Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 11-34 oraz art. 35 ust. 2 pkt 5 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 05:10:38) Dz.U. 2003 nr 96 poz. 87317

_

WDU20170000399

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:30:59)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001300

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:31)
2016-09-03
2016-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000973

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:24)
2016-07-19
2016-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160000570

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:01)
2016-05-10
2016-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150002363

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:26)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002178

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:00:47)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001706

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:37)
2015-11-09
2015-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001495

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:11)
2014-11-15
2014-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20130000234

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:11)
2013-02-21
2013-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101731172

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:30)
2010-10-08
2010-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20042852852

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:10)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20110860474

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:22)
2011-04-22
0000-00-00
---- -- --
2014-08-31
WDU20110800434

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:26)
2012-01-01
0000-00-00
---- -- --
2013-01-01
WDU20110060025

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:03)
2011-01-18
2011-01-18
---- -- --
2016-09-03
WDU20052642207

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:20)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-01-18
WDU20031931891

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:42)
2003-12-03
2003-12-03
---- -- --
2006-01-01
WDU20031471431

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:26)
2003-09-10
2003-09-10
---- -- --
2015-11-09
WDU20170000399

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:30:59)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001300

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:31)
2016-09-03
2016-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000973

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:24)
2016-07-19
2016-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160000570

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:01)
2016-05-10
2016-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150002363

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:26)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002178

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:00:47)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001706

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:37)
2015-11-09
2015-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001495

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:11)
2014-11-15
2014-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20130000234

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:11)
2013-02-21
2013-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20110860474

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:22)
2011-04-22
0000-00-00
---- -- --
2014-08-31
WDU20110800434

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:26)
2012-01-01
0000-00-00
---- -- --
2013-01-01
WDU20110060025

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:03)
2011-01-18
2011-01-18
---- -- --
2016-09-03
WDU20101731172

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:30)
2010-10-08
2010-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20052642207

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:20)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-01-18
WDU20042852852

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:10)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20031931891

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:42)
2003-12-03
2003-12-03
---- -- --
2006-01-01
WDU20031471431

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:26)
2003-09-10
2003-09-10
---- -- --
2015-11-09

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu