Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie
Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:10:42) Dz.U. 2005 nr 184 poz. 153916

_

WDU20180000757

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:14)
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000806

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:05)
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001748

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:13:03)
2017-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000819

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów finansowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:33)
2016-06-24
2016-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000857

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:50:27)
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20130000988

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:50:26)
2013-09-12
2013-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130000987

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:50:26)
2013-09-12
2013-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000469

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:39)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090310210

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:22)
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20090330260

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:03:13)
2009-03-15
2009-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20052291948

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:02:15)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052241925

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:02:18)
2005-11-18
2005-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20052091743

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:10:12)
2005-10-26
2005-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20052051699

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:18)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000860

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:50:26)
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
2018-04-30
WDU20120000397

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:50)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2018-04-30
WDU20120000449

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:43)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2013-09-12
WDU20092041580

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:25)
2009-12-17
2009-12-17
---- -- --
2017-09-16
WDU20091911483

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:39)
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
2013-09-12
WDU20091311080

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:00:09)
2009-08-27
2009-08-27
---- -- --
2018-04-30
WDU20090330259

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:13)
2009-03-15
2009-03-15
---- -- --
2018-04-30
WDU20090280175

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:29)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
2013-09-12
WDU20071320916

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:59)
2007-08-07
2007-08-07
---- -- --
2013-09-12
WDU20060670476

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:18)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2017-05-06
WDU20052181844

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:30)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
2007-08-07
WDU20052071729

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:14)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2017-09-16
WDU20052091744

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:12)
2005-10-26
2005-10-26
---- -- --
2009-03-15
WDU20052061714

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ewidencji instrumentów finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:16)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2009-03-06
WDU20052051698

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:18)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2013-04-23
WDU20180000757

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:14)
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000806

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:05)
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001748

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:13:03)
2017-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000819

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów finansowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:33)
2016-06-24
2016-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000860

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:50:26)
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
2018-04-30
WDU20160000857

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:50:27)
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20130000988

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:50:26)
2013-09-12
2013-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20130000987

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:50:26)
2013-09-12
2013-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000397

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:50)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2018-04-30
WDU20120000449

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:43)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2013-09-12
WDU20120000469

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:39)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092041580

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:25)
2009-12-17
2009-12-17
---- -- --
2017-09-16
WDU20091911483

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:39)
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
2013-09-12
WDU20091311080

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:00:09)
2009-08-27
2009-08-27
---- -- --
2018-04-30
WDU20090310210

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:22)
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20090330259

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:13)
2009-03-15
2009-03-15
---- -- --
2018-04-30
WDU20090330260

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:03:13)
2009-03-15
2009-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20090280175

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:29)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
2013-09-12
WDU20071320916

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:59)
2007-08-07
2007-08-07
---- -- --
2013-09-12
WDU20060670476

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:18)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2017-05-06
WDU20052291948

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:02:15)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052241925

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:02:18)
2005-11-18
2005-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20052181844

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:30)
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
2007-08-07
WDU20052071729

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:14)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2017-09-16
WDU20052091744

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:12)
2005-10-26
2005-10-26
---- -- --
2009-03-15
WDU20052091743

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:10:12)
2005-10-26
2005-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20052061714

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ewidencji instrumentów finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:16)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2009-03-06
WDU20052051698

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:18)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2013-04-23
WDU20052051699

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:18)
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
---- -- --

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu