Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.


Art. 227 i art. 233 wchodzą w zycie z dniem 14 czerwca 2002 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:41:09) Dz.U. 2002 nr 74 poz. 67616

_

WDU20180000713

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:20:26)
2018-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000718

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:20:25)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002197

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:43:07)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001110

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:53:30)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001111

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:53:30)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001112

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:53:29)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001113

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:53:29)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002098

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:10:16)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania oceny bezpieczeństwa związanej z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:20:24)
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001055

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu niszczenia materiałów zawierających informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceny bezpieczeństwa oraz wzorów druków wymaganej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:30:04)
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001056

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania blokady dostępności określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych w systemie teleinformatycznym oraz przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:30:04)
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001057

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobów przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych w zbiorach danych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:30:03)
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000518

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:50:27)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000545

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:19)
2016-05-05
2016-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160000509

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:50:29)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000055

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:01:32)
2016-01-27
2016-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001519

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:23:30)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001379

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:24:10)
2015-09-29
2015-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000794

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:32:14)
2015-06-27
2015-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000047

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:42:29)
2015-01-13
2015-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20140001636

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród uznaniowych i zapomóg

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:44:25)
2014-12-01
2014-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001368

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:51:00)
2014-10-23
2014-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001197

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:51:49)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000690

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:01:45)
2014-06-11
2014-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000691

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:01:44)
2014-06-11
2014-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000421

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:03:02)
2014-04-16
2014-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20130001691

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:31)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001536

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:11:14)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001061

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:13:29)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000334

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:51:02)
2013-03-26
2013-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000120

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:51:58)
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120001393

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:53:14)
2012-12-20
2012-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120001037

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:48)
2012-10-04
2012-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000750

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:02:05)
2012-07-18
2012-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20120000678

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:02:24)
2012-07-03
2012-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000571

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:02:52)
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000433

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:29)
2012-05-05
2012-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000410

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:35)
2012-05-01
2012-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000338

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:54)
2012-04-12
2012-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20112201303

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:42:12)
2011-10-29
2011-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20112541523

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:41:12)
2011-12-10
2011-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20111811081

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:43:11)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111590950

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:43:45)
2011-08-16
2011-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20111530905

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:43:57)
2011-08-10
2011-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20111100643

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:50:41)
2011-06-15
2011-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20110760410

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:51:46)
2011-04-26
2011-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20110530274

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:52:23)
2011-03-25
2011-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20110340175

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:52:49)
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20110060022

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:53:35)
2011-01-25
2011-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20102351542

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:00:12)
2010-12-28
2010-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20102211449

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:00:38)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102161421

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:00:46)
2010-12-02
2010-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20102011328

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:01:13)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101741180

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:01:54)
2010-10-09
2010-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100220111

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:30:05)
2010-02-25
2010-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20091491201

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:33:37)
2009-09-29
2009-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20091491202

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:33:37)
2009-09-14
2009-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20090870722

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:41:10)
2009-06-24
2009-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20090870723

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:41:10)
2009-06-24
2009-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20090810677

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:41:23)
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20090810678

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:41:23)
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20090630523

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:42:04)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20090620506

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:42:09)
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20082001234

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:52:11)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080920577

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:10:21)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080920578

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:10:21)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20072141577

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:14:47)
2007-11-24
2007-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20072141578

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:14:47)
2007-11-24
2007-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20072071496

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:20:14)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071921387

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:20:43)
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20071861321

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:21:03)
2007-10-26
2007-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20071861320

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:21:03)
2007-10-26
2007-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20071621148

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:21:52)
2007-09-23
2007-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20071100759

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:30:59)
2007-07-10
2007-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20070970641

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:31:32)
2007-06-16
2007-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20070900595

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:31:45)
2007-06-07
2007-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20070560369

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:32:49)
2007-03-30
2007-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070370239

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:33:29)
2007-03-16
2007-03-16
---- -- --
---- -- --
WDU20070070051

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:34:23)
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061651175

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:43:05)
2006-09-15
2006-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20061310925

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:44:15)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20061270884

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Wywiadu skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:44:26)
2006-08-01
2006-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061180805

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:50:04)
2006-07-04
2006-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20060500364

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:52:11)
2006-03-28
2006-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20060500365

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:52:10)
2006-03-28
2006-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20060470337

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:52:19)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20060470338

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:52:18)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20060470339

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:52:18)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20060470340

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:52:18)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20060470342

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:52:17)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20051871569

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:02:34)
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20051881578

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:02:32)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051721443

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:03:13)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050860733

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:12:25)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050740647

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:12:49)
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20050390368

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:14:10)
2005-03-10
2005-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20050390369

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:14:10)
2005-03-10
2005-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20050410385

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:14:05)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050380341

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:14:17)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20050390367

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:14:10)
2005-03-25
2005-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20042722690

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:32:08)
2005-01-08
2005-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20041661740

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:41:56)
2004-08-10
2004-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20041271320

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:50:30)
2004-06-18
2004-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20040981000

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:52:10)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20040870818

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:53:07)
2004-08-28
2004-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20040870819

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:53:06)
2004-04-28
2004-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20040530526

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:54:41)
2004-04-17
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040420387

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:00:12)
2004-03-15
2004-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20040340296

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:00:40)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20040130113

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:01:39)
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20032192155

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:03:12)
2004-01-06
2004-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20032102039

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:47)
2003-12-26
2003-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20032082024

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielających pomocy Agencji Wywiadu, niebędącym jej funkcjonariuszami

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:52)
2003-12-23
2003-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20032041982

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:04:04)
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20031871824

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:04:52)
2003-11-19
2003-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20031871825

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:04:51)
2003-11-19
2003-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20031791752

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:10:08)
2003-10-20
2003-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031791753

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:10:07)
2003-10-20
2003-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031801761

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:10:05)
2003-11-07
2003-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031831788

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2003 r. w sprawie udzielania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:05:03)
2003-11-12
2003-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20031771726

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:10:17)
2003-11-01
2003-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031601558

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niebędącym jej funkcjonariuszami

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:11:10)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601559

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:11:10)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601553

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do wykonywania zadań służbowych poza Agencją

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:11:11)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601554

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:11:11)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601555

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:11:11)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601556

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:11:11)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601557

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:11:10)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031411360

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:14)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20031321224

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz dokonywania potrąceń z tych należności

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:57)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20031341250

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:50)
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20031341251

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:50)
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20031221146

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:21:22)
2003-07-29
2003-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031221147

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:21:22)
2003-07-14
2003-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20031201125

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:21:28)
2003-07-25
2003-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20031101045

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:21:54)
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20031101046

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:21:53)
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20031020945

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:22:26)
2003-06-25
2003-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20030840777

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:19)
2003-05-31
2003-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20030890823

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:05)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20030950869

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:22:50)
2003-06-13
2003-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030830764

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:23)
2003-05-28
2003-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20030860792

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:23:15)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030860793

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:14)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030860794

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:23:14)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030860795

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:14)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030860796

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:23:13)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030860797

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:13)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030880809

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:23:09)
2003-06-04
2003-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20030670622

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:24:10)
2003-05-03
2003-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20030700643

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:24:02)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20030560501

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:24:54)
2003-04-15
2003-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20030590520

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:24:46)
2003-04-23
2003-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20030520453

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do dyspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:25:10)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20030520454

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:25:10)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20030410350

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:30:18)
2003-03-25
2003-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20030260224

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:30:58)
2003-02-14
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030320261

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:30:46)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20022151820

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:42:01)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022151821

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:42:00)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022071756

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:50:23)
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20022011697

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:50:42)
2002-12-15
2002-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20021801501

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:00:53)
2002-11-15
2002-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20021721403

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:16)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021721404

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:14)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021721406

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:13)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021721407

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:13)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021721408

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:13)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021030929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz zakresu czynności sekretarza tego Kolegium.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:20:17)
2002-07-10
2002-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20020930832

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych, pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencję Wywiadu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:17)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020900805

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:25)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020900806

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:25)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020930827

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:18)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020930828

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:18)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020930829

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:18)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020930830

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:17)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000935

Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

na dzie? 2018-07-17 07:35:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001007

Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

na dzie? 2018-07-17 07:35:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000465

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 112.3.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady

na dzie? 2018-07-17 04:46:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000315

Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

na dzie? 2018-07-17 02:46:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000493

Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

na dzie? 2018-07-17 02:46:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000812

Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

na dzie? 2018-07-17 01:05:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000660

Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

na dzie? 2018-07-17 00:45:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002197

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:43:07)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002098

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:10:16)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001055

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu niszczenia materiałów zawierających informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceny bezpieczeństwa oraz wzorów druków wymaganej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:30:04)
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140001197

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:51:49)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001536

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:11:14)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000334

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:51:02)
2013-03-26
2013-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120001393

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:53:14)
2012-12-20
2012-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120001037

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:48)
2012-10-04
2012-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000571

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:02:52)
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111811081

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:43:11)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110530274

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:52:23)
2011-03-25
2011-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20102211449

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:00:38)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102011328

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:01:13)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20082001234

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:52:11)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071921387

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:20:43)
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20060470338

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:52:18)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20051881578

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:02:32)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051721443

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:03:13)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031801761

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:10:05)
2003-11-07
2003-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20030860792

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:23:15)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030860794

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:23:14)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022071756

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:50:23)
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20020900805

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:25)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020900806

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:25)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020930829

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:18)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020930830

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:17)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000567

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 01:50:14)
2016-05-10
2016-05-10
---- -- --
2018-04-27
WDU20130001048

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:13:32)
2013-09-25
2013-09-25
---- -- --
2016-02-07
WDU20111030593

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:50:55)
2011-06-04
2011-06-04
---- -- --
2016-12-03
WDU20090640538

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 05:42:00)
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
2016-05-10
WDU20090390312

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:43:05)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2014-12-01
WDU20090210110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uchylony (spr: 2018-07-17 05:44:00)
2009-02-25
2009-02-25
---- -- --
2016-05-05
WDU20081280820

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uchylony (spr: 2018-07-17 06:00:57)
2008-08-02
2008-08-02
---- -- --
2009-02-25
WDU20080860528

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiące przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 06:10:34)
2008-05-20
2008-05-20
---- -- --
2009-05-06
WDU20071010676

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:31:21)
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
2016-12-03
WDU20070560368

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uchylony (spr: 2018-07-17 06:32:50)
2007-03-30
2007-03-30
---- -- --
2008-08-02
WDU20070370237

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 06:33:30)
2007-03-16
2007-03-16
---- -- --
2008-05-20
WDU20062401740

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:40:22)
2006-12-22
2006-12-22
---- -- --
2014-12-01
WDU20061431034

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:43:43)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2014-10-23
WDU20060470341

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:18)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2014-12-01
WDU20052622195

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 06:54:13)
2006-01-14
2006-01-14
---- -- --
2010-10-09
WDU20052051694

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 07:01:58)
2005-10-19
2005-10-19
---- -- --
2007-03-16
WDU20051811505

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:53)
2005-09-21
2005-09-21
---- -- --
2007-03-30
WDU20051861551

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:39)
2005-10-13
2005-10-13
---- -- --
2011-03-25
WDU20050360317

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-17 07:14:24)
2005-03-17
2005-03-17
---- -- --
2010-12-28
WDU20040660604

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:54:15)
2004-05-04
2004-05-04
---- -- --
2016-12-03
WDU20040480459

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 07:55:01)
2004-04-09
2004-04-09
---- -- --
2005-10-19
WDU20031791751

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:10:08)
2003-11-04
2003-11-04
---- -- --
2013-06-05
WDU20031741685

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-17 08:10:30)
2003-10-15
2003-10-15
---- -- --
2010-12-28
WDU20031601560

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:11:10)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
2016-12-03
WDU20030890822

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 08:23:05)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2005-10-14
WDU20030700644

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:02)
2003-04-24
2003-01-01
---- -- --
2014-12-01
WDU20030910856

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania: legitymowania, zatrzymania, przeszukania oraz dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 08:22:54)
2003-06-07
2003-06-07
---- -- --
2005-06-01
WDU20030670623

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:09)
2003-04-18
2003-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20030700638

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:04)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
2013-06-05
WDU20030700639

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:04)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
2013-06-05
WDU20030470399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uchylony (spr: 2018-07-17 08:30:03)
2003-03-19
2003-01-01
---- -- --
2005-09-21
WDU20022151822

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:42:00)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2014-12-01
WDU20021931616

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:00:16)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2004-01-01
WDU20021721405

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:10:14)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
2011-03-25
WDU20021731414

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:10:11)
2002-11-01
2002-11-01
---- -- --
2013-09-25
WDU20021501243

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2002 r. w sprawie informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:11:09)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2004-12-31
WDU20180000713

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:20:26)
2018-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000718

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:20:25)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002197

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:43:07)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001110

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:53:30)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001111

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:53:30)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001112

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:53:29)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001113

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 00:53:29)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002098

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:10:16)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania oceny bezpieczeństwa związanej z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:20:24)
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001055

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu niszczenia materiałów zawierających informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceny bezpieczeństwa oraz wzorów druków wymaganej dokumentacji

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:30:04)
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001056

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania blokady dostępności określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych w systemie teleinformatycznym oraz przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:30:04)
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001057

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobów przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych w zbiorach danych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:30:03)
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000567

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 01:50:14)
2016-05-10
2016-05-10
---- -- --
2018-04-27
WDU20160000518

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:50:27)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000545

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:19)
2016-05-05
2016-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160000509

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:50:29)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000055

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:01:32)
2016-01-27
2016-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001519

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:23:30)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001379

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:24:10)
2015-09-29
2015-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000794

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:32:14)
2015-06-27
2015-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000047

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:42:29)
2015-01-13
2015-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20140001636

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród uznaniowych i zapomóg

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:44:25)
2014-12-01
2014-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001368

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:51:00)
2014-10-23
2014-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001197

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:51:49)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000690

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:01:45)
2014-06-11
2014-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000691

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:01:44)
2014-06-11
2014-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000421

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:03:02)
2014-04-16
2014-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20130001691

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:31)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001536

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:11:14)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001061

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:13:29)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130001048

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:13:32)
2013-09-25
2013-09-25
---- -- --
2016-02-07
WDU20130000334

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:51:02)
2013-03-26
2013-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000120

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:51:58)
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120001393

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:53:14)
2012-12-20
2012-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120001037

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:48)
2012-10-04
2012-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000750

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:02:05)
2012-07-18
2012-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20120000678

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:02:24)
2012-07-03
2012-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000571

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:02:52)
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000433

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:29)
2012-05-05
2012-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000410

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:35)
2012-05-01
2012-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000338

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:54)
2012-04-12
2012-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20112201303

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:42:12)
2011-10-29
2011-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20112541523

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:41:12)
2011-12-10
2011-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20111811081

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:43:11)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111590950

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:43:45)
2011-08-16
2011-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20111530905

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:43:57)
2011-08-10
2011-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20111100643

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:50:41)
2011-06-15
2011-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20111030593

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:50:55)
2011-06-04
2011-06-04
---- -- --
2016-12-03
WDU20110760410

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:51:46)
2011-04-26
2011-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20110530274

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 04:52:23)
2011-03-25
2011-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20110340175

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:52:49)
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20110060022

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:53:35)
2011-01-25
2011-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20102351542

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:00:12)
2010-12-28
2010-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20102211449

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:00:38)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102161421

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:00:46)
2010-12-02
2010-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20102011328

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:01:13)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101741180

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:01:54)
2010-10-09
2010-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100220111

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:30:05)
2010-02-25
2010-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20091491201

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:33:37)
2009-09-29
2009-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20091491202

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:33:37)
2009-09-14
2009-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20090870722

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:41:10)
2009-06-24
2009-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20090870723

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:41:10)
2009-06-24
2009-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20090810677

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:41:23)
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20090810678

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:41:23)
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20090630523

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:42:04)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20090640538

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 05:42:00)
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
2016-05-10
WDU20090620506

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:42:09)
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090390312

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:43:05)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2014-12-01
WDU20090210110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uchylony (spr: 2018-07-17 05:44:00)
2009-02-25
2009-02-25
---- -- --
2016-05-05
WDU20082001234

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:52:11)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081280820

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uchylony (spr: 2018-07-17 06:00:57)
2008-08-02
2008-08-02
---- -- --
2009-02-25
WDU20080920577

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:10:21)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080920578

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:10:21)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080860528

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiące przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 06:10:34)
2008-05-20
2008-05-20
---- -- --
2009-05-06
WDU20072141577

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:14:47)
2007-11-24
2007-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20072141578

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:14:47)
2007-11-24
2007-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20072071496

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:20:14)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071921387

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:20:43)
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20071861321

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:21:03)
2007-10-26
2007-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20071861320

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:21:03)
2007-10-26
2007-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20071621148

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:21:52)
2007-09-23
2007-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20071100759

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:30:59)
2007-07-10
2007-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20071010676

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:31:21)
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
2016-12-03
WDU20070970641

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:31:32)
2007-06-16
2007-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20070900595

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:31:45)
2007-06-07
2007-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20070560368

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uchylony (spr: 2018-07-17 06:32:50)
2007-03-30
2007-03-30
---- -- --
2008-08-02
WDU20070560369

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:32:49)
2007-03-30
2007-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070370237

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 06:33:30)
2007-03-16
2007-03-16
---- -- --
2008-05-20
WDU20070370239

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:33:29)
2007-03-16
2007-03-16
---- -- --
---- -- --
WDU20070070051

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:34:23)
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20062401740

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:40:22)
2006-12-22
2006-12-22
---- -- --
2014-12-01
WDU20061651175

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:43:05)
2006-09-15
2006-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20061431034

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:43:43)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2014-10-23
WDU20061310925

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:44:15)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20061270884

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Wywiadu skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:44:26)
2006-08-01
2006-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061180805

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:50:04)
2006-07-04
2006-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20060500364

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:52:11)
2006-03-28
2006-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20060500365

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:52:10)
2006-03-28
2006-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20060470337

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:52:19)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20060470338

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:52:18)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20060470339

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:52:18)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20060470340

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:52:18)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20060470341

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:18)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2014-12-01
WDU20060470342

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:52:17)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20052622195

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 06:54:13)
2006-01-14
2006-01-14
---- -- --
2010-10-09
WDU20052051694

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 07:01:58)
2005-10-19
2005-10-19
---- -- --
2007-03-16
WDU20051871569

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:02:34)
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20051811505

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:53)
2005-09-21
2005-09-21
---- -- --
2007-03-30
WDU20051861551

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:39)
2005-10-13
2005-10-13
---- -- --
2011-03-25
WDU20051881578

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:02:32)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051721443

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:03:13)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050860733

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:12:25)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050740647

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:12:49)
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20050390368

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:14:10)
2005-03-10
2005-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20050390369

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:14:10)
2005-03-10
2005-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20050410385

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:14:05)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050380341

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:14:17)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20050390367

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:14:10)
2005-03-25
2005-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20050360317

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-17 07:14:24)
2005-03-17
2005-03-17
---- -- --
2010-12-28
WDU20042722690

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:32:08)
2005-01-08
2005-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20041661740

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:41:56)
2004-08-10
2004-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20041271320

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:50:30)
2004-06-18
2004-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20040981000

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:52:10)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20040870818

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:53:07)
2004-08-28
2004-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20040870819

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:53:06)
2004-04-28
2004-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20040660604

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:54:15)
2004-05-04
2004-05-04
---- -- --
2016-12-03
WDU20040530526

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:54:41)
2004-04-17
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040480459

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 07:55:01)
2004-04-09
2004-04-09
---- -- --
2005-10-19
WDU20040420387

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:00:12)
2004-03-15
2004-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20040340296

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:00:40)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20040130113

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:01:39)
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20032192155

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:03:12)
2004-01-06
2004-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20032102039

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:47)
2003-12-26
2003-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20032082024

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielających pomocy Agencji Wywiadu, niebędącym jej funkcjonariuszami

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:52)
2003-12-23
2003-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20032041982

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:04:04)
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20031871824

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:04:52)
2003-11-19
2003-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20031871825

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:04:51)
2003-11-19
2003-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20031791752

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:10:08)
2003-10-20
2003-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031791753

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:10:07)
2003-10-20
2003-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031801761

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:10:05)
2003-11-07
2003-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031791751

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:10:08)
2003-11-04
2003-11-04
---- -- --
2013-06-05
WDU20031831788

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2003 r. w sprawie udzielania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:05:03)
2003-11-12
2003-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20031771726

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:10:17)
2003-11-01
2003-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031741685

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego

uchylony (spr: 2018-07-17 08:10:30)
2003-10-15
2003-10-15
---- -- --
2010-12-28
WDU20031601560

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:11:10)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
2016-12-03
WDU20031601558

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niebędącym jej funkcjonariuszami

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:11:10)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601559

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:11:10)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601553

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do wykonywania zadań służbowych poza Agencją

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:11:11)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601554

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:11:11)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601555

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:11:11)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601556

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:11:11)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031601557

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:11:10)
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031411360

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:14)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20031321224

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz dokonywania potrąceń z tych należności

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:57)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20031341250

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:50)
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20031341251

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:20:50)
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20031221146

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:21:22)
2003-07-29
2003-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031221147

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:21:22)
2003-07-14
2003-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20031201125

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:21:28)
2003-07-25
2003-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20031101045

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:21:54)
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20031101046

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:21:53)
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20031020945

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:22:26)
2003-06-25
2003-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20030840777

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:19)
2003-05-31
2003-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20030890823

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:05)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20030890822

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 08:23:05)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2005-10-14
WDU20030950869

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:22:50)
2003-06-13
2003-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030830764

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:23)
2003-05-28
2003-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20030860792

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:23:15)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030860793

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:14)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030860794

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:23:14)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030860795

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:14)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030860796

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:23:13)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030860797

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:23:13)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030700644

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:02)
2003-04-24
2003-01-01
---- -- --
2014-12-01
WDU20030910856

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania: legitymowania, zatrzymania, przeszukania oraz dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-07-17 08:22:54)
2003-06-07
2003-06-07
---- -- --
2005-06-01
WDU20030670623

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:09)
2003-04-18
2003-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20030880809

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:23:09)
2003-06-04
2003-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20030670622

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:24:10)
2003-05-03
2003-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20030700643

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:24:02)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20030700638

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:04)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
2013-06-05
WDU20030700639

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:04)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
2013-06-05
WDU20030560501

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:24:54)
2003-04-15
2003-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20030590520

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:24:46)
2003-04-23
2003-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20030520453

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do dyspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:25:10)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20030520454

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:25:10)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20030470399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uchylony (spr: 2018-07-17 08:30:03)
2003-03-19
2003-01-01
---- -- --
2005-09-21
WDU20030410350

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:30:18)
2003-03-25
2003-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20030260224

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 08:30:58)
2003-02-14
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030320261

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:30:46)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20022151820

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:42:01)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022151821

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:42:00)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022151822

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:42:00)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2014-12-01
WDU20022071756

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:50:23)
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20022011697

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 08:50:42)
2002-12-15
2002-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20021931616

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:00:16)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2004-01-01
WDU20021801501

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:00:53)
2002-11-15
2002-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20021721403

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:16)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021721404

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:14)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021721405

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:10:14)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
2011-03-25
WDU20021721406

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:13)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021721407

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:13)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021721408

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:10:13)
2002-10-30
2002-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021731414

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:10:11)
2002-11-01
2002-11-01
---- -- --
2013-09-25
WDU20021501243

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2002 r. w sprawie informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:11:09)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2004-12-31
WDU20021030929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz zakresu czynności sekretarza tego Kolegium.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:20:17)
2002-07-10
2002-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20020930832

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych, pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencję Wywiadu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:17)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020900805

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:25)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020900806

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 09:40:25)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020930827

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:18)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020930828

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:18)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020930829

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:18)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020930830

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:17)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 69.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 29.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu