Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych.
Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 05:50:08) Dz.U. 2001 nr 110 poz. 11893

_

WDU20050630563

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:43)
2005-04-27
2005-04-27
---- -- --
2007-08-01
WDU20042802770

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:17)
2005-01-13
2005-01-13
---- -- --
2007-08-01
WDU20030300252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych

uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:04)
2003-02-21
2003-01-01
---- -- --
2007-08-01
WDU20022311952

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zapytania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:41)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-11-10
WDU20022382024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:34)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-08-01
WDU20021181016

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:40)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-08-01
WDU20021221047

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzoru karty zapytania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:36)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-11-10
WDU20071270881

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych oraz sposobu ich wypełniania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:02)
2007-08-01
2007-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050630563

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:43)
2005-04-27
2005-04-27
---- -- --
2007-08-01
WDU20042802770

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:17)
2005-01-13
2005-01-13
---- -- --
2007-08-01
WDU20042422425

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2004 r. w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:49)
2004-11-10
2004-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20030300252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych

uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:04)
2003-02-21
2003-01-01
---- -- --
2007-08-01
WDU20022311952

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zapytania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:41)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-11-10
WDU20022382024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:34)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-08-01
WDU20021181016

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:40)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-08-01
WDU20021221047

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzoru karty zapytania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:36)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-11-10

Książki

helion

Cena: 49.00

Cena: 179.00

Cena: 67.00

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 129.00

Cena: 129.00

Cena: 149.00

Cena: 59.00

Cena: 59.00

Cena: 129.00

Cena: 54.90

Cena: 7.90

Cena: 99.00

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu