Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych


Art. 6 ust. 2 wszedł w życie z dniem 1 września 2006 r. Organ zobowiązany - Minister Właściwy do Spraw Rodziny. Dodane zmianą Dz. U. 2012, poz. 1548. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2001 r. sygn. akt K. 12/2001.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 05:00:04) Dz.U. 2003 nr 228 poz. 225523

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170001811

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:10)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001466

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:47)
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20101831234

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:23)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072161610

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:27)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20050800700

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:30)
2005-05-25
2005-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20040890854

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:50:10)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002335

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:31)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-08-01
WDU20150002284

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:36)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
2017-08-01
WDU20130000441

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:26)
2013-04-12
2013-04-12
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000003

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:36)
2013-01-04
2013-01-04
---- -- --
2016-01-02
WDU20120000959

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:34)
2012-09-08
2012-09-08
---- -- --
2015-09-11
WDU20112981769

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:27)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-01-04
WDU20091631305

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:03)
2009-10-16
2009-10-16
---- -- --
2010-03-31
WDU20091291058

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:26)
2009-08-15
2009-08-15
---- -- --
2012-09-08
WDU20091140950

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:24)
2009-08-04
2009-08-04
---- -- --
2012-01-01
WDU20072501869

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:03)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2013-04-12
WDU20071140783

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:10)
2007-07-06
2007-07-06
---- -- --
2012-01-01
WDU20061300903

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:17)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
2009-08-15
WDU20060950661

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:12)
2006-06-21
2006-06-21
---- -- --
2013-04-12
WDU20060580401

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:37)
2006-04-22
2006-04-22
---- -- --
2012-01-01
WDU20051160976

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:06)
2005-06-30
2005-06-30
---- -- --
2012-01-01
WDU20051160968

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo- finansowych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2006-06-21
WDU20051050881

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:15)
2005-06-30
2005-06-30
---- -- --
2012-01-01
WDU20042132162

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:13)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2005-06-30
WDU20041271323

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:54)
2004-06-03
2004-06-03
---- -- --
2007-01-22
WDU20040800739

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:21)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-06-21
WDU20040450433

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:49)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-01
WDU20170001811

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:10)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001466

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:47)
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002335

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:31)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-08-01
WDU20150002284

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:36)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
2017-08-01
WDU20130000441

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:26)
2013-04-12
2013-04-12
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000003

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:36)
2013-01-04
2013-01-04
---- -- --
2016-01-02
WDU20120000959

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:34)
2012-09-08
2012-09-08
---- -- --
2015-09-11
WDU20112981769

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:27)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-01-04
WDU20101831234

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:23)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091631305

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:03)
2009-10-16
2009-10-16
---- -- --
2010-03-31
WDU20091291058

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:26)
2009-08-15
2009-08-15
---- -- --
2012-09-08
WDU20091140950

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:24)
2009-08-04
2009-08-04
---- -- --
2012-01-01
WDU20072501869

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:03)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2013-04-12
WDU20072161610

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:27)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071140783

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:10)
2007-07-06
2007-07-06
---- -- --
2012-01-01
WDU20061300903

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:17)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
2009-08-15
WDU20060950661

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:12)
2006-06-21
2006-06-21
---- -- --
2013-04-12
WDU20060580401

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:37)
2006-04-22
2006-04-22
---- -- --
2012-01-01
WDU20051160976

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:06)
2005-06-30
2005-06-30
---- -- --
2012-01-01
WDU20051160968

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo- finansowych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2006-06-21
WDU20051050881

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:15)
2005-06-30
2005-06-30
---- -- --
2012-01-01
WDU20050800700

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:30)
2005-05-25
2005-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20042132162

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:13)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2005-06-30
WDU20041271323

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:54)
2004-06-03
2004-06-03
---- -- --
2007-01-22
WDU20040890854

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:50:10)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040800739

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:21)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-06-21
WDU20040450433

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:49)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-01

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu