Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Rozdział 9 wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r., z wyjątkiem art. 50, art. 68-75 i art. 80-82, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2002 r. Art. 42 traci moc z dniem 30 czerwca 2011 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 05:50:01) Dz.U. 2001 nr 125 poz. 137176

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170001896

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:01)
2017-10-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001352

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:55)
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001046

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:20)
2016-08-18
2016-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000990

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:25)
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000939

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:30)
2016-07-14
2016-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000251

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:51:36)
2016-03-31
2016-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001968

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:01:05)
2015-12-11
2015-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000302

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:20:30)
2015-03-19
2015-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140001704

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:21:25)
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140001217

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:30:42)
2014-09-16
2014-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001070

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:30:57)
2014-08-12
2014-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000961

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:08)
2014-08-07
2014-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000643

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych stanowiących zbiorczą informację dotyczącą kontroli

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:42)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000537

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:40:10)
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000402

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:40:24)
2014-04-11
2014-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130001679

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:41:06)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000916

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:43)
2013-08-20
2013-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130001064

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:29)
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130000713

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:00)
2013-08-15
2013-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20130000092

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:00:29)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000901

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:10:05)
2012-08-14
2012-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120000920

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:03)
2012-08-28
2012-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000401

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:56)
2012-04-16
2012-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000402

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:56)
2012-04-16
2012-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20111460869

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:21:23)
2011-07-23
2011-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111460870

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:21:23)
2011-07-23
2011-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111300751

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:21:37)
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20110810444

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:30:28)
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20110610308

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:30:41)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20102571736

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:31:18)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571735

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:31:18)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101871255

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:40:31)
2010-10-07
2010-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101370916

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:41:06)
2010-07-29
2010-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100720462

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:50:07)
2010-05-14
2010-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20100530314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:50:20)
2010-04-03
2010-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20072011462

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:30:51)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20071090753

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:40:20)
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20061901408

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:50:43)
2006-10-19
2006-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20060470343

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:00:45)
2006-04-06
2006-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20042372376

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:31:02)
2004-11-18
2004-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20030460397

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:11:30)
2003-03-18
2003-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20021991676

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:21:14)
2002-12-13
2002-12-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020270271

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:40:23)
2002-03-26
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020120117

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:40:36)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000939

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:30)
2016-07-14
2016-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140000961

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:08)
2014-08-07
2014-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000643

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych stanowiących zbiorczą informację dotyczącą kontroli

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:42)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000402

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:40:24)
2014-04-11
2014-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130000713

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:00)
2013-08-15
2013-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120000401

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:56)
2012-04-16
2012-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000402

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:56)
2012-04-16
2012-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20060470343

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:00:45)
2006-04-06
2006-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000837

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:50:50)
2013-08-15
2013-08-15
---- -- --
2017-07-22
WDU20120000097

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:11:25)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
2013-08-20
WDU20120000096

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:11:25)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
2013-08-15
WDU20112971763

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:11:34)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-05-10
WDU20111881121

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony (spr: 2018-07-20 02:20:58)
2011-09-27
2011-09-27
---- -- --
2014-01-01
WDU20111550918

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:17)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
2013-08-20
WDU20111500892

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:20)
2011-07-30
2011-07-30
---- -- --
2012-08-02
WDU20111500891

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:20)
2011-07-30
2011-07-30
---- -- --
2012-08-28
WDU20111340783

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:33)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
2012-08-02
WDU20110170080

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego.

uchylony (spr: 2018-07-20 02:31:05)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2012-04-16
WDU20102501684

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:31:24)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2011-07-01
WDU20101871256

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:31)
2010-10-07
2010-10-07
---- -- --
2011-01-01
WDU20101941292

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy

uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:27)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2012-01-01
WDU20101250847

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:14)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2012-08-28
WDU20092231781

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:53)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-07-01
WDU20091881461

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:51:26)
2009-11-09
2009-10-26
---- -- --
2011-07-01
WDU20091451184

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:21)
2009-09-07
2009-09-07
---- -- --
2013-10-12
WDU20091471190

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:20)
2009-09-26
2009-09-26
---- -- --
2012-04-16
WDU20091150970

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatur na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:40)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
2011-07-07
WDU20090860721

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:03)
2009-06-10
2009-06-10
---- -- --
2011-07-01
WDU20090820688

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:05)
2009-08-04
2009-08-04
---- -- --
2012-08-28
WDU20090540443

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:27)
2009-04-02
2009-04-02
---- -- --
2011-01-01
WDU20082351598

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:42)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2009-06-10
WDU20081240805

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:26)
2008-07-14
2008-07-14
---- -- --
2010-04-03
WDU20080980638

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych zawartych w zbiorczej informacji dotyczącej kontroli

uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:43)
2008-06-17
2008-06-17
---- -- --
2015-01-01
WDU20080760454

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:00)
2008-05-04
2008-05-04
---- -- --
2009-09-07
WDU20072351726

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:25)
2008-01-02
2008-01-02
---- -- --
2013-08-20
WDU20071951412

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:56)
2007-11-07
2007-11-07
---- -- --
2009-06-10
WDU20071681184

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

uchylony (spr: 2018-07-20 03:31:17)
2007-10-03
2007-10-03
---- -- --
2012-01-25
WDU20071140778

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:17)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2014-08-16
WDU20070270186

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-20 03:41:14)
2007-03-07
2007-03-07
---- -- --
2011-07-30
WDU20062031502

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony (spr: 2018-07-20 03:50:34)
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
2009-04-02
WDU20062101553

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:50:30)
2006-12-08
2006-12-08
---- -- --
2009-08-04
WDU20061491082

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:51:12)
2006-09-06
2006-09-06
---- -- --
2008-07-14
WDU20061511089

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:51:11)
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
2009-06-10
WDU20060560395

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:40)
2006-04-20
2006-04-20
---- -- --
2011-01-01
WDU20060580406

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:39)
2006-04-22
2006-04-22
---- -- --
2011-01-01
WDU20060470344

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:45)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2011-06-30
WDU20060190153

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:02)
2006-02-21
2006-02-21
---- -- --
2008-05-04
WDU20060060041

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:12)
2006-02-01
2006-02-01
---- -- --
2014-08-07
WDU20052562153

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:26)
2006-01-11
2006-01-11
---- -- --
2011-07-02
WDU20052432065

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi

uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:04)
2005-12-22
2005-12-22
---- -- --
2006-10-19
WDU20051971637

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:42)
2005-10-18
2005-10-18
---- -- --
2006-04-22
WDU20042232260

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:14)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
2007-03-07
WDU20042052098

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:29)
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2006-11-10
WDU20041591664

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:32)
2004-07-21
2004-07-21
---- -- --
2008-01-02
WDU20041591663

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:32)
2004-07-21
2004-07-21
---- -- --
2006-04-22
WDU20041531612

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:36)
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2013-08-15
WDU20041441519

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:45)
2004-07-09
2004-07-09
---- -- --
2014-04-11
WDU20041381461

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:50)
2004-06-17
2004-06-17
---- -- --
2006-01-11
WDU20041001006

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tego zaświadczenia

uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:02)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-02-01
WDU20041191245

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:08)
2004-05-27
2004-05-27
---- -- --
2004-09-21
WDU20041221269

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:06)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-07-14
WDU20040820759

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:25)
2004-05-11
2004-05-11
---- -- --
2015-03-30
WDU20040300258

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:10)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
2009-08-04
WDU20040150131

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa kierowcy oraz wypisu ze świadectwa kierowcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:23)
2004-02-18
2004-02-18
---- -- --
2004-05-01
WDU20040140125

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:24)
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
2006-01-11
WDU20032322335

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:04)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-06-21
WDU20032322331

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:05)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-07-01
WDU20032302303

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:08)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-01-03
WDU20032172139

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:24)
2003-12-27
2003-12-27
---- -- --
2004-07-05
WDU20032062002

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:36)
2003-12-12
2003-12-12
---- -- --
2004-05-11
WDU20031941896

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:45)
2003-12-04
2003-12-04
---- -- --
2004-05-01
WDU20031891859

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:49)
2003-11-14
2003-11-14
---- -- --
2004-07-09
WDU20031761720

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:01)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2012-01-25
WDU20031691648

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:07)
2003-09-29
2003-09-29
---- -- --
2004-07-21
WDU20030890834

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:50)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2003-09-28
WDU20030470402

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:11:29)
2003-04-03
2003-04-03
---- -- --
2011-07-02
WDU20022361985

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:48)
2003-01-14
2003-01-14
---- -- --
2003-09-28
WDU20022101789

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:04)
2002-12-13
2002-12-12
---- -- --
2002-12-31
WDU20022051735

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego p przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:08)
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
2004-09-29
WDU20021811516

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:29)
2002-10-31
2002-10-31
---- -- --
2002-12-31
WDU20021881577

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:23)
2002-11-29
2002-11-29
---- -- --
2006-10-21
WDU20021731417

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:08)
2002-11-01
2002-11-01
---- -- --
2002-12-31
WDU20021150999

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:46)
2002-08-08
2002-08-08
---- -- --
2003-09-28
WDU20021171010

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:45)
2002-08-09
2002-08-09
---- -- --
2014-08-16
WDU20021311113

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:36)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2004-03-13
WDU20020680626

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:31:20)
2002-06-14
2002-06-14
---- -- --
2004-02-14
WDU20020680627

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:31:20)
2002-06-14
2002-06-14
---- -- --
2011-07-02
WDU20021201025

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:44)
2002-08-13
2002-08-13
---- -- --
2004-09-29
WDU20020790718

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:31:11)
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
2012-04-16
WDU20020550483

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:02)
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
2003-03-18
WDU20020120118

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:36)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
2014-01-01
WDU20020050051

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:42)
2002-01-30
2002-01-30
---- -- --
2003-09-28
WDU20020050050

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:42)
2002-02-06
2002-02-06
---- -- --
2011-07-07
WDU20011541811

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:51)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-09-29
WDU20011511706

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:00)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-11-08
WDU20011501684

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:01)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2006-10-21
WDU20011501685

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:01)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-05-11
WDU20011561827

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:50)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2007-06-21
WDU20011521731

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:58)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-11-14
WDU20011451630

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:06)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-12-27
WDU20011451631

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:06)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-12-04
WDU20170001896

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:01)
2017-10-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001352

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:55)
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001046

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:20)
2016-08-18
2016-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000990

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:25)
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000939

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:50:30)
2016-07-14
2016-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000251

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:51:36)
2016-03-31
2016-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001968

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:01:05)
2015-12-11
2015-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000302

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:20:30)
2015-03-19
2015-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140001704

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:21:25)
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140001217

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:30:42)
2014-09-16
2014-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001070

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:30:57)
2014-08-12
2014-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000961

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:08)
2014-08-07
2014-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000643

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych stanowiących zbiorczą informację dotyczącą kontroli

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:42)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000537

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:40:10)
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000402

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:40:24)
2014-04-11
2014-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130001679

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:41:06)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000916

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:43)
2013-08-20
2013-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130001064

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:29)
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130000837

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:50:50)
2013-08-15
2013-08-15
---- -- --
2017-07-22
WDU20130000713

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:51:00)
2013-08-15
2013-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20130000092

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:00:29)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000901

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:10:05)
2012-08-14
2012-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120000920

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:03)
2012-08-28
2012-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000401

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:56)
2012-04-16
2012-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000402

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:56)
2012-04-16
2012-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000097

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:11:25)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
2013-08-20
WDU20120000096

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:11:25)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
2013-08-15
WDU20112971763

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:11:34)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-05-10
WDU20111881121

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony (spr: 2018-07-20 02:20:58)
2011-09-27
2011-09-27
---- -- --
2014-01-01
WDU20111550918

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:17)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
2013-08-20
WDU20111500892

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:20)
2011-07-30
2011-07-30
---- -- --
2012-08-02
WDU20111460869

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:21:23)
2011-07-23
2011-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111460870

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:21:23)
2011-07-23
2011-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111500891

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:20)
2011-07-30
2011-07-30
---- -- --
2012-08-28
WDU20111300751

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:21:37)
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111340783

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:21:33)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
2012-08-02
WDU20110810444

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:30:28)
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20110610308

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:30:41)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20102571736

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:31:18)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571735

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:31:18)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110170080

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego.

uchylony (spr: 2018-07-20 02:31:05)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2012-04-16
WDU20102501684

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:31:24)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2011-07-01
WDU20101871255

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:40:31)
2010-10-07
2010-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101871256

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:31)
2010-10-07
2010-10-07
---- -- --
2011-01-01
WDU20101941292

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy

uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:27)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2012-01-01
WDU20101370916

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:41:06)
2010-07-29
2010-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20101250847

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:14)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2012-08-28
WDU20100720462

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:50:07)
2010-05-14
2010-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20100530314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:50:20)
2010-04-03
2010-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20092231781

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:50:53)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-07-01
WDU20091881461

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:51:26)
2009-11-09
2009-10-26
---- -- --
2011-07-01
WDU20091451184

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:21)
2009-09-07
2009-09-07
---- -- --
2013-10-12
WDU20091471190

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:20)
2009-09-26
2009-09-26
---- -- --
2012-04-16
WDU20091150970

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatur na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:40)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
2011-07-07
WDU20090860721

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:03)
2009-06-10
2009-06-10
---- -- --
2011-07-01
WDU20090820688

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:05)
2009-08-04
2009-08-04
---- -- --
2012-08-28
WDU20090540443

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:27)
2009-04-02
2009-04-02
---- -- --
2011-01-01
WDU20082351598

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:42)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2009-06-10
WDU20081240805

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:26)
2008-07-14
2008-07-14
---- -- --
2010-04-03
WDU20080980638

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych zawartych w zbiorczej informacji dotyczącej kontroli

uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:43)
2008-06-17
2008-06-17
---- -- --
2015-01-01
WDU20080760454

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:00)
2008-05-04
2008-05-04
---- -- --
2009-09-07
WDU20072351726

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:25)
2008-01-02
2008-01-02
---- -- --
2013-08-20
WDU20072011462

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:30:51)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20071951412

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:56)
2007-11-07
2007-11-07
---- -- --
2009-06-10
WDU20071681184

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

uchylony (spr: 2018-07-20 03:31:17)
2007-10-03
2007-10-03
---- -- --
2012-01-25
WDU20071140778

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:17)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2014-08-16
WDU20071090753

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:40:20)
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20070270186

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-20 03:41:14)
2007-03-07
2007-03-07
---- -- --
2011-07-30
WDU20062031502

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony (spr: 2018-07-20 03:50:34)
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
2009-04-02
WDU20062101553

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 03:50:30)
2006-12-08
2006-12-08
---- -- --
2009-08-04
WDU20061901408

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:50:43)
2006-10-19
2006-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20061491082

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:51:12)
2006-09-06
2006-09-06
---- -- --
2008-07-14
WDU20061511089

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:51:11)
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
2009-06-10
WDU20060560395

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:40)
2006-04-20
2006-04-20
---- -- --
2011-01-01
WDU20060580406

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:39)
2006-04-22
2006-04-22
---- -- --
2011-01-01
WDU20060470344

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:45)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2011-06-30
WDU20060470343

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:00:45)
2006-04-06
2006-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20060190153

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:02)
2006-02-21
2006-02-21
---- -- --
2008-05-04
WDU20060060041

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:12)
2006-02-01
2006-02-01
---- -- --
2014-08-07
WDU20052562153

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:26)
2006-01-11
2006-01-11
---- -- --
2011-07-02
WDU20052432065

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi

uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:04)
2005-12-22
2005-12-22
---- -- --
2006-10-19
WDU20051971637

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:42)
2005-10-18
2005-10-18
---- -- --
2006-04-22
WDU20042372376

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:31:02)
2004-11-18
2004-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20042232260

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:14)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
2007-03-07
WDU20042052098

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:29)
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2006-11-10
WDU20041591664

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:32)
2004-07-21
2004-07-21
---- -- --
2008-01-02
WDU20041591663

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:32)
2004-07-21
2004-07-21
---- -- --
2006-04-22
WDU20041531612

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:36)
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2013-08-15
WDU20041441519

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:45)
2004-07-09
2004-07-09
---- -- --
2014-04-11
WDU20041381461

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

uchylony (spr: 2018-07-20 04:40:50)
2004-06-17
2004-06-17
---- -- --
2006-01-11
WDU20041001006

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tego zaświadczenia

uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:02)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-02-01
WDU20041191245

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:08)
2004-05-27
2004-05-27
---- -- --
2004-09-21
WDU20041221269

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:41:06)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-07-14
WDU20040820759

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:25)
2004-05-11
2004-05-11
---- -- --
2015-03-30
WDU20040300258

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:10)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
2009-08-04
WDU20040150131

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa kierowcy oraz wypisu ze świadectwa kierowcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:23)
2004-02-18
2004-02-18
---- -- --
2004-05-01
WDU20040140125

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

uchylony (spr: 2018-07-20 04:51:24)
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
2006-01-11
WDU20032322335

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:04)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-06-21
WDU20032322331

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:05)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-07-01
WDU20032302303

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:08)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-01-03
WDU20032172139

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:24)
2003-12-27
2003-12-27
---- -- --
2004-07-05
WDU20032062002

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:36)
2003-12-12
2003-12-12
---- -- --
2004-05-11
WDU20031941896

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:45)
2003-12-04
2003-12-04
---- -- --
2004-05-01
WDU20031891859

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:49)
2003-11-14
2003-11-14
---- -- --
2004-07-09
WDU20031761720

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:01)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2012-01-25
WDU20031691648

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:01:07)
2003-09-29
2003-09-29
---- -- --
2004-07-21
WDU20030890834

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:50)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2003-09-28
WDU20030460397

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:11:30)
2003-03-18
2003-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20030470402

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:11:29)
2003-04-03
2003-04-03
---- -- --
2011-07-02
WDU20022361985

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:48)
2003-01-14
2003-01-14
---- -- --
2003-09-28
WDU20022101789

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:04)
2002-12-13
2002-12-12
---- -- --
2002-12-31
WDU20022051735

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego p przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:08)
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
2004-09-29
WDU20021991676

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:21:14)
2002-12-13
2002-12-13
---- -- --
---- -- --
WDU20021811516

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:29)
2002-10-31
2002-10-31
---- -- --
2002-12-31
WDU20021881577

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:23)
2002-11-29
2002-11-29
---- -- --
2006-10-21
WDU20021731417

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:08)
2002-11-01
2002-11-01
---- -- --
2002-12-31
WDU20021150999

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:46)
2002-08-08
2002-08-08
---- -- --
2003-09-28
WDU20021171010

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:45)
2002-08-09
2002-08-09
---- -- --
2014-08-16
WDU20021311113

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:36)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2004-03-13
WDU20020680626

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:31:20)
2002-06-14
2002-06-14
---- -- --
2004-02-14
WDU20020680627

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:31:20)
2002-06-14
2002-06-14
---- -- --
2011-07-02
WDU20021201025

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:44)
2002-08-13
2002-08-13
---- -- --
2004-09-29
WDU20020790718

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:31:11)
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
2012-04-16
WDU20020550483

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:02)
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
2003-03-18
WDU20020270271

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:40:23)
2002-03-26
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020120117

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:40:36)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20020120118

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:36)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
2014-01-01
WDU20020050051

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:42)
2002-01-30
2002-01-30
---- -- --
2003-09-28
WDU20020050050

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:42)
2002-02-06
2002-02-06
---- -- --
2011-07-07
WDU20011541811

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:51)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-09-29
WDU20011511706

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:00)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-11-08
WDU20011501684

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:01)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2006-10-21
WDU20011501685

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:01)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-05-11
WDU20011561827

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:50)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2007-06-21
WDU20011521731

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:58)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-11-14
WDU20011451630

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:06)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-12-27
WDU20011451631

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:06)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-12-04

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu