Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów


Art. 27 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 3 października 2015 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:10:16) Dz.U. 2015 poz. 14189

_

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu