Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:51:07) Dz.U. 2013 poz. 6283

_

WDU20130000638

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:06)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130000641

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie pokoju izolacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:06)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130000638

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:06)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130000641

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie pokoju izolacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:06)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 29.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 27.00

Cena: 24.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: Array

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu