Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi


Art. 32 ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5, art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89 ust. 6 i 7, art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228 ust. 7, art. 236 ust. 2 oraz dział XII wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2004 r. Zmiana tytułu ustawy "o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnym funduszami inwestycyjnymi" - Dz. U. z 2016 r. poz. 615 Akty zmienione:
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:40:35) Dz.U. 2004 nr 146 poz. 154673

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000552

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:17)
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002357

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:51)
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001961

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:35)
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001552

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:38)
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001443

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:50)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001444

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:50)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001445

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:50)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001446

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:50)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001285

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:06)
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001114

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:22)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000769

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:15)
2017-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002188

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:03)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002097

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:12)
2016-12-25
2016-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001882

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających ASI

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:33)
2016-12-07
2016-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:14)
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:13)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001014

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:20)
2016-07-27
2016-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000673

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:03)
2013-06-27
2013-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000536

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000537

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000470

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między funduszem podstawowym a funduszem powiązanym oraz wewnętrznych zasad prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszem powiązanym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:22)
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20130000451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu inwestycyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:25)
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000449

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między depozytariuszami funduszu podstawowego i funduszu powiązanego oraz rodzajów nieprawidłowości, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:25)
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20101611083

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:39)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061190813

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:24)
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20061200828

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:23)
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20061200827

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:23)
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20051140960

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:08)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051140961

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:08)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051140963

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041871936

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:31:34)
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20051601348

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów, które muszą spełniać koszty dystrybucji przy wyliczaniu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000847

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:46)
2013-08-01
2013-08-01
---- -- --
2017-04-27
WDU20130000538

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
2017-06-05
WDU20130000450

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:25)
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
2017-12-22
WDU20120000144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:13)
2012-02-24
2012-02-24
---- -- --
2013-05-23
WDU20120000028

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:24)
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
2017-06-23
WDU20092071595

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:13)
2009-12-23
2009-12-23
---- -- --
2013-05-23
WDU20091561235

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:09)
2009-10-08
2009-10-08
---- -- --
2017-06-05
WDU20090620507

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:08)
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
2013-08-01
WDU20090450364

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:20)
2009-04-04
2009-04-04
---- -- --
2013-05-23
WDU20090170087

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:25)
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2013-05-23
WDU20090170088

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego projektu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:25)
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2013-06-27
WDU20072121554

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:32)
2007-11-30
2007-11-30
---- -- --
2009-02-02
WDU20061220845

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:22)
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
2009-10-08
WDU20060750523

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:25)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2007-11-30
WDU20052051693

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:29)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2012-01-26
WDU20051140959

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:08)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2005-10-24
WDU20051140962

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:08)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2009-10-08
WDU20042262294

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy

uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:00)
2004-11-02
2004-11-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20042092130

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wymogów kapitałowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:17)
2004-10-09
2004-10-09
---- -- --
2005-06-13
WDU20042052095

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:19)
2004-10-06
2004-10-06
---- -- --
2007-11-30
WDU20041972021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:26)
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2009-01-13
WDU20041972022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz za dokonanie wpisów do rejestrów prowadzonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:26)
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2005-10-24
WDU20041871935

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:34)
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
2005-10-24
WDU20180000552

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:17)
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002357

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:51)
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001961

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:35)
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001552

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:38)
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001443

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:50)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001444

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:50)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001445

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:50)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001446

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:50)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001285

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:06)
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001114

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:22)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000769

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:15)
2017-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002188

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:03)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002097

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:12)
2016-12-25
2016-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001882

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających ASI

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:33)
2016-12-07
2016-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:14)
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:13)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001014

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:20)
2016-07-27
2016-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000847

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:46)
2013-08-01
2013-08-01
---- -- --
2017-04-27
WDU20130000673

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:03)
2013-06-27
2013-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000536

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000537

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000538

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:16)
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
2017-06-05
WDU20130000470

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między funduszem podstawowym a funduszem powiązanym oraz wewnętrznych zasad prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszem powiązanym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:22)
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20130000451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu inwestycyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:25)
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000449

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między depozytariuszami funduszu podstawowego i funduszu powiązanego oraz rodzajów nieprawidłowości, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:25)
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000450

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:25)
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
2017-12-22
WDU20120000144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:13)
2012-02-24
2012-02-24
---- -- --
2013-05-23
WDU20120000028

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:24)
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
2017-06-23
WDU20101611083

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:39)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092071595

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:13)
2009-12-23
2009-12-23
---- -- --
2013-05-23
WDU20091561235

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:09)
2009-10-08
2009-10-08
---- -- --
2017-06-05
WDU20090620507

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:08)
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
2013-08-01
WDU20090450364

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:20)
2009-04-04
2009-04-04
---- -- --
2013-05-23
WDU20090170087

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:25)
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2013-05-23
WDU20090170088

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego projektu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:25)
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2013-06-27
WDU20072121554

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:32)
2007-11-30
2007-11-30
---- -- --
2009-02-02
WDU20061220845

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:22)
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
2009-10-08
WDU20061190813

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:24)
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20061200828

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:23)
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20061200827

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:23)
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20060750523

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:25)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2007-11-30
WDU20052051693

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:29)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2012-01-26
WDU20051140959

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:08)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2005-10-24
WDU20051140960

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:08)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051140961

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:08)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051140962

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:08)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2009-10-08
WDU20051140963

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:20:07)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042262294

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy

uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:00)
2004-11-02
2004-11-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20042092130

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wymogów kapitałowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:17)
2004-10-09
2004-10-09
---- -- --
2005-06-13
WDU20042052095

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:19)
2004-10-06
2004-10-06
---- -- --
2007-11-30
WDU20041972021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:26)
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2009-01-13
WDU20041972022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz za dokonanie wpisów do rejestrów prowadzonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:26)
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2005-10-24
WDU20041871936

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:31:34)
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20041871935

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:34)
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
2005-10-24
WDU20051601348

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów, które muszą spełniać koszty dystrybucji przy wyliczaniu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:11:03)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu