Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


art. 138 pkt 5-7 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r. 2) art. 12 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. 3) art. 101 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także o zmianie ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.
Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa z dnia 29 października 2003 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:41:24) Dz.U. 2004 nr 99 poz. 100173

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001264

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:13)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000666

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:07)
2018-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002447

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:44)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002348

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:52)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002349

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:52)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002350

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:52)
2017-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002347

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:52)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002346

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:53)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002345

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:53)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001379

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:57)
2017-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001380

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:57)
2017-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001064

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:27)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002155

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:40:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001876

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:40:33)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000588

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:02)
2015-05-01
2015-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000261

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:20:37)
2015-03-12
2015-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140001294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:30)
2014-10-11
2014-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001145

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:30:45)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000865

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:13)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000864

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:13)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000963

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 01:31:02)
2014-08-07
2014-08-07
2017-12-31
---- -- --
WDU20140000630

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:35)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000631

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:35)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
2019-06-15
WDU20140000632

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:34)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000638

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:34)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000639

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:31:34)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000640

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:34)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000667

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:32)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000497

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:12)
2014-04-18
2014-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130001534

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:21)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000910

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 01:50:40)
2013-08-24
2013-08-24
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000699

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:51:01)
2013-07-05
2013-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001535

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:00:39)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001299

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:01)
2012-12-11
2012-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20112211317

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:20:35)
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111550920

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:12)
2011-08-02
2011-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20111300754

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:27)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20102411620

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:31:21)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102361560

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:31:27)
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101731174

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:40:30)
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101300876

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:58)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091421160

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:00:16)
2009-09-17
2009-09-17
---- -- --
---- -- --
WDU20091361118

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:00:19)
2009-09-10
2009-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20090610502

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 03:02:08)
2009-04-16
2009-04-16
2013-12-31
---- -- --
WDU20090160085

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:10:26)
2009-02-01
2009-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070070054

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:41:19)
2007-01-17
2007-01-17
---- -- --
---- -- --
WDU20062031500

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:23)
2006-11-18
2006-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20042622604

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:31)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20042362365

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:30:54)
2004-12-01
2004-12-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000323

Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

na dzie? 2018-07-21 02:31:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000710

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

na dzie? 2018-07-21 02:21:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000391

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

na dzie? 2018-07-21 02:02:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000797

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

na dzie? 2018-07-21 02:01:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000367

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

na dzie? 2018-07-21 01:42:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000381

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu

na dzie? 2018-07-21 01:42:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000853

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

na dzie? 2018-07-21 01:32:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000913

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

na dzie? 2018-07-21 01:11:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000944

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

na dzie? 2018-07-21 00:41:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000911

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

na dzie? 2018-07-21 00:21:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000471

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu

na dzie? 2018-07-21 00:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000475

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

na dzie? 2018-07-21 00:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000543

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:20:08)
2015-05-02
2015-05-02
---- -- --
2018-01-01
WDU20140000845

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:16)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
2017-07-01
WDU20140000846

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:16)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
2017-07-01
WDU20130001671

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:08)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
2014-07-01
WDU20130001644

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:11)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
2018-01-01
WDU20130001674

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 01:41:08)
2014-01-14
2014-01-14
---- -- --
2015-05-02
WDU20130001507

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:23)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-05-01
WDU20130001219

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:11)
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
2014-05-27
WDU20130000899

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:41)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
2017-06-01
WDU20120001457

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:47)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001268

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:04)
2012-11-19
2012-09-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000456

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:42)
2012-04-30
2012-04-30
2021-06-30
2017-07-01
WDU20120000457

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:42)
2012-04-30
2012-04-30
2021-06-30
2017-07-01
WDU20112951747

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:29)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20112791641

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:05)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
2014-05-27
WDU20112171288

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:38)
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
2012-04-30
WDU20111550922

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:21:11)
2011-07-31
2011-07-31
---- -- --
2012-04-30
WDU20111550921

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:21:12)
2011-08-02
2011-08-02
---- -- --
2018-01-01
WDU20111550919

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:21:12)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
2015-05-01
WDU20111330775

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:21:26)
2011-07-13
2011-07-13
---- -- --
2014-05-27
WDU20110050016

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:04)
2011-01-07
2011-01-01
---- -- --
2011-08-02
WDU20102441632

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:20)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-07-01
WDU20102361559

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:27)
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
2011-07-28
WDU20101771193

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:28)
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
2014-05-27
WDU20101090716

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:12)
2010-07-07
2010-07-07
---- -- --
2011-07-28
WDU20100820537

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania

uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:29)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20100300155

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:34)
2010-03-17
2010-03-17
---- -- --
2012-04-30
WDU20100300156

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:34)
2010-03-17
2010-03-17
---- -- --
2011-07-31
WDU20092151669

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:06)
2010-01-02
2010-01-02
---- -- --
2014-05-27
WDU20091351111

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:20)
2009-09-09
2009-09-09
---- -- --
2013-10-23
WDU20091231019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:30)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
2015-01-01
WDU20090620512

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:07)
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
2011-07-31
WDU20090500401

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie programów specjalnych

uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:17)
2009-03-27
2009-03-27
---- -- --
2014-05-27
WDU20090210114

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:23)
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
2011-07-28
WDU20090160084

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:26)
2009-02-01
2009-02-01
---- -- --
2015-05-02
WDU20090170091

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:25)
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
2013-08-23
WDU20090050026

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:31)
2009-01-16
2009-01-16
---- -- --
2009-04-21
WDU20090050025

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:31)
2009-01-16
2009-01-16
---- -- --
2014-07-01
WDU20082351601

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:40)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2014-07-01
WDU20081821130

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

uchylony (spr: 2018-07-21 03:11:22)
2008-10-14
2008-10-14
---- -- --
2009-01-16
WDU20081120716

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:31)
2008-06-30
2008-06-30
---- -- --
2014-07-01
WDU20080470275

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:17)
2008-04-03
2008-04-03
---- -- --
2011-05-01
WDU20080170106

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:32)
2008-02-01
2008-02-01
---- -- --
2011-07-28
WDU20080180114

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:32)
2008-02-01
2008-02-01
---- -- --
2009-02-01
WDU20072301697

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:19)
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
2009-01-16
WDU20072121566

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:31)
2007-11-30
2007-11-30
---- -- --
2011-07-07
WDU20071951409

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:47)
2007-10-26
2007-10-26
---- -- --
2014-01-11
WDU20071581108

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie programów regionalnych i projektów lokalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:31:15)
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
2009-02-01
WDU20071200822

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:07)
2007-07-05
2007-07-05
---- -- --
2009-02-01
WDU20071200823

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:07)
2007-07-05
2007-07-05
---- -- --
2009-02-01
WDU20071200824

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:07)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2011-07-28
WDU20071060728

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:15)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2010-07-01
WDU20070930625

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia od refundowanych wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:24)
2007-06-13
2007-06-13
---- -- --
2009-02-01
WDU20070770518

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:33)
2007-05-15
2007-05-15
2014-07-01
2014-07-01
WDU20070760510

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:34)
2007-04-27
2007-04-27
---- -- --
2009-01-16
WDU20070470314

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:53)
2007-03-31
2007-03-31
---- -- --
2010-12-29
WDU20070470315

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:53)
2007-09-17
2007-09-17
---- -- --
2010-12-29
WDU20062511853

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

uchylony (spr: 2018-07-21 03:41:24)
2006-12-31
2006-12-31
---- -- --
2009-01-16
WDU20061861373

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:34)
2006-11-01
2006-11-01
---- -- --
2013-10-23
WDU20061561116

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:56)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2011-07-28
WDU20061411002

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:07)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
2009-02-01
WDU20061411003

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:07)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
2009-02-01
WDU20061411004

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:07)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
2009-02-01
WDU20061411005

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:07)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
2007-01-17
WDU20060360245

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:51)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2007-07-01
WDU20052652213

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:20)
2006-01-07
2006-01-07
---- -- --
2008-02-01
WDU20052362003

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:03)
2005-12-05
2005-12-05
---- -- --
2009-09-17
WDU20052362002

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:03)
2005-12-05
2005-12-05
---- -- --
2009-01-16
WDU20052101745

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:25)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2011-08-02
WDU20052101746

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:25)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2012-12-11
WDU20052101747

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:25)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2009-09-10
WDU20052121770

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:23)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2009-02-10
WDU20050530471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wysokości oraz trybu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia pracownikom publicznych służb zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:50)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
2006-11-01
WDU20050570492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:49)
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2005-11-01
WDU20050060041

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:29)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
2011-08-02
WDU20042652644

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:28)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2010-07-01
WDU20042732708

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:23)
2005-01-11
2005-01-11
---- -- --
2008-04-03
WDU20042622608

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:31)
2004-12-18
2004-12-18
---- -- --
2005-11-01
WDU20042622607

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:31)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2012-12-11
WDU20042572576

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:34)
2004-12-03
2004-07-16
---- -- --
2007-04-27
WDU20042492496

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:43)
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2007-06-13
WDU20042382393

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:52)
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2013-08-23
WDU20042192222

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:08)
2004-10-08
2004-10-08
---- -- --
2009-09-10
WDU20042242281

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:02)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
2014-05-27
WDU20042242273

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:02)
2004-10-30
2004-10-30
---- -- --
2008-02-01
WDU20041901951

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:33)
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2007-05-15
WDU20041962018

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:27)
2004-09-08
2004-09-08
---- -- --
2005-12-05
WDU20041982037

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami

uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:25)
2004-09-18
2004-09-18
---- -- --
2006-03-17
WDU20042042085

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:20)
2004-10-02
2004-10-02
---- -- --
2007-01-22
WDU20041851912

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:02)
2004-08-26
2004-08-26
---- -- --
2009-09-17
WDU20041761826

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat składek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za granicą lub wykonujących inną pracę zarobkową za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:10)
2004-08-26
2004-08-26
---- -- --
2005-11-01
WDU20041611683

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:23)
2004-07-16
2004-07-16
---- -- --
2007-04-27
WDU20041321416

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:46)
2004-06-09
2004-06-09
---- -- --
2008-04-03
WDU20041231293

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:56)
2004-06-01
2004-06-01
---- -- --
2006-08-23
WDU20180001264

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:13)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000666

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:07)
2018-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002447

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:44)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002348

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:52)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002349

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:52)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002350

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:52)
2017-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002347

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:52)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002346

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:53)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002345

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:53)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001379

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:57)
2017-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001380

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:57)
2017-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001064

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:27)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002155

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:40:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001876

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:40:33)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000588

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:02)
2015-05-01
2015-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000543

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:20:08)
2015-05-02
2015-05-02
---- -- --
2018-01-01
WDU20150000261

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:20:37)
2015-03-12
2015-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140001294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:30)
2014-10-11
2014-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001145

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:30:45)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000865

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:13)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000845

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:16)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
2017-07-01
WDU20140000846

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:16)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
2017-07-01
WDU20140000864

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:13)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000963

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 01:31:02)
2014-08-07
2014-08-07
2017-12-31
---- -- --
WDU20140000630

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:35)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000631

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:35)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
2019-06-15
WDU20140000632

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:34)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000638

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:34)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000639

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:31:34)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000640

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:34)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000667

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:31:32)
2014-05-27
2014-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000497

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:12)
2014-04-18
2014-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130001671

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:08)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
2014-07-01
WDU20130001644

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:11)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
2018-01-01
WDU20130001674

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 01:41:08)
2014-01-14
2014-01-14
---- -- --
2015-05-02
WDU20130001507

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:23)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-05-01
WDU20130001534

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:21)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001219

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:11)
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
2014-05-27
WDU20130000899

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:41)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
2017-06-01
WDU20130000910

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 01:50:40)
2013-08-24
2013-08-24
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000699

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:51:01)
2013-07-05
2013-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001457

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:47)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001535

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:00:39)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001268

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:04)
2012-11-19
2012-09-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001299

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:01)
2012-12-11
2012-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000456

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:42)
2012-04-30
2012-04-30
2021-06-30
2017-07-01
WDU20120000457

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:42)
2012-04-30
2012-04-30
2021-06-30
2017-07-01
WDU20112951747

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:29)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20112791641

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:05)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
2014-05-27
WDU20112211317

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:20:35)
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112171288

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:38)
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
2012-04-30
WDU20111550922

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:21:11)
2011-07-31
2011-07-31
---- -- --
2012-04-30
WDU20111550920

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:12)
2011-08-02
2011-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20111550921

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:21:12)
2011-08-02
2011-08-02
---- -- --
2018-01-01
WDU20111550919

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:21:12)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
2015-05-01
WDU20111330775

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:21:26)
2011-07-13
2011-07-13
---- -- --
2014-05-27
WDU20111300754

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:27)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20110050016

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:04)
2011-01-07
2011-01-01
---- -- --
2011-08-02
WDU20102441632

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:20)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-07-01
WDU20102411620

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:31:21)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102361559

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:27)
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
2011-07-28
WDU20102361560

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:31:27)
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101731174

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:40:30)
2010-09-23
2010-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20101771193

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:28)
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
2014-05-27
WDU20101300876

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:58)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101090716

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:12)
2010-07-07
2010-07-07
---- -- --
2011-07-28
WDU20100820537

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania

uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:29)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20100300155

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:34)
2010-03-17
2010-03-17
---- -- --
2012-04-30
WDU20100300156

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:34)
2010-03-17
2010-03-17
---- -- --
2011-07-31
WDU20092151669

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:06)
2010-01-02
2010-01-02
---- -- --
2014-05-27
WDU20091421160

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:00:16)
2009-09-17
2009-09-17
---- -- --
---- -- --
WDU20091361118

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:00:19)
2009-09-10
2009-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20091351111

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:20)
2009-09-09
2009-09-09
---- -- --
2013-10-23
WDU20091231019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:30)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
2015-01-01
WDU20090620512

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:07)
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
2011-07-31
WDU20090610502

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 03:02:08)
2009-04-16
2009-04-16
2013-12-31
---- -- --
WDU20090500401

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie programów specjalnych

uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:17)
2009-03-27
2009-03-27
---- -- --
2014-05-27
WDU20090210114

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:23)
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
2011-07-28
WDU20090160084

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:26)
2009-02-01
2009-02-01
---- -- --
2015-05-02
WDU20090160085

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:10:26)
2009-02-01
2009-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090170091

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:25)
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
2013-08-23
WDU20090050026

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:31)
2009-01-16
2009-01-16
---- -- --
2009-04-21
WDU20090050025

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:31)
2009-01-16
2009-01-16
---- -- --
2014-07-01
WDU20082351601

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:40)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2014-07-01
WDU20081821130

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

uchylony (spr: 2018-07-21 03:11:22)
2008-10-14
2008-10-14
---- -- --
2009-01-16
WDU20081120716

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:31)
2008-06-30
2008-06-30
---- -- --
2014-07-01
WDU20080470275

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:17)
2008-04-03
2008-04-03
---- -- --
2011-05-01
WDU20080170106

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:32)
2008-02-01
2008-02-01
---- -- --
2011-07-28
WDU20080180114

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:32)
2008-02-01
2008-02-01
---- -- --
2009-02-01
WDU20072301697

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:19)
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
2009-01-16
WDU20072121566

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:31)
2007-11-30
2007-11-30
---- -- --
2011-07-07
WDU20071951409

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:47)
2007-10-26
2007-10-26
---- -- --
2014-01-11
WDU20071581108

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie programów regionalnych i projektów lokalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:31:15)
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
2009-02-01
WDU20071200822

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:07)
2007-07-05
2007-07-05
---- -- --
2009-02-01
WDU20071200823

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:07)
2007-07-05
2007-07-05
---- -- --
2009-02-01
WDU20071200824

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:07)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2011-07-28
WDU20071060728

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:15)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2010-07-01
WDU20070930625

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia od refundowanych wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:24)
2007-06-13
2007-06-13
---- -- --
2009-02-01
WDU20070770518

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:33)
2007-05-15
2007-05-15
2014-07-01
2014-07-01
WDU20070760510

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:34)
2007-04-27
2007-04-27
---- -- --
2009-01-16
WDU20070470314

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:53)
2007-03-31
2007-03-31
---- -- --
2010-12-29
WDU20070470315

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:53)
2007-09-17
2007-09-17
---- -- --
2010-12-29
WDU20070070054

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:41:19)
2007-01-17
2007-01-17
---- -- --
---- -- --
WDU20062511853

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

uchylony (spr: 2018-07-21 03:41:24)
2006-12-31
2006-12-31
---- -- --
2009-01-16
WDU20062031500

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:23)
2006-11-18
2006-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20061861373

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:34)
2006-11-01
2006-11-01
---- -- --
2013-10-23
WDU20061561116

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:56)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2011-07-28
WDU20061411002

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:07)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
2009-02-01
WDU20061411003

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:07)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
2009-02-01
WDU20061411004

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:07)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
2009-02-01
WDU20061411005

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:07)
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
2007-01-17
WDU20060360245

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:51)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2007-07-01
WDU20052652213

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:20)
2006-01-07
2006-01-07
---- -- --
2008-02-01
WDU20052362003

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:03)
2005-12-05
2005-12-05
---- -- --
2009-09-17
WDU20052362002

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:03)
2005-12-05
2005-12-05
---- -- --
2009-01-16
WDU20052101745

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:25)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2011-08-02
WDU20052101746

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:25)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2012-12-11
WDU20052101747

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:25)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2009-09-10
WDU20052121770

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:23)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2009-02-10
WDU20050530471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wysokości oraz trybu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia pracownikom publicznych służb zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:50)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
2006-11-01
WDU20050570492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:49)
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2005-11-01
WDU20050060041

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:29)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
2011-08-02
WDU20042652644

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:28)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2010-07-01
WDU20042732708

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:23)
2005-01-11
2005-01-11
---- -- --
2008-04-03
WDU20042622608

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:31)
2004-12-18
2004-12-18
---- -- --
2005-11-01
WDU20042622607

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:31)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2012-12-11
WDU20042572576

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:34)
2004-12-03
2004-07-16
---- -- --
2007-04-27
WDU20042492496

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:43)
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2007-06-13
WDU20042622604

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:31)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20042362365

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:30:54)
2004-12-01
2004-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042382393

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:52)
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2013-08-23
WDU20042192222

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:08)
2004-10-08
2004-10-08
---- -- --
2009-09-10
WDU20042242281

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:02)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
2014-05-27
WDU20042242273

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:02)
2004-10-30
2004-10-30
---- -- --
2008-02-01
WDU20041901951

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:33)
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2007-05-15
WDU20041962018

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:27)
2004-09-08
2004-09-08
---- -- --
2005-12-05
WDU20041982037

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami

uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:25)
2004-09-18
2004-09-18
---- -- --
2006-03-17
WDU20042042085

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:20)
2004-10-02
2004-10-02
---- -- --
2007-01-22
WDU20041851912

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:02)
2004-08-26
2004-08-26
---- -- --
2009-09-17
WDU20041761826

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat składek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za granicą lub wykonujących inną pracę zarobkową za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:10)
2004-08-26
2004-08-26
---- -- --
2005-11-01
WDU20041611683

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:23)
2004-07-16
2004-07-16
---- -- --
2007-04-27
WDU20041321416

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:46)
2004-06-09
2004-06-09
---- -- --
2008-04-03
WDU20041231293

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:56)
2004-06-01
2004-06-01
---- -- --
2006-08-23

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 29.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 27.00

Cena: 24.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: Array

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu