zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne


art. 21 ust. 2 i 3, art. 41, art. 42 i art. 45 ust. 3 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2018 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-07 09:15:18) Dz.U. 2015 poz. 1274
59
WDU20150001274
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2020-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych

obowiązujący
2020-02-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2020-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 października 2019 r. w sprawie egzaminu konsularnego

obowiązujący
2019-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

obowiązujący
2019-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

obowiązujący
2019-10-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2016-01-13
2016-01-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2020-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych

obowiązujący
2020-02-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2020-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 października 2019 r. w sprawie egzaminu konsularnego

obowiązujący
2019-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

obowiązujący
2019-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

obowiązujący
2019-10-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2016-01-13
2016-01-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu konsularnego

uznany za uchylony
2016-01-14
2016-01-14
---- -- --
2019-11-04
32009R0810

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)

2009-07-13
32004L0038

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWGTekst mający znaczenie dla EOG.

2004-04-29
31993L0096

Dyrektywa Rady 93/96/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie prawa pobytu dla studentów

1993-10-29
31990L0365

Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa pobytu pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, które zakończyły działalność zawodową

1990-06-28
31990L0364

Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa pobytu

1990-06-28
31975L0035

Dyrektywa Rady z dnia 17 grudnia 1974 r. rozszerzająca zakres dyrektywy nr 64/221/EWG w sprawie koordynacji specjalnych środków dotyczących przemieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego w celu włączenia obywateli jednego Państwa Członkowskiego, którzy korzystają z prawa pozostawania na terytorium innego Państwa Członkowskiego po zakończeniu prowadzenia na tym terytorium działalności na własny rachunek

1974-12-17
31975L0034

Dyrektywa Rady z dnia 17 grudnia 1974 r. dotycząca prawa obywateli Państwa Członkowskiego do pozostawania na terytorium innego Państwa Członkowskiego po zakończeniu prowadzenia na tym terytorium działalności na własny rachunek

1974-12-17
31973L0148

Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w zakresie przemieszczania się i pobytu obywateli Państw Członkowskich w obrębie Wspólnoty, które dotyczą przedsiębiorczości i świadczenia usług

1973-05-21
31972L0194

Dyrektywa Rady z dnia 18 maja 1972 r. rozszerzająca zakres dyrektywy z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji szczególnych środków dotyczących poruszania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, o kategorię pracowników korzystających z prawa pozostania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie

1972-05-18
31968R1612

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty

1968-10-15
31968L0360

Dyrektywa Rady z dnia 15 października 1968 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w przemieszczaniu się i pobycie pracowników Państw Członkowskich i ich rodzin we Wspólnocie

1968-10-15
31964L0221

Dyrektywa Rady z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji specjalnych środków dotyczących przemieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego

1964-02-25

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu