Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 02:10:33) Dz.U. 2011 nr 199 poz. 117533

_

WDU20170002498

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:00:07)
2017-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001437

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:10:08)
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001360

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:10:11)
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000995

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:10:24)
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001776

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:06)
2014-12-11
2014-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001805

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:05)
2014-12-17
2014-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140001523

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:15)
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:17)
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001427

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:18)
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001308

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:22)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001309

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:22)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000386

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:30:21)
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140000252

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:30:26)
2014-03-14
2014-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2013 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:40:19)
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000938

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:00:12)
2012-08-21
2012-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000844

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:00:15)
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20112611557

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:10:18)
2011-12-17
2011-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20120000858

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:00:15)
2012-07-27
2012-07-27
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000843

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:00:15)
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000434

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:00:29)
2012-04-21
2012-04-21
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:00:29)
2012-04-21
2012-04-21
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:00:35)
2012-03-20
2012-03-20
---- -- --
2014-10-08
WDU20112711604

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych

uchylony (spr: 2018-01-19 02:10:16)
2011-12-16
2011-12-16
---- -- --
2012-04-21
WDU20112611558

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

uchylony (spr: 2018-01-19 02:10:18)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
2012-04-21
WDU20170002498

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:00:07)
2017-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001437

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:10:08)
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001360

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:10:11)
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000995

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:10:24)
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001776

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:06)
2014-12-11
2014-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001805

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:05)
2014-12-17
2014-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140001523

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:15)
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:17)
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001427

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:18)
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001308

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:22)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001309

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:20:22)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000386

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:30:21)
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140000252

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:30:26)
2014-03-14
2014-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2013 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:40:19)
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000938

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:00:12)
2012-08-21
2012-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000858

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:00:15)
2012-07-27
2012-07-27
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000843

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:00:15)
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000844

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:00:15)
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000434

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:00:29)
2012-04-21
2012-04-21
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:00:29)
2012-04-21
2012-04-21
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:00:35)
2012-03-20
2012-03-20
---- -- --
2014-10-08
WDU20112711604

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych

uchylony (spr: 2018-01-19 02:10:16)
2011-12-16
2011-12-16
---- -- --
2012-04-21
WDU20112611557

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:10:18)
2011-12-17
2011-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20112611558

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

uchylony (spr: 2018-01-19 02:10:18)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
2012-04-21

Książki onepress

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 77.00

Cena: 37.00

Cena: 49.00

Cena: 59.00


Fatal error: Call to undefined function link_do_glownej() in /stopka.php on line 37