Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Art. 135 wszedł w życie z dniem 15 kwietnia 2004 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r. Art. 5 pkt 3 wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. Art. 86 ust. 2 i art. 140 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Ustawa z dnia 8 października 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy społecznej.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:50:34) Dz.U. 2004 nr 64 poz. 59318

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000896

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:47)
2018-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000822

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:53)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000278

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:10:10)
2018-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001622

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:31)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000224

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:31:18)
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002087

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:14)
2017-01-04
2017-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001505

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:41:11)
2016-09-20
2016-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001406

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 00:41:21)
2016-09-11
2016-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160001276

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:33)
2016-08-19
2016-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001463

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:10:13)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001058

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:51)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000515

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:20:12)
2015-04-14
2015-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001956

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:10)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001752

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:30)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140000320

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:30)
2014-03-17
2014-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130001741

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:41:02)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000413

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:28)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001081

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:23)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000964

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:01:34)
2012-08-27
2012-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000954

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:35)
2012-09-07
2012-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000732

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:17)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000719

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:18)
2012-07-11
2012-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000641

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:25)
2012-06-08
2012-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000551

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:10:33)
2012-05-18
2012-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000486

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:39)
2012-05-23
2012-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112951746

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:11:29)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112121262

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:40)
2011-10-07
2011-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111670996

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:05)
2011-08-12
2011-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110610306

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:38)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20102381586

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:25)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102181439

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:04)
2010-12-23
2010-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101320889

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:57)
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091671319

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:00:01)
2009-10-08
2009-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081731070

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:11:29)
2008-09-30
2008-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20080270158

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:27)
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072161609

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:27)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071410998

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji "Rządowego Programu pomocy obywatelom polskim i ich rodzinom ewakuowanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Republiki Iraku"

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:31:26)
2007-08-06
2007-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20061551109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:57)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061340943

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:14)
2006-08-10
2006-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20052101750

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:25)
2005-10-27
2005-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20052111762

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:24)
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20051891598

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:38)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050860739

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:27)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050860740

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:27)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050740658

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:34)
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20050610543

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:45)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20050430418

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:55)
2005-04-02
2005-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042852859

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:09)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042362363

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:54)
2004-11-01
2004-11-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000318

Uchwała Nr 75 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

na dzie? 2018-07-21 02:31:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000455

Uchwała Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

na dzie? 2018-07-21 02:22:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001040

Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

na dzie? 2018-07-21 01:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000206

Uchwała Nr 29 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

na dzie? 2018-07-21 01:51:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000430

Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

na dzie? 2018-07-21 01:42:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001222

Uchwała nr 266 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

na dzie? 2018-07-21 01:31:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000124

Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

na dzie? 2018-07-21 01:22:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20102181439

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:04)
2010-12-23
2010-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20170000953

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:21:40)
2017-05-31
0000-00-00
---- -- --
2018-05-29
WDU20140001668

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:38)
2014-11-29
2014-11-29
---- -- --
2016-08-19
WDU20140000836

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:16)
2014-06-26
2014-06-26
---- -- --
2015-01-01
WDU20140000755

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:24)
2014-06-16
2014-06-16
---- -- --
2015-01-01
WDU20130001056

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:27)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
2015-03-01
WDU20120000823

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:09)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-10-01
WDU20120000712

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:18)
2012-07-07
2012-07-07
---- -- --
2016-09-11
WDU20120000305

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:59)
2012-04-22
2012-04-22
---- -- --
2018-03-01
WDU20110270138

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:53)
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
2012-07-02
WDU20101100733

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:11)
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
2012-01-01
WDU20091271055

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:27)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2012-10-01
WDU20090450366

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:19)
2009-04-04
2009-04-04
---- -- --
2015-03-01
WDU20082081311

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:11:06)
2008-12-12
2008-12-12
---- -- --
2011-02-02
WDU20072081507

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:36)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
2012-09-07
WDU20072011455

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:42)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2012-01-01
WDU20072011456

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:42)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2010-07-08
WDU20072011457

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:42)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2012-01-01
WDU20072011458

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:42)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2010-05-01
WDU20072011459

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:41)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2012-01-01
WDU20070350221

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla uchodźców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:41:02)
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2008-05-29
WDU20061350950

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:13)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2009-10-01
WDU20052141812

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:19)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20052171837

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:17)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2012-07-02
WDU20052051701

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:29)
2005-11-03
2005-11-03
---- -- --
2012-01-01
WDU20052011669

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:31)
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
2009-04-04
WDU20051541289

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:11:08)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2011-11-04
WDU20051531276

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:11:09)
2005-08-27
2005-08-27
---- -- --
2011-11-04
WDU20051251055

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:11:30)
2005-07-16
2005-07-16
---- -- --
2007-01-22
WDU20050770672

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:33)
2005-05-19
2005-05-19
---- -- --
2011-02-02
WDU20050610545

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:44)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
2010-03-12
WDU20050440427

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:54)
2005-04-05
2005-04-05
---- -- --
2010-03-12
WDU20050440428

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:54)
2005-04-05
2005-04-05
---- -- --
2010-03-12
WDU20050420409

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:55)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2010-12-23
WDU20050370331

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:02)
2005-03-19
2005-03-19
---- -- --
2007-11-14
WDU20050060045

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
2012-09-07
WDU20042452461

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:46)
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
2010-05-01
WDU20042332344

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:56)
2004-11-11
2004-11-11
---- -- --
2010-07-08
WDU20042262293

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:01)
2004-11-02
2004-11-02
---- -- --
2012-01-01
WDU20042232266

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:03)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
2012-01-01
WDU20042192224

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:08)
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
2012-10-01
WDU20180001358

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:03)
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000896

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:47)
2018-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000822

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:53)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000278

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:10:10)
2018-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001622

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:31)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000953

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:21:40)
2017-05-31
0000-00-00
---- -- --
2018-05-29
WDU20170000224

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:31:18)
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002087

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:14)
2017-01-04
2017-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001505

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:41:11)
2016-09-20
2016-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001406

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 00:41:21)
2016-09-11
2016-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160001276

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:33)
2016-08-19
2016-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001463

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:10:13)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001058

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:51)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000515

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:20:12)
2015-04-14
2015-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001956

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:10)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001752

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:30)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001668

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:38)
2014-11-29
2014-11-29
---- -- --
2016-08-19
WDU20140000836

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:16)
2014-06-26
2014-06-26
---- -- --
2015-01-01
WDU20140000755

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:24)
2014-06-16
2014-06-16
---- -- --
2015-01-01
WDU20140000320

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:30)
2014-03-17
2014-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130001741

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:41:02)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001056

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:27)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
2015-03-01
WDU20130000413

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:28)
2013-04-01
2013-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001081

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:23)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000964

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:01:34)
2012-08-27
2012-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000954

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:35)
2012-09-07
2012-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000823

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:09)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-10-01
WDU20120000732

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:17)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000712

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:18)
2012-07-07
2012-07-07
---- -- --
2016-09-11
WDU20120000719

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:18)
2012-07-11
2012-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000641

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:25)
2012-06-08
2012-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000551

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:10:33)
2012-05-18
2012-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000486

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:39)
2012-05-23
2012-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120000305

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:59)
2012-04-22
2012-04-22
---- -- --
2018-03-01
WDU20112951746

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:11:29)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112121262

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:40)
2011-10-07
2011-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111670996

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:05)
2011-08-12
2011-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110610306

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:38)
2011-04-06
2011-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20110270138

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:53)
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
2012-07-02
WDU20102381586

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:25)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102181439

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:04)
2010-12-23
2010-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101320889

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:57)
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101100733

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:11)
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
2012-01-01
WDU20091671319

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:00:01)
2009-10-08
2009-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20091271055

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:27)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2012-10-01
WDU20090450366

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:19)
2009-04-04
2009-04-04
---- -- --
2015-03-01
WDU20082081311

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:11:06)
2008-12-12
2008-12-12
---- -- --
2011-02-02
WDU20081731070

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:11:29)
2008-09-30
2008-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20080270158

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:27)
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072161609

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:27)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20072081507

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:36)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
2012-09-07
WDU20072011455

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:42)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2012-01-01
WDU20072011456

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:42)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2010-07-08
WDU20072011457

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:42)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2012-01-01
WDU20072011458

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:42)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2010-05-01
WDU20072011459

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:41)
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2012-01-01
WDU20071410998

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji "Rządowego Programu pomocy obywatelom polskim i ich rodzinom ewakuowanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Republiki Iraku"

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:31:26)
2007-08-06
2007-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20070350221

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla uchodźców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:41:02)
2007-03-14
2007-03-14
---- -- --
2008-05-29
WDU20061551109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:57)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061350950

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:13)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2009-10-01
WDU20061340943

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:14)
2006-08-10
2006-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20052101750

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:25)
2005-10-27
2005-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20052141812

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:19)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20052171837

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:17)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2012-07-02
WDU20052111762

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:24)
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20052051701

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:29)
2005-11-03
2005-11-03
---- -- --
2012-01-01
WDU20052011669

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:31)
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
2009-04-04
WDU20051891598

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:38)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051541289

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:11:08)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2011-11-04
WDU20051531276

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:11:09)
2005-08-27
2005-08-27
---- -- --
2011-11-04
WDU20051251055

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:11:30)
2005-07-16
2005-07-16
---- -- --
2007-01-22
WDU20050860739

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:27)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050860740

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:27)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050770672

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:33)
2005-05-19
2005-05-19
---- -- --
2011-02-02
WDU20050740658

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:34)
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20050610545

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:44)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
2010-03-12
WDU20050610543

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:45)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20050430418

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:55)
2005-04-02
2005-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050440427

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:54)
2005-04-05
2005-04-05
---- -- --
2010-03-12
WDU20050440428

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:54)
2005-04-05
2005-04-05
---- -- --
2010-03-12
WDU20050420409

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:55)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2010-12-23
WDU20050370331

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:02)
2005-03-19
2005-03-19
---- -- --
2007-11-14
WDU20050060045

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
2012-09-07
WDU20042852859

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:09)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042452461

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:46)
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
2010-05-01
WDU20042362363

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:54)
2004-11-01
2004-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042332344

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:56)
2004-11-11
2004-11-11
---- -- --
2010-07-08
WDU20042262293

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:01)
2004-11-02
2004-11-02
---- -- --
2012-01-01
WDU20042232266

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:03)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
2012-01-01
WDU20042192224

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:08)
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
2012-10-01

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 29.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 27.00

Cena: 24.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: Array

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu