Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4 oraz art. 142 pkt 11 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., natomiast art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:00:39) Dz.U. 2009 nr 157 poz. 124050

_

WDU20180001524

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:10)
2018-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001394

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:29)
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001395

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:29)
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001393

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:29)
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001236

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:50)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001242

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:49)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:21)
2018-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:53)
2018-04-25
2018-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180000843

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:40)
2018-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000458

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:18)
2018-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000307

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:35)
2018-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000109

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:04)
2018-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002426

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:27)
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002367

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:34)
2018-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002231

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:53)
2017-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002032

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:10)
2017-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001986

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:18)
2017-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001911

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:27)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001871

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:33)
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001687

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:00)
2017-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001704

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:57)
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001549

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:19)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001470

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:29)
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001426

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:34)
2017-07-26
2017-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20170001421

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:35)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000910

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:30:30)
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000616

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:14)
2017-03-23
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000580

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:19)
2017-03-21
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000532

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:25)
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:29)
2017-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000404

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:42)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000361

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:49)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000296

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:59)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000162

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:20)
2017-01-26
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000073

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:06)
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000074

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:06)
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:13)
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002294

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:17)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002075

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:43)
2016-12-19
2016-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001646

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:37)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001614

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:42)
2016-10-06
2016-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001504

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:57)
2016-09-19
2016-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001121

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:39)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001154

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:15)
2016-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000745

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:30)
2016-06-02
2016-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160000735

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:31)
2016-05-31
2016-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160000782

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:25)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000524

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:52:01)
2016-04-16
2016-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000242

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:30)
2016-02-27
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002268

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:22)
2015-12-29
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002271

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:22)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002050

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:54)
2015-12-08
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001978

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:02:04)
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150001738

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:09)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001508

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:10:37)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001470

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:42)
2015-09-26
2015-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001480

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-21 01:10:41)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001080

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:31)
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001170

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:22)
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000955

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:48)
2015-07-08
2015-07-08
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000931

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:53)
2015-07-16
2015-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000632

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:21)
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000570

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:31)
2015-04-25
2015-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000461

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:20:44)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000445

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:46)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000446

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:46)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001953

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:21:53)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001859

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:22:02)
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001952

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:53)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001932

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:21:55)
2014-12-30
2014-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001864

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:22:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001382

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:30:55)
2014-10-13
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001425

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:30:49)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001355

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:30:58)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001280

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:31:07)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001127

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:31:29)
2014-08-27
2014-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:32:00)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000825

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:32:04)
2014-06-25
2014-06-25
2015-12-31
---- -- --
WDU20140000633

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:40:25)
2014-05-20
2014-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130001736

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:56)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001695

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:01)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:09)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:50:09)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001344

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:50:32)
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001088

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:05)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001089

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:05)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000702

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:08)
2013-06-21
2013-06-21
2014-12-31
---- -- --
WDU20130000717

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:05)
2013-07-02
2013-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000575

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:42)
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000215

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:00:50)
2013-02-14
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000086

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:01:06)
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001518

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:23)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001492

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rynku Rolnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:27)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001493

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:27)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001539

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:01:20)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001501

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:01:25)
2013-01-01
2013-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20120001248

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:59)
2012-11-30
2012-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001219

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:02:03)
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001156

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:02:11)
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001046

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:10:10)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000718

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:00)
2012-06-25
2012-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000628

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:12)
2012-06-05
2012-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000421

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:45)
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112961758

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:20:21)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112981766

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:20:20)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112981767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:20:20)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112891700

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2011

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:20:30)
2011-12-29
2011-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112571542

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:20:53)
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112211312

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:21:22)
2011-10-17
2011-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20111891125

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:21:46)
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111821083

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:21:53)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111851098

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:21:50)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110870485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:59)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110560290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:31:24)
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20102581756

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:32:10)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571730

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:32:14)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571732

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:32:14)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102491667

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:02)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102501678

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102441630

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:06)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381583

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:12)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102411616

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:08)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102371568

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:13)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20102371573

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:13)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102371574

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:13)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381579

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:12)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381581

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:12)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102351546

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:40:16)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110100051

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:32:00)
2011-01-28
2011-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20102361557

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:14)
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20102081375

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:43)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101871254

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:00)
2010-10-22
2010-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101881263

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:40:59)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101881261

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:59)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101881262

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:59)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101661123

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:41:16)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101501009

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:35)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100570366

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:50:44)
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100420245

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:51:00)
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20100430247

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:51:00)
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20100380207

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:51:04)
2010-03-12
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092261826

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:51:35)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092111633

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:52:00)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000292

Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015

na dzie? 2018-08-20 02:32:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000355

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

na dzie? 2018-08-20 02:32:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000652

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji

na dzie? 2018-08-20 02:22:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000459

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

na dzie? 2018-08-20 02:03:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000503

Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016

na dzie? 2018-08-20 02:03:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000744

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji

na dzie? 2018-08-20 02:02:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000796

Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"

na dzie? 2018-08-20 02:02:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001024

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

na dzie? 2018-08-20 01:53:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000280

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2010-2013

na dzie? 2018-08-20 01:52:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000286

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013

na dzie? 2018-08-20 01:52:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000292

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2010-2013

na dzie? 2018-08-20 01:52:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000319

Uchwała Nr 48 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017

na dzie? 2018-08-20 01:52:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000380

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

na dzie? 2018-08-20 01:43:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000447

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

na dzie? 2018-08-20 01:43:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000558

Uchwała Rady Ministrów nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"

na dzie? 2018-08-20 01:42:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000671

Uchwała Rady Ministrów nr 142 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

na dzie? 2018-08-20 01:42:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000941

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji

na dzie? 2018-08-20 01:32:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000341

Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020

na dzie? 2018-08-20 01:22:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000354

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011-2014

na dzie? 2018-08-20 01:22:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000357

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009-2014

na dzie? 2018-08-20 01:22:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000358

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014

na dzie? 2018-08-20 01:22:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000389

Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018

na dzie? 2018-08-20 01:22:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000399

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniający komunikat w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011-2014

na dzie? 2018-08-20 01:22:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000479

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

na dzie? 2018-08-20 01:22:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000480

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

na dzie? 2018-08-20 01:22:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000900

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji

na dzie? 2018-08-21 01:12:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001124

Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

na dzie? 2018-08-21 01:03:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001165

Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"

na dzie? 2018-08-21 01:03:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000388

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2012-2015

na dzie? 2018-08-21 00:52:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000389

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2012-2015

na dzie? 2018-08-21 00:52:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000390

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010-2015

na dzie? 2018-08-21 00:52:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000454

Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019

na dzie? 2018-08-21 00:52:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000468

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

na dzie? 2018-08-21 00:52:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000495

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

na dzie? 2018-08-21 00:52:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000604

Uchwała Nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"

na dzie? 2018-08-21 00:52:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000966

Uchwała nr 108/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"

na dzie? 2018-08-21 00:42:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001187

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe

na dzie? 2018-08-21 00:42:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001254

Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020

na dzie? 2018-08-21 00:42:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000058

Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

na dzie? 2018-08-21 00:33:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000378

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016

na dzie? 2018-08-21 00:32:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000380

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013-2016

na dzie? 2018-08-21 00:32:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000397

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2013-2016

na dzie? 2018-08-21 00:32:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000439

Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020

na dzie? 2018-08-21 00:32:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000508

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

na dzie? 2018-08-21 00:32:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000671

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

na dzie? 2018-08-21 00:23:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000983

Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 20 października 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"

na dzie? 2018-08-21 00:22:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000774

Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO

na dzie? 2018-08-21 00:22:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000908

Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"

na dzie? 2018-08-21 00:22:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001029

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe

na dzie? 2018-08-21 00:13:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001138

Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

na dzie? 2018-08-21 00:12:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000402

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017

na dzie? 2018-08-21 00:03:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000403

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017

na dzie? 2018-08-21 00:03:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000417

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2014-2017

na dzie? 2018-08-21 00:03:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000455

Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021

na dzie? 2018-08-21 00:02:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000511

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

na dzie? 2018-08-21 00:02:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000516

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwot tych dotacji

na dzie? 2018-08-21 00:02:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000632

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

na dzie? 2018-08-21 00:02:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000751

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe

na dzie? 2018-08-21 00:02:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20102381581

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:12)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000699

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-21 00:31:02)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
2018-01-13
WDU20170000189

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:32:16)
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
2018-03-02
WDU20170000024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:12)
2017-01-04
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20160001093

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:43)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
2018-02-20
WDU20160000441

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-21 00:52:11)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
2018-01-13
WDU20150001954

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-21 01:02:07)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150001652

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:20)
2015-11-04
2015-11-04
---- -- --
2017-09-02
WDU20150001511

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:37)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2018-01-13
WDU20150000922

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:11:54)
2015-07-15
2015-07-15
---- -- --
2018-02-20
WDU20150000866

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:12:01)
2015-06-24
2015-06-24
---- -- --
2018-01-03
WDU20150000459

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 01:20:44)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2018-01-13
WDU20140001820

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony (spr: 2018-08-20 01:22:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20140000796

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 01:40:01)
2014-06-18
2014-06-18
---- -- --
2015-08-15
WDU20140000119

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:37)
2014-01-24
2014-01-24
---- -- --
2018-01-13
WDU20130000752

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 01:51:57)
2013-06-29
2013-06-29
---- -- --
2015-08-15
WDU20120001546

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:19)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2014-01-31
WDU20120001432

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:36)
2013-01-03
2013-01-03
---- -- --
2016-10-02
WDU20120001206

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:02:04)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2015-08-25
WDU20120000271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:12:06)
2012-03-14
2012-03-14
---- -- --
2015-08-15
WDU20120000121

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-20 02:12:29)
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
2018-01-01
WDU20112981768

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:20:19)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-31
WDU20112361400

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:11)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
2015-11-13
WDU20111610970

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:06)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
2014-01-31
WDU20111210691

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:34)
2011-06-10
2011-06-10
---- -- --
2015-08-15
WDU20110810443

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:04)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20102591772

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:09)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-08-15
WDU20102521692

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:21)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20102581747

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:12)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20102451637

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:06)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-01-31
WDU20102501679

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20102501680

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20102541705

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:19)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20101961301

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:54)
2010-11-06
2010-11-06
---- -- --
2017-03-15
WDU20101380928

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:41:47)
2010-07-30
2010-07-30
---- -- --
2016-08-31
WDU20101280861

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-20 02:41:58)
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20101250846

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:41:59)
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
2018-02-20
WDU20100910595

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:10)
2010-05-27
2010-05-27
---- -- --
2015-08-15
WDU20100440255

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:59)
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2017-09-02
WDU20100450257

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:59)
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
2017-04-09
WDU20100200103

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:18)
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2014-01-24
WDU20100220112

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:17)
2010-02-10
2010-02-10
---- -- --
2017-03-15
WDU20100210108

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:17)
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2016-01-01
WDU20092231786

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:41)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2018-01-03
WDU20092201726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:48)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20180001524

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:10)
2018-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001394

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:29)
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001395

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:29)
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001393

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:29)
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001236

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:50)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001242

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:49)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:21)
2018-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:53)
2018-04-25
2018-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180000843

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:40)
2018-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000458

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:18)
2018-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000307

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:35)
2018-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000109

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:04)
2018-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002426

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:27)
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002367

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:34)
2018-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002231

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:53)
2017-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002032

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:10)
2017-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001986

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:18)
2017-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001911

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:27)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001871

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:33)
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001687

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:00)
2017-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001704

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:57)
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001549

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:19)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001470

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:29)
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001426

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:34)
2017-07-26
2017-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20170001421

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:35)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000910

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:30:30)
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000699

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-21 00:31:02)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
2018-01-13
WDU20170000616

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:14)
2017-03-23
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000580

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:19)
2017-03-21
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000532

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:25)
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:29)
2017-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000404

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:42)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000361

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:49)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000296

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:59)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000162

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:32:20)
2017-01-26
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000189

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:32:16)
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
2018-03-02
WDU20170000073

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:06)
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000074

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:06)
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:12)
2017-01-04
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20170000017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:13)
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002294

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:17)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002075

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:43)
2016-12-19
2016-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001646

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:37)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001614

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:42)
2016-10-06
2016-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001504

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:57)
2016-09-19
2016-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001121

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:39)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001093

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:43)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
2018-02-20
WDU20170001154

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:22:15)
2016-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000745

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:30)
2016-06-02
2016-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160000735

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:31)
2016-05-31
2016-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160000782

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:25)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000524

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:52:01)
2016-04-16
2016-04-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000441

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-21 00:52:11)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
2018-01-13
WDU20160000242

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:30)
2016-02-27
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002268

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:22)
2015-12-29
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002271

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:22)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002050

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:54)
2015-12-08
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001978

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:02:04)
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150001954

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-21 01:02:07)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150001738

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:09)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001652

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:20)
2015-11-04
2015-11-04
---- -- --
2017-09-02
WDU20150001511

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:37)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2018-01-13
WDU20150001508

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:10:37)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001470

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:42)
2015-09-26
2015-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001480

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-21 01:10:41)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001080

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:31)
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001170

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:22)
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000955

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:48)
2015-07-08
2015-07-08
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000922

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:11:54)
2015-07-15
2015-07-15
---- -- --
2018-02-20
WDU20150000931

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:53)
2015-07-16
2015-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000866

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:12:01)
2015-06-24
2015-06-24
---- -- --
2018-01-03
WDU20150000632

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:21)
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000570

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:31)
2015-04-25
2015-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000461

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:20:44)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000459

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 01:20:44)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2018-01-13
WDU20150000445

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:46)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000446

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:46)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001953

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:21:53)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001859

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:22:02)
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001952

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:21:53)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001932

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:21:55)
2014-12-30
2014-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001864

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:22:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001820

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony (spr: 2018-08-20 01:22:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20140001382

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:30:55)
2014-10-13
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001425

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:30:49)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001355

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:30:58)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001280

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:31:07)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001127

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:31:29)
2014-08-27
2014-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140000860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:32:00)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000825

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:32:04)
2014-06-25
2014-06-25
2015-12-31
---- -- --
WDU20140000796

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 01:40:01)
2014-06-18
2014-06-18
---- -- --
2015-08-15
WDU20140000633

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:40:25)
2014-05-20
2014-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000119

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:37)
2014-01-24
2014-01-24
---- -- --
2018-01-13
WDU20130001736

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:56)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001695

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:01)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:09)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:50:09)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001344

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:50:32)
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001088

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:05)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001089

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:05)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000752

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 01:51:57)
2013-06-29
2013-06-29
---- -- --
2015-08-15
WDU20130000702

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 01:52:08)
2013-06-21
2013-06-21
2014-12-31
---- -- --
WDU20130000717

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:05)
2013-07-02
2013-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000575

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:42)
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000215

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:00:50)
2013-02-14
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000086

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:01:06)
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001546

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:19)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2014-01-31
WDU20120001518

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:23)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001492

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rynku Rolnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:27)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001493

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:27)
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120001539

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:01:20)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001432

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:01:36)
2013-01-03
2013-01-03
---- -- --
2016-10-02
WDU20120001501

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:01:25)
2013-01-01
2013-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20120001248

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:59)
2012-11-30
2012-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001219

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:02:03)
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001156

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:02:11)
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001206

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:02:04)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2015-08-25
WDU20120001046

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:10:10)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000718

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:00)
2012-06-25
2012-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000628

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:11:12)
2012-06-05
2012-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000421

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:45)
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20120000271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:12:06)
2012-03-14
2012-03-14
---- -- --
2015-08-15
WDU20120000121

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-20 02:12:29)
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
2018-01-01
WDU20112961758

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:20:21)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112981766

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:20:20)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112981767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:20:20)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112981768

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:20:19)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-31
WDU20112891700

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2011

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:20:30)
2011-12-29
2011-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112571542

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:20:53)
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112361400

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:11)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
2015-11-13
WDU20112211312

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:21:22)
2011-10-17
2011-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20111891125

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:21:46)
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111821083

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:21:53)
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111851098

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:21:50)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111610970

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:06)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
2014-01-31
WDU20111210691

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:34)
2011-06-10
2011-06-10
---- -- --
2015-08-15
WDU20110870485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:59)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110810443

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:04)
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20110560290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:31:24)
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20102591772

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:09)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-08-15
WDU20102581756

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:32:10)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102521692

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:21)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20102571730

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:32:14)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102571732

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:32:14)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102581747

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:12)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-09-02
WDU20102451637

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:06)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-01-31
WDU20102491667

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:02)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102501679

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20102501680

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20102541705

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:19)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20102501678

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:01)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102441630

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:06)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381583

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:12)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102411616

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:08)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102371568

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:13)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20102371573

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:13)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102371574

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:13)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381579

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:12)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102381581

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:12)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102351546

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:40:16)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110100051

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:32:00)
2011-01-28
2011-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20102361557

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:14)
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20102081375

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:43)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101961301

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:54)
2010-11-06
2010-11-06
---- -- --
2017-03-15
WDU20101871254

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:00)
2010-10-22
2010-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101881263

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:40:59)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101881261

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:59)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101881262

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:40:59)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101661123

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:41:16)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101501009

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:35)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101380928

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:41:47)
2010-07-30
2010-07-30
---- -- --
2016-08-31
WDU20101280861

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-08-20 02:41:58)
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
2018-01-01
WDU20101250846

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:41:59)
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
2018-02-20
WDU20100910595

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:10)
2010-05-27
2010-05-27
---- -- --
2015-08-15
WDU20100570366

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:50:44)
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100420245

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:51:00)
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20100440255

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:59)
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2017-09-02
WDU20100430247

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:51:00)
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20100380207

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:51:04)
2010-03-12
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100450257

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

uchylony (spr: 2018-08-20 02:50:59)
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
2017-04-09
WDU20100200103

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:18)
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2014-01-24
WDU20100220112

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:17)
2010-02-10
2010-02-10
---- -- --
2017-03-15
WDU20100210108

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:17)
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2016-01-01
WDU20092261826

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:51:35)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092231786

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:41)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2018-01-03
WDU20092201726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:48)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20092111633

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:52:00)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 29.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu