Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:30:44) Dz.U. 2014 poz. 114681

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001101

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:31)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000494

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:36)
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000052

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:34)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000053

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:33)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000057

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:33)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000058

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:33)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000059

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:33)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000044

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:34)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002413

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:51)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002269

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:05)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002025

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:29)
2017-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001800

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:10)
2017-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001209

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:05)
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000710

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:21)
2017-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000615

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:29)
2017-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000192

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:08)
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002220

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:34)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001924

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:30)
2016-11-30
2016-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001941

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:28)
2016-12-02
2016-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001944

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:28)
2016-12-03
2016-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160001648

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:56)
2016-10-22
2016-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001481

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:12)
2016-09-16
2016-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000899

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:37)
2016-06-25
2016-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000866

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:40)
2016-06-18
2016-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000200

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:05)
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150002010

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:04)
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150002011

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:04)
2015-12-03
2015-12-03
2020-12-31
---- -- --
WDU20150002021

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:03)
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150002022

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:03)
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150002067

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:57)
2015-12-09
2015-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001802

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:25)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001803

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:24)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001810

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:24)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001756

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:29)
2015-10-30
2015-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001760

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:28)
2015-11-03
2015-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001466

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:16)
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001377

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:25)
2015-09-15
2015-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001416

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:21)
2015-09-19
2015-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001417

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:21)
2015-09-19
2015-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001420

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:20)
2015-09-19
2015-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001363

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:26)
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001364

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:26)
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001237

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:39)
2015-08-27
2015-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001208

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:41)
2015-08-21
2015-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001075

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:54)
2015-07-31
2015-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001073

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:54)
2015-08-14
2015-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150000787

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:23)
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000488

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:12)
2015-04-22
2015-04-22
2021-06-30
---- -- --
1
WMP20170001190

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:12:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001197

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:12:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000216

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:22:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000271

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:22:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000303

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:21:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000306

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:21:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000348

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:21:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000349

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:21:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000393

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:21:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000394

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:21:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000395

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:21:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000429

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:21:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000459

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:21:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000460

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:21:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000463

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:21:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000552

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000553

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000555

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000564

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000566

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000567

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000592

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000593

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000594

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000595

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000601

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000699

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000700

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000708

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:12:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000810

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:11:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000992

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:11:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000993

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:11:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001014

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:02:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001021

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:02:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001168

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001170

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001172

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001173

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001175

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001179

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001180

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:02:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001181

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:02:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000041

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000052

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

na dzie? 2018-07-22 01:02:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000060

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:01:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000111

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000114

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000151

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:01:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000163

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000195

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 lutego 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 01:01:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000236

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi

na dzie? 2018-07-22 00:52:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000237

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

na dzie? 2018-07-22 00:52:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000238

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:52:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000239

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:52:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000263

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:52:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000264

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:52:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000265

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:52:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000418

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:52:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000506

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:51:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000581

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:51:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000582

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:51:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000589

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:51:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000639

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:51:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000774

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:42:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000780

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:42:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000820

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:42:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000822

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:42:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000823

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:42:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000889

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:42:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000912

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:42:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000984

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:41:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001137

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:41:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001150

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:41:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001169

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:41:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001189

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:41:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001202

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:32:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001228

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:32:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000001

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:32:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000007

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:32:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000006

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

na dzie? 2018-07-22 00:32:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000002

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:32:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000028

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:32:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000089

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:32:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000092

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:32:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000123

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:32:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000124

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:32:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000202

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:31:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000207

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:31:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000257

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:31:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000291

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:31:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000301

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:31:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000302

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 marca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:31:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000370

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:31:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000426

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:31:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000452

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:22:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000453

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:22:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000458

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:22:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000459

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:22:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000627

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:22:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000693

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:21:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000698

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:21:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000701

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:21:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000754

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202

na dzie? 2018-07-22 00:21:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000762

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:21:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000820

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:21:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000821

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:21:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000822

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:21:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000828

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:21:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000850

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:21:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001216

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:12:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001215

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:12:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000019

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:11:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000063

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:11:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000248

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:02:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000289

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:02:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000358

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:02:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000371

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000464

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:02:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000666

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

na dzie? 2018-07-22 00:01:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001101

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:00:31)
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000494

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:01:36)
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000052

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:34)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000053

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:33)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000057

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:33)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000058

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:33)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000059

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:33)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000044

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:34)
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002413

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:10:51)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002269

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:05)
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002025

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:29)
2017-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001800

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:20:10)
2017-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001209

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:21:05)
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000710

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:30:21)
2017-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000615

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:30:29)
2017-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000192

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:08)
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002220

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:31:34)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001924

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:30)
2016-11-30
2016-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001941

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:28)
2016-12-02
2016-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001944

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:28)
2016-12-03
2016-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160001648

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:56)
2016-10-22
2016-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001481

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:41:12)
2016-09-16
2016-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000899

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:37)
2016-06-25
2016-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000866

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:40)
2016-06-18
2016-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000200

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:05)
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150002010

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:04)
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150002011

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:04)
2015-12-03
2015-12-03
2020-12-31
---- -- --
WDU20150002021

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:03)
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150002022

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:03)
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150002067

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:00:57)
2015-12-09
2015-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001802

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:25)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001803

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:24)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001810

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:24)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001756

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:29)
2015-10-30
2015-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001760

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:01:28)
2015-11-03
2015-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001466

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:16)
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001377

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:25)
2015-09-15
2015-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001416

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:21)
2015-09-19
2015-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001417

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:21)
2015-09-19
2015-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001420

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:20)
2015-09-19
2015-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20150001363

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:26)
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001364

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:26)
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001237

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:39)
2015-08-27
2015-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001213

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

uchylony (spr: 2018-07-22 01:10:41)
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
2017-04-04
WDU20150001208

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:41)
2015-08-21
2015-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001075

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:54)
2015-07-31
2015-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001073

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:10:54)
2015-08-14
2015-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150000787

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:11:23)
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000488

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:20:12)
2015-04-22
2015-04-22
2021-06-30
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu