02-17
---- -- --
2017-06-21
WDU20160000171

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 00:51:29)
2016-02-12
2016-02-12
---- -- --
2017-06-21
WDU20160000122

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:51:35)
2016-01-29
2016-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150002339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:07)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002316

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:10)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002336

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesora sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:00:07)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-06-21
WDU20150002185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:23)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002303

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:00:11)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-06-21
WDU20150002248

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:17)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002249

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesora sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:00:17)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-06-21
WDU20150001592

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:25)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001594

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:25)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001609

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:24)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001662

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:01:19)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001370

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:10:03)
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
2017-06-21
WDU20150001307

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:10:09)
2015-09-05
2015-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150000925

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:10:52)
2015-07-08
2015-07-08
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001797

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:09)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001783

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:11)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001681

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:20)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001683

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:20)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001694

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:19)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001744

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:14)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001396

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:30:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001397

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:30:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001404

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:51)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001407

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:21:50)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001293

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:30:19)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001289

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2014 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie

uchylony (spr: 2018-06-23 01:30:19)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
2017-02-11
WDU20140001221

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000881

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stażu asystenckiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:31:27)
2014-07-16
2014-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140000194

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:40:33)
2014-02-27
2014-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001596

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:41:30)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001481

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:41:50)
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
2017-08-12
WDU20130001228

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:42:30)
2013-10-22
2013-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000870

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 01:50:45)
2013-08-16
2013-08-16
---- -- --
2015-07-08
WDU20130000895

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 01:50:42)
2013-08-15
2013-08-15
---- -- --
2015-07-08
WDU20130000722

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

uchylony (spr: 2018-06-23 01:51:09)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20130000469

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 01:51:52)
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20130000127

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:00:06)
2013-02-12
2013-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120001455

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:43)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2013-07-08
WDU20130000069

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:16)
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001476

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:40)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001482

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:39)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001542

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:29)
2013-01-15
2013-01-15
---- -- --
2015-07-08
WDU20120001418

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:49)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2017-05-04
WDU20120001343

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:01)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001346

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:00)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001348

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:00)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001349

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:00)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001350

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:59)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001270

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:11)
2012-11-27
2012-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120001223

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:17)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001167

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:25)
2012-10-26
2012-10-26
---- -- --
2015-04-02
WDU20120001121

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:33)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001070

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:42)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-07-08
WDU20120000972

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:57)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2018-04-05
WDU20120000830

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:20)
2012-07-27
2012-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000730

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:02:37)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000714

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:40)
2012-07-03
2012-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000717

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należących do właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:40)
2012-07-10
2012-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20120000603

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:17)
2012-06-06
2012-06-06
---- -- --
2015-04-02
WDU20120000524

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:30)
2012-05-17
2012-05-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000412

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:48)
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
2016-06-07
WDU20120000389

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych sędziów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:51)
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000331

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:11:00)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000332

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:00)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
2016-01-01
WDU20120000314

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:02)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
2013-10-22
WDU20120000227

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:14)
2012-03-01
2012-03-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000114

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:31)
2012-02-14
2012-02-14
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000048

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:43)
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
2015-07-08
WDU20112891704

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:02)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20112741624

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:15)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20112741623

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:12:16)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
---- -- --
WDU20112251354

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2011 r. w sprawie stroju urzędowego sędziów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:22)
2011-10-20
2011-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20111210693

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:07)
2011-06-14
2011-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20111100649

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:14)
2011-06-15
2011-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20110640338

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:25)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20110640339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:25)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20110600303

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:30)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20110600304

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:30)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102451648

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:40)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102451640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:41)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102451641

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz zmiany rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:41)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102451642

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:40)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102451645

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sadów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:40)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20102451646

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:40)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20101811225

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:09)
2010-10-01
2010-10-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20101741183

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:18)
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
2013-01-01
WDU20101330897

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:02)
2010-08-01
2010-08-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20101330894

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:02)
2010-08-01
2010-08-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20101160781

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:19)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20101130755

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:22)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20100490294

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:37)
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20100490291

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:38)
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20100400232

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:09)
2010-03-31
2010-03-31
---- -- --
2015-07-08
WDU20092241806

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:50)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-07-08
WDU20092231787

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właścicieli

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:53)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092221769

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:56)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20092211745

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:00)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-03-28
WDU20092201729

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:03)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20092201728

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:03)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20092071599

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:51:22)
2009-12-23
2009-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091020851

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:43)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20091020852

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:43)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20091020853

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:43)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20091040866

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:41)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2018-04-05
WDU20091020847

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:44)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090980824

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:48)
2009-07-10
2009-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20090990834

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:46)
2009-07-11
2009-07-11
---- -- --
2012-04-18
WDU20082341583

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:31)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20082341579

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:32)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082341581

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:32)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20082341582

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:31)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20082041279

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:22)
2008-12-03
2008-12-03
---- -- --
2012-07-27
WDU20081821132

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:45)
2008-10-15
2008-10-15
---- -- --
2013-01-01
WDU20081671037

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisku asystenta sędziego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:58)
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2012-03-28
WDU20081410891

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:19)
2008-08-20
2008-08-20
---- -- --
2009-07-11
WDU20081080696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:18)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081050673

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:21)
2008-06-19
2008-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20080900558

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:37)
2008-06-10
2008-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20080780471

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego, dyrektora sadu okręgowego oraz kierownika finansowego sądu rejonowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:20:51)
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
2010-01-01
WDU20080540334

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sadu Rejonowego Szczecin -Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sadów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:10)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080200121

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:41)
2008-02-22
2008-02-22
---- -- --
2013-01-01
WDU20080110069

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:49)
2008-01-23
2008-01-23
---- -- --
2013-01-01
WDU20072431793

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:13)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072431794

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Piasecznie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:12)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072431795

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:12)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20072431796

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:12)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20072201636

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko aplikanta referendarskiego lub referendarza sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:07)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
2009-03-04
WDU20072201637

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko asystenta sędziego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:07)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
2010-01-01
WDU20072251668

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:03)
2007-12-03
2007-12-03
---- -- --
2010-01-01
WDU20072251669

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko asesora sądowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:02)
2007-12-03
2007-12-03
---- -- --
2009-03-04
WDU20071771249

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:07)
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20071641168

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu oraz zakresu uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko aplikanta sądowego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:20)
2007-09-13
2007-09-13
---- -- --
---- -- --
WDU20071631161

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Poznaniu, utworzenia Sądów Rejonowych: Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Poznań-Stare Miasto w Poznaniu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:21)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071531083

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:35)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071531084

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sadów apelacyjnych, sądów okręgowych i sadów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:35)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20071551091

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:33)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20071721213

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:13)
2007-10-06
2007-10-06
---- -- --
2011-10-12
WDU20071441014

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:45)
2007-08-24
2007-08-24
---- -- --
2012-07-27
WDU20070500334

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:54)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070500335

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Katowicach, utworzenia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów ich właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:54)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070500336

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sadów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:54)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20070500339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:53)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20070500340

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:53)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20070380249

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:06)
2007-04-02
2007-04-02
---- -- --
2015-07-08
WDU20070350224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:10)
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2013-01-01
WDU20062471814

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:52)
2006-12-28
2006-12-28
---- -- --
2007-08-31
WDU20062411751

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:01)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20062411753

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:00)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20062411754

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:00)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20062411755

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:00)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20062281670

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sadów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:12)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20062251643

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem sędziów poza stałe miejsce służbowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:15)
2006-12-08
2006-12-08
---- -- --
2007-08-31
WDU20062201610

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:20)
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
2012-11-27
WDU20061350961

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:31)
2006-07-27
2006-07-27
---- -- --
2009-03-04
WDU20061350958

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:31)
2006-08-01
2006-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061350959

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:31)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20061350960

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:31)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20061250872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:48)
2006-07-28
2006-07-28
---- -- --
2008-08-20
WDU20060600428

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:25)
2006-04-11
2006-04-11
---- -- --
2008-01-01
WDU20060580399

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:29)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2009-05-08
WDU20060500370

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:33)
2006-04-12
2006-04-12
---- -- --
2011-06-14
WDU20060230174

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:02)
2006-03-02
2006-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20052402025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:02:03)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052402026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:03)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20051971639

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zniesienia Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz utworzenia sądów Rejonowych w : Siemianowicach Śląskich, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051971640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20051811500

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:47)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2009-05-08
WDU20051711435

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na aplikantów sądowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:57)
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
2008-01-01
WDU20051711436

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie kolokwium dla aplikantów sądowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:57)
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
2008-01-01
WDU20051120946

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20051120948

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20051120949

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sadów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20051120944

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sadów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sadów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:12:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051120945

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Gdańsku oraz utworzenia Sadu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku i Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:12:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051090916

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:12:12)
2005-07-06
2005-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20050800703

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:21)
2005-05-25
2005-05-25
---- -- --
2006-07-28
WDU20050620556

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:40)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20050630557

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:40)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050630561

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:40)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20050630562

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:40)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20080300185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:32)
2008-02-25
2008-02-25
---- -- --
2009-07-10
WDU20050150133

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:42)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20042812796

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:13)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042812797

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:13)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20042812798

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:12)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042812799

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:12)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20042692678

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskich

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:06)
2005-01-06
2005-01-06
---- -- --
2007-08-31
WDU20042432427

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:42)
2004-11-30
2004-11-30
---- -- --
2009-05-08
WDU20042312325

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sadów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:58)
2004-11-01
2004-11-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20041481562

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:23)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20041481563

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:23)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20041451538

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:27)
2004-07-10
2004-07-10
---- -- --
2009-05-08
WDU20041441527

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:28)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20041271332

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:57)
2004-06-18
2004-06-18
---- -- --
2005-05-25
WDU20041271326

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądów Rejonowych w Lidzbarku Warmińskim, Miastku, Obornikach, Olecku, Sejnach i Szydłowcu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:57)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041271328

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:57)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041271330

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:57)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20041271331

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:57)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20040460443

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:50:40)
2004-04-06
2004-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20040120104

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:28)
2004-02-13
2004-02-13
---- -- --
2009-05-08
WDU20032202186

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:04)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032202187

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:04)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032192164

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądów Rejonowych w Miliczu, Mrągowie, Rykach i Wschowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:07)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032192165

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:07)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032192166

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:52:06)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20032192167

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:52:06)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20031701659

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:01:02)
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20031101053

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:10:03)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031101054

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:03)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20031101055

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:03)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20031101056

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:10:03)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031050993

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:12)
2003-07-02
2003-07-02
---- -- --
2012-03-28
WDU20030830761

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:45)
2003-05-28
2003-05-28
---- -- --
2009-05-08
WDU20030800727

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:50)
2003-05-25
2003-05-25
---- -- --
2012-07-27
WDU20030590528

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:18)
2003-04-16
2003-01-01
---- -- --
2004-06-18
WDU20030510448

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:31)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20030440386

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:43)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20022161830

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:20:52)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-07-27
WDU20022011701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie aplikacji referendarskiej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:11)
2002-11-30
2002-11-30
---- -- --
2006-07-27
WDU20021921613

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:25)
2002-12-05
2002-12-05
---- -- --
2012-11-27
WDU20021941638

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:21)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20021941639

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:21)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20021871564

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:32)
2002-11-27
2002-11-27
---- -- --
2012-03-28
WDU20021791496

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:40)
2002-11-01
2002-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021801508

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:39)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20021541283

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:12)
2002-10-06
2002-10-06
---- -- --
2008-01-01
WDU20020840761

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:16)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20020840762

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:16)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20020950843

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:01)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20020970876

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:56)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2006-12-28
WDU20020580529

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych i asesorów sadowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:57)
2002-05-09
2001-10-01
---- -- --
2003-05-28
WDU20020260264

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko sędziego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:46)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
2005-01-06
WDU20020260263

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:46)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
2014-10-01
WDU20020260261

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:47)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
2014-10-01
WDU20020260262

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wzoru wykazów służbowych dla sędziów sądów powszechnych oraz sposobu ich prowadzenia.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:47)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
2012-04-26
WDU20020170164

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:40:05)
2002-03-16
2002-03-16
---- -- --
---- -- --
WDU20011161247

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:12)
2001-11-01
2001-11-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20011061160

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:24)
2001-10-15
2001-10-15
---- -- --
2010-01-01
WDU20011061161

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:24)
2001-10-01
2001-10-01
---- -- --
2013-01-01

Książki

bezdroza

Cena: 18.99

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 9.90

Cena: 34.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 59.00

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.90

Cena: 26.90

Cena: 44.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu