Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych


art. 95 w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 6, art. 106 pkt 1 i pkt 4 lit. a oraz art. 116 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2016 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:51:17) Dz.U. 2009 nr 201 poz. 154012

_

WDU20180001157

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:23)
2018-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002029

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:28)
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001808

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:10)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001833

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:08)
2017-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001801

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:11)
2017-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001441

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnia system rejestrujący

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:50)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001304

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:04)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001171

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:17)
2017-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001096

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie systemu teleinformatycznego rejestrującego i archiwizującego dane dotyczące przebiegu gier na automatach do gier w salonach gier na automatach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:24)
2017-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001018

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:31)
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000853

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:07)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000866

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:30:06)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000792

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:13)
2017-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000705

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:30:24)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000701

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gmin salonów gier na automatach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:24)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000702

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:24)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000698

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ewidencji automatów do gier

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:25)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000439

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:55)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000398

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celno-skarbowych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:59)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000382

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:31:01)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000362

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:03)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000370

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:02)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001288

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:10:29)
2015-09-03
2015-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000522

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:35)
2012-05-31
2012-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000142

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie kartonów do gry bingo pieniężne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:11:13)
2012-02-24
2012-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20112791638

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:20:05)
2012-01-11
2012-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20112171285

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:20:38)
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20111681008

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:21:04)
2011-08-31
2011-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101611085

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:39)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101180793

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:06)
2010-07-02
2010-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20101180794

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:41:06)
2010-07-02
2010-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20101150770

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:41:08)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101130751

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:41:09)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100530313

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:50:19)
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20100080057

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:50:43)
2010-01-19
2010-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20170000421

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:30:57)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2017-04-01
WDU20170000389

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:31:00)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2017-06-21
WDU20160002156

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:40:07)
2017-01-04
2017-01-04
---- -- --
2017-10-01
WDU20160000024

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:23)
2016-01-08
2016-01-08
---- -- --
2017-10-02
WDU20150002252

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:39)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-10-02
WDU20150001500

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:10:09)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000635

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:32)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000637

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier

uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:31)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2015-10-01
WDU20150000662

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:28)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000435

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier

uchylony (spr: 2018-07-21 01:20:19)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2015-10-01
WDU20150000062

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:20:59)
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001391

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:20)
2014-10-15
2014-10-15
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000738

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:56)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2017-05-01
WDU20120000833

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:08)
2012-08-03
2012-08-03
---- -- --
2017-05-26
WDU20120000416

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier w kasynie gry

uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:49)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
2017-10-04
WDU20120000312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:59)
2012-04-10
2012-04-10
---- -- --
2017-06-21
WDU20120000162

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:12)
2012-03-01
2012-03-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20112211314

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:35)
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20112161277

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:39)
2012-03-30
2012-03-30
---- -- --
2015-05-15
WDU20102441631

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:20)
2011-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20110060027

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywana Problemów Hazardowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:03)
2011-01-25
2011-01-25
---- -- --
2016-01-01
WDU20101561051

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:42)
2010-08-26
2010-07-01
---- -- --
2014-10-15
WDU20101180795

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:06)
2010-07-02
2010-07-02
---- -- --
2017-07-01
WDU20101180797

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:06)
2010-07-02
2010-07-02
---- -- --
2017-10-01
WDU20101140767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:08)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20101150771

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:08)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20101130750

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:09)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20100130071

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:42)
2010-01-31
2010-01-31
---- -- --
2017-05-01
WDU20180001157

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:23)
2018-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002029

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:28)
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001808

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:10)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001833

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:08)
2017-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001801

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:11)
2017-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001441

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnia system rejestrujący

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:50)
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001304

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:04)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001171

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:17)
2017-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001096

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie systemu teleinformatycznego rejestrującego i archiwizującego dane dotyczące przebiegu gier na automatach do gier w salonach gier na automatach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:24)
2017-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001018

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:31)
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000853

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:07)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000866

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:30:06)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000792

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:13)
2017-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000705

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:30:24)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000701

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gmin salonów gier na automatach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:24)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000702

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:24)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000698

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ewidencji automatów do gier

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:25)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000439

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:55)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000421

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:30:57)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2017-04-01
WDU20170000389

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:31:00)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2017-06-21
WDU20170000398

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celno-skarbowych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:59)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000382

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:31:01)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000362

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:03)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000370

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:31:02)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002156

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:40:07)
2017-01-04
2017-01-04
---- -- --
2017-10-01
WDU20160000024

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:23)
2016-01-08
2016-01-08
---- -- --
2017-10-02
WDU20150002252

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:39)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-10-02
WDU20150001500

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:10:09)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001288

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:10:29)
2015-09-03
2015-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150000635

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:32)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000637

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier

uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:31)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2015-10-01
WDU20150000662

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:28)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000435

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier

uchylony (spr: 2018-07-21 01:20:19)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2015-10-01
WDU20150000062

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:20:59)
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001391

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:20)
2014-10-15
2014-10-15
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000738

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:56)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2017-05-01
WDU20120000833

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:08)
2012-08-03
2012-08-03
---- -- --
2017-05-26
WDU20120000522

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:35)
2012-05-31
2012-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000416

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier w kasynie gry

uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:49)
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
2017-10-04
WDU20120000312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:59)
2012-04-10
2012-04-10
---- -- --
2017-06-21
WDU20120000162

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:12)
2012-03-01
2012-03-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20120000142

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie kartonów do gry bingo pieniężne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:11:13)
2012-02-24
2012-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20112791638

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:20:05)
2012-01-11
2012-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20112211314

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:35)
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20112161277

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:39)
2012-03-30
2012-03-30
---- -- --
2015-05-15
WDU20112171285

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:20:38)
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20111681008

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:21:04)
2011-08-31
2011-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20102441631

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:20)
2011-01-01
2010-01-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20110060027

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywana Problemów Hazardowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:03)
2011-01-25
2011-01-25
---- -- --
2016-01-01
WDU20101611085

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:40:39)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101561051

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:42)
2010-08-26
2010-07-01
---- -- --
2014-10-15
WDU20101180793

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:06)
2010-07-02
2010-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20101180794

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:41:06)
2010-07-02
2010-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20101180795

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:06)
2010-07-02
2010-07-02
---- -- --
2017-07-01
WDU20101180797

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:06)
2010-07-02
2010-07-02
---- -- --
2017-10-01
WDU20101140767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:08)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20101150770

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:41:08)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101150771

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:08)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2015-04-01
WDU20101130751

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:41:09)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101130750

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:09)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20100530313

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:50:19)
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20100130071

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:42)
2010-01-31
2010-01-31
---- -- --
2017-05-01
WDU20100080057

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:50:43)
2010-01-19
2010-01-19
---- -- --
---- -- --

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu