Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


art. 201 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. art. 239 ust. 1 i 2 wchodzą w zycie z dniem 27 września 2004 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.
Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:31:24) Dz.U. 2004 nr 210 poz. 213578

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001179

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:04)
2018-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000953

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:40)
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000852

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:57)
2018-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000657

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:29)
2018-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000571

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:42)
2018-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000469

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:58)
2018-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000385

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:11)
2018-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002476

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:39)
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002484

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:38)
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002485

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:38)
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002483

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002404

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:50)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002423

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:47)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002397

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:51)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002364

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:56)
2017-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002297

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:06)
2017-12-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002028

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:01)
2017-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001809

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:48)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001783

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:53)
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001766

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:57)
2017-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001565

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:20:24)
2017-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001412

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:51)
2017-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001404

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:52)
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001293

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:21:11)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001300

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:10)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001279

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:13)
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001249

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:18)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001250

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:18)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001244

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:19)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001225

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:21)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001270

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:21:14)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001163

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:31)
2017-06-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000946

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:22:06)
2017-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000923

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:10)
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000852

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:21)
2017-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000815

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:26)
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000498

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:37)
2017-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000236

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:31:17)
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000237

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:31:17)
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000044

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:52)
2017-01-24
2017-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20170000009

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:32:00)
2017-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002163

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:32:34)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160002162

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:32:34)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160002164

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:32:34)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001885

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:40:24)
2016-12-08
2016-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001825

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:40:33)
2016-11-25
2016-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001555

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:17)
2016-09-28
2016-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001567

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:15)
2016-09-29
2016-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001539

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:19)
2016-09-27
2016-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001476

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:41:30)
2016-09-16
2016-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160001372

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:46)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000936

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:15)
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:50:18)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000923

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:17)
2016-06-29
2016-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000824

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:32)
2016-06-12
2016-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000855

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:50:27)
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000747

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:44)
2016-06-16
2016-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000608

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:51:06)
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000482

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:25)
2016-04-26
2016-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001958

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:01:13)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150001948

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:01:15)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000179

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:14)
2016-03-01
2016-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001779

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:01:42)
2015-11-18
2015-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150001628

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:02:08)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001660

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:02:01)
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001612

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:02:10)
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001495

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:02:27)
2015-10-14
2015-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001400

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:10:01)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001262

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:10:26)
2015-09-15
2015-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001301

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:10:18)
2015-09-04
2015-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001317

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:10:15)
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001126

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:10:51)
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150000698

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:12:07)
2015-06-04
2015-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150000744

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:11:59)
2015-06-13
2015-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150000458

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:48)
2015-04-14
2015-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150000438

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:51)
2015-04-10
2015-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140001914

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:21:17)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001980

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:08)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001963

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:21:10)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001986

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:21:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001848

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:28)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001849

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:27)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001862

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:25)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001840

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:29)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001590

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:09)
2014-11-15
2014-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140001538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:18)
2014-11-15
2014-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140001545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:17)
2014-11-15
2014-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140001551

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:16)
2014-11-15
2014-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140001516

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:22)
2014-11-05
2014-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140001440

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:33)
2014-11-07
2014-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140001441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:33)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001442

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:33)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001360

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:30:08)
2014-10-23
2014-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001245

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:30:26)
2014-10-01
2914-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000960

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:11)
2014-08-06
2014-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20140000779

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:31:41)
2014-06-15
2014-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20130001570

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:30)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001610

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:24)
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130001480

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:43)
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130001520

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:38)
2013-12-27
2013-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001386

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:57)
2013-12-12
2013-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130001413

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:53)
2013-12-17
2013-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130001462

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:46)
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130001505

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:40)
2013-12-26
2013-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130001522

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:37)
2013-12-27
2013-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001347

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:42:04)
2013-12-05
2013-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130001176

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:42:30)
2013-10-19
2013-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130001248

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:42:18)
2013-11-12
2013-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130000931

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:50:37)
2013-09-01
2013-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000489

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:49)
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000197

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:52:35)
2013-02-27
2013-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000207

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:52:33)
2013-02-28
2013-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000208

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:52:33)
2013-02-28
2013-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120001500

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:36)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001507

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:00:35)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001487

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:38)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001446

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:45)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000884

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:11)
2012-08-03
2012-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000727

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:38)
2012-07-04
2012-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000731

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:37)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000570

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:23)
2012-05-23
2012-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000500

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:33)
2012-05-11
2012-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000373

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:54)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:10:53)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000340

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:10:59)
2012-03-30
2012-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000339

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:59)
2012-03-30
2012-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000345

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:58)
2012-03-30
2012-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000342

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:10:58)
2012-03-30
2012-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20112941735

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:11:58)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112931728

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:11:59)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112151273

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:20:37)
2012-01-12
2012-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111420835

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:45)
2011-07-08
2011-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20110880500

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:39)
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101591073

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:40:34)
2010-09-15
2010-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20100230119

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:50:26)
2010-02-27
2010-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20091931495

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:37)
2009-11-19
2009-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20091831434

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:46)
2009-11-02
2009-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20091391133

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:52:30)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20091331101

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:00:05)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20081230801

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:12:33)
2008-07-26
2008-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20060830579

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:32)
2006-12-31
2006-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20052001661

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:23)
2005-12-14
2005-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20050680608

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:34)
2005-04-25
2005-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20042752734

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, u świadczeniodawców oraz podmiotów, którym Narodowy Fundusz Zdrowia powierzył wykonywanie niektórych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:21)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042812790

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:13)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042862873

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:02)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042732718

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:24)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042742723

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000043

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r.

na dzie? 2018-06-23 02:33:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000248

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2012 r.

na dzie? 2018-06-23 02:32:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000536

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2012 r.

na dzie? 2018-06-23 02:23:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000786

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r.

na dzie? 2018-06-23 02:13:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000037

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r.

na dzie? 2018-06-23 02:13:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000326

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-06-23 02:03:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000604

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-06-23 02:03:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000758

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

na dzie? 2018-06-23 01:53:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000789

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.

na dzie? 2018-06-23 01:53:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000827

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-06-23 01:53:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000095

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.

na dzie? 2018-06-23 01:52:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000579

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2014 r.

na dzie? 2018-06-24 01:42:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000600

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.

na dzie? 2018-06-24 01:42:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000781

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

na dzie? 2018-06-24 01:33:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000782

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

na dzie? 2018-06-24 01:33:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000837

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

na dzie? 2018-06-24 01:33:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000956

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2014 r.

na dzie? 2018-06-24 01:33:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000135

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r.

na dzie? 2018-06-24 01:23:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000642

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2015 r.

na dzie? 2018-06-24 01:13:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000721

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.

na dzie? 2018-06-24 01:13:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001048

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2015 r.

na dzie? 2018-06-24 01:03:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001256

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

na dzie? 2018-06-24 01:03:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000076

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.

na dzie? 2018-06-24 01:02:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000406

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2016 r.

na dzie? 2018-06-24 00:53:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000720

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2016 r.

na dzie? 2018-06-24 00:43:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000781

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

na dzie? 2018-06-24 00:43:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000800

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

na dzie? 2018-06-24 00:43:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000053

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r.

na dzie? 2018-06-24 00:33:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000405

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r.

na dzie? 2018-06-24 00:23:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000730

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2017 r.

na dzie? 2018-06-24 00:22:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000831

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

na dzie? 2018-06-24 00:14:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000970

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2017 r.

na dzie? 2018-06-24 00:14:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000449

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2018 r.

na dzie? 2018-06-24 00:03:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002476

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:39)
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001412

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:51)
2017-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001250

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:18)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000438

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:51)
2015-04-10
2015-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140001538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:18)
2014-11-15
2014-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140000779

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:31:41)
2014-06-15
2014-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20091331101

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:00:05)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20042732718

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:24)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001867

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:01:28)
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001627

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:02:08)
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20150000707

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

uchylony (spr: 2018-06-24 01:12:06)
2015-06-06
2015-06-06
---- -- --
2015-12-10
WDU20140001979

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:21:08)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-11-02
WDU20140001810

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:21:34)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20140001751

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

uchylony (spr: 2018-06-24 01:21:43)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20140000473

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:32:28)
2014-04-11
2014-04-11
---- -- --
2015-01-01
WDU20140000168

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:40:38)
2014-02-19
2014-02-19
---- -- --
2015-01-01
WDU20130001445

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

uchylony (spr: 2018-06-24 01:41:49)
2013-12-05
2013-12-05
---- -- --
2015-12-10
WDU20130001096

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:09)
2013-10-02
2013-10-02
---- -- --
2013-12-27
WDU20130000516

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:51:43)
2013-05-14
2013-05-14
---- -- --
2016-01-02
WDU20120001505

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu u terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:35)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2017-12-13
WDU20120001421

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:49)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-04-10
WDU20120001422

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:49)
2012-12-19
2012-07-01
---- -- --
2013-12-26
WDU20120001316

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:04)
2012-12-13
2012-12-13
---- -- --
2016-07-28
WDU20120001108

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:35)
2012-10-23
2012-10-23
---- -- --
2013-12-17
WDU20120000971

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:58)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2013-09-01
WDU20120000353

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:57)
2012-04-14
2012-04-14
---- -- --
2013-12-27
WDU20120000346

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:58)
2012-04-01
2012-04-01
---- -- --
2013-12-12
WDU20112691597

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20112691598

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20112691596

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2013-12-27
WDU20112691593

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20112691594

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2013-12-17
WDU20112691595

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
2012-01-01
WDU20112441458

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:06)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2013-12-27
WDU20112441459

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:06)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2013-12-17
WDU20112441457

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:06)
2011-11-15
2011-11-15
---- -- --
2013-12-27
WDU20112351394

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:16)
2011-11-03
2011-11-03
---- -- --
2013-12-17
WDU20112411440

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:08)
2011-11-16
2011-11-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20112411441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:08)
2011-11-16
2011-11-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20112421442

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:08)
2011-11-16
2011-11-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20112441455

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:06)
2011-11-15
2011-11-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20112441456

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:06)
2011-11-15
2011-11-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20112251355

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:22)
2011-10-20
2011-10-20
---- -- --
2014-04-11
WDU20112021191

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:50)
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
2013-12-27
WDU20112061225

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:44)
2011-09-29
2011-09-29
---- -- --
2013-12-17
WDU20112061224

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:44)
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
2013-09-01
WDU20111941152

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:55)
2011-12-17
2011-12-17
---- -- --
2012-07-01
WDU20111110653

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:14)
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
2013-12-17
WDU20111100651

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:14)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20111010583

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:25)
2011-06-01
0000-00-00
---- -- --
2013-12-12
WDU20110920538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:31)
2011-05-21
0000-00-00
---- -- --
2011-05-31
WDU20110570297

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacj gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:31)
2011-03-16
2011-03-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20110520270

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:35)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20110520271

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:34)
2011-03-25
2011-03-25
---- -- --
2012-07-01
WDU20110400212

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:45)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
2013-12-27
WDU20110230126

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:58)
2011-02-02
2011-02-02
---- -- --
2012-12-01
WDU20110230127

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:58)
2011-03-05
2011-03-05
---- -- --
2014-01-01
WDU20110270139

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:56)
2011-02-08
2011-02-08
---- -- --
2013-12-05
WDU20110160077

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:07)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2013-12-21
WDU20102551719

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:28)
2011-01-14
2011-01-14
---- -- --
2013-12-24
WDU20102511686

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:33)
2010-12-30
2010-12-30
---- -- --
2011-11-16
WDU20102511687

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:32)
2010-12-30
2010-12-30
---- -- --
2011-11-16
WDU20102511688

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:32)
2010-12-30
2010-12-30
---- -- --
2012-07-01
WDU20102521698

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:31)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2013-09-01
WDU20102531699

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:31)
2010-12-30
2010-12-30
---- -- --
2011-11-16
WDU20102081376

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:22)
2010-11-04
2010-11-04
---- -- --
2013-11-12
WDU20102021342

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:27)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
2011-07-07
WDU20101921285

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:35)
2010-10-15
2010-10-15
---- -- --
2013-09-01
WDU20101921286

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:35)
2010-10-15
2010-10-15
---- -- --
2013-12-27
WDU20101491003

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:46)
2010-08-31
2010-08-31
---- -- --
2013-12-21
WDU20101370918

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:59)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2012-03-30
WDU20101150774

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:20)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2013-12-27
WDU20101200808

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:15)
2010-07-06
2010-07-06
---- -- --
2011-05-31
WDU20100840546

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:56)
2010-06-02
2010-06-02
---- -- --
2015-01-01
WDU20100750487

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:08)
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
2012-07-01
WDU20100300157

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:20)
2010-03-02
2010-03-02
---- -- --
2013-12-17
WDU20100310166

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:19)
2010-03-18
2010-03-18
---- -- --
2014-01-01
WDU20100050029

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:42)
2010-01-15
2010-01-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20092231793

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:53)
2009-12-29
2009-12-29
---- -- --
2013-09-01
WDU20092221773

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:55)
2009-12-28
2009-12-28
---- -- --
2014-01-02
WDU20092171688

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:08)
2009-12-21
2009-12-21
---- -- --
2013-12-24
WDU20092111637

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2011-05-31
WDU20092111638

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-21
WDU20092111639

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-17
WDU20092111640

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-05
WDU20092111641

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-12
WDU20092111642

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-11-12
WDU20092111643

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2012-07-01
WDU20092111644

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-27
WDU20092111645

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:15)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-24
WDU20092121646

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:15)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2010-12-30
WDU20092121647

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:15)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2010-12-30
WDU20092121648

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:15)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2010-12-30
WDU20091831435

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:46)
2009-11-02
2009-11-02
---- -- --
2014-08-28
WDU20091401144

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:28)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-21
WDU20091401145

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:28)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-27
WDU20091401146

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:28)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-12
WDU20091401147

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:28)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-24
WDU20091401148

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:27)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2012-07-01
WDU20091391138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-05
WDU20091391139

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-11-12
WDU20091391140

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-05
WDU20091391141

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2014-01-01
WDU20091391142

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2011-05-31
WDU20091401143

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:28)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-27
WDU20091391134

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:30)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2011-05-13
WDU20091391135

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:30)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2011-07-07
WDU20091391136

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-09-01
WDU20091391137

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-10-19
WDU20091371126

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:31)
2009-08-27
2009-08-27
---- -- --
2018-01-01
WDU20091331102

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:00:04)
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
2015-01-01
WDU20091331103

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:00:04)
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
2012-02-07
WDU20090780657

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:13)
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2009-08-31
WDU20090580483

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwość ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:40)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2009-08-31
WDU20090400330

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:03)
2009-03-15
2009-03-15
---- -- --
2009-08-31
WDU20090350275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:11)
2009-03-16
2009-03-16
---- -- --
2009-12-16
WDU20090350276

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłata ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:11)
2009-03-16
2009-03-16
---- -- --
2009-12-16
WDU20090350277

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:11)
2009-03-16
2009-03-16
---- -- --
2009-12-16
WDU20090360279

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:10)
2009-03-31
2009-03-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20090300192

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:26)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2013-01-01
WDU20090250155

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:32)
2009-02-24
2009-02-24
---- -- --
2009-08-31
WDU20082161379

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:06)
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
2009-08-31
WDU20081600995

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:03)
2008-09-11
2008-09-11
---- -- --
2009-08-31
WDU20081600996

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:03)
2008-09-03
2008-09-03
---- -- --
2012-01-01
WDU20081631024

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:59)
2008-09-25
2008-09-25
---- -- --
2015-11-28
WDU20081430897

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:18)
2008-08-21
2008-08-21
---- -- --
2014-11-15
WDU20081370858

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:23)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
2011-10-20
WDU20081250806

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:32)
2008-07-16
2008-07-16
---- -- --
2009-03-16
WDU20081250807

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:32)
2008-07-16
2008-07-16
---- -- --
2009-03-16
WDU20081250808

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:32)
2008-07-16
2008-07-16
---- -- --
2009-03-16
WDU20081180761

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:20:05)
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
2010-02-27
WDU20080810484

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:20:50)
2008-05-13
2008-05-13
---- -- --
2016-01-01
WDU20080810485

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:20:50)
2008-05-28
2008-05-28
---- -- --
2009-08-31
WDU20080560341

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:10)
2008-04-01
2008-04-01
---- -- --
2010-09-01
WDU20080340198

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:30)
2008-02-29
2008-02-29
---- -- --
2008-03-29
WDU20080030010

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:57)
2008-01-09
2008-01-09
---- -- --
2012-01-01
WDU20072451814

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2008-07-16
WDU20072491867

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badanie diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:01)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2014-11-15
WDU20072501884

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:59)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20072451812

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2008-07-16
WDU20072161608

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:12)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2012-03-30
WDU20072121564

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:18)
2007-11-23
2007-11-23
---- -- --
2012-01-01
WDU20072221651

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:05)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2008-07-16
WDU20072221652

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:05)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2008-07-16
WDU20072221653

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłata ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:05)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2008-07-16
WDU20071711210

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:13)
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2009-11-04
WDU20071681185

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:17)
2007-10-03
2007-10-03
---- -- --
2009-08-31
WDU20071240868

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:06)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2008-01-01
WDU20070970647

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:06)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20070970643

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:07)
2007-06-16
2007-06-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20070690466

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:34)
2007-05-01
2007-05-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20070560379

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:46)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20070310202

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:13)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2007-12-01
WDU20070310203

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:13)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2007-12-01
WDU20070320204

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:13)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2007-12-01
WDU20070240147

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:21)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20062421756

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:00)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-03-30
WDU20062421757

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:00)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2016-01-02
WDU20062311687

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:09)
2006-12-30
2006-12-30
---- -- --
2009-08-31
WDU20061921418

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:21)
2006-10-24
2006-10-24
---- -- --
2012-01-01
WDU20061320929

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:39)
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
2007-03-01
WDU20061320930

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:39)
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
2007-03-01
WDU20061110756

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:04)
2006-06-29
2006-06-29
---- -- --
2016-01-02
WDU20061140780

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:01)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-03-30
WDU20061010697

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:15)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20061010698

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:15)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20061010699

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:14)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20060940655

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:20)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20052662248

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:29)
2005-12-31
2005-12-31
---- -- --
2006-06-30
WDU20052662249

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:29)
2005-12-31
2005-12-31
---- -- --
2016-01-02
WDU20052321974

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:11)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20052321975

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:11)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20052321976

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:11)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2006-07-01
WDU20052141816

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:34)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2016-06-16
WDU20051971643

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:26)
2005-10-10
2005-10-10
---- -- --
2008-03-30
WDU20052061724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:14)
2005-11-21
2005-11-21
---- -- --
2008-01-01
WDU20051921608

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:30)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2007-03-01
WDU20051921609

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:30)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2007-03-01
WDU20051921610

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:30)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2006-07-01
WDU20051841542

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:41)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20051511264

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:22)
2005-08-10
2005-08-10
---- -- --
2012-01-01
WDU20051481232

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:26)
2005-08-10
2005-08-10
---- -- --
2007-09-20
WDU20051761467

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:52)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2006-06-30
WDU20051521271

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:21)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2016-01-02
WDU20051261061

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:51)
2005-07-11
2005-07-11
---- -- --
2005-08-10
WDU20051040875

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:18)
2005-06-29
2005-06-29
---- -- --
2012-01-01
WDU20051010850

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:21)
2005-06-24
2005-06-24
---- -- --
2009-08-31
WDU20050460441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:57)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20050460442

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:57)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20050460443

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:57)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
2006-07-01
WDU20050410396

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:03)
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2009-08-31
WDU20050410397

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:03)
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2009-08-31
WDU20050160139

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:41)
2005-02-01
2005-02-01
---- -- --
2006-07-01
WDU20042792769

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:16)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20042822814

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:10)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042822815

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:10)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-04-25
WDU20042762740

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:21)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042762741

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:20)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-03-30
WDU20042742729

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20042812789

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:13)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-02-29
WDU20042832816

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:10)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20042862872

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:02)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20042742725

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20042742726

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-03-30
WDU20042742727

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-07-01
WDU20042742728

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-07-10
WDU20042752730

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20042752731

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042752732

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:21)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042762739

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:21)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042732719

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:23)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20042742724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042672661

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:09)
2004-12-17
2004-12-17
---- -- --
2009-08-31
WDU20042662646

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:12)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20042612601

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:18)
2004-12-09
2004-10-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042312327

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:57)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20042132161

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:21)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20042132165

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:20)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20042132166

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:20)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20042132167

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:20)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20080580356

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie Rejestru Korzyści

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:07)
2008-04-23
2008-04-23
---- -- --
2014-01-01
WDU20180001179

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:04)
2018-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001185

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:03)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000953

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:40)
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000852

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:57)
2018-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000657

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:29)
2018-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000571

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:42)
2018-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000469

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:58)
2018-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000385

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:11)
2018-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002476

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:39)
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002484

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:38)
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002485

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:38)
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002483

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002404

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:50)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002423

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:47)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002397

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:51)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002364

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:56)
2017-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002297

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:06)
2017-12-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002028

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:01)
2017-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001809

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:48)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001783

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:53)
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001766

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:57)
2017-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001565

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:20:24)
2017-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001412

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:51)
2017-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001404

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:52)
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001293

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:21:11)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001300

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:10)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001279

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:13)
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001249

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:18)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001250

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:18)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001244

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:19)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001225

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:21)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001270

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:21:14)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001163

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:31)
2017-06-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000946

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:22:06)
2017-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000923

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:10)
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000852

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:21)
2017-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000815

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:26)
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000498

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:37)
2017-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000236

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:31:17)
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000237

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:31:17)
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000044

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:52)
2017-01-24
2017-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20170000009

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:32:00)
2017-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002163

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:32:34)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160002162

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:32:34)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160002164

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:32:34)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001885

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:40:24)
2016-12-08
2016-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001825

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:40:33)
2016-11-25
2016-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001555

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:17)
2016-09-28
2016-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001567

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:15)
2016-09-29
2016-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001539

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:19)
2016-09-27
2016-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001476

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:41:30)
2016-09-16
2016-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160001372

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:46)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000936

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:15)
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:50:18)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000923

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:17)
2016-06-29
2016-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000824

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:32)
2016-06-12
2016-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000855

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:50:27)
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000747

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:44)
2016-06-16
2016-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000608

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:51:06)
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000482

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:25)
2016-04-26
2016-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001958

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:01:13)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150001948

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:01:15)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000179

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:14)
2016-03-01
2016-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001867

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:01:28)
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001779

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:01:42)
2015-11-18
2015-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150001628

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:02:08)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001660

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:02:01)
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001612

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:02:10)
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001627

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:02:08)
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20150001495

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:02:27)
2015-10-14
2015-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001400

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:10:01)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001262

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:10:26)
2015-09-15
2015-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001301

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:10:18)
2015-09-04
2015-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001317

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:10:15)
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001126

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:10:51)
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150000698

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:12:07)
2015-06-04
2015-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150000707

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

uchylony (spr: 2018-06-24 01:12:06)
2015-06-06
2015-06-06
---- -- --
2015-12-10
WDU20150000744

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:11:59)
2015-06-13
2015-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150000458

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:48)
2015-04-14
2015-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150000438

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:51)
2015-04-10
2015-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140001914

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:21:17)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001979

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:21:08)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-11-02
WDU20140001980

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:08)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001963

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:21:10)
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20140001986

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:21:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001848

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:28)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001849

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:27)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001862

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:25)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001810

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:21:34)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20140001840

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:29)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001751

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

uchylony (spr: 2018-06-24 01:21:43)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20140001590

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:09)
2014-11-15
2014-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140001538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:18)
2014-11-15
2014-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140001545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:17)
2014-11-15
2014-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140001551

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:16)
2014-11-15
2014-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140001516

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:22)
2014-11-05
2014-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140001440

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:33)
2014-11-07
2014-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140001441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:33)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001442

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:22:33)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001360

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:30:08)
2014-10-23
2014-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001245

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:30:26)
2014-10-01
2914-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000960

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:11)
2014-08-06
2014-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20140000779

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:31:41)
2014-06-15
2014-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20140000473

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:32:28)
2014-04-11
2014-04-11
---- -- --
2015-01-01
WDU20140000168

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:40:38)
2014-02-19
2014-02-19
---- -- --
2015-01-01
WDU20130001570

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:30)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001610

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:24)
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130001445

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

uchylony (spr: 2018-06-24 01:41:49)
2013-12-05
2013-12-05
---- -- --
2015-12-10
WDU20130001480

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:43)
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130001520

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:38)
2013-12-27
2013-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001386

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:57)
2013-12-12
2013-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130001413

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:53)
2013-12-17
2013-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20130001462

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:46)
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130001505

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:40)
2013-12-26
2013-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130001522

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:41:37)
2013-12-27
2013-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130001347

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:42:04)
2013-12-05
2013-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130001176

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:42:30)
2013-10-19
2013-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130001248

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:42:18)
2013-11-12
2013-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130001096

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:09)
2013-10-02
2013-10-02
---- -- --
2013-12-27
WDU20130000931

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 01:50:37)
2013-09-01
2013-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000516

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:51:43)
2013-05-14
2013-05-14
---- -- --
2016-01-02
WDU20130000489

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:49)
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000197

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:52:35)
2013-02-27
2013-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000207

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:52:33)
2013-02-28
2013-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000208

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:52:33)
2013-02-28
2013-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120001500

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:36)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001505

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu u terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:35)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2017-12-13
WDU20120001507

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:00:35)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001487

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:38)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001446

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:45)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001421

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:49)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-04-10
WDU20120001422

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:49)
2012-12-19
2012-07-01
---- -- --
2013-12-26
WDU20120001316

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:04)
2012-12-13
2012-12-13
---- -- --
2016-07-28
WDU20120001108

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:35)
2012-10-23
2012-10-23
---- -- --
2013-12-17
WDU20120000971

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:01:58)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
2013-09-01
WDU20120000884

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:11)
2012-08-03
2012-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000727

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:38)
2012-07-04
2012-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000731

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:37)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000570

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:23)
2012-05-23
2012-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000500

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:33)
2012-05-11
2012-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000373

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:54)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:10:53)
2012-04-05
2012-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000340

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:10:59)
2012-03-30
2012-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000339

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:59)
2012-03-30
2012-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000345

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:58)
2012-03-30
2012-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000353

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:57)
2012-04-14
2012-04-14
---- -- --
2013-12-27
WDU20120000342

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:10:58)
2012-03-30
2012-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000346

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:58)
2012-04-01
2012-04-01
---- -- --
2013-12-12
WDU20112941735

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:11:58)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112931728

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:11:59)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112691597

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20112691598

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20112691596

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2013-12-27
WDU20112691593

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20112691594

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2013-12-17
WDU20112691595

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:21)
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
2012-01-01
WDU20112441458

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:06)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2013-12-27
WDU20112441459

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:06)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2013-12-17
WDU20112441457

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:06)
2011-11-15
2011-11-15
---- -- --
2013-12-27
WDU20112351394

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:16)
2011-11-03
2011-11-03
---- -- --
2013-12-17
WDU20112411440

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:08)
2011-11-16
2011-11-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20112411441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:08)
2011-11-16
2011-11-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20112421442

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:08)
2011-11-16
2011-11-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20112441455

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:06)
2011-11-15
2011-11-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20112441456

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:06)
2011-11-15
2011-11-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20112251355

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:22)
2011-10-20
2011-10-20
---- -- --
2014-04-11
WDU20112021191

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:50)
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
2013-12-27
WDU20112061225

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:44)
2011-09-29
2011-09-29
---- -- --
2013-12-17
WDU20112061224

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:44)
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
2013-09-01
WDU20112151273

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:20:37)
2012-01-12
2012-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111941152

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:55)
2011-12-17
2011-12-17
---- -- --
2012-07-01
WDU20111420835

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:45)
2011-07-08
2011-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20111110653

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:14)
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
2013-12-17
WDU20111100651

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:14)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20111010583

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:25)
2011-06-01
0000-00-00
---- -- --
2013-12-12
WDU20110920538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:31)
2011-05-21
0000-00-00
---- -- --
2011-05-31
WDU20110880500

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:39)
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20110570297

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacj gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:31)
2011-03-16
2011-03-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20110520270

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:35)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20110520271

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:34)
2011-03-25
2011-03-25
---- -- --
2012-07-01
WDU20110400212

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:45)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
2013-12-27
WDU20110230126

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:58)
2011-02-02
2011-02-02
---- -- --
2012-12-01
WDU20110230127

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:58)
2011-03-05
2011-03-05
---- -- --
2014-01-01
WDU20110270139

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:56)
2011-02-08
2011-02-08
---- -- --
2013-12-05
WDU20110160077

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:07)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2013-12-21
WDU20102551719

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:28)
2011-01-14
2011-01-14
---- -- --
2013-12-24
WDU20102511686

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:33)
2010-12-30
2010-12-30
---- -- --
2011-11-16
WDU20102511687

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:32)
2010-12-30
2010-12-30
---- -- --
2011-11-16
WDU20102511688

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:32)
2010-12-30
2010-12-30
---- -- --
2012-07-01
WDU20102521698

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:31)
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2013-09-01
WDU20102531699

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:31)
2010-12-30
2010-12-30
---- -- --
2011-11-16
WDU20102081376

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:22)
2010-11-04
2010-11-04
---- -- --
2013-11-12
WDU20102021342

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:27)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
2011-07-07
WDU20101921285

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:35)
2010-10-15
2010-10-15
---- -- --
2013-09-01
WDU20101921286

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:35)
2010-10-15
2010-10-15
---- -- --
2013-12-27
WDU20101591073

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:40:34)
2010-09-15
2010-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20101491003

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:46)
2010-08-31
2010-08-31
---- -- --
2013-12-21
WDU20101370918

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:59)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
2012-03-30
WDU20101150774

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:20)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2013-12-27
WDU20101200808

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:15)
2010-07-06
2010-07-06
---- -- --
2011-05-31
WDU20100840546

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:56)
2010-06-02
2010-06-02
---- -- --
2015-01-01
WDU20100750487

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:08)
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
2012-07-01
WDU20100300157

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:20)
2010-03-02
2010-03-02
---- -- --
2013-12-17
WDU20100310166

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:19)
2010-03-18
2010-03-18
---- -- --
2014-01-01
WDU20100230119

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:50:26)
2010-02-27
2010-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20100050029

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:42)
2010-01-15
2010-01-15
---- -- --
2012-07-01
WDU20092231793

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:53)
2009-12-29
2009-12-29
---- -- --
2013-09-01
WDU20092221773

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:55)
2009-12-28
2009-12-28
---- -- --
2014-01-02
WDU20092171688

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:08)
2009-12-21
2009-12-21
---- -- --
2013-12-24
WDU20092111637

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2011-05-31
WDU20092111638

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-21
WDU20092111639

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-17
WDU20092111640

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-05
WDU20092111641

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-12
WDU20092111642

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-11-12
WDU20092111643

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2012-07-01
WDU20092111644

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:16)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-27
WDU20092111645

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:15)
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
2013-12-24
WDU20092121646

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:15)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2010-12-30
WDU20092121647

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:15)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2010-12-30
WDU20092121648

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:15)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2010-12-30
WDU20091931495

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:37)
2009-11-19
2009-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20091831435

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:46)
2009-11-02
2009-11-02
---- -- --
2014-08-28
WDU20091831434

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:46)
2009-11-02
2009-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20091401144

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:28)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-21
WDU20091401145

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:28)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-27
WDU20091401146

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:28)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-12
WDU20091401147

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:28)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-24
WDU20091401148

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:27)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2012-07-01
WDU20091391138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-05
WDU20091391139

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-11-12
WDU20091391140

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-05
WDU20091391141

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2014-01-01
WDU20091391142

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2011-05-31
WDU20091401143

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:28)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-12-27
WDU20091391133

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:52:30)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20091391134

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:30)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2011-05-13
WDU20091391135

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:30)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2011-07-07
WDU20091391136

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-09-01
WDU20091391137

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:29)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
2013-10-19
WDU20091371126

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:31)
2009-08-27
2009-08-27
---- -- --
2018-01-01
WDU20091331101

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:00:05)
2009-08-31
2009-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20091331102

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:00:04)
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
2015-01-01
WDU20091331103

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:00:04)
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
2012-02-07
WDU20090780657

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:13)
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2009-08-31
WDU20090580483

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwość ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:40)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2009-08-31
WDU20090400330

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:03)
2009-03-15
2009-03-15
---- -- --
2009-08-31
WDU20090350275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:11)
2009-03-16
2009-03-16
---- -- --
2009-12-16
WDU20090350276

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłata ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:11)
2009-03-16
2009-03-16
---- -- --
2009-12-16
WDU20090350277

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:11)
2009-03-16
2009-03-16
---- -- --
2009-12-16
WDU20090360279

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:10)
2009-03-31
2009-03-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20090300192

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:26)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2013-01-01
WDU20090250155

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:32)
2009-02-24
2009-02-24
---- -- --
2009-08-31
WDU20082161379

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:06)
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
2009-08-31
WDU20081600995

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:03)
2008-09-11
2008-09-11
---- -- --
2009-08-31
WDU20081600996

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:03)
2008-09-03
2008-09-03
---- -- --
2012-01-01
WDU20081631024

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:59)
2008-09-25
2008-09-25
---- -- --
2015-11-28
WDU20081430897

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:18)
2008-08-21
2008-08-21
---- -- --
2014-11-15
WDU20081370858

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:23)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
2011-10-20
WDU20081250806

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:32)
2008-07-16
2008-07-16
---- -- --
2009-03-16
WDU20081250807

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:32)
2008-07-16
2008-07-16
---- -- --
2009-03-16
WDU20081250808

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:32)
2008-07-16
2008-07-16
---- -- --
2009-03-16
WDU20081180761

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

uchylony (spr: 2018-06-23 03:20:05)
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
2010-02-27
WDU20081230801

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:12:33)
2008-07-26
2008-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20080810484

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:20:50)
2008-05-13
2008-05-13
---- -- --
2016-01-01
WDU20080810485

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:20:50)
2008-05-28
2008-05-28
---- -- --
2009-08-31
WDU20080560341

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:10)
2008-04-01
2008-04-01
---- -- --
2010-09-01
WDU20080340198

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:30)
2008-02-29
2008-02-29
---- -- --
2008-03-29
WDU20080030010

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:57)
2008-01-09
2008-01-09
---- -- --
2012-01-01
WDU20072451814

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2008-07-16
WDU20072491867

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badanie diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:01)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2014-11-15
WDU20072501884

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:59)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20072451812

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:10)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2008-07-16
WDU20072161608

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:12)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2012-03-30
WDU20072121564

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:18)
2007-11-23
2007-11-23
---- -- --
2012-01-01
WDU20072221651

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:05)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2008-07-16
WDU20072221652

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:05)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2008-07-16
WDU20072221653

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłata ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:05)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2008-07-16
WDU20071711210

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:13)
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2009-11-04
WDU20071681185

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:17)
2007-10-03
2007-10-03
---- -- --
2009-08-31
WDU20071240868

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:06)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2008-01-01
WDU20070970647

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:06)
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20070970643

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:07)
2007-06-16
2007-06-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20070690466

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:34)
2007-05-01
2007-05-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20070560379

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:46)
2007-04-01
2007-04-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20070310202

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:13)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2007-12-01
WDU20070310203

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:13)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2007-12-01
WDU20070320204

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:13)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2007-12-01
WDU20070240147

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:21)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20062421756

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:00)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-03-30
WDU20062421757

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:00)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2016-01-02
WDU20062311687

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:09)
2006-12-30
2006-12-30
---- -- --
2009-08-31
WDU20061921418

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:21)
2006-10-24
2006-10-24
---- -- --
2012-01-01
WDU20061320929

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:39)
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
2007-03-01
WDU20061320930

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:39)
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
2007-03-01
WDU20061110756

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:04)
2006-06-29
2006-06-29
---- -- --
2016-01-02
WDU20061140780

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:01)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-03-30
WDU20061010697

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:15)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20061010698

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:15)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20061010699

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:14)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20060940655

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:20)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20060830579

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:32)
2006-12-31
2006-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20052662248

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:29)
2005-12-31
2005-12-31
---- -- --
2006-06-30
WDU20052662249

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:29)
2005-12-31
2005-12-31
---- -- --
2016-01-02
WDU20052321974

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:11)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20052321975

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:11)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20052321976

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:11)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2006-07-01
WDU20052141816

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:34)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2016-06-16
WDU20051971643

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:26)
2005-10-10
2005-10-10
---- -- --
2008-03-30
WDU20052061724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:14)
2005-11-21
2005-11-21
---- -- --
2008-01-01
WDU20052001661

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:23)
2005-12-14
2005-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20051921608

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:30)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2007-03-01
WDU20051921609

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:30)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2007-03-01
WDU20051921610

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:30)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2006-07-01
WDU20051841542

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:41)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20051511264

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:22)
2005-08-10
2005-08-10
---- -- --
2012-01-01
WDU20051481232

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:26)
2005-08-10
2005-08-10
---- -- --
2007-09-20
WDU20051761467

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:52)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2006-06-30
WDU20051521271

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:21)
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2016-01-02
WDU20051261061

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:51)
2005-07-11
2005-07-11
---- -- --
2005-08-10
WDU20051040875

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:18)
2005-06-29
2005-06-29
---- -- --
2012-01-01
WDU20051010850

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:21)
2005-06-24
2005-06-24
---- -- --
2009-08-31
WDU20050680608

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:34)
2005-04-25
2005-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20050460441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:57)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20050460442

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:57)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20050460443

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:57)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
2006-07-01
WDU20050410396

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:03)
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2009-08-31
WDU20050410397

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:03)
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2009-08-31
WDU20050160139

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:41)
2005-02-01
2005-02-01
---- -- --
2006-07-01
WDU20042792769

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:16)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20042822814

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:10)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042822815

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:10)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-04-25
WDU20042752734

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, u świadczeniodawców oraz podmiotów, którym Narodowy Fundusz Zdrowia powierzył wykonywanie niektórych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:21)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042762740

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:21)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042762741

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:20)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-03-30
WDU20042742729

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20042812789

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:13)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-02-29
WDU20042812790

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:13)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042832816

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:10)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20042862872

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:02)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20042862873

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:02)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042742725

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20042742726

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2008-03-30
WDU20042742727

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-07-01
WDU20042742728

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-07-10
WDU20042752730

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-03-01
WDU20042752731

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042752732

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:21)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042762739

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:21)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042732718

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:24)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042732719

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:23)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20042742723

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042742724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042672661

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:09)
2004-12-17
2004-12-17
---- -- --
2009-08-31
WDU20042662646

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:12)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20042612601

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:18)
2004-12-09
2004-10-01
---- -- --
2009-08-31
WDU20042312327

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:57)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20042132161

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:21)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20042132165

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:20)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20042132166

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:20)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20042132167

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:20)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20080580356

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie Rejestru Korzyści

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:07)
2008-04-23
2008-04-23
---- -- --
2014-01-01

Książki

sensus

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 37.00

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu