Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym


art. 197 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2007 r., natomiast art. 214 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:00:07) Dz.U. 2006 nr 104 poz. 70811

_

WDU20160001460

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:41:15)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001473

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, niebędącym jego funkcjonariuszami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:14)
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000447

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:51:13)
2016-04-19
2016-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001736

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:34)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001423

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:10:16)
2015-10-06
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000079

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:52)
2014-01-31
2014-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001730

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:02)
2014-01-15
2014-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20130001306

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:50:04)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000920

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:39)
2013-08-28
2013-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000572

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:13)
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000258

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:09)
2013-03-12
2013-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000344

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do dyspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:56)
2012-04-13
2012-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101891265

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:21)
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20101891266

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:21)
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20100560340

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:50:16)
2010-04-23
2010-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20100450259

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:50:24)
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081931188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:11:17)
2008-11-14
2008-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20072091510

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:36)
2007-11-28
2007-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20070170100

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:41:15)
2007-02-06
2007-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20062141579

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz składania oświadczeń o zaciąganych zobowiązaniach finansowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:17)
2006-12-12
2006-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20062031496

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:24)
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20062031495

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:24)
2006-11-25
2006-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20062021486

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:24)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20062021487

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie danych, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także trybu wydawania i prostowania świadectwa służby oraz jego formularza

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:24)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061771311

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-14
2006-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20061771309

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wykonywania zadań poza Biurem

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-14
2006-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20061691203

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:48)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061651172

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i dokumentowania czynności polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:52)
2006-09-30
2006-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20061651171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:52)
2006-09-30
2006-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20061421018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:06)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20061360963

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:12)
2006-07-28
2006-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20061421014

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:06)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20061330936

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:14)
2006-07-24
2006-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20120000666

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:22)
2012-06-29
2012-06-29
---- -- --
2016-12-03
WDU20120000668

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:22)
2012-06-30
2012-06-30
---- -- --
2015-01-01
WDU20112321379

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:29)
2011-11-12
2011-11-12
---- -- --
2016-02-07
WDU20110240129

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:54)
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20092181694

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego

uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:04)
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2015-11-13
WDU20071951406

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:47)
2007-11-07
2007-11-07
---- -- --
2011-08-01
WDU20070560370

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:48)
2007-03-30
2007-03-30
---- -- --
2010-10-26
WDU20062291672

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru formularza opinii służbowej

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:08)
2006-12-28
2006-12-28
---- -- --
2014-01-31
WDU20062151583

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 03:50:17)
2006-12-13
2006-12-13
---- -- --
2010-07-03
WDU20062141575

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:17)
2006-12-12
2006-12-12
---- -- --
2013-06-05
WDU20062061514

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:22)
2006-12-02
2006-12-02
---- -- --
2012-06-29
WDU20061901404

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:31)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
2012-04-13
WDU20061771310

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji przez organy, służby i instytucje państwowe

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2010-07-03
WDU20061651174

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego nagród rocznych, nagród uznaniowych, zapomóg, dodatków mieszkaniowych i dodatków specjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:51)
2006-09-15
2006-09-15
---- -- --
2010-09-02
WDU20061651173

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:52)
2006-09-30
2006-09-30
---- -- --
2011-11-12
WDU20061611135

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:54)
2006-09-01
2006-07-24
---- -- --
2010-10-26
WDU20061481069

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:00)
2006-08-21
2006-08-21
---- -- --
2012-06-30
WDU20061370973

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie warunków przyznawania i zmiany premii funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości przełożonych oraz trybu postępowania w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:10)
2006-08-01
2006-07-24
---- -- --
2010-09-02
WDU20061380986

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:09)
2006-08-01
2006-07-24
---- -- --
2011-08-01
WDU20061421015

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:06)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
2013-06-05
WDU20061280894

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:18)
2006-07-24
2006-07-24
---- -- --
2008-11-14
WDU20061280895

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:18)
2006-08-02
2006-08-02
---- -- --
2010-10-26
WDU20061280896

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy oraz innych okresów, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:18)
2006-07-24
2006-07-24
---- -- --
2013-03-12
WDU20160001460

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:41:15)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001473

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, niebędącym jego funkcjonariuszami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:14)
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000447

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:51:13)
2016-04-19
2016-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001736

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:34)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001423

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:10:16)
2015-10-06
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000079

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:52)
2014-01-31
2014-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001730

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:02)
2014-01-15
2014-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20130001306

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:50:04)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000920

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:39)
2013-08-28
2013-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000572

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:13)
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000258

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:09)
2013-03-12
2013-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000666

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:22)
2012-06-29
2012-06-29
---- -- --
2016-12-03
WDU20120000668

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:22)
2012-06-30
2012-06-30
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000344

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do dyspozycji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:56)
2012-04-13
2012-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20112321379

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:29)
2011-11-12
2011-11-12
---- -- --
2016-02-07
WDU20110240129

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:54)
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20101891265

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:21)
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20101891266

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:21)
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20100560340

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:50:16)
2010-04-23
2010-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20100450259

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:50:24)
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20092181694

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego

uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:04)
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2015-11-13
WDU20081931188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:11:17)
2008-11-14
2008-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20072091510

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:36)
2007-11-28
2007-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20071951406

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:47)
2007-11-07
2007-11-07
---- -- --
2011-08-01
WDU20070560370

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:48)
2007-03-30
2007-03-30
---- -- --
2010-10-26
WDU20070170100

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:41:15)
2007-02-06
2007-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20062291672

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru formularza opinii służbowej

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:08)
2006-12-28
2006-12-28
---- -- --
2014-01-31
WDU20062151583

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 03:50:17)
2006-12-13
2006-12-13
---- -- --
2010-07-03
WDU20062141575

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:17)
2006-12-12
2006-12-12
---- -- --
2013-06-05
WDU20062141579

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz składania oświadczeń o zaciąganych zobowiązaniach finansowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:17)
2006-12-12
2006-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20062031496

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:24)
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20062061514

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:22)
2006-12-02
2006-12-02
---- -- --
2012-06-29
WDU20062031495

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:24)
2006-11-25
2006-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20062021486

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:24)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20062021487

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie danych, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także trybu wydawania i prostowania świadectwa służby oraz jego formularza

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:24)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061901404

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:31)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
2012-04-13
WDU20061771310

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji przez organy, służby i instytucje państwowe

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2010-07-03
WDU20061771311

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-14
2006-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20061771309

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wykonywania zadań poza Biurem

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:40)
2006-10-14
2006-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20061691203

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:48)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061651174

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego nagród rocznych, nagród uznaniowych, zapomóg, dodatków mieszkaniowych i dodatków specjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:51)
2006-09-15
2006-09-15
---- -- --
2010-09-02
WDU20061651172

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i dokumentowania czynności polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:52)
2006-09-30
2006-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20061651173

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:52)
2006-09-30
2006-09-30
---- -- --
2011-11-12
WDU20061611135

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:54)
2006-09-01
2006-07-24
---- -- --
2010-10-26
WDU20061651171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:50:52)
2006-09-30
2006-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20061481069

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:00)
2006-08-21
2006-08-21
---- -- --
2012-06-30
WDU20061421018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:06)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20061370973

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie warunków przyznawania i zmiany premii funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości przełożonych oraz trybu postępowania w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:10)
2006-08-01
2006-07-24
---- -- --
2010-09-02
WDU20061380986

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:09)
2006-08-01
2006-07-24
---- -- --
2011-08-01
WDU20061360963

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:12)
2006-07-28
2006-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20061421014

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:06)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20061421015

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:06)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
2013-06-05
WDU20061330936

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:51:14)
2006-07-24
2006-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20061280894

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:18)
2006-07-24
2006-07-24
---- -- --
2008-11-14
WDU20061280895

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:18)
2006-08-02
2006-08-02
---- -- --
2010-10-26
WDU20061280896

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy oraz innych okresów, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:18)
2006-07-24
2006-07-24
---- -- --
2013-03-12

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu