Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:20:48) Dz.U. 2011 nr 199 poz. 117552

_

WDU20180001110

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:27)
2018-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002498

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:39)
2017-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001437

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:51)
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001360

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:58)
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000995

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:34)
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001776

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:27)
2014-12-11
2014-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001805

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:24)
2014-12-17
2014-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140001523

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:08)
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:12)
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001427

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:17)
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001308

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:28)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001309

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:28)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000386

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:25)
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140000252

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:37)
2014-03-14
2014-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2013 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:19)
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000938

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:37)
2012-08-21
2012-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000844

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:07)
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000858

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:06)
2012-07-27
2012-07-27
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000843

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:07)
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000434

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:48)
2012-04-21
2012-04-21
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:48)
2012-04-21
2012-04-21
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:01)
2012-03-20
2012-03-20
---- -- --
2014-10-08
WDU20112711604

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:08)
2011-12-16
2011-12-16
---- -- --
2012-04-21
WDU20112611557

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:12)
2011-12-17
2011-12-17
---- -- --
2018-06-23
WDU20112611558

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:12)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
2012-04-21
WDU20180001110

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:27)
2018-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002498

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:39)
2017-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001437

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:51)
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001360

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:58)
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000995

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:34)
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001776

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:27)
2014-12-11
2014-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001805

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:24)
2014-12-17
2014-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140001523

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:08)
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:12)
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001427

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:17)
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001308

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:28)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001309

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:28)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000386

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:25)
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140000252

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:37)
2014-03-14
2014-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2013 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:50:19)
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000938

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:37)
2012-08-21
2012-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000858

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:06)
2012-07-27
2012-07-27
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000843

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:07)
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000844

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:07)
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000434

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:48)
2012-04-21
2012-04-21
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:48)
2012-04-21
2012-04-21
---- -- --
2014-10-08
WDU20120000290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:01)
2012-03-20
2012-03-20
---- -- --
2014-10-08
WDU20112711604

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:08)
2011-12-16
2011-12-16
---- -- --
2012-04-21
WDU20112611557

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:12)
2011-12-17
2011-12-17
---- -- --
2018-06-23
WDU20112611558

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:12)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
2012-04-21

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 29.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 27.00

Cena: 24.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: Array

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu