Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Art. 23 ust. 5, 6 i 17, art. 24 ust. 4 i 5, art. 114 ust. 1 i art. 159 stosuje się od dnia 5 kwietnia 2004 r. Art. 96-98, art. 157 i art. 158 stosuje się od dnia 13 kwietnia 2004 r. Art. 1-14, art. 15 ust. 1-6, art. 16-22, art. 23 ust. 1-4 i ust. 7-16, art. 24 ust. 1-3 i ust. 6-12, art. 25-40, art. 41 ust. 1-11 i 13-16, art. 42-95, art. 99-113, art. 114 ust. 2-5, art. 115-146, art. 148-151, art. 153, art. 156 i art. 162-171 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Art. 41 ust. 12 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.
Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.
Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy.
Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 04:51:22) Dz.U. 2004 nr 54 poz. 53573

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001206

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:55)
2018-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000837

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:41)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000856

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:38)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000635

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:12)
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000579

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:02)
2018-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:00)
2018-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002454

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:24)
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170002438

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:26)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001702

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:57)
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001544

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:21:20)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001248

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:00)
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001274

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:21:57)
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000464

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:34)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000443

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:37)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000434

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:38)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000407

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:42)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000417

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:40)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000544

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:24)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000351

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:51)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000363

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:49)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000463

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:34)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002303

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:16)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002268

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002269

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002282

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:19)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002301

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:17)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002302

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:16)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002177

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:31)
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --
WDU20160001281

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:50:20)
2016-09-02
2016-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001140

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:50:37)
2016-08-13
2016-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001095

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:42)
2016-08-09
2016-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160001050

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:50:50)
2016-07-27
2016-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000098

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:00:53)
2016-02-21
2016-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150002320

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:15)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002193

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:32)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002244

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:25)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001498

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 01:10:38)
2015-10-01
2015-10-01
2016-12-31
---- -- --
WDU20150001504

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:38)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000911

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:56)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000849

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:12:03)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000514

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:39)
2015-04-28
2015-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150000409

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:52)
2015-04-08
2015-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001860

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:22:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001803

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:22:08)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001624

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:30:21)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001544

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:30:32)
2015-01-01
2015-01-01
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000944

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:31:51)
2014-07-18
2014-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140000709

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:14)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000407

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:54)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000371

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:58)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000369

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:40:58)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000163

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:30)
2014-02-04
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:59)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001719

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:58)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001722

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:58)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001656

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:42:07)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001662

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:42:07)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001589

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:16)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:09)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001076

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:06)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000360

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:00:30)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:29)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000357

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:30)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:00:30)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:33)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001382

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:01:42)
2013-01-01
2013-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20120000767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:53)
2012-07-21
2012-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000780

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:51)
2012-07-25
2012-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000163

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:12:21)
2012-02-14
2012-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120000089

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:20:05)
2012-01-28
2012-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000032

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:20:11)
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20112931727

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:20:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110680361

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:31:14)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:32:14)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101380930

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:41:46)
2011-01-01
2011-01-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20092241797

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:51:40)
2010-01-01
2010-01-01
2011-01-01
---- -- --
WDU20082281510

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:11:41)
2009-01-01
2009-01-01
2010-01-01
---- -- --
WDU20081130720

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:21:07)
2008-07-01
2008-07-01
2008-12-31
---- -- --
WDU20072051486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:23)
2007-11-21
2007-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20051931618

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:11:28)
2005-10-20
2005-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20040760714

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:51:00)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040550538

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:51:22)
2004-04-05
2004-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20180000837

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:41)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000856

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:38)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000443

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:37)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000407

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:42)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000363

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:49)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002303

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:16)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002269

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002301

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:17)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002244

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:25)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000849

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:12:03)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000371

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:58)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000360

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:00:30)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000357

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:30)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:33)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:53)
2012-07-21
2012-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000780

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:51)
2012-07-25
2012-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20110680361

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:31:14)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072051486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:23)
2007-11-21
2007-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20040550538

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:51:22)
2004-04-05
2004-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160002272

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20160002273

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-07-01
WDU20160001277

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:21)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
2017-03-01
WDU20160001136

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:37)
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20160001124

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:38)
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000500

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-21 00:52:04)
2016-06-01
2016-06-01
---- -- --
2017-08-01
WDU20150002208

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-21 01:01:29)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150002230

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-21 01:01:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-08-01
WDU20150002258

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

uchylony (spr: 2018-08-21 01:01:23)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-07-01
WDU20150000914

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-21 01:11:56)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-08-01
WDU20150000815

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:12:12)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20140000209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:22)
2014-02-18
2014-02-18
---- -- --
2016-01-01
WDU20130001299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia

uchylony (spr: 2018-08-20 01:50:38)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20130000724

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

uchylony (spr: 2018-08-20 01:52:03)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000394

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:00:24)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:00:29)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20130000367

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

uchylony (spr: 2018-08-20 02:00:29)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000356

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

uchylony (spr: 2018-08-20 02:00:30)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20120001485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:29)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001528

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:22)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001550

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:18)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20120001428

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:37)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20120000777

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:10:52)
2012-07-25
2012-07-25
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000781

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:10:51)
2012-07-25
2012-07-25
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000584

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:20)
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
2013-04-01
WDU20120000140

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:12:25)
2012-02-08
2012-02-08
---- -- --
2014-01-01
WDU20112921716

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:20:28)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20111981174

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:40)
2011-09-22
2011-09-22
---- -- --
2014-01-01
WDU20111560931

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:12)
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2013-07-01
WDU20111530906

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:15)
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20111530907

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:15)
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20111360796

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:14)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20111360797

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:14)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20111360798

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:14)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20111360799

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:13)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20111360800

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:13)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20111360801

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:13)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20111400818

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:12)
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
2013-04-01
WDU20111260716

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:30)
2011-06-17
2011-06-17
---- -- --
2013-04-01
WDU20110730392

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:10)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
2014-01-01
WDU20110680359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:14)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20110680360

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:14)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20110680362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:13)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2016-06-01
WDU20110680363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:13)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20110680364

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:13)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20110690365

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:13)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2011-07-01
WDU20110440230

Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:34)
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2011-04-06
WDU20110440228

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:34)
2011-03-16
2011-03-16
---- -- --
2015-01-01
WDU20110440229

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:34)
2011-03-09
2011-03-09
---- -- --
2017-01-01
WDU20102551713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:16)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20102521693

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:21)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20102521694

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:20)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20102451638

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:06)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20102461649

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:04)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2011-04-06
WDU20102501681

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20102491661

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:03)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102491662

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:03)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20102441627

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:07)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20102361555

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:15)
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
2011-04-01
WDU20102361556

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:14)
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
2015-01-01
WDU20101090713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:42:18)
2010-06-22
2010-06-22
---- -- --
2013-04-01
WDU20101000638

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:06)
2010-06-09
2010-06-09
---- -- --
2011-01-01
WDU20100960623

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:07)
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
2011-01-01
WDU20100780519

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:21)
2010-05-11
2010-05-11
---- -- --
2011-01-01
WDU20092241799

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:40)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20092241800

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:39)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20092241801

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:39)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20092221761

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:44)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-08-01
WDU20092221762

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:44)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20092221763

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:44)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20092221759

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 %

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:44)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20092221760

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:44)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20092011543

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:52:10)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20082281509

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:41)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20082351594

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:30)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20082111329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 %

uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:03)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20082111330

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:03)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20082111331

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:03)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20082111332

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:02)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20082111333

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:02)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20082121336

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:02)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20082121337

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:02)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20082121338

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:02)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20080890541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:33)
2008-06-07
2008-06-07
---- -- --
2008-12-01
WDU20080890542

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:33)
2008-06-07
2008-06-07
---- -- --
2008-12-01
WDU20080740447

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7%

uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:45)
2008-05-01
2008-05-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20072511886

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:29)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20072481848

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:34)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20072491861

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:32)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20072491862

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:32)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20072451807

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:41)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2008-07-01
WDU20072451808

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:41)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20072041472

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:26)
2007-11-20
2007-11-20
---- -- --
2010-01-01
WDU20071160804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:40:43)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20070470311

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:49)
2007-03-31
2007-03-31
---- -- --
2010-01-01
WDU20062431767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:24)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20062431768

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:24)
2006-12-27
2006-12-27
---- -- --
2007-07-01
WDU20062451784

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:22)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20062431759

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:25)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20062301677

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:38)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20062201604

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:46)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20061721235

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:51:33)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20060730505

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:01)
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
2012-01-27
WDU20060730504

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:01)
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
2008-12-01
WDU20060510375

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:15)
2006-04-01
2006-04-01
---- -- --
2007-07-01
WDU20060280204

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:39)
2006-02-22
2006-01-01
---- -- --
2006-04-01
WDU20052662239

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:01)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20052652216

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:04)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20052542134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:15)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20052542135

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:15)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20052422043

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:30)
2005-12-27
2005-12-27
---- -- --
2006-04-01
WDU20052291949

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:42)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20052181842

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:56)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2016-08-09
WDU20052181843

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:55)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20052011665

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:19)
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
2010-01-01
WDU20051931617

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:28)
2005-10-20
2005-10-20
---- -- --
2008-12-01
WDU20051851545

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:41)
2005-10-04
2005-10-04
---- -- --
2008-12-01
WDU20051771471

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:51)
2005-09-15
2005-09-15
---- -- --
2017-01-01
WDU20051771472

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:51)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2005-10-14
WDU20051331119

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur

uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:16)
2005-08-04
2005-08-04
---- -- --
2011-01-01
WDU20050950799

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:58)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20050950797

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:58)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20050950798

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:58)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20050170150

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:15)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
2008-12-01
WDU20042732705

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:01)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20042732706

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:00)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-04-01
WDU20042772747

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:56)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042772748

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:55)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042532528

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:21)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042242277

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:52)
2004-10-19
2004-10-19
---- -- --
2008-12-01
WDU20042242276

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2004 r. w sprawie innego sposobu dokonywania zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT usług elektronicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:52)
2004-10-30
2004-10-30
---- -- --
2011-07-01
WDU20041451541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:19)
2004-06-25
2004-06-25
---- -- --
2008-12-01
WDU20041231292

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:53)
2004-05-31
2004-05-31
---- -- --
2005-10-04
WDU20040970970

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:22)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20040970971

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:22)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-06-01
WDU20040880838

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:43)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20040870833

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:44)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-10-20
WDU20040890850

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-01-27
WDU20040890851

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20040890852

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-10-04
WDU20040890853

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-10-14
WDU20040870826

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:45)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20040840783

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:49)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-07-21
WDU20040840784

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:49)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-07-25
WDU20040840785

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:49)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-07-25
WDU20040840786

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:49)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-07-25
WDU20040840780

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:50)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20040660609

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:12)
2004-04-20
2004-04-20
---- -- --
2011-04-01
WDU20040660608

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:12)
2004-04-20
2004-04-20
---- -- --
2011-07-01
WDU20040580559

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:18)
2004-04-13
2004-04-13
---- -- --
2014-01-01
WDU20040580560

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:18)
2004-04-13
2004-04-13
---- -- --
2008-12-01
WDU20040580558

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:18)
2004-04-13
2004-04-13
---- -- --
2015-01-01
WDU20040550539

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:22)
2004-04-13
2004-04-13
---- -- --
2017-01-01
WDU20180001206

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:55)
2018-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000837

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:41)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000856

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:38)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000635

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:02:12)
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000579

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:02)
2018-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:00)
2018-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002454

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:24)
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170002438

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:26)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001702

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:57)
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001544

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:21:20)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001248

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:00)
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001274

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:21:57)
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000464

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:34)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000443

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:37)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000434

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:38)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000407

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:42)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000417

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:40)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000544

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:24)
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000351

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:51)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000363

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:49)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000463

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:34)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002272

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20160002303

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:16)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002268

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002269

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002273

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-07-01
WDU20160002282

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:19)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002301

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:17)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002302

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:16)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002177

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 00:40:31)
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --
WDU20160001277

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:21)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
2017-03-01
WDU20160001281

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:50:20)
2016-09-02
2016-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001136

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:37)
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20160001124

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:38)
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20160001140

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:50:37)
2016-08-13
2016-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001095

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:42)
2016-08-09
2016-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160001050

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:50:50)
2016-07-27
2016-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000500

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-21 00:52:04)
2016-06-01
2016-06-01
---- -- --
2017-08-01
WDU20160000098

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:00:53)
2016-02-21
2016-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150002320

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:15)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002208

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-21 01:01:29)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150002193

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:32)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002230

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-21 01:01:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-08-01
WDU20150002258

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

uchylony (spr: 2018-08-21 01:01:23)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-07-01
WDU20150002244

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:25)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001498

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-21 01:10:38)
2015-10-01
2015-10-01
2016-12-31
---- -- --
WDU20150001504

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:38)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000911

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:56)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000914

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-21 01:11:56)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-08-01
WDU20150000815

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:12:12)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150000849

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:12:03)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000514

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:39)
2015-04-28
2015-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150000409

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:52)
2015-04-08
2015-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001860

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:22:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001803

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:22:08)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001624

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:30:21)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001544

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:30:32)
2015-01-01
2015-01-01
2016-12-31
---- -- --
WDU20140000944

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:31:51)
2014-07-18
2014-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140000709

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:14)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000407

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:54)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000371

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:40:58)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000369

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:40:58)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:22)
2014-02-18
2014-02-18
---- -- --
2016-01-01
WDU20140000163

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:30)
2014-02-04
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:59)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001719

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:58)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001722

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:58)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001656

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:42:07)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001662

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:42:07)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001589

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:16)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:09)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia

uchylony (spr: 2018-08-20 01:50:38)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001076

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:06)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000724

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

uchylony (spr: 2018-08-20 01:52:03)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000394

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:00:24)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000360

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:00:30)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:00:29)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20130000363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:29)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000367

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

uchylony (spr: 2018-08-20 02:00:29)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000356

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

uchylony (spr: 2018-08-20 02:00:30)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000357

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:30)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:00:30)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:29)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001528

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:22)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:33)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001550

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:18)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20120001428

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:37)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001382

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:01:42)
2013-01-01
2013-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20120000767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:53)
2012-07-21
2012-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000777

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:10:52)
2012-07-25
2012-07-25
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000780

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:51)
2012-07-25
2012-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000781

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:10:51)
2012-07-25
2012-07-25
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000584

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:20)
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
2013-04-01
WDU20120000163

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:12:21)
2012-02-14
2012-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120000140

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:12:25)
2012-02-08
2012-02-08
---- -- --
2014-01-01
WDU20120000089

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:20:05)
2012-01-28
2012-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000032

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:20:11)
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20112931727

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:20:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112921716

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:20:28)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20111981174

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:40)
2011-09-22
2011-09-22
---- -- --
2014-01-01
WDU20111560931

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:12)
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2013-07-01
WDU20111530906

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:15)
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20111530907

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:15)
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20111360796

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:14)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20111360797

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:14)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20111360798

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:14)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20111360799

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:13)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20111360800

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:13)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20111360801

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:13)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20111400818

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:12)
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
2013-04-01
WDU20111260716

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:30)
2011-06-17
2011-06-17
---- -- --
2013-04-01
WDU20110730392

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:10)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
2014-01-01
WDU20110680359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:14)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20110680360

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:14)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20110680361

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:31:14)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110680362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:13)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2016-06-01
WDU20110680363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:13)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20110680364

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:13)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20110690365

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:13)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2011-07-01
WDU20110440230

Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:34)
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2011-04-06
WDU20110440228

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:34)
2011-03-16
2011-03-16
---- -- --
2015-01-01
WDU20110440229

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:34)
2011-03-09
2011-03-09
---- -- --
2017-01-01
WDU20102551713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:16)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20102571733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:32:14)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102521693

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:21)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20102521694

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:20)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20102451638

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:06)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20102461649

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:04)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2011-04-06
WDU20102501681

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20102491661

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:03)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102491662

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:03)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20102441627

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:07)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20102361555

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:15)
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
2011-04-01
WDU20102361556

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:14)
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
2015-01-01
WDU20101380930

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:41:46)
2011-01-01
2011-01-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20101090713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:42:18)
2010-06-22
2010-06-22
---- -- --
2013-04-01
WDU20101000638

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:06)
2010-06-09
2010-06-09
---- -- --
2011-01-01
WDU20100960623

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:07)
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
2011-01-01
WDU20100780519

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:21)
2010-05-11
2010-05-11
---- -- --
2011-01-01
WDU20092241799

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:40)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20092241800

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:39)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20092241801

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:39)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20092241797

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:51:40)
2010-01-01
2010-01-01
2011-01-01
---- -- --
WDU20092221761

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:44)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-08-01
WDU20092221762

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:44)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20092221763

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:44)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20092221759

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 %

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:44)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20092221760

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:44)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20092011543

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 02:52:10)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20082281509

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:41)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20082281510

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:11:41)
2009-01-01
2009-01-01
2010-01-01
---- -- --
WDU20082351594

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:30)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20082111329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 %

uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:03)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20082111330

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:03)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20082111331

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:03)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20082111332

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:02)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20082111333

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:02)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20082121336

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:02)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20082121337

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:02)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20082121338

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:12:02)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2013-04-01
WDU20081130720

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 03:21:07)
2008-07-01
2008-07-01
2008-12-31
---- -- --
WDU20080890541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:33)
2008-06-07
2008-06-07
---- -- --
2008-12-01
WDU20080890542

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:33)
2008-06-07
2008-06-07
---- -- --
2008-12-01
WDU20080740447

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7%

uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:45)
2008-05-01
2008-05-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20072511886

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:29)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20072481848

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:34)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20072491861

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:32)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20072491862

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:32)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20072451807

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:41)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2008-07-01
WDU20072451808

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:41)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20072041472

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:26)
2007-11-20
2007-11-20
---- -- --
2010-01-01
WDU20072051486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:23)
2007-11-21
2007-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20071160804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:40:43)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20070470311

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:49)
2007-03-31
2007-03-31
---- -- --
2010-01-01
WDU20062431767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:24)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20062431768

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:24)
2006-12-27
2006-12-27
---- -- --
2007-07-01
WDU20062451784

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:22)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20062431759

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:25)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20062301677

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:38)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20062201604

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:46)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20061721235

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:51:33)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20060730505

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:01)
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
2012-01-27
WDU20060730504

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:01)
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
2008-12-01
WDU20060510375

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:15)
2006-04-01
2006-04-01
---- -- --
2007-07-01
WDU20060280204

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:39)
2006-02-22
2006-01-01
---- -- --
2006-04-01
WDU20052662239

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:01)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20052652216

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:04)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20052542134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:15)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20052542135

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:15)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20052422043

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:30)
2005-12-27
2005-12-27
---- -- --
2006-04-01
WDU20052291949

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:42)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20052181842

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:56)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2016-08-09
WDU20052181843

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:55)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20052011665

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:19)
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
2010-01-01
WDU20051931618

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:11:28)
2005-10-20
2005-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20051931617

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:28)
2005-10-20
2005-10-20
---- -- --
2008-12-01
WDU20051851545

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:41)
2005-10-04
2005-10-04
---- -- --
2008-12-01
WDU20051771471

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:51)
2005-09-15
2005-09-15
---- -- --
2017-01-01
WDU20051771472

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:51)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2005-10-14
WDU20051331119

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur

uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:16)
2005-08-04
2005-08-04
---- -- --
2011-01-01
WDU20050950799

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:58)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20050950797

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:58)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20050950798

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:58)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20050170150

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:15)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
2008-12-01
WDU20042732705

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:01)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20042732706

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:00)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-04-01
WDU20042772747

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:56)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042772748

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:55)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042532528

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:21)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042242277

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:52)
2004-10-19
2004-10-19
---- -- --
2008-12-01
WDU20042242276

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2004 r. w sprawie innego sposobu dokonywania zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT usług elektronicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:52)
2004-10-30
2004-10-30
---- -- --
2011-07-01
WDU20041451541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:19)
2004-06-25
2004-06-25
---- -- --
2008-12-01
WDU20041231292

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:53)
2004-05-31
2004-05-31
---- -- --
2005-10-04
WDU20040970970

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:22)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2008-12-01
WDU20040970971

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:22)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-06-01
WDU20040880838

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:43)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20040870833

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:44)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-10-20
WDU20040890850

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-01-27
WDU20040890851

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20040890852

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-10-04
WDU20040890853

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-10-14
WDU20040870826

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:45)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20040840783

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:49)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-07-21
WDU20040840784

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:49)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-07-25
WDU20040840785

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:49)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-07-25
WDU20040840786

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:49)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-07-25
WDU20040840780

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:50)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-04-01
WDU20040760714

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:51:00)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040660609

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:12)
2004-04-20
2004-04-20
---- -- --
2011-04-01
WDU20040660608

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:12)
2004-04-20
2004-04-20
---- -- --
2011-07-01
WDU20040580559

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:18)
2004-04-13
2004-04-13
---- -- --
2014-01-01
WDU20040580560

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:18)
2004-04-13
2004-04-13
---- -- --
2008-12-01
WDU20040580558

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:18)
2004-04-13
2004-04-13
---- -- --
2015-01-01
WDU20040550538

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:51:22)
2004-04-05
2004-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20040550539

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:22)
2004-04-13
2004-04-13
---- -- --
2017-01-01

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 29.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu