Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych


art. 10 ust. 1-3, art. 12 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1-5, art. 29, art. 37 ust. 1, art. 47 pkt 14-17 i 19 oraz art. 48 pkt 1, 2, 5-8, 13, 14, 16, 20-23 oraz 26-28 wchodzą w życie z dniem 26 września 2015 r.; 2) art. 14 ust. 1-10, art. 15, art. 47 pkt 5-10 oraz art. 48 pkt 30 i 31 wchodzą w życie z dniem 26 grudnia 2015 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:11:34) Dz.U. 2015 poz. 88178

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000493

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:54)
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002419

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:48)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002376

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:54)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002402

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:50)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002410

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:49)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002417

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:48)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002421

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:47)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002123

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:39)
2017-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000067

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:32)
2016-01-30
2016-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150002148

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:42)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002137

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:44)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002074

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:54)
2015-12-23
2015-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150002052

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:57)
2015-12-22
2015-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150002055

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:57)
2015-12-22
2015-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20170002421

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:47)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000067

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:32)
2016-01-30
2016-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150002148

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:42)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002137

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:44)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002052

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:57)
2015-12-22
2015-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150002055

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:57)
2015-12-22
2015-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001405

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:41:41)
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
2017-10-24
WDU20160000088

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:52:28)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
2017-09-23
WDU20160000073

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:52:31)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
2017-09-23
WDU20160000089

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:52:28)
2016-02-04
2016-02-04
---- -- --
2017-09-23
WDU20160000056

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:52:34)
2016-01-16
2016-01-16
---- -- --
2017-12-23
WDU20150002251

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:26)
2016-01-13
2016-01-13
---- -- --
2017-12-23
WDU20150002317

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:14)
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
2017-12-23
WDU20150002149

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:42)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
2017-12-23
WDU20150002119

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:46)
2015-12-29
2015-12-29
---- -- --
2017-12-23
WDU20150002125

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:45)
2015-12-30
2015-12-30
---- -- --
2017-12-23
WDU20150002155

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:41)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-09-23
WDU20150002141

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:43)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
2017-10-24
WDU20150002072

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:54)
2015-12-23
2015-12-23
---- -- --
2017-12-02
WDU20150002054

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:57)
2015-12-22
2015-12-22
---- -- --
2017-09-23
WDU20180000493

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:54)
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002419

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:48)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002376

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:54)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002402

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:50)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002410

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:49)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002417

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:48)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002421

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:47)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002123

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:39)
2017-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001405

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:41:41)
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
2017-10-24
WDU20160000088

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:52:28)
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
2017-09-23
WDU20160000073

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:52:31)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
2017-09-23
WDU20160000089

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:52:28)
2016-02-04
2016-02-04
---- -- --
2017-09-23
WDU20160000056

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:52:34)
2016-01-16
2016-01-16
---- -- --
2017-12-23
WDU20150002251

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:26)
2016-01-13
2016-01-13
---- -- --
2017-12-23
WDU20150002317

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:14)
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
2017-12-23
WDU20150002149

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:42)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
2017-12-23
WDU20160000067

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:32)
2016-01-30
2016-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150002148

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:42)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002137

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:44)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002119

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:46)
2015-12-29
2015-12-29
---- -- --
2017-12-23
WDU20150002125

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:45)
2015-12-30
2015-12-30
---- -- --
2017-12-23
WDU20150002155

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:41)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-09-23
WDU20150002141

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:43)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
2017-10-24
WDU20150002072

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:54)
2015-12-23
2015-12-23
---- -- --
2017-12-02
WDU20150002074

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:54)
2015-12-23
2015-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150002054

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:57)
2015-12-22
2015-12-22
---- -- --
2017-09-23
WDU20150002052

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:57)
2015-12-22
2015-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150002055

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:57)
2015-12-22
2015-12-22
---- -- --
---- -- --

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu