Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym


Art. 94 oraz art. 151, 155 oraz 157 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., art. 107-150 oraz art. 152-154, 156 oraz 158 wchodzą w życie z dniem 1 września 2006 r., art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.
Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.
Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 04:11:04) Dz.U. 2005 nr 164 poz. 136579

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001381

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:02)
2018-07-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:18)
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001125

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:28)
2018-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001145

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:26)
2018-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000922

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:51)
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000733

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:11)
2018-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000537

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:30)
2018-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000229

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:16)
2018-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000063

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:32)
2018-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001696

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:19)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001572

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:30)
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001515

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:36)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001420

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:45)
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001329

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:54)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001135

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:12)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000822

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:08)
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000795

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:12)
2017-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000315

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:30:57)
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000256

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:03)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000279

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:00)
2017-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000076

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:19)
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000077

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:19)
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000078

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:19)
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000046

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:23)
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002096

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:12)
2016-12-22
2016-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160002016

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:40:21)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002063

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:15)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001908

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:40:31)
2016-12-13
2016-12-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001596

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:01)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001608

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:00)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001577

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:03)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001529

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:07)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001554

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:05)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001502

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:41:10)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001462

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:13)
2016-09-29
2016-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001434

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:16)
2016-09-24
2016-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160001332

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:41:25)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001054

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:20)
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000982

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 00:50:28)
2016-07-07
2016-07-07
2017-09-30
---- -- --
WDU20160000349

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 00:51:32)
2016-03-16
2016-03-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000074

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:00:20)
2016-01-19
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001467

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:16)
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001119

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:50)
2015-08-08
2015-08-08
2016-09-30
---- -- --
WDU20150001050

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:56)
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150001051

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:56)
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000712

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2015/2016

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:29)
2015-06-09
2015-06-09
2016-09-30
---- -- --
WDU20150000463

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:20:15)
2015-04-02
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000260

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:20:34)
2015-02-26
2015-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000193

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:41)
2015-02-10
2015-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000158

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:20:45)
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000052

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:55)
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001965

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:04)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001723

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:27)
2014-12-19
2014-12-19
2016-09-30
---- -- --
WDU20140001430

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:17)
2014-10-22
2014-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001359

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:25)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001377

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:30:22)
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001305

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001301

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001302

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001300

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001125

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:30:46)
2014-08-27
2014-08-27
2015-09-30
---- -- --
WDU20140000959

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:31:01)
2014-08-01
2014-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000672

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:31:30)
2014-06-07
2014-06-07
2015-09-30
---- -- --
WDU20140000205

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:40:47)
2014-03-01
2014-03-01
2015-09-30
---- -- --
WDU20130001365

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:41:47)
2013-11-22
2013-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130001126

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:50:19)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001112

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2013 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:50:20)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001063

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:50:24)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000986

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:50:31)
2013-08-28
2013-08-28
2014-09-30
---- -- --
WDU20130000579

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:51:09)
2013-06-04
2013-06-04
2014-06-07
---- -- --
WDU20130000614

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:05)
2013-06-12
2013-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120001533

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:35)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001075

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:01:19)
2012-10-12
2012-10-12
2014-09-30
---- -- --
WDU20120000864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:10:05)
2012-07-30
2012-07-30
2013-09-30
---- -- --
WDU20120000851

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:06)
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000595

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:10:28)
2012-06-12
2012-06-12
2013-06-04
---- -- --
WDU20120000631

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:10:25)
2012-06-20
2012-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000179

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:11:06)
2012-02-16
2012-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000131

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:10)
2012-02-21
2012-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20112681584

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:13)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20112461470

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:24)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112261363

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:20:33)
2011-11-05
2011-11-05
2013-09-30
---- -- --
WDU20112431446

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:20:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071233

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071234

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112011189

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:49)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111791068

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:01)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111430837

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:23)
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111100645

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:30:07)
2011-06-15
2011-06-15
2012-06-12
---- -- --
WDU20102171430

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:06)
2010-12-04
2010-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20101300872

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:02)
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20100860556

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:41:31)
2010-06-04
2010-06-04
2011-06-15
---- -- --
WDU20091621288

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:14)
2009-09-30
2009-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091621289

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:14)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090720624

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:02:18)
2009-05-29
2009-05-29
2010-06-04
---- -- --
WDU20090440357

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:02:44)
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20080900551

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:42)
2008-06-10
2008-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20080800476

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:20:50)
2008-05-27
2008-05-27
2009-05-29
---- -- --
WDU20072081506

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:39)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071881347

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:55)
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20071601129

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:16)
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20071280897

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:38)
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20070930624

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:40:29)
2007-06-13
2007-06-13
2008-05-27
---- -- --
WDU20062361707

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnienia i dyscyplinarnego wobec studentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:06)
2007-01-03
2007-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20062031499

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:50:25)
2006-11-14
2006-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20061901405

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:34)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061691211

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:52)
2006-10-25
2006-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061390990

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:51:13)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061080740

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:00:04)
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061210837

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:51:26)
2006-07-22
2006-07-22
2007-06-13
---- -- --
WDU20051901605

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:10:41)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001251

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:21:01)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
2018-07-19
WDU20160001433

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:41:16)
2016-09-24
2016-09-24
---- -- --
2016-10-01
WDU20160000682

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:57)
2016-06-02
2016-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000558

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:10)
2016-04-22
2016-04-22
---- -- --
2017-10-01
WDU20150001833

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:01:21)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
2016-10-01
WDU20150001715

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych"

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:01:33)
2015-10-28
2015-10-28
---- -- --
2017-10-01
WDU20150001521

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:10)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001452

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:17)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2016-12-31
WDU20150001112

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:51)
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
2017-10-01
WDU20150000159

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:45)
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
2017-04-25
WDU20140001480

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:13)
2014-10-31
2014-10-31
---- -- --
2016-01-02
WDU20140001356

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:25)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20140001370

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:24)
2014-10-10
2014-10-10
---- -- --
2016-10-01
WDU20140001303

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20140000762

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:22)
2014-06-07
2014-06-07
---- -- --
2014-10-01
WDU20130001581

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:24)
2013-12-18
2013-12-18
---- -- --
2014-10-31
WDU20130001571

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:25)
2013-12-18
2013-12-18
---- -- --
2016-12-31
WDU20130000841

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:45)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20130000668

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:51:00)
2013-06-11
2013-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20130000296

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:07)
2013-03-07
2013-03-07
---- -- --
2016-09-29
WDU20130000345

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:02)
2013-03-28
2013-03-28
---- -- --
2014-10-01
WDU20130000273

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:09)
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001181

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:07)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
2014-10-01
WDU20120000983

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:27)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2014-10-10
WDU20120000744

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:15)
2012-07-17
2012-07-17
---- -- --
2016-10-01
WDU20120000580

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:29)
2012-05-24
2012-05-24
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000515

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:36)
2012-05-29
2012-05-29
---- -- --
2014-10-01
WDU20120000202

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:04)
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000154

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:08)
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-10-01
WDU20112731615

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:10)
2011-12-20
2011-12-20
---- -- --
2015-01-01
WDU20112531521

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:18)
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20112531520

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:19)
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20112511508

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:20)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20112251351

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:34)
2011-11-04
2011-11-04
---- -- --
2013-12-18
WDU20112431445

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:26)
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
2014-10-10
WDU20112431447

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-12-18
WDU20112071232

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-09
WDU20112071235

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112071236

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112071239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2012-11-13
WDU20112041201

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:48)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112011187

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:49)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20112011188

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:49)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20112141271

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:42)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20111961166

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:51)
2011-10-01
2011-11-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20111961167

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:51)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20111961168

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:51)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2015-08-31
WDU20111961169

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:51)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20112141270

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:42)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-07-29
WDU20111911137

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:54)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111921142

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:53)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111650993

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:09)
2011-08-11
2011-08-11
---- -- --
2012-07-30
WDU20111731033

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:04)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111600957

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:13)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-02-26
WDU20111600958

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:13)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111250710

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:34)
2011-06-16
2011-01-01
---- -- --
2012-02-22
WDU20111100646

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:07)
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
2012-02-16
WDU20110880498

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:22)
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2012-01-01
WDU20110440234

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:48)
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2011-08-11
WDU20101280864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:03)
2010-07-16
2010-07-16
---- -- --
2011-08-11
WDU20100650413

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:08)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
2012-02-16
WDU20100650414

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:08)
2010-04-21
2010-01-01
---- -- --
2012-02-22
WDU20092151673

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:00)
2009-12-18
2009-12-18
---- -- --
2010-07-16
WDU20092101618

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:06)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-10-01
WDU20091801407

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:26)
2009-10-29
2009-10-29
---- -- --
2012-06-20
WDU20091631299

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2011-11-30
WDU20091761365

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:29)
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
2017-10-01
WDU20091501213

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:21)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20091090914

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:52)
2009-07-09
2009-07-09
---- -- --
2010-07-16
WDU20090810679

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:13)
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2011-10-01
WDU20090760647

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:15)
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
2013-03-07
WDU20090630526

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:27)
2009-04-23
2009-01-01
---- -- --
2012-02-16
WDU20090510406

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:37)
2009-04-01
2009-04-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20090270170

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:18)
2009-02-19
2009-02-19
---- -- --
2009-07-09
WDU20090300194

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:16)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2011-11-04
WDU20090110061

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:29)
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
2011-10-01
WDU20081991229

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:17)
2008-11-22
2008-11-22
---- -- --
2011-10-01
WDU20081170744

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:23)
2008-07-03
2008-07-03
---- -- --
2009-07-09
WDU20080890544

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:43)
2008-05-23
2008-05-23
---- -- --
2012-02-22
WDU20080820489

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:48)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2012-02-16
WDU20072491865

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:05)
2008-01-15
2008-01-15
---- -- --
2011-10-01
WDU20071390978

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:30)
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
2013-03-07
WDU20071641166

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:13)
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2012-06-20
WDU20071160807

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:12)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2008-07-03
WDU20070980650

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:26)
2007-06-04
2007-06-04
---- -- --
2012-01-01
WDU20070650435

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:48)
2007-04-13
2007-01-01
---- -- --
2012-02-16
WDU20070790534

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:37)
2007-05-07
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20070690459

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:45)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2011-11-30
WDU20070580391

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:51)
2007-04-12
2007-04-12
---- -- --
2014-10-22
WDU20070520348

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:55)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20070520349

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:55)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20070240151

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:14)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062461796

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:33)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20062511852

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:28)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20070010003

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:27)
2007-01-13
2007-01-13
---- -- --
2011-11-04
WDU20062401743

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:02)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2017-10-01
WDU20062471817

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:31)
2007-01-05
2007-01-05
---- -- --
2014-10-01
WDU20062241634

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:12)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061901406

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:34)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
2017-10-01
WDU20061871385

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:35)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061551112

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:01)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2013-08-23
WDU20061531093

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:03)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-10-01
WDU20061441048

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:06)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2011-11-30
WDU20061140779

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:32)
2006-06-30
2006-06-30
---- -- --
2007-07-14
WDU20061210838

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:26)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061200832

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:27)
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
2011-10-01
WDU20061070728

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:05)
2006-06-27
2006-06-27
---- -- --
2011-10-01
WDU20060990689

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego

uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:09)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
2011-12-29
WDU20060370255

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:55)
2006-03-03
2006-03-03
---- -- --
2011-10-01
WDU20060250187

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:01)
2006-03-04
2006-03-04
---- -- --
2011-10-01
WDU20180001381

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:02)
2018-07-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001362

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:03)
2018-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:18)
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001125

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:28)
2018-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001145

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:26)
2018-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000922

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:51)
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000733

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:11)
2018-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000537

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:30)
2018-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000229

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:16)
2018-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000063

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:32)
2018-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001696

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:19)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001572

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:30)
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001515

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:36)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001420

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:45)
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001329

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:54)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001251

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:21:01)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
2018-07-19
WDU20170001135

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:12)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000822

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:08)
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000795

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:12)
2017-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000315

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:30:57)
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000256

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:03)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000279

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:00)
2017-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000076

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:19)
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000077

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:19)
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000078

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:19)
2017-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000046

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:23)
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002096

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:12)
2016-12-22
2016-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160002016

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:40:21)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002063

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:15)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001908

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:40:31)
2016-12-13
2016-12-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001596

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:01)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001608

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:00)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001577

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:03)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001529

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:07)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001554

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:05)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001502

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:41:10)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001462

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:13)
2016-09-29
2016-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001434

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:16)
2016-09-24
2016-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160001332

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:41:25)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001433

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:41:16)
2016-09-24
2016-09-24
---- -- --
2016-10-01
WDU20160001054

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:20)
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000982

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 00:50:28)
2016-07-07
2016-07-07
2017-09-30
---- -- --
WDU20160000682

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:50:57)
2016-06-02
2016-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000558

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

uchylony (spr: 2018-07-22 00:51:10)
2016-04-22
2016-04-22
---- -- --
2017-10-01
WDU20160000349

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 00:51:32)
2016-03-16
2016-03-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000074

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:00:20)
2016-01-19
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001833

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:01:21)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
2016-10-01
WDU20150001715

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych"

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:01:33)
2015-10-28
2015-10-28
---- -- --
2017-10-01
WDU20150001521

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:10)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001452

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:17)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2016-12-31
WDU20150001467

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:16)
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001119

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:50)
2015-08-08
2015-08-08
2016-09-30
---- -- --
WDU20150001112

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:51)
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
2017-10-01
WDU20150001050

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:56)
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150001051

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:56)
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000712

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2015/2016

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:29)
2015-06-09
2015-06-09
2016-09-30
---- -- --
WDU20150000463

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:20:15)
2015-04-02
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000260

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:20:34)
2015-02-26
2015-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000193

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:41)
2015-02-10
2015-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150000158

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:20:45)
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000159

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:20:45)
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
2017-04-25
WDU20150000052

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:55)
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001965

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:04)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001723

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:21:27)
2014-12-19
2014-12-19
2016-09-30
---- -- --
WDU20140001480

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:13)
2014-10-31
2014-10-31
---- -- --
2016-01-02
WDU20140001430

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:17)
2014-10-22
2014-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001356

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:25)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20140001359

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:25)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001370

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:24)
2014-10-10
2014-10-10
---- -- --
2016-10-01
WDU20140001377

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:30:22)
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001305

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001301

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001302

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001303

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20140001300

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:30:30)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001125

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:30:46)
2014-08-27
2014-08-27
2015-09-30
---- -- --
WDU20140000959

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:31:01)
2014-08-01
2014-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000762

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:31:22)
2014-06-07
2014-06-07
---- -- --
2014-10-01
WDU20140000672

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:31:30)
2014-06-07
2014-06-07
2015-09-30
---- -- --
WDU20140000205

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:40:47)
2014-03-01
2014-03-01
2015-09-30
---- -- --
WDU20130001581

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:24)
2013-12-18
2013-12-18
---- -- --
2014-10-31
WDU20130001571

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:41:25)
2013-12-18
2013-12-18
---- -- --
2016-12-31
WDU20130001365

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 01:41:47)
2013-11-22
2013-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130001126

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:50:19)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001112

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2013 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:50:20)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001063

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:50:24)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000986

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:50:31)
2013-08-28
2013-08-28
2014-09-30
---- -- --
WDU20130000841

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:50:45)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20130000668

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 01:51:00)
2013-06-11
2013-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20130000579

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 01:51:09)
2013-06-04
2013-06-04
2014-06-07
---- -- --
WDU20130000614

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:51:05)
2013-06-12
2013-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130000296

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:07)
2013-03-07
2013-03-07
---- -- --
2016-09-29
WDU20130000345

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:02)
2013-03-28
2013-03-28
---- -- --
2014-10-01
WDU20130000273

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:00:09)
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120001533

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:00:35)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001181

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:07)
2012-11-13
2012-11-13
---- -- --
2014-10-01
WDU20120001075

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:01:19)
2012-10-12
2012-10-12
2014-09-30
---- -- --
WDU20120000983

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:01:27)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2014-10-10
WDU20120000864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:10:05)
2012-07-30
2012-07-30
2013-09-30
---- -- --
WDU20120000851

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:10:06)
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000744

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:15)
2012-07-17
2012-07-17
---- -- --
2016-10-01
WDU20120000595

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:10:28)
2012-06-12
2012-06-12
2013-06-04
---- -- --
WDU20120000580

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:29)
2012-05-24
2012-05-24
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000631

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:10:25)
2012-06-20
2012-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000515

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:10:36)
2012-05-29
2012-05-29
---- -- --
2014-10-01
WDU20120000179

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:11:06)
2012-02-16
2012-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000202

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:04)
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000154

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:11:08)
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-10-01
WDU20120000131

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:11:10)
2012-02-21
2012-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20112731615

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:10)
2011-12-20
2011-12-20
---- -- --
2015-01-01
WDU20112681584

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:13)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20112531521

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:18)
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20112461470

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:24)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112531520

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:19)
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
2016-10-01
WDU20112511508

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:20)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20112261363

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:20:33)
2011-11-05
2011-11-05
2013-09-30
---- -- --
WDU20112251351

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:34)
2011-11-04
2011-11-04
---- -- --
2013-12-18
WDU20112431445

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:26)
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
2014-10-10
WDU20112431446

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 02:20:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112431447

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:26)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-12-18
WDU20112071232

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-09
WDU20112071233

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071234

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071235

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112071236

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112071239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2012-11-13
WDU20112071238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:45)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112041201

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:48)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20112011187

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:49)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20112011188

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:49)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2016-10-01
WDU20112011189

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:20:49)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112141271

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:42)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20111961166

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:51)
2011-10-01
2011-11-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20111961167

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:51)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20111961168

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:51)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2015-08-31
WDU20111961169

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:51)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20112141270

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:42)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2015-07-29
WDU20111911137

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:54)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111921142

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:20:53)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111650993

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:09)
2011-08-11
2011-08-11
---- -- --
2012-07-30
WDU20111731033

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:04)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111791068

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:01)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111600957

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:13)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-02-26
WDU20111600958

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:13)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2014-10-01
WDU20111430837

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:21:23)
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111250710

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:21:34)
2011-06-16
2011-01-01
---- -- --
2012-02-22
WDU20111100646

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:07)
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
2012-02-16
WDU20111100645

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:30:07)
2011-06-15
2011-06-15
2012-06-12
---- -- --
WDU20110880498

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:22)
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2012-01-01
WDU20110440234

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 02:30:48)
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2011-08-11
WDU20102171430

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:40:06)
2010-12-04
2010-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20101280864

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 02:41:03)
2010-07-16
2010-07-16
---- -- --
2011-08-11
WDU20101300872

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 02:41:02)
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20100860556

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 02:41:31)
2010-06-04
2010-06-04
2011-06-15
---- -- --
WDU20100650413

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:08)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
2012-02-16
WDU20100650414

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:50:08)
2010-04-21
2010-01-01
---- -- --
2012-02-22
WDU20092151673

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:00)
2009-12-18
2009-12-18
---- -- --
2010-07-16
WDU20092101618

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:06)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-10-01
WDU20091801407

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:26)
2009-10-29
2009-10-29
---- -- --
2012-06-20
WDU20091621288

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:14)
2009-09-30
2009-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091621289

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:00:14)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091631299

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:13)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2011-11-30
WDU20091761365

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 02:51:29)
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
2017-10-01
WDU20091501213

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:00:21)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20091090914

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 03:01:52)
2009-07-09
2009-07-09
---- -- --
2010-07-16
WDU20090810679

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:13)
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2011-10-01
WDU20090760647

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:15)
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
2013-03-07
WDU20090720624

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:02:18)
2009-05-29
2009-05-29
2010-06-04
---- -- --
WDU20090630526

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:27)
2009-04-23
2009-01-01
---- -- --
2012-02-16
WDU20090510406

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:02:37)
2009-04-01
2009-04-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20090440357

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 03:02:44)
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090270170

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:18)
2009-02-19
2009-02-19
---- -- --
2009-07-09
WDU20090300194

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:16)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2011-11-04
WDU20090110061

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:10:29)
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
2011-10-01
WDU20081991229

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:11:17)
2008-11-22
2008-11-22
---- -- --
2011-10-01
WDU20081170744

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:23)
2008-07-03
2008-07-03
---- -- --
2009-07-09
WDU20080890544

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:43)
2008-05-23
2008-05-23
---- -- --
2012-02-22
WDU20080900551

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:20:42)
2008-06-10
2008-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20080820489

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:20:48)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2012-02-16
WDU20080800476

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:20:50)
2008-05-27
2008-05-27
2009-05-29
---- -- --
WDU20072491865

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:30:05)
2008-01-15
2008-01-15
---- -- --
2011-10-01
WDU20072081506

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:39)
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071881347

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:30:55)
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20071601129

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:16)
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20071390978

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:30)
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
2013-03-07
WDU20071641166

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:31:13)
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2012-06-20
WDU20071280897

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:31:38)
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20071160807

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:12)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2008-07-03
WDU20070980650

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:26)
2007-06-04
2007-06-04
---- -- --
2012-01-01
WDU20070930624

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:40:29)
2007-06-13
2007-06-13
2008-05-27
---- -- --
WDU20070650435

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:48)
2007-04-13
2007-01-01
---- -- --
2012-02-16
WDU20070790534

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:37)
2007-05-07
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20070690459

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:45)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2011-11-30
WDU20070580391

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:51)
2007-04-12
2007-04-12
---- -- --
2014-10-22
WDU20070520348

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:55)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20070520349

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:40:55)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20070240151

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:14)
2007-03-01
2007-03-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062461796

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:33)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20062511852

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:28)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20070010003

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:27)
2007-01-13
2007-01-13
---- -- --
2011-11-04
WDU20062401743

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:02)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2017-10-01
WDU20062471817

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:41:31)
2007-01-05
2007-01-05
---- -- --
2014-10-01
WDU20062361707

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnienia i dyscyplinarnego wobec studentów

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:06)
2007-01-03
2007-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20062031499

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 03:50:25)
2006-11-14
2006-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20062241634

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:12)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061901405

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:34)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061901406

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:34)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
2017-10-01
WDU20061871385

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:50:35)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061691211

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:50:52)
2006-10-25
2006-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061551112

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:01)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
2013-08-23
WDU20061531093

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:03)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-10-01
WDU20061390990

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 03:51:13)
2006-09-01
2006-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061441048

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:06)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2011-11-30
WDU20061140779

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:32)
2006-06-30
2006-06-30
---- -- --
2007-07-14
WDU20061080740

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:00:04)
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061210838

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:26)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2011-10-01
WDU20061200832

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 03:51:27)
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
2011-10-01
WDU20061210837

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-22 03:51:26)
2006-07-22
2006-07-22
2007-06-13
---- -- --
WDU20061070728

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:05)
2006-06-27
2006-06-27
---- -- --
2011-10-01
WDU20060990689

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego

uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:09)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
2011-12-29
WDU20060370255

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:00:55)
2006-03-03
2006-03-03
---- -- --
2011-10-01
WDU20060250187

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 04:01:01)
2006-03-04
2006-03-04
---- -- --
2011-10-01
WDU20051901605

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

obowiązujący (spr: 2018-07-22 04:10:41)
2005-10-01
2005-10-01
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu