Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 04:01:24) Dz.U. 2005 nr 183 poz. 153853

_

WDU20170000948

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:33)
2017-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001030

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:24)
2017-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000855

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:42)
2017-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000856

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:42)
2017-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000606

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:21:06)
2017-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji domów maklerskich wyłączonych z limitów dużych ekspozycji

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:40:56)
2016-07-29
2016-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000986

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez domy maklerskie znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia 575/2013

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:41:00)
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160000707

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:41:28)
2016-05-26
2016-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000721

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:41:27)
2016-05-26
2016-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000658

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:41:33)
2016-05-28
2016-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160000139

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:50:46)
2016-02-18
2016-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000026

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:50:58)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001447

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP albo o zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:01:00)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000326

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:31:04)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000175

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:31:19)
2014-05-07
2014-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120001078

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 02:00:20)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000185

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:10:12)
2012-03-03
2012-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20111640983

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:20:12)
2011-08-24
2011-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100840547

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:40:31)
2010-05-18
2010-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20100250129

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:41:11)
2010-03-04
2010-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20091871453

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20091871448

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20091871450

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20060680483

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku

obowiązujący (spr: 2018-04-19 03:51:03)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20052422041

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:00:38)
2005-12-20
2005-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120001072

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:00:21)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2017-04-28
WDU20120000475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:01:17)
2012-05-15
2012-05-15
---- -- --
2015-11-01
WDU20120000031

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:26)
2012-01-15
2012-01-15
---- -- --
2015-11-01
WDU20112931725

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:34)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-04-01
WDU20112861678

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:38)
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
2015-11-01
WDU20112631569

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:49)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2017-04-28
WDU20112631570

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:49)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2015-11-01
WDU20111560927

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:17)
2011-08-13
2011-08-13
---- -- --
2015-11-01
WDU20111560928

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:17)
2011-08-13
2011-08-13
---- -- --
2012-10-01
WDU20111560929

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:17)
2011-08-13
2011-08-13
---- -- --
2015-11-01
WDU20111560930

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:17)
2011-08-13
2011-08-13
---- -- --
2015-11-01
WDU20111610969

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:13)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
2015-11-01
WDU20101611084

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:31:15)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2011-07-12
WDU20101631100

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego. w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:31:14)
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
2015-11-01
WDU20092101615

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:09)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041579

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:12)
2009-12-17
2009-12-17
---- -- --
2012-10-01
WDU20092041577

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:12)
2009-12-17
2009-12-17
---- -- --
2012-10-01
WDU20092041578

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:12)
2009-12-02
2009-12-02
---- -- --
2014-04-01
WDU20092071596

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania badania i oceny nadzorczej domów maklerskich

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:11)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2017-04-28
WDU20092041576

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041571

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041572

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041573

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041574

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041575

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20091911480

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę doradców inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:21)
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
2016-05-26
WDU20091871452

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
2016-05-26
WDU20091871447

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
2016-02-18
WDU20091871449

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
2015-11-01
WDU20090840705

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:00:02)
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2009-12-02
WDU20060670481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2004-04-25
---- -- --
2009-10-21
WDU20060670477

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2009-12-02
WDU20060670478

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych

uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2009-12-01
WDU20060670479

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20060670480

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2009-12-17
WDU20060680486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:03)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2010-03-04
WDU20060680482

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20060680484

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie tytułu uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:03)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2016-05-28
WDU20060250189

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:30)
2006-02-25
2006-02-25
---- -- --
2009-11-24
WDU20060020008

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:16)
2006-01-13
2006-01-13
---- -- --
2009-12-17
WDU20052321968

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski banków prowadzących działalność maklerską o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:45)
2005-12-07
2005-12-07
---- -- --
2009-10-21
WDU20052291950

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:47)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2017-05-06
WDU20052061715

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:07)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2017-05-06
WDU20052071727

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:06)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2009-11-24
WDU20052071728

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:06)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2009-10-21
WDU20052061712

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:08)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2010-04-22
WDU20052061713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych maklerskimi instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:08)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2009-11-24
WDU20052061711

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:08)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2009-10-21
WDU20170000948

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:33)
2017-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001030

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:24)
2017-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000855

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:42)
2017-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000856

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:42)
2017-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000606

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:21:06)
2017-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji domów maklerskich wyłączonych z limitów dużych ekspozycji

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:40:56)
2016-07-29
2016-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000986

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez domy maklerskie znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia 575/2013

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:41:00)
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160000707

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:41:28)
2016-05-26
2016-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000721

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:41:27)
2016-05-26
2016-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000658

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:41:33)
2016-05-28
2016-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160000139

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:50:46)
2016-02-18
2016-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000026

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:50:58)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150001447

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP albo o zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:01:00)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000326

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:31:04)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000175

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:31:19)
2014-05-07
2014-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120001072

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:00:21)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2017-04-28
WDU20120001078

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 02:00:20)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:01:17)
2012-05-15
2012-05-15
---- -- --
2015-11-01
WDU20120000185

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:10:12)
2012-03-03
2012-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000031

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:26)
2012-01-15
2012-01-15
---- -- --
2015-11-01
WDU20112931725

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:34)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-04-01
WDU20112861678

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:38)
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
2015-11-01
WDU20112631569

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:49)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2017-04-28
WDU20112631570

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:49)
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
2015-11-01
WDU20111640983

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:20:12)
2011-08-24
2011-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20111560927

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:17)
2011-08-13
2011-08-13
---- -- --
2015-11-01
WDU20111560928

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:17)
2011-08-13
2011-08-13
---- -- --
2012-10-01
WDU20111560929

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:17)
2011-08-13
2011-08-13
---- -- --
2015-11-01
WDU20111560930

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:17)
2011-08-13
2011-08-13
---- -- --
2015-11-01
WDU20111610969

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:13)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
2015-11-01
WDU20101611084

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:31:15)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2011-07-12
WDU20101631100

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego. w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:31:14)
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
2015-11-01
WDU20100840547

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:40:31)
2010-05-18
2010-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20100250129

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:41:11)
2010-03-04
2010-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20092101615

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:09)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041579

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:12)
2009-12-17
2009-12-17
---- -- --
2012-10-01
WDU20092041577

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:12)
2009-12-17
2009-12-17
---- -- --
2012-10-01
WDU20092041578

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:12)
2009-12-02
2009-12-02
---- -- --
2014-04-01
WDU20092071596

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania badania i oceny nadzorczej domów maklerskich

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:11)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2017-04-28
WDU20092041576

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041571

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041572

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041573

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041574

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20092041575

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-11-01
WDU20091911480

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę doradców inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:21)
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
2016-05-26
WDU20091871452

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
2016-05-26
WDU20091871453

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20091871447

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
2016-02-18
WDU20091871448

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20091871449

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
2015-11-01
WDU20091871450

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:50:24)
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20090840705

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:00:02)
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2009-12-02
WDU20060670481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2004-04-25
---- -- --
2009-10-21
WDU20060670477

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2009-12-02
WDU20060670478

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych

uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2009-12-01
WDU20060670479

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20060670480

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2009-12-17
WDU20060680486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:03)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2010-03-04
WDU20060680482

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:04)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20060680483

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku

obowiązujący (spr: 2018-04-19 03:51:03)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20060680484

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie tytułu uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:03)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2016-05-28
WDU20060250189

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:51:30)
2006-02-25
2006-02-25
---- -- --
2009-11-24
WDU20060020008

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:16)
2006-01-13
2006-01-13
---- -- --
2009-12-17
WDU20052422041

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:00:38)
2005-12-20
2005-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20052321968

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski banków prowadzących działalność maklerską o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:45)
2005-12-07
2005-12-07
---- -- --
2009-10-21
WDU20052291950

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:47)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
2017-05-06
WDU20052061715

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:07)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2017-05-06
WDU20052071727

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:06)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2009-11-24
WDU20052071728

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:06)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2009-10-21
WDU20052061712

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:08)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2010-04-22
WDU20052061713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych maklerskimi instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:08)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2009-11-24
WDU20052061711

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:08)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2009-10-21

Książki

bezdroza

Cena: 59.00

Cena: 18.99

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 20.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 54.90

Cena: 26.90

Cena: 34.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu